ANA SƏHİFƏ 1 ELMİ ŞURA 1 LABORATORİYALAR 1 MAGİSTRATURA və DOKTORANTURA 1 MÜBADİLƏ PROQRAMMLARI 1 KONFRANSLAR 1 ƏLAQƏ 1

Qasımova Sevinc

QASIMOVA SEVİNC BİNYƏT QIZI

Tarix üzrə fəlsəfə doktoru,dosent
Tel:(+99412) 4390912

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

 • 1964-cü ildə Şamaxı şəhərində anadan olmuşdur.
 • 1982-1986-cı illərdə BDU-nun Tarix fakültəsini fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir.
 • 1994-cü ildən BDU-nun «Mənbəşünaslıq. Tarixşünaslıq və Metodika» kafedrasında çalışır.
 • 1999-cu ildə «Mirzə Kazımbəyin tarixi baxışları» adlı namizədlik dissertasiyasını müdafiə etmişdir.
 • 2001-ci ildən baş müəllim vəzifəsində çalışıb
 • 2014-ci ildən dosent vəzifəsindən çalışır

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

 • 1996-cı ildə BDU-nun Tarix fakültəsini bitirmişdir.
 • 1999-cu ildə «Mirzə Kazımbəyin tarixə baxışları» mövzusunda namizədlik lissertasiyasını müdafiə etmişdir.
 • tarix üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 1994-cu ildən BDU-nun tarix fakültəsinin «Mənbəşünaslıq, tarixşünaslıq və metodika» kafedrasında çalışır.
 • «Azərbaycan tarixinin mənbəşünaslığı»,  «Azərbaycan tarixinin tarixşünaslığı», «Tarixi biliyin elmə çevrilməsi», «1920-1930-cu illərdə Azərbaycanda antisovet çıxışlar», «Azərbaycanda kapitalizmin genezəsi və onun xüsusiyyətləri», "Azərbaycanda maarifçilik hərəkatının tarixşünaslığı, Mirzə Kazımbəy tarixli görüşləri" üzrə kurslar tədris edir.
 • 2016- cı ilin 1-4 dekabrında Bilimsel çalışmalarda “Türk Akademik Hayatına yapdığımkatkılara göre Hoca Ahmet Yesevi Teşvik Ödülü mükafat təqdim olunub.
 • 65 elmi məqalənin, 10 tədris proqramının müəllifidir.2 dərs vəsaiti, 1 metodik vəsaiti və 1 monoqrafiya

TƏDRİS ETDİYİ FƏNLƏR

 • Mənbəşünaslıq, tarixşünaslıq
 • A. A. Bakıxanov tarixşünaslığın banisi kimi, M. Kazımbəyin tarix görüşləri.

TƏDQİQAT SAHƏSİ

 • Azərbaycanda maarifçilik hərəkatının tarixşünaslığı

MONOQRAFİYA

 • Mirzə Kazımbəy:Şərq və Qərb arasında körpü. Bakı, 2014.

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

 • 2000-cı il Rusiya Federasiyasını Qazan şəhəri M.Kazımbəyə həsr olunmuş konfrans.
 • Ümummilli liderimiz H.Ə.Əliyev 25 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi praktik konfrans- 2008.
 • Tarihçilik: farklı bakışlar və çağdaş düşüncələri 2nd International Symposium on History Education. ABSTRACTS, 14-16 June 2012, Karadeniz Technical University Fatih Faculty of Education Department of History Education Trabzon, Turkey
 • Turan elleri tarihi: Eğitimi, Psikploji və Önemi, Uluslararası Тürk Kültür coğrafiyası eğitini bilimləri araştərmaları sempoziumu, Тürkiye-Sinop, 2012
 • İkinci dünya müharibəsinin nəticələrində Azərbaycanın həlledici rolu (tarixşünaslıq məsələləri). Azərbaycanın II dünya müharibəsində və Qafqazda holokostun önlənməsində rolu" mövzusunda beynəlxalq simpozyumun materialları (17-19 oktyabr 2012), 2012
 • Türk dünyasının istiqlal mücadiləsinin simvol ismi: Mehmet Akif Ərsoy. The Pathfinders of the Turkic World : Mehmet Akif Ersoy and Huseyn Cavid. Interna¬tional Conference Proceedings (16-18 may 2013), Qafqaz Universiteti, Bakı, 2013
 • XIX yüzyıl fikir adamlarının egitim modeli.V İnternational Congress of Edicational Research 6-9 june 2013. Peace, Memory and Educational Research, Çanakkale, Turkey)
 • Tarixi-mədəni irsimiz kimliyimizdir. Mədəni irsin təbliği, mühafizəsi və öyrənilməsi respublika konfransı, Azərbaycan Müəllimlər İnstitutu, Bakı, 25-26 oktyabr 2013
 • Türk halklarının ortak dil mirası ile ilgili araştırmalar:İsmail bey Gaspiralı. Kazan(İdil boyu) Federal Universitesinin Filoloji ve Sanatlar Enstitüsünde 17-19 ekim(oktyabr) 2013 ilinde "Doğu-Batı bağlamında türk halklarının edebiyat ve sanat kültürü" Uluslararası Bilimcel Konfransının materilları, 2013
 • Türkün büyük ülküsü: Denizcilik tarihinde Turğut Reis kişiligi ve Osmanlı stratejisi.II Turğut Reis ve Türk Denizcilik tarihi Uluslararası Sempozyumu, 1-4 kasım 2013, Türkiye, Bodrum şəhəri
 • Türk halklarını dünyaya tanıtan egitimci-düşünür: Doğu ve Batı biliminde köprü: Mirze Kazımbey.Belgeler Zirvesi konferansı, 26-28 mayıs, Türkiye, Eskişehir
 • Milli degerlerin evriminde egitimci-demokratların rolü ve etkinligi: Farklı yaklaşımlar.İnsanı degerlerin yeniden inşası sempozyumu, 19-21 haziran, 2014,Türkiye, Ərzurum
 • Tarih felsefesine Bakışlar:Batı ve Doğu tarihciliyi kapsamında .İnternational Sempozium on History Education -2014, 25-27 haziran, Türkiyə, Sakarya
 • Maarifcilik herekatının evrimi ve onun Türk düşünce tarihinde yeri: Tarihcilik yönünde.İnternational Sempozium on History Education -2014, 25-27 haziran, Türkiyə, Sakarya
 • Qədim paytaxt şəhər: Şamaxı mənbələrdə və tarixi tədqiqatlarda. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti yanında İçərişəhər Dövlət Tarixi-Memarlıq Qoruğu İdarəsi Elmi-Mədəni Mərkəsin təşkil etdiyi Azərbaycan paytaxtları elmi-praktik konfransın məqalələr toplusu. Bakı, 2014.
 • Maarifçilerin tarihi eserlerinde Türk-Müsülman halklarının beseri, ahlak ve deger konularına ilişkin metinler: Sovyet tarixçiligində sorunun araştırılma derecesi farklı yaklaşımlar. Eğitime gelecek arayı.Dünen bugüne Türkiyede Beceri Ahlak ve Deger eğitimi Uluslararası semposyumu 2015, 16-18 nisan (aprel) Türkiye, Bartın.
 • Maarifçilik hareketinde Ana dilinin saflığı uğrunda mübarize XIX  yüzyılın Türk eğitimçi ve aydınlarının bakış açısında. I Uluslararası dil eğitimi ve öğretimi  sempozyumu - 2015, 28-30 mayıs (may) Türkiye, Neveşehir ( Kapadokiya)
 • Soyqırım anlayışı: daşnak ve bolşeviklərin türk-müsəlmanlara qarşı soyqırmı tarixi tədqiqatlarda. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti yanında İçərişəhər Dövlət Tarix-Memarlıq Qoruğu İdarəsi Elmi-Mədəni Mərkəzin təşkil etdiyi Az\rbaycan paytaxtları elmi praktik konfransın məqalələr toplusu, 2015, Bakı
 • XIX yüzyıl aydınlarının eğitim felsefesine yaklaşımı Sovyet ve çağdaş dönemde onların eğitimde yansımalarının problematik (çelişkili_ analizi. VII International congress of educational research Educational Policy in the 21 St Century: Evidence, Research, Innovation and Value-2015 28-31 Mayıs (may) Türkiye, Mugla
 • Türk dünyası dil ve edebiyat eğitimi Türk Kültürü Araştırmaları Sempozyumu ( TÜKAS 2015), 4-5 Eylül, 2015 (Bosna Hersek, Saraybosna). 2016-cı il may
 • Aydınlanma hareketinde dil, din ve ortak kültür konularına maarifçilerin bakışları: Sovyet tarihçiliyinde buna farklı yaklaşımlar ve karşılaştırmali analizi.Türk Kültürü Araştırmaları Sempozyumu ( TÜKAS 2015), 4-5 Eylül, 2015 (Bosna Hersek, Saraybosna). 2016cı il may
 • Azerbaycanda Sovyet Döneminde Sahteleştirilen Tarihin Yeniden İncelenmesinde Arşiv Belgelerinin Rolü.(Karşılaştırmalı Analiz) Diplomasive Dış Politika Araştırmalarında Arşivlerin Rolü Uluslararası Sempozyumu. 7-9 Nisan, 2016. Türkiye (İstanbul)
 • Akdeniz adalarında Sürgün Hayatı Yaşayan Türk Aydınları: Namik Kemal ve Ahmet Ağaoğlu. I Uluslararası Akdeniz Karpaz Sempozyumu “Tarihte Kıprıs” 11-13 Nisan, 2016. Türkiye (Kıprıs)
 • Azerbaycan tarihçiliyinin gelişimine yeni bakış: Tarihçiliyin perspektifleri. IV Uluslararası Tarih Egitimi Sempozyumu (İSHE 2016). 1-3 Eylül, 2016. Türkiye, Muğla
 • Aydınlanma Düşüncesinin Yayılması ve Ulusal Hareketin Gelişim Sürecinde Basının Önemi. Uluslararası Türk Dünyası Egitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi. 1-4 Aralık, 2016. Türkiye, Antalya
 • Müstəqilliyimizin təməli maarifçilikdir.Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Bakı Dövlət Universiteti Tarix fakültəsi “Müstəqil Azərbaycanın 25 il ərzində keçdiyi tarixi yol” mövzusunda Elmi praktik konfransın materialları. Bakı, 2016(səh.20-21)
 • “Anadolu coğrafiyasini türkleştiren ilk türk beyliyi : Çaka bey”. Uluslararası Çaka bey sempozyumu, 25-27 mart-2017, Türkiyə, İzmir.(tezis, s.14-16)
 • Azerbaycan tarihçiliyinin gelişimi, perspektifleri: sovyet ve postsovyet döneminde tarihçiliğde farkli yaklaşimlar ve bakişlar (çelişkili analiz). Halil İnalcık anısına Tarih ve Tarihçilik sempozyumu. 10-13 aprel-2017, Türkiyə, Ankara(ilin sonu)
 • “Azerbaycan maarifçi kadınlarının aydınlanma harekatında yeri” . IV Uluslararası Türk dünyası araştırmaları sempozyumu. 26-28 aprel-2017, Türkiyə, Niğde(s.851-861)
 • Dünya tarixşünaslığına töhfə vermiş iki ünlü tarixçi: Ziya Bünyadov və Xəlil Inalcık üzərinə bir araşdırma (qarşılaşdırmalı analiz).19-20 May-2017, Türk xalqları kafedrasının 25 illiyi münasibətilə keçirilən konfrans, Azərbaycan , Bakı(s.152-158)
 • Azərbaycan Tarixi Muzeyində “Fənlərarası inteqrasiya” adlı Açıq dərs (Mənbəşünaslıq, tarixşünaslıq və metodika fənlərinə aid mövzular dərs prosesində necə inteqrasiya olunur?). 30 May, 2017(dosent Mətanət Məmmədova ilə birlikdə)
 • “Bağımsızlık döneminde Azerbaycan'ın eğitim kavramı: Başarı, engeller ve Perspektifler”. (EAB) 11-14 Mayıs, Türkiye, Ordu (tezis, s. 74) 2017
 • “Küreselleşme Sürecinde Türk Dünyasında Ortak Tarih ve Medeniyet Eğitiminin Gerekliliği: Türk Aydınlarının ve Çağdaş Tarihçilerin Probleme Yaklaşımı, Çözüm Yolları (Çelişkili analiz)”. 2017, 26-28 Nisan, Qazaxıstan, Türküstan
 • AZERBAYCANDAN AMASYAYA TAŞINAN KÜLTÜR ALANINDA BIR SEMBOL ISIM: HAMZE NIGARI. Uluslararası Amasya Sempozyumu (Tarih, Dil, Kültür, Edebiyyat). 04-07 kim 2017.Türkiye, Amasya
 • HAYATI, ESERLERI VE FIKIRLERI İLE RUS SÖMÜRGECILIĞINE, BOLŞEVIK İHTILALINA KARŞI ÇIKAN İLIM, FIKIR VE MÜCADELE ADAMI: BAYMIRZA HAYIT. DOĞUMUNUN 100. YILINDA BAYMİRZA HAYİT VE GÜNÜMÜZDE TÜRKİSTAN TARİHİ ARAŞTIRMALARI ULUSLARARASI SEMPOZYUMU. 9-10 Ekim 2017. TÜRKİYE, İSTANBUL
 • BÜYÜK TÜRKOLOG MIRZA KAZIMBEYİN DİL POLİTİKASI IX. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, 02-04 Kasım 2017 Türkiye, Malatya
 • XIX. Yüzyılda Kafkasya’dan Anadolu’ya Göçler: Tarihçilik Açısından Göçün Nedenleri, Sorunları ve Sonuçları ULUSLARARASI EĞİTİM BİLİMLERİ VE SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU- 3-5 Kasım 2017, Türkiye, Bandırma. Onyedi Eylül Üniversitesi (RESSCONGRESS)(səh.571-573)
 • Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinə maarifçilik hərəkatından gedən yol: tarixçilik baxımından.Xalq Cümhuriyyəti - 100: Müsəlman Şərqində ilk Parlamenti Respublika 21-23 may 2018-ci il Beynəlxalq Elmi Konfransın Xülasələri s.86
 • Azərbaycanda Müstəqilli Uğrunda Mübarizədə Maarifçili Hərəkatının Rolu və Yeri. // Dünya Azərbaycanlıları: tarix və müasirlik. III-cü Beynəlxalq elmi konfrans. s. 90-91//

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

 • Babilər hərəkatı. Fərqli baxışlar. Dirçəliş –XXI əsr, 2005. №11-19
 • M.Kazımbəy və onun məktəbi Tarixf və onun problemləri toplusu. Bakı, 2006, №2.
 • Mirzə Kazımbəy Şərq ədəbiyyatı və tarixinin tədqiqatçısıdır. Tarix və onun problemləri. Bakı, 2007, №3 9əlavə).
 • Ümummilli lider H.Əliyev anadan olmasının 81 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi-praktik konfransın materialları. B., 2008
 • Dünya orientalizminin korifeyi”Bakı Дövlət Universitetinin 90 illik yubileyi münasibəti ilə tarix fakцltəsi əməkdaşlarının elmi praktik konfransının materialları. Bakı, 2009
 • Uyğurlar haqqında tədqiqat. Bakı Dюvlət Universitetinin 90 illik yubileyinə həsr olunmuş Beynəlxalq elmi konfrans. Bakı, 2009
 • Orxon-Yenisey abidələrinin юyrənilməsi səviyyəsi” "Türk dünyası:Dünəni və bu günə" mövzusunda beynəlxalq elmi konfrans. Bakı, 2011
 • Azərbaycan tarixinə dair dəyərli mənbə” BDU-nun Xəbərləri (humanitar elmlər seriyası). Bakı, №4, 2011
 • Ziya Bцnyadov medeovist kimi, Академик З.Бцнйадовун 90 иллик yubileyinə həsr olunmuş kofrans, materialları Bakı, 2012
 • «Dərbəndnamə» əsəri Azərbaycanın tarixinə dair mənbə kimi, Dərbənd şəhərinin tarixi: Аzərbaycan və Dağıstan xalqlarının qardaşlıq və dostluq əlaqələrinin parlaq səhifələri. Beynəlxalq elmi konfrans, Bakı, 2012
 • İkinci dünya müharibəsinin nəticələrində Azərbaycanın həlledici rolu (tarixşünaslıq məsələləri)Azərbaycanın II dünya müharibəsində və Qafqazda holokostun önlənməsində rolu" mövzusunda beynəlxalq simpozyumun materialları (17-19 oktyabr 2012), 2012
 • Maarifçilikdən inqilabi demokratizmə doğru: M.F.Axundzadə "Tarix və onun problemləri" jurnalı, Ümummilli lider H.Əliyevin 90 illik yubileyinə həsr olunmuş xüsusi buraxılış, Bakı, 2013, № 2
 • Maarifcilik herekatının evrimi ve onun Türk düşünce tarihinde yeri: Tarihcilik yönünde İnternational Sempozium on History Education -2014, 25-27 haziran, Türkiyə, Sakarya
 • Qədim paytaxt şəhər: Şamaxı mənbələrdə və tarixi tədqiqatlarda. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti yanında İçərişəhər Dövlət Tarixi-Memarlıq Qoruğu İdarəsi Elmi-Mədəni Mərkəsin təşkil etdiyi Azərbaycan paytaxtları elmi-praktik konfransın məqalələr toplusu. Bakı, 2014.
 • XIX yüzillikdə və XX yüzilliyin I yarısında Azərbaycanda ictimai-tarixi görüşlər. İxtisas kursunun proqramı, Bakı, 2015.
 • Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinə maarifçilik hərəkatından gedən yol: tarixçilik baxımından. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 100 illik yubileyinə həsr olunmuş beynəlxalq elmi konfransın Materialları 21-23 May, 2018, s.257-264.
Bookmark and Share