ANA SƏHİFƏ 1 ELMİ ŞURA 1 LABORATORİYALAR 1 MAGİSTRATURA və DOKTORANTURA 1 MÜBADİLƏ PROQRAMMLARI 1 KONFRANSLAR 1 ƏLAQƏ 1

Qarayeva Xoşqədəm Akif qızı

Tarix üzrə fəlsəfə doktoru

Tel:+(99412)439-08-37

E-mail: khoshgadamgarayeva@bsu.edu.az

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

 • 1976-ci ildə Qəbələ hərbçi ailəsində anadan olub
 • 1993-cü 1saylı orta məktəbi bitirib
 • 1993-1997-ci illərində - BUD-nun tarix fakültəsinin bakalavr bitirib
 • 1997-1999-ci illərdə tarix fakültəsinin Arxeologiya və Etnoqrafiya kafedrada magistr dərəcəsi alıb

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

 • 2001-2005 –ci illərdə BDU-nun doktoranturada təhsil almıb
 • 2012-cü ildə “Azərbaycan Respublikasının Aqrar siyasəti ( 1991-2008-ci illərdə)” mövzusu üzrə müdafiə edərək tarix üzrə fəlsəfə doktoru titulunu layiq görmüştür. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Yanında Ali Attestasiya Komissiyası 18 semtyabr 2013-ci il tarixli (protokol N06) qərar ilə tarix üzrə elmlər doktoru elmi dərəcəsi vermişdir

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 1998-2004-cü ildə Bakı şəhərinin Nərimanov rayonunda yerləsən Baxça Məktəb Lisey Kompleksində müəllim vəzifəsini yerinə yətirmişdir
 • 2004-2008-ci illərdə Bakı şəhərin Yasamal rayonun 190N saylı tam orta məktəbdə müəllim vəzifəsini dəvam etdirmişdi
 • 2004-cü ildən Azərbaycan Tarixi (humanitar fakültələr üçün) kafedrasında – Beynəlxalq Münasibətlərində, Filologiya, Tarix fakültəsində mühazirə və mə.ğalə dərsləri aparır 1 dərslik, 2 tədris proqramının, 35-ə qədər elmi məqalənin müəllifdir.

TƏDQİQAT SAHƏSİ

 • Azərbaycanda 1991-2008 –ci illərdə aparılan aqrar islahatlar və onun nəticələri araştırılır Azərbaycanda dövlət quruculuğu məsələləri üzrə tədqiqat işi aparır. Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin möhkəmləndirilməsi və dərin sosial-iqtisadi islahatların həyata keçirilməsi məsələləri üzrə tədqiqat işi aparır.

SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

 • 2001-Bakı,Şərqin aktual problemleri
 • 2007 Ukrayna- Kiyevdə Gənc alimlərin konfransı
 • 2008 Ankara-Uluslararası Kultur ve medeniyyet konqresi
 • 2009-Maxacqala-Şimali Qafqazin ictimai siyasi veziyyet ile baqlı
 • 2009-Xəzər universitetinde genc alimlerin konfransı
 • 2010-Bakı-1918 ci il mart soyqirimi ile baqli konqres
 • 2011-Bakı-Boyuk Veten muharibesi ile baqli konqres
 • 2015-Bişkek-Boyuk Veten muharibesi ile
 • 2018-Baki-Qafqaz tarix,caqdaş dövr,gelecek mövzusi ile baqli konfrans

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

 • Azərbaycan Respublikasının aqrar siyasəti (1991-2008-ci illər), dərslik, BDU nəşriyyatı,2015
 • “Ölkəşünaslıq” fənni uzrə Proqram,BDU nəşriyyatı,2018
 • Torpaq islahatlarının aqrar sahənin inkişafinda rolu (XX əsrin 90-cı illəri)-Azərbaycan Pedaqoji Universitetinin Xəbərləri№ 2,2013
 • Naxçıvan Muxtar Respublikası aqrar islahatların ilk meydanı-Dirşəliş, №2,2007
 • Müstəqillik illərində aqar islahatlarin həyata keçirilməsində çətinliklər- Bakı Universiteti Xəbərlər, №1 ,2014
 • XX əsrin 90-cı illərinin sonunda Azərbaycan mədəniyyəti- Bakı Universiteti Xəbərlər, №1 ,2014
 • Azərbaycan təhsilində aparılan islahatların nəticələri- Bakı Universiteti Xəbərlər, №1 ,2015
 • Роль международных проектов в развитии аграрного сектора Азербайджана в 1994-2003 гг- Исторические науки,2015,№1 Москва
 • Təhsilin informasiyalaşdırılmasında şagird bacarığının ümumi nəzəri məsələləri- Azərbaycan Pedaqoji Universitetinin Xəbərləri №2,2013
 • Земелное предпринимательство как ведущая отрасл экономической независимости Азербайджанской Республики - Исторические науки,2009,№1, Москва
 • Torpaq sahibkarlığı- Azərbaycan Respublikasının iqtisadi müstəqilliyinin aparıcı sahəsidir-Tarix və onun problemləri, №2,2017
 • В конце ХХ году аграрные реформы в Азербайджанской Республике и международные проекты. Bakı Universiteti Xəbərlər, №1 ,2018
Bookmark and Share