ANA SƏHİFƏ 1 ELMİ ŞURA 1 LABORATORİYALAR 1 MAGİSTRATURA və DOKTORANTURA 1 MÜBADİLƏ PROQRAMMLARI 1 KONFRANSLAR 1 ƏLAQƏ 1

Pirquliyeva Qənirə Əli qızı

Pirquliyeva Qənirə Əli qızı

Arxeologiya və Etnoqrafiya kafedrasının Azərbaycanın numizmat alimi, tarix üzrə fəlsəfə doktoru, baş müəllim və dosent

E-mail: [email protected]

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

 • Pirquliyeva Qənirə Əli qızı 1963-cü il yanvarın 30 –da Bakı şəhərində anadan olmuşdur
 • 1985-ci ildə Daşkənd Dövlət Universitetinin tarix fakültəsini bitirib

TƏHSİLİ  VƏ ELMİ DƏRƏCƏSİ

 • 1985-ci ildə Daşkənd Dövlət Universitetinin tarix fakültəsinin arxeologiya bölməsini bitirmişdir
 • 1998-ci ildə AMEA-nın Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutunun İxtisaslaşdırılmış Müdafiə Şurasında “XIV-əsrin sonu- XV əsrin əvvəllərində Azərbaycanda sikkə  dövriyyəsi və metrologiyası” mövzusunda namizədlik dissertasiyasını müdafiə etmişdir.
 • 2016-cı ildə dosen elmi adını alıb.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • “Şirvanşahlar sarayı” tarix-memarlıq qoruq  muzeyində bələdçi, elmi işçi, baş elmi işçi vəzifələrində çalışmışıdır
 • Elmlər Akademiyasının Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutunda baş laborant, kiçik elmi işçi, baş elmi işçi, aparıcı elmi işçi vəzifələrində çalışmışıdr
 • Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti yanında “İçərişəhər” Dövlət Tarix-Memarlıq qoruğu idarəsi Elmi –Mədəni mərkəzin   arxeologiya üzrə baş elmi işçi vəzifəsində çalışmışıdr
 • 2013-cü ilin noyabr ayından Bakı Dövlət Universitetinin “Arxeologiya və Etnoqrafiya” kafedrasının baş müəllimi vəzifəsində çalışır
 • 1997-2001-ci illərdə Azərbaycan Kooperasiya Universitetində “Azərbaycan tarixi”, “İqtisadi təlimlər tarixi” fənlərindən,
 • 2005-2010-cu illərdə Bakı Dövlət Universitetində ( saat hesabı )   Qafqaz arxeologiyası, Numizmatika, Muzeyşünaslıq fənləri üzrə mühazirələr oxumuş, məşğələlər keçirmişdir. Bu illərdə “Qafqaz arxeologiyası” dərsliyinin və proqramının həmmüəllifidir, “Numizmatikanın əsasları” dərs vəsaitinin və proqramının müəllifidir.
 • 2011-ci ildə “ İçərişəhər” Dövlət Tarix-Memarlıq qoruğu nəzdində yaradılan Tarix muzeyi ilə birgə Azərbaycanda ilk dəfə Numizmatika ekspozisiyasının elmi yaradıcısıdır. Ekspozisiya fəaliyyət göstərir.

TƏDRİS ETDİYİ FƏNLƏR

 • Numizmatika, Epiqrafika, Qafqazarxeologiyası
 • Etnogenez və arxeologiya, etnologiyanın əsasları

TƏDQİQAT SAHƏSİ

 • Azərbaycanın orta əsrlərdə xarici ölkələrlə ticarət münasibətləri(numizmatik materiallara əsasən).
 • Azərbaycan xalqının etnogenezinin öyrənilməsində arxeoloji araşdırmalar

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, KONFRANS VƏ SİMPOZİUMLARDA İŞTİRAKI

 • Azərbaycanda, Gürcüstanda, Orta Asiya Respublikalarında, Gürcüstanda keçirilən elmi konfranslarda, simpoziumlarda  məruzələrlə, tezislərlə Azərbaycanın numizmatika və arxeologiya elmini təmsil etmişdir
 • 2014-cü ildən Benəlxalq "Gömrük, ticarət işi və tacirlər" Assosiasiyasının Azərbaycan üzrə nümayəndəsi seçilmişdir. Bu Beynəlxalq Assosiyaya Dünyanın 35-dən artıq ölkəsinin nümayəndələri daxildir.
 • Azərbaycanla Rusiya arasında XVI-XIX əsrlərdə ticarət əlaqələri( numizmatik materiallar əsasında) // Rusiyanın Kolomna şəhərində keçirilmiş III Beynəlxalq elmi konfransın məqalələr toplusu – Kolomna, 2014, səh.17-21. ( rus dilində).
 • “Qərbi azərbaycanlıların folklor nümunələri əsasında bəzi tarixi faktlar barəsində”// VII Uluslararası Türk kültürü, senat ve kültürel mirası koruma sempoziumu( sanat etkinleri) Azərbaycan və ingilis dillərində. Ankara, 2014, səh.575-578
 • “ Şamaxıdan tapılan nadir daş babalar” //“VIII Uluslararası türk kültüü, sanatı ve kültürel mirası koruma sempoziyum “ (15-17 may 2014-cü il)
 • “Ermənilər və Azərbaycan türkləri:nifrətin, soyqırımların əsas səbələri ( etnoqrafik materiallara əsasən) //İçərişəhər Dövlət Tarix-Memarlıq qoruğu idarəsi Elmi -Mədəni mərkəzin keçirdiyi” 31 mart - azərbaycanlıların soyqırımı günüdür” –Elmi-praktik seminarın toplusu. . Bakı, 2014. səh.17-20
 • “ Azərbaycan Respublikasının iqtisadi məsələlərinin pul işindəki təzahürü” // “ Şərqdə ilk demokratik Respublika-28 may Respublika günü ilə əlaqədar elmi-praktik konfrans materialları Bakı, Elm və Təhsil, 2014. səh.93-99. 10. ”Dövlətimizin pul tarixindən” // İçərişəhər Dövlət Tarix-Memarlıq qoruğu idarəsi Elmi -Mədəni mərkəzin keçirdiyi “ Azərbaycan paytaxtları” adlı elmi-praktik seminarın məruzələr toplusu. Bakı 2014, səh .118-138
 • ”Muzey fondlarının nümunələrinin bəzi təqdimat və təbliğat üsulları” // H.Əliyevin 90 illiyinə həsr edilmiş III respublika Elmi konfransın materialları. 2014, səh. 204-210.
 • Azərbaycanla Rusiya arasındakı XVI-XIX əsrlərdə olan ticarət münasibətlərində Bakının yeri (numizmatik materiallara əsasən)//2013-cü il 26-29 sentyabr aylarında Kolomnada “Rusiyanın XVI-XIX əsrlərdə gömrük işi və tacirləri” adlı keçirilən Beynəlxalq konfrans materiallarında. Kolomna, 2015, s.25-29 (rus dilində)
 • Şirvanşahların Bakı sarayı-külliyat, yoxsa xanəgah // AR Nazirlər Kabineti yanında İçərişəhər DTMQİ Elmi-Mədəni Mərkəzin keçirdiyi “ Şirvanşahlar sarayı:tarix, həqiqətlər, mülahizələr” adlı konfrans materialları. Bakı,19 oktyabr, 2015-ci il. (tezislər və məqalələr toplusu); s.283-289(məqalə), s.63-65
 • Kadınların aile ve aşiret bütcesindeki rolü ( Kafkasya bölgesi) // IV Uluslararası Türk sanatları, tarihi ve folkloru konqresi- Konya, 14 -16.05.2015
 • Kolomnada keçirilən Beynəlxalq konfransda və IV Beynəlxalq Avrasiya arxeologiyası Konfransında və IV Uluslararası Türk sanatları, tarihi ve folkloru konqresində iştirak edib
 • Из истории мультикультурализма в Азербайджане. Mədəni müxtəliflik:dünya və Azərbaycan. Beynəlxalq elmi-praktik konfrans 29 aprel 2016-cı il. S.148-150 Azərbaycanda 2016-cı il Multikulturalizm ili elan olunduğundan, Azərbaycan əhalisinin tarixən tolerant olması, multikulturalizmin inkişafı üçün dövlət tərəfindən yaradılmış şərait və s. bəhs olunur.
 • “Azərbaycanda tapılan nadir “daş babalar” haqqında”- Türkiyədə keçirilən VIII Uluslararası türk kültüru, sanatı və kulturel Mirası koruma sempoziuymunun materiallarında 10 fevral 2016-cı ildə çap olunmuşdur. Həmmüəllif- t.e.d.V.Quliyeva.s.901-903
 • “Kadınların Aile və Aşiret Bütcesindeki rolu(Kafkasya örnegi)”-25-27 mart 2016-cı ildə Türkiyənin Trakya Universitetində keçirilən “Halk kültüründe aile Uluslararası Sempozyumu” materiallarına qəbul edilmişdir.
 • Şirvan Azərbaycan Səfəvi dövlətinin tərkibində ( ticarət əlaqələri kontekstində) Şirvanın terixinə yeni baxış: faktlar, mülahizələr Beynəlxalq Elmi-Praktiki Konfransın Proqramı. 26-27 sentyabr 2017ş Bakı.
 • “Tarix fənninin tədrisində əsas və seçmə kurs problemi haqqında mülahizələr” adlı məruzə Lənkəran Dövlət Universitetinin H.Əliyevin 94-cü ildönümünə həsr etdiyi “Təbiət və humanitar elm sahələrinin inkişaf problemləri” mövzusunda keçirilən Respublika Elmi Konfransının toplusu. 112-113
 • “Bakı-İçərişəhər tarixi ən yeni arxiv sənədlərində”-adlı məruzə VII Beynəlxalq Türk sənəti, tarixi və folkloru adlı Bakıda (11-15 aprel 2017-ci ildə keçirilən kongresinin toplusu.
 • Numizmatik materiallar orta əsrlərdə Azərbaycanın ticarət əlaqələrinin əsas mənbəşünaslıq materialı kimi (IX-XIII əsrin əvvəlləri çərçivəsində)- AMEA-nın həqiqi üzvü Z.Bünyadovun xatirəsinə xatirəsinə həsr olunmuş “Müasir şərqşünaslığın aktual problemləri” adlı 16-17 oktyabr 2017-ci ildə Bakıda keçirilən beynəlxalq konfrans materialların. S.130-131.
 • Şah İsmayıl Azərbaycanın dövlətçilik ənənələrinin davamçısı kimi / Nizami adına Azərbaycan Ədəbiyyat Muzeyinin “Şah İsmayıl Xətainin qılıncı və qələmi” adlı Respublika Elmi-Praktiki Konfrans materialları.134-136
 • Azərbaycan Cümhuriyyətinin əmtəə-pul münasibətləri.Xalq Cümhuriyyəti - 100: Müsəlman Şərqində ilk Parlamenti Respublika 21-23 may 2018-ci il Beynəlxalq Elmi Konfransın Xülasələri s.50
 • Kafkazda numizmatik gelişme tarihi.10-12 may 2018-ci ildə İstanbulda keçirilən” V Uluslarası tarih egitimi Sempozyumu”nun materiallarında.İstanbul, 2018.s.71
 • Müstəqillik Dönəmlərində Azərbaycamçılıq İdeologiyasının Numizmatik Materiallarda Əksi. // Dünya Azərbaycanlıları: tarix və müasirlik, 21-22 dekabr 2018. s. 61-62.//
 • “Əfşarların pul sisteminin özəllikləri (ikonoqrafik və metroloji analizlər üzrə) - AMEA-nın Tarix İnstitutu və Türkiyə Cumhuriyyəti “Dünya Avşarlar Dərnəyi”nin Azərbaycan şöbəsi tərəfindən “Nadir şah Əfşar:Tarixin gedişini dəyişdirən dahi sərkərdə” adlı Beynəlxalq elmi konfrans 19-21 iyun 2019-cu il
 • “Azərbaycanın və Özbəkistanın epiqrafik abidələrinin müqayisəli analizi -22—27 avqust 2019-cu il tarixlərində Özbəkistanda  III “Özbəkistanın mədəni mirasının öyrənilməsi, qorunması və təbliğatı“ adlı Ümumidünya cəmiyyətin keçirdiyi – Özbəkistanın mədəni irs həftəsi-sivilizasiyalar və böyük yolların kəsişməsi:imperiyalar, dinlər, mədəniyyətlər” adlı Konqresin materiallar.
 • Epiqrafik abidələrin öyrənilməsi işində Məşədixanım Nemət tərəfindən işlənilən metodlar. Məqalə bu ilin 10-12 oktyabr tarixlərində Türkiyənin Tokat şəhərində yerləşən Qaziosmanpaşa universitetində İçərişəhər Dövlət Tarix Memarlıq qoruğu, Azərbaycan Milli tarix muzeyi ilə birgə keçirilən I Beynəlxalq Türk İslam sanatlarında epiqrafik çalışmalar Sempoziumu (Meşedihanım Nemet anısına)
 • Azərbaycanda muzey işinin tədrisi problemləri və onların həlli yolları - Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetində Azərbaycanda muzeylərin yaradılmasının 100 illiyinə həsr olunmuş “Muzeyşünaslığın tədrisi problemləri” mövzusunda keçirilmiş  III Respublika elmi konfransı 2019.səh.143-150.
 • Azərbaycanın Parfiya ilə münasibətləri numizmatik materialların sintezində / III Beynəlxalq Sosial elmlər Simpoziumu 20-21 aprel Sarayevo (Bosniya).

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

 • . Материалы к каталогу монет Амира Тимура, чеканенные в Иране и в Западном Азербайджане. Ташкент , 1991
 • .Денежное обращение и метрология монет Азербайджана в конце XIV- нач. .XV века    ( на основе нумизматических материалов). Баку, 2001
 • Медные монеты Азербайджана. Баку, 2007
 • Numizmatikanın əsasları. Bakı, 2009
 • Qafqaz arxeologiyası (dərslik) . Bakı, 2011(müştərək)
 • “İçərişəhər” Tarix muzeyinin numizmatika fondunun sikkə kataloqu. Bakı, 2011
 • «Numizmatika» fənni üzrə metodiki vəsait.  Bakı, 2014
 • " Qafqaz Arxeologiyası" dərslik  Piquliyeva Q. Ə.  Avşarova İ. N. Bakı, 2014
 • Qafqaz arxeologiyası- dərslik.Rus dilində. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirinin 10.07.2009-cu il tarixli 920 saylı əmri ilə təsdiq olunmuşdur. Həmmüəllif t.ü.f.d. dos., İ.Avşarovadır. Bakı, Azpoliqraf, 2014.
 • Numizmatika fənni üzrə metodik vəsait. Azərbaycan dilində. Bakalavr pilləsi üçün nəzərdə tutulmuşdur. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirinin 30.04. 2014-cü il tarixli 521 –saylı əmri ilə təsdiq edilmişdir. Bakı, “Bakı Universiteti nəşriyyati”, 2014. 36 səh
 • “Azərbaycan tarixində sikkələr” // Vizion of Azerbaycan” –elmi-populyar dərgi. İngilis dilində. səh. 52-56. London, yanvar-fevral , 2014.
 • “ Balakəndə aşkarlanan nadir tapıntı haqqında( həmmüəllif M.Mustafayev) // ”Naxçıvan Muxtar Respublikasının 90 illiyinə həsr olunmuş elmi konfransın materialları - səh. 98-101. Bakı, Azpoliqraf, 2014
 • “Muxor-təpə- klassik kənd tipli yaşayış yeri kimi.” // A.İmanquliyevanın 75 illik yubileyi münasibəti ilə keçirilən elmi konfransın materialları. -Bakı. 2014. səh. 280-282
 • “Azərbaycanın Orta Asiya ilə qədim dövrlərdə əlaqələri ( numizmatik materiallar əsasında) //”Prof.Q.İsmayılzadənin 80 illiyinə həsr olunan məqalələr toplusu. çapdadır.( rus dilində).
 • “ Balakəndən aşkar edilən bəzi başdaşları haqqında”. //“Azərbaycan Arxeologiyası”- Bakı, Xəzər press, 2013. 2-ci sayda, səh.32-36
 • “ Rusiya ilə Azərbaycan arasında VII-IX əsrlərdə ticarət əlaqələri”. Bakı Universitetinin “ Xəbərlər” topusu( Humanitar elmlər seriyasında) I sayı- Bakı, 2014. səh.113-118. (rus dilində).
 • . ”Dövlətimizin pul tarixindən” // İçərişəhər Dövlət Tarix-Memarlıq qoruğu idarəsi Elmi -Mədəni mərkəzin keçirdiyi “ Azərbaycan paytaxtları” adlı elmi-praktik seminarın Tezislər toplusu. Bakı 2014, səh .30-34
 • Azərbaycanın Sasanilər və Ərəb Xilafəti dövründə numizmatik materiallarının ikonoqrafik xüsusiyyətləri-“Azərbaycan arxeologiyası”- 17-ci 17, 2-ci sayında, Bakı, 2014, s.74-82 ( rus dilində)
 • "Bir Şirvanşahlar dəfinəsi", monoqrafiya. Bakı, 2015 "Afpoliqraf", 152 s.
 • Dünya siyasətinin Qafqaz kontekstində mart hadisələri // İçərişəhər DTMQİ-nin elmi konfrans materiallarının toplusu, Bakı, “ ELM VƏ TƏHSİL”, 2015, s.179-182-məqalə, s. 24- tezis
 • Şəmkir zərbxanasının numizmatika materiallarının bəzi ikonoqrafik özəllikləri // Bütöv Azərbaycan Ocaqları (elmi sayt), 25.08.2015 (rus dilində)
 • Azərbaycanın pul vahidləri (e.ə.III-e.XIX əsrləri)//Senet.az (elmi sayt)-11.02.2015
 • İstanbul mənim baxışlarımla- 5 hissə //Senet.az (elmi sayt)-19 fevral, 24 fevral, 5 mart, 7 mart, 11 mart 2015-ci il
 • İçərişəhərin numizmatikası // Senet.az(elmi sayt) -2.02.2015
 • Azərbaycanın silah nümunələri dünya muzeylərində // Senet.az(elmi sayt)-01.05.2015
 • İçərişəhərin-qədim Bakının öyrənilmə tarixindən. // BAO.az (elmi sayt)- 20.11.2015
 • Naxçıvan zərbxanasının Azərbaycan dövlətçilik tarixində yeri və əhəmiyyəti // BAO.az(elmi sayt)-- 02.05.2015
 • Bakı zərbxanası haqqında // BAO.az(elmi sayt)-- 09.05.2015
 • Bir Şirvanşahlar dəfinəsi Bakı 2015, AF Poliqraf, 152 səh.
 • Духовная культура азербайджанцев в письменных источниках 17 века // Ümummilli Liderimiz Heydər Əliyevin anadan olmasının 93-cü ildönümünə həsr olunmuş “Təhsildə pedaqoji yanaşmalar: keçmişin təcrübəsi və gələcəyə baxış” adlı Konfransın materialları. 4-5 may 2016. s.127-129
 • Поддерживающее обучение как метод повышения качества образования в ВУЗе. // Ümummilli Liderimiz Heydər Əliyevin anadan olmasının 93-cü ildönümünə həsr olunmuş “Təhsildə pedaqoji yanaşmalar: keçmişin təcrübəsi və gələcəyə baxış” adlı Konfransın materialları. (həmmüəlluf)4-5 may 2016. s.123-125
 • XIX əsrdə Qafqazda uşaqların ənənənvi tərbiyəsinin xüsusiyyətləri. // Cağdaş dövr və sosial elmlərin aktual problemləri Konfrans materialları 2016
 • Əlincə zərbxanası- AMEA-nın müxbir üzvü, t.e.d. V.Baxşəliyevlə müştərək Naxçıvanda çap olunan “Şərq qapısı” qəzeti, 13 yanvar 2016 –cı il
 • “Əlincə qalasının numizmatik materialları”- Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri yanında Bilik fondu tərəfindən Əlincə qalasına həsr edilmiş konfrans materiallarında çap olunmuşdur. Həmmüəllif AMEA-nın müxbir üzvü, t.e.d. V.Baxşəliyevdir.Məqalə azərbaycan, rus və ingilis dillərindədir.s/50-53(az/d), 146-151 (rus/d), 237-241(ing)
 • “Sara Aşurbəylinin fransız dili sevgisi mənim həyatımda”- “Bakı tarixinin ensiklopediyası-Sara Aşurbəyli-110 il” adlı elimi praktik konfrans materialları
 • “Şəmkir zərbxanasının numizmatik materiallarının bəzi ikonoqrafik xüsusiyyətləri”- AMEA-nın Naxçıvan bölməsinin “Xəbərlər”(ictimai və humanitar elmlər seriyası) 3-cü sayı 12-ci cild, 2016 s.217-223
 • “Azərbaycanın XV-XVII əsrlərində ticarət münasibətləri(numizmatik materiallara əsasən)”- Xəzər Universitetinin “Azərbaycan arxeologiyası”-dərgisinin 2016-cı ildə,N 1-2 s.58-63
 • “Bakı qalasının tarixinə dair bəzi yeni məlumatlar”- “Bütöv Azərbaycan ocaqları”-internet saytının 12.10. 2016- cı il . Həmmüəllif t.e.d. V.Quliyevadır.
 • “Balakənin bəzi alban dövrü kilsələri barəsində son məlumatlar”. “Azərbaycan arxeologiyası və etnoqrafiyası” adlı elmi dərginin 2014-cı ilin 1-ci sayı, t.ü.f.d. M.Mustafayevlə .s.69-74,
 • “Azərbaycanın xanım alimləri: Məşədixanım Nemət və kitabələr aləmi”- Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti yanında “İçərişəhər” DTMQİ-nin keçirdiyi elmi-praktik konfrans materialları. s. 142-146
 • “Azərbaycan numizmatika elminin ən son problemlərindən”- Tezis “Müstəqil Azərbaycanın 25 il ərzində keçdiyi yol”/ BDU-nun Tarix fakültəsinin keçirdiyi elmi konfrans 2016. s.67
 • Bakı Qalasının –İçərişəhərin tarixinə dair yeni arxiv materialları-(V.Quliyeva ilə birgə). İçərişəhər DTMQİ-də keçirilən elmi konfrans materialları. 2016 dekabr,s.28-35
 • Mədənuyyət incilərimiz dünya muzeylərində/ 1905.az. saytı, 04.12.2016 Azərbaycanın maddı mədəniyyət nümunələrinin dünya muzeylərində əksindəb bəhs olunur
 • “Qafqazın epiqrafik abidələri”- Proqram, Bakalavr pilləsi üçün, rus dilində. (Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin 22.07.2015-ci il tarixli 803-saylı qərarı)Bakı.2016,
 • “Bakı qalasının tarixinə dair yeni məlumatlar”-“Tarix, insan və cəmiyyət” adlı Elmi-nəzəri və elmi-metodik jurnalın 2017-ci ilin 1-ci sayı. S.19-25.
 • Sikkələr tarix yazmaq üçün ən mühüm maddi-mədəniyyət nümunələridir. Azərtac, 21.10 2017.Xəbər agentliyi tərəfindən əldə edilən müsahibədə sikkələr və onların əhəmiyyəti araşdırılmışıdr.
 • Связи Азербайджана с Европейскими странами (на основе нумизматических материалов XV- первой половины XVIII веков- Rusiya EA-nın tarix və Arxeologiya İnstitununun Dağıstan bölməsinin “Xəbərlər” toplusu, N 3, səh.100-107.
 • Azərbaycan xanlıqları dövrünə aid bir maraqlı tapıntı barəsində (həmmüəllif İlham Məmmədov)// AMEA-nın Naxçıvan bölməsi Xəbərlər, 2017, N3, səh 155-161.
 • Şirvan Azərbaycan Səfəvi dövlətinin tərkibində-Ticarət əlaqələri kontekstində.(Yenə göstərilən konfrans materiallarında). S. 132-148.Həmmüəllif İ.Məmmədov.
 • Бакинская Крепость - Ичеришехер, həmmüəllif Asker Ələkpərov, Sankt-Peterburq, Petropolis, s. 264, 2019
 • Attempts at a Comparative Analysis of Epigraphy on Monuments of Azerbaijan of the Vth-XIIIth Centuries with Architectural Epigraphy of Uzbekistan. Open Access Journal of Archaeology and Anthropology // OAJAA, IRIS Publishers, US. San-Francisco, 2019.
 • Qarabağ. Elmi-populyar kitab.Redkollegiya. Kitabın arxeologiya və numizmatika bölməsinin müəllifidir. Səh.12-29; səh.110-123.
 • “Relationships between Parfiya and Ancient Azerbaijan in the Context of Synthesis materials” - “Open Access Jornal of Archaelogy and Antropology” jurnalı 2019/ 30 aprel tarixli sayı, Amerika. ((The journal is now indexed with and included in SCOPUS) 2019/ 30 aprel

 

 

 

Bookmark and Share