ANA SƏHİFƏ 1 ELMİ ŞURA 1 LABORATORİYALAR 1 MAGİSTRATURA və DOKTORANTURA 1 MÜBADİLƏ PROQRAMMLARI 1 KONFRANSLAR 1 ƏLAQƏ 1

ONULLAHİ SEYİDAĞA MİRON OĞLU (1925-2004) Tarixçi

26 avqust 1925-ci ildə Cənubi Azərbaycanın Astara şə­hərində anadan olmuşdur. Həmin şəhərdə orta məktəbi fars dilində bitirmişdir. 1945-1946-cı illərdə Cənubi Azərbaycan milli-azadlıq hərəkatında iştirak etmişdir. Milli hökumətin süqutundan sonra mühacirət etməyə məcbur olaraq Sovet Azərbaycanına pənah gətirmişdir. 1952-ci ildə Gəncə şəhərində H.Zərdabi adına Dövlət Pedaqoji İnstitutunun Tarix fakültəsini bitirmişdir. 1958-ci ildə Bakı Dövlət Universitetinin Şərq­şünaslıq fakültəsinin aspiranturasına daxil olmuşdur. 1963-cü ildə namizədlik, 1983-cü ildə doktorluq dissertasiyası müdafiə etmiş, 1985-ci ildə professor elmi adı almışdır. 1962-ci ildən Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyasının Tarix İnstitutunun Azərbaycanın orta əsrlər tarixi şöbəsində kiçik, baş və aparıcı elmi işçi vəzifələrində işləmişdir. 2001-ci ildən 2004-cü ilədək Bakı Dövlət Universitetinin Azərbaycanın qədim və orta əsrlər tarixi kafedrasının müdiri vəzifəsində çalışmışdır. 1945-1946-cı illər Cənubi Azərbaycan milli-azadlıq hərəkatında iştirak et­diyinə görə “21 Azər” medalı ilə təltif olunmuşdur. Elmi fəaliyyəti əsasən Azərbaycan tarixinin orta əsrlər dövrünün başlıca problemlərinin araşdırılması ilə bağlı olmuşdur. Bir neçə sanballı monoqrafiyanın və 100-dən çox elmi məqalənin müəllifi olmuşdur.

Bookmark and Share