ANA SƏHİFƏ 1 ELMİ ŞURA 1 LABORATORİYALAR 1 MAGİSTRATURA və DOKTORANTURA 1 MÜBADİLƏ PROQRAMMLARI 1 KONFRANSLAR 1 ƏLAQƏ 1

Nazilə Böyükkişi qızı Məmmədova

Nazilə Böyükkişi qızı Məmmədova

Baş müəllim
Telefon:+(994)12 439-03-51

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

 • 1954-cü ildə Bakı şəhərində anadan olmuşdur
 • 1972-ci ildə orta məktəbi bitirmişdir

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

 • 1979-cu ildə Bakı Dövlət Universitetinin Tarix fakültəsini bitirmişdir.
 • "Azərbaycanın Qərbi Avropa ölkələri ilə əlaqələrində "Türkiyə problemi"" mövzusunda namizədlik dissertasiyası üzərində çalışır.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 1972-1994-cü illərdə BDU "SSRİ tarixi (sovet dövrü)" kafedrasında baş laborant vəzifəsində çalışmışdır.
 • 1994-cü ildə BDU "Qədim dünya və orta əsrlər tarixi" kafedrasına baş laborant vəzifəsinə keçmişdir
 • 1995-ci ildə BDU "Qədim dünya və orta əsrlər tarixi" kafedrasına müəllim vəzifəsinə keçmişdir.
 • 1996-cı ildən "Qədim dünya və orta əsrlər tarixi" kafedrasında baş müəllim işləyir.
 • "Orta əsrlər tarixi" fənnini tədris edir.
 • 20 elmi məqalənin, 2 metodik vəsaitin, 2 proqramın müəllifidir.

TƏDQİQAT SAHƏSİ

 • “Habsburq-Səfəvi münasibətləri və Osmanlılar” mövzusu üzərində iş aparmışdır. Başlıca diqqət Habsburqların Avropada üstünlük uğrunda mübarizəsinə və bu mübarizədə Şərq dövlətlərinə, o cümlədən Səfəvilərə verdiyi önəmə ayrılmışdır.

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

 • Qaraman bəyliyi və "Türkiyə məsələsi" - "Şərqin aktual problemləri". Z.M.Bünyadovun xatirəsinə həsr olunmuş beynəlxalq elmi-nəzəri konfransda məruzə. Bakı, 2003.
 • Fars körfəzi uğrunda Osmanlı-Portuqaliya rəqabəti və Səfəvilər. Ümummilli əbədi liderimiz H.Ə.Əliyevin xatirəsinə və 28 May Respublika gününə həsr olunmuş "Dünyada yeni inkişaf meylləri istiqamətində türk dünyası, Azərbaycan və Türkiyə" beynəlxalq elmi-praktiksimpoziumda məruzə. Bakı, 2004.

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

 • 1592-1606-cı illər Avstriya-Türkiyə müharibəsi və Səfəvilər. // Bakı Universitetinin Xəbərləri. Humanitar elmlər seriyası, 2005, N2. (rus dilində).
 • XVI əsrdə Venesiya-Osmanlı münasibətləri və Səfəvilər. // Bakı Universitetinin Xəbərləri. Humanitar elmlər seriyası, 2005, N4. (rus dilində).
 • Səfəvi-Osmanlı müharibəsi (1578-1590) və diplomatiya. // "Восток и Кавказ».Тбилиси, 2005, 3. (rus dilində).
 • Dünyanın ilk bölüşdürülməsi tarixindən. // Bakı Universitetinin Xəbərləri. Humanitar elmlər seriyası, 2007, N4. (rus dilində).
 • XVI əsrdə Hind okeanı uğrunda Osmanlı-Portuqaliya rəqabəti // Bakı Universitetinin Xəbərləri, 1, 2014
 • İstanbulun Osmanlılar tərəfindən fəthinin siyasi və iqtisadi yekunlarına dair // Tarix və gerçəklik. Bakı, 2015, sayı 3
 • Hörmüz uğrunda Səfəvilərin mübarizəsi və nəticələri // Bakı Universitetinin Xəbərləri, N 1, 2016, s.115-122
 • XVI əsrin birinci yarısında Habsburqların Osmanlı imperiyası ilə münasibətlərinə dair. Bakı Universitetinin Xəbərləri. 2017, N 1, s. 155-160
 • Orta əsrlər tarixi (Son orta əsrlər və ya Erkən yeni dövrün başlanğıcı) Dərs vəsaiti (mühazirə mətnləri). Həmmüəllif, Bakı, 2017
 • XIII-XIV əsrlərdə Venesiyanın Aralıq Dənizi Ticarəti Uğrunda Mübarizəsində Dair. BDU-Xəbərləri ( humanitar seriyası) N3, 2018, s.110-116

TƏDRİS-METODİKİ İŞLƏRİ

 • Orta əsrlər tarixi. Bakalavr hazırlığı üçün proqram. Bakı, 2008
 • Orta əsrlər tarixi. Metodik vəsait. Bakı, 2008
Bookmark and Share