ANA SƏHİFƏ 1 ELMİ ŞURA 1 LABORATORİYALAR 1 MAGİSTRATURA və DOKTORANTURA 1 MÜBADİLƏ PROQRAMMLARI 1 KONFRANSLAR 1 ƏLAQƏ 1

Mustafayeva Sitarə

Mustafayeva Sitarə 0ruc qızı

Tarix üzrə fəlsəfə doktoru, dosent əvəzi
Tel:(+99412) 439-09-12
E-mail:msitara31@rambler.ru

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

 • 30 dekabr 1968-ci ildə Azərbaycanın Xanlar şəhərində anadan olub.
 • 1977-1987-ci illər ərzində Jirnovsk şəhərinin (Volqoqrad vilayəti, Rusiya Federasiyasi) 1 saylı orta məktəbində oxuyub və əla qiymətlərlə bitirib.
 • 1994-cü ildə Bakı Dövlət Universiteti Tarix fakültəsinin bakalavr pilləsinə (əyani şöbə) qəbul olunub və 1998-ji ildə fərqlənmə diplomu ilə bitirib.
 • 1998-ci ildə həmin fakültənin magistraturasına qəbul olunub və 2000-ci ildə fərqlənmə diplomu ilə bitirib.
 • Şərqi Avropa xalqları tarixi üzrə ixtisaslaşıb; magistr dissertasiyasının mövzusu: «Slavyanlar və onların Şərqi Avropanın türk xalqları ilə qarşılıqlı əlaqələri (VII-XII əsirlər)».
 • 2001-ci ildə Tarix fakültəsinin «Azərbayjanşünaslıq» ETM-nə baş laborant vəzifəsinə qəbul edilib.
 • Dissertasiya mövzusu: «Cənubi Qafqazda ərazi və sərhəd dəyişiklikləri (1917-1922-ci illər)»;
 • 2004-cü ildən «Slavyan ölkələri tarixi» kafedrasında (saathesabı əsasında) dərs deyir.
 • 2007-ci ildən «Slavyan ölkələri tarixi» kafedrasına baş laborant vəzifəsinə keçirilib.
 • 2014-cü ildə kafedranın  müəllimi keçib.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

 • 1998-ci ildə M.Ə.Rasulzadə adına Bakı Dövlət Universiteti Tarix fakültəsinin bakalavr pilləsini (əyani şöbə) bitirib.
 • 2000-ci ildə Bakı Dövlət Universiteti Tarix fakültəsinin magistratura pilləsini (əyani şöbə) bitirib.
 • Namizədlik dissertasiyasının mövzusu: «Cənubi Qafqazda ərazi və sərhəd dəyişiklikləri (1917-1922-ci illər)».
 • 2013 - cü ildə "Cənübi Qafqazda ərazi və sərhəd dəyişiklikləri ( 1917 - 1922 - ci illər) mövzusunda doktorluq dissertasiyasını müdafiə edib
 • 30-dan çox elmi məqalənin müəllifidir.

TƏDQİQAT SAHƏSİ

 • Rusiya-ABŞ münasibətlər tarixi XVIII-XXI əsrləri

TƏDRİS ETDİYİ FƏNLƏR

 • Slavyan ölkələri tarixi yeni və müasir dövründə -3
 • Şərq Avropa ölkələri tarixi
 • Rusiyanın Qafqaz siyasəti
 • SSSR-də totalitar sistemi (1917-1953) illər. ( magistr fənni)

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 2001-ci ildə Bakı Dövlət Universiteti Tarix fakültəsinin «Azərbaycanşünaslıq» ETM-nə baş laborant vəzifəsinə qəbul edilib.
 • 2004-cü ildən «Slavyan ölkələri tarixi» kafedrasında (saathesabı əsasında) dərs deyir.
 • 2007-ci ildən «Slavyan ölkələri tarixi» kafedrasına baş laborant vəzifəsinə keçirilib.
 • 2014-cü ildən kafedranın müəllimidir.

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

 • 2003-cü ildə «Qarabağ dünən, bu gün və sabah» adlı 2-ci Ümumrespublika elmi-əməli konfransda iştirak edib.
 • 2009 - cu ildə Bakı Dövlət Universitetinin 90 illik yubileyi münasibətilə magistrantların və gənc tədqiqatçıların elmi  - praktik konfransı
 • 2011 -ci ildə Beynaxalq elmi konfrans: "Türk dünyası: dünəni və bu günü"
 • 2011 - ci ildə Doktorantların və gənc tədqiqatçıların XV Respublika Elmi konfransı
 • Польский вопрос в пакте Молотова-Реббентропа» Военная история России: Проблемы, поиски, решения. (Материалы международной научной конференции, посвященной 70-летию Победы в Великой Отечественной войне). Волгоград, 25-26 сентября 2015 г. Волгоградский Государственный Университет, с. 433-444
 • «Военная история России: проблемы, поиски, решения». Международная научная конференция, посвященная 70-летию победы в Великой Отечественной войне. Волгоград, 25-26 сентября 2015 г.
 • Ulu öndərin anadan olmasında həsr olunmuş «Ulu öndər Heydər Əliyev irsində multikultural və tolerant dəyərlər» beynəlxalq elmi konfrans 3-5 may 2016-ci il «Взаимоотношения Азербайджанской Демократической Республики и Горской Республики Северного Кавказа». II hissə, Bakı: Mürtəcim» nəşriyyatı 2016, с.254-256
 • “Polşa məsələsi” İkinci dünya müharibəsi konfranslarinda /”Müstəqil Azərbaycanın 25 il ərzində keçdiyi tarixi yol” Azərbaycan Respublikasının müstəqilliyin 25 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi konfransın materialları. Bakı, 2016
 • Ulu öndər Heydər Əliyev irsində multikultural və tolerant dəyərlər” Beynəlxalq elmi konfrans. Bakı, 3-5 may 2016-cı il.
 • «Военная история России: проблемы, поиски, решения». Международная научная конференция, посвященная 160 летию окончания Крымской войны 1853-1856 гг. Волгоград, 23-24 сентября 2016 г.
 • “Герои Сталинградской битвы в лицах” adlı məqdləsi 20-21 oktyabr 2017-ci ildə Rusiya Federasiya Volqoqrad şəhərində «Военная история России: проблемы, поиски, решения». //Материалы IV Международной научной конференции, посвященной 75-летию победы в Сталинградской битве// mövzusuna həsr olunmuş beynəlxalq elmi konfransın materialları
 • Проект создание американского генерал - губернаторства в Нахчыване.Xalq Cümhuriyyəti - 100: Müsəlman Şərqində ilk Parlamenti Respublika 21-23 may 2018-ci il Beynəlxalq Elmi Konfransın Xülasələri s.164

PROQRAMLAR

 • Rusiyanin Qafqaz siyasəti (XVI əsrin II yarısı- XXI əsrin əvvəllərində) “Regionşünaslıq (Qafqaz üzrə)” - 050211 ixtisası üzrə təhsil alan tələbələri üçün fənn proqramı. Bakı, 2016
 • Rusiya-ABŞ münasibətləri (XVIII əsrin sonu - XXI əsrin əvvəlləri) “Regionşünaslıq (Amerika üzrə)”- 050211 ixtisası üzrə bakalavr pilləsində təhsil alan tələbələr üçün fənn proqramı. Bakı, 2016
 • «Кавказская политика России (II половина XVI – начало XXI вв.)» mövzusunda bakalavr pilləsi üçün proqram, Bakı, 2017, AMEA-nın mətbəsində, 2,2 ç.v. 2017
 • «Российско-американские отношения (конец XVIII - начало XXI вв.)» mövzusunda bakalavr pilləsi üçün proqram, Bakı, 2017, AMEA-nın mətbəsində, 1,5 ç.v.

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

 • Kiyev dövləti və onun Volqa Bulqariyası ilə qarışılıqlı əlaqələri // Bakı Universitetinin xəbərləri (humanitar elmlər seriyası), 2002, №2, s.167-175
 • Stalin repressiyaları və onların qurbanlarının Azərbaycanda bəraət olunması // Dünya azerbaycanlıları: tarix və müasirlik (Elmi-nəzəri toplu). I buraxılış, 2003, s. 85-91
 • Qıpçaqlar və onların şərqi slavyanları ilə qarşılıqlı əlaqələri // Beynalxalq həyat (elmi, ictimai-siyasi jurnal), 2003, №1, s. 99-108
 • Cənubi Qafqazda ərazi məsələləri probleminə dair / «Qarabağ dünən, bu gün və sabah». 2-ci Ümumrespublika elmi-əməli konfransın materialları. Bakı, 2003, s. 221-227
 • Çarizmin Cənubi Qafqazda keçirdiyi inzibati-ərazi islahatların bəzi aspektləri // Dünya azərbaycanlıları: tarix və müasirlik (Elmi-nəzəri toplu). II buraxılış, 2004, s. 124-136
 • Cənubi Qafqaz respublikalarında ərazi-sərhəd problemi və İstanbul konfransı // Bakı Universitetinin xəbərləri (humanitar elmlər seriyası), 2005, №2, s.183-189
 • Некоторые аспекты административно-территориальных реформ на Южном Кавказе в XIX - XX вв. // Информационно - аналитический центр по изучению общественно -политических процессов на постсоветском пространстве. МГУ им. М. В. Ломоносова М..2006 //http://www/ia-centr/ru/archieve/public
 • 1921-ci il Sovet-Türkiyə müqavilələri və Zaqafqaziya sovet respublikalarının sərhədləri // Bakı Universitetinin xəbərləri (humanitar elmlər seriyası), 2007, №4, s. 153-163
 • Azərbaycan-Gürcüstan sərhədlərinin qurulması prosesi (1920-1922-ji illər) // Tarix və onun problemləri (nəzəri, elmi, metodik jurnal), 2008, №3, s.104-113
 • Процесс установления грузино-азербайджанской границы (1920 - 1922 гг.) // Вестник Волгоградского Государственного Университета. серия 4. История. Регионоведения. Международные отношения ( научно - теоретический журнал). Волгоград, 2009 №1 (15), с 96 - 104.
 • Батумская конференция и территориальный вопрос между Южно - Кавказскими республиками // Bakı Dövlət Universitetinin 90 illi yubileyi münasibətilə magistrantların və gənc tədqiqatçıların elmi - praktik konfransının materialları. Bakı, 2009, 287 - 293 c
 • Советская Россия и формирование границ между государствами Кавказа ( на примере Азербайджана и Армении ) // Кавказ и глобализация. Швеция.Журнал социально - политических и экономических исследований. Т4 Выпуск 1-2, 2010, 230-240 с.
 • Территориальный вопрос во взаимоотношениях Азербайджана и Грузии осенью 1919 года // "Türk dünyası: dünəni və bu günü" ( beynəlxalq elmi konfrans). Tezislər. Bakı, 2011, 339 - 343 c
 • Проблема территориального разграничения национальностей на Южном Кавказе в 1917 году //Tarix və Onun problemləri ( nəzəri, elmi, metodik jurnal). Ümummilli Lider Heydər Əliyevin 90 illik yubileyinə həsr olunmuş xüsusi buraxılış Bakı 2013, №2, 375 - 380 s
 • Из Истории украинско - российских отношений (1991 - 2010 гг) // Bakı Universitetinin xəbərləri (humanitar elmlər seriyası) jurnalı. Bakı, 2014 №2
 • Из истории украинско-российских отношений (1991-2010 гг.) /Bakı Universitetinin xəbərləri (humanitar elmlər seriyası) jurnalı. Bakı, 2014, №2, 159-166 с.
 • Вопрос об административно-территориальном делении Азербайджанской ССР в 1921-1922 гг. /Tarix və onun problemləri (nəzəri, elmi, metodik jurnal). Bakı Dövlət Universitetinin 95 illik yubileyinə həsr olunmuş xüsusi buraxılış. Bakı, 2014, №4, 79-89 с.
 • Польский вопрос в Пакте Молотова-Риббентропа /«Военная история России: проблемы, поиски, решения». Материалы III Международной научной конференции, посвященной 70-летию победы в Великой Отечественной войне. В 2 частях. Часть 2. Волгоград, 25-26 сентября 2015 г. Волгоград, 2015, 433-444 с.
 • XIX əsrin sonu - XX əsrin əvvəllərində Rusiya-ABŞ münasibələr.BDU-nun Xəbərləri humanitar elmlıər seriyası №3, 2015.
 • ХIX əsrin əvvələrində Rusiyanın diplomatiyası, Bakı Universitetin Xəbərləri (humanitar еlmlər seriyası) №3, 2015.
 • XIX əsrin sonu – XX əsrin əvvəllərində Rusiya-ABŞ münasibətləri /Bakı Universitetinin xəbərləri (humanitar elmlər seriyası) jurnalı. Bakı, 2015, №3, 97-103 с. Проблема границ в Южно-Кавказском регионе после окончания I Мировой войны /Dünya azərbaycanlıları: tarix və müasirlik (elmi-nəzəri toplu). IV buraxılış. Bakı, 2015, 145-169 s.
 • Взаимоотношения Азербайджанской Демократической Республики и Горской Республики Северного Кавказа (1918-1919 гг.) /“Ulu öndər Heydər Əliyev irsində multikultural və tolerant dəyərlər” Beynəlxalq elmi konfransın materialları. 3-5 may 2016-cı il. II hissə. Bakı, 2016, 254-257 s.
 • Брест-Литовский договор и Южный Кавказ /«Военная история России: проблемы, поиски, решения». Материалы III Международной научной конференции, посвященной 160 летию окончания Крымской войны 1853-1856 гг. Волгоград, 23-24 сентября 2016 г. В 2 частях. Часть 2. Волгоград, 2016, 99-109 с.
 • “1917-ci ildə Rusiyada baş verən siyasi hadisələr və ABŞ” Bakı Universitetinin Xəbərləri (Humanitar elmlər seriyası) jurnalının №4 sayında 2017, həmmüəllif
 • “Cənubi Qafqazda ərazi və sərhəd dəyişiklikləri (1917-1922-ci illər)”. Bakı: «Avropa» nəşriyyatı 2017, 19,5 ç.v. adlı monoqrafiya
Bookmark and Share