ANA SƏHİFƏ 1 ELMİ ŞURA 1 LABORATORİYALAR 1 MAGİSTRATURA və DOKTORANTURA 1 MÜBADİLƏ PROQRAMMLARI 1 KONFRANSLAR 1 ƏLAQƏ 1

MƏQALƏLƏR, TEZİSLƏR

1. Sevinc RUİTƏN Dünya Dövlətlərinin Qlobal Təhlükəsizlik İndeksi Araşdırmaları Kontekstində Cənubi Qafqaz Dövlətlərində Baxış // Tarix və Onun Problemləri, N3, 2019, s. 194-199

2. Sevinc RUİNTƏN. Rusiyanın Milli Təhlükəsizlik sənədlərinə əsasən Cənubi Qafqaz siyasətinə baxış // Tarix və onun problemləri, 2018, №3, s.

3.Sevinc RUİNTƏN. Ermenistan'ın Ulusal Güvenlik Stratejisi açısından Türkiye ve Azerbaycan'a karşı tutumu / “Yerelden Küresele: Türkiye – Türk dünyası ilişkilerinin dünü, bugünü ve Yarını”. III.Uluslar­arası TESAM SosyalBilimlerKongresi.11-12 Ekim 2018, Marmara Üniversitesi.İstanbul, 2018, s.63-64.

4 Sevinc RUİNTƏN. XX.Yüzyilın sonunda Güney Kafkasya'da etnik sınırlar ve türk düşmanlığı sorunlarının yeniden gündeme gelmesi. Sebepleri, mahiyeti / “Diplomasi ve Savaşın Değişen Rolü”. X.Uludağ Uluslararası İlişkiler Kongresi. 8-10 Ekim 2018. Bursa, 2018, s.105-106.

5. Sevinc RUİNTƏN. XX əsrin sonu – XXI əsrin əvvəllərində Türkiyə Cümhuriyyətinin Cənubi Qafqaz dövlətləri ilə hərbi-siyasi əməkdaşlığı haqqında. Regional təhlükəsizliyin “Türkiyə modelləri”// Tarix və onun problemləri, 2018, №1, s.102-111.

6. Sevinc RUİNTƏN. Çifte standartlar politikası. Büyük devletlerin ve uluslararasi örgütlerin Güney Kafkasya politikalarında çifte standartlar yaklaşımı / “Dünya politikasında Kriz ve Değişim”. IX. Uludağ Uluslararası İlişkiler Kongresi. 23 – 24 Ekim 2017. Bursa, 2017, s.237-238.

7.Sevinc RUİNTƏN. Cənubi Qafqaz dövlətlərinin milli təhlükəsizlik sənədlərində regional təhlükəsizlik məsələləri// Tarix və onun problemləri, 2017, №3, s.149-156.

8.Sevinc RUİNTƏN. “Cənubi Qafqazın təhlükəsizlik problemləri və Türkiyə” məsə­ləsinin Azərbaycanda araşdırılma səviyyəsi / Azərbaycanda türk xalqları tarixinin tədqiqi və tədrisi məsələləri. Respublika elmi-praktik konfransı. 18-19 May 2017. Bakı Dövlət Universiteti. Bakı, 2017, s.145-151.

9. Sevinc RUİNTƏN, Cavid ƏLİSGƏNDƏRLİ. Rusiyanın postsovet CənubiQafqazda hərbi-siyasi iştirakı haqqında / Qafqazşünasların I Beynəlxalq Forumu. Bakı, 17-18 Aprel 2017. 1-ci kitab. Bakı, 2017, s.192-199.

10. Sevinc RUİNTƏN.XXI yüzyılda ABD ve Rusya’nın Güney Kafkazya’da güç politikaları:“yumuşak güç”,“sert güç””/ "Küresel Ve Bölgesel Sistemde Devlet Ve Devlet-Dişi Aktörler". VIII.Uludağ Uluslararası İlişkiler Kongresi. 28-29 Noyabr 2016. Bursa, 2016, s.20-44.

11. Sevinc RUİNTƏN. XXI əsrdə ABŞ və Rusiyanın Cənubi Qafqazda güç siyasəti: “yumşaq güç”,“sərt güç”/ "Küresel Ve Bölgesel Sistemde Devlet Ve Devlet-Dişi Aktörler". VIII.Uludağ Uluslararası İlişkiler Kongresi. 28-29 Noyabr 2016. Uludağ Universiteti, Bursa (Türkiyə), s.34 (Özet, Türk dilinde).

12. Sevinc RUİNTƏN. SSRİ-nin süqutundan “olimpiya müharibəsi”nə qədərolan dövrdə Rusiya – Gürcüstan münasibətləri (tarixi-analitik baxış) // Tarix və onun problemləri, 2016, №1, s.145-159.

13. Sevinc RUİNTƏN. Yeni dünya düzeninin formalaşması ve Kafkasya'nın yeniden büyük devletlerin maraqları alanına dahil olması / “Uluslararası Sistemde Yeni Düzen Arayışları” mövzusunda VII.Uludağ Uluslararası İlişkiler Konfransı. 21-22 Oktyabr 2015. Uludağ Universiteti, Bursa/Türkiyə. Bursa, 2016, s.437-450.

14. Sevinc RUİNTƏN.Cənubi Qafqaz Rusiyanın geosiyasi maraqları dairəsində (problemin tarixi aspekti) // Tarix və onun problemləri, 2015, №4, s.197-206

15. Sevinc RUİNTƏN. Yeni dünya düzəni şəraitində Türkiyə Cümhuriyyəti – Ermənistan münasi­bətləri­nə baxış // Bakı Universitetinin Xəbərləri. Humanitar elmlər seriyası, 2015, №3, s.37-43

16. Sevinc RUİNTƏN. Yeni dünya düzəninin formalaşması və Qafqazın yenidən böyük dövlətlə­rin maraqları dairəsinə daxil olması / Uluslararası Sistemde Yeni Düzen Arayışları. VII.Uludağ Uluslararası İlişkiler Konferansı. 21-22 Ekim 2015. Bursa/Türkiye. Bursa, s.79-81.

17. Sevinc RUİNTƏN. Türkiyə Cümhuriyyətinin xarici siyasəti (konsepsiya məsələləri) // Tarix və onun problemləri, 2015, №2, s.198-216.

18.Sevinc RUİNTƏN, Cavid ƏLİSGƏNDƏRLİ.Türkiyə - Ermənistan əlaqələrinə Qərb dövlətlərinin münasibəti. Ermənilərin “özünüqoruma” sindromu. “Kadim Dostluğun Yüz Yıllık Açmazında türk-ermeni ilişkileri”  uluslararası sempozyumu: Toplumsal bellek, önyarğılar ve gerçekler. 8-11 Aprel 2015. Akdeniz Universiteti, Antalya (Türkiyə), 2015, s.85.

19. Sevinc RUİNTƏN, Cavid ƏLİSGƏNDƏRLİ. SSRİ mərkəzi hökumətinin Mərkəzi Asiya və Qafqaz respublikalarına münasibətdə siyasətinin xarakterinə baxış // Tarix və onun problemləri, 2014, №4, s.132-139.

20.Sevinc RUİNTƏN, Cavid ƏLİSGƏNDƏRLİ. Postsovet Mərkəzi Asiya Respublikalarında ABŞ və Rusiyanın hərbi-siyasi iştirakı // Tarix və onun problemləri, Bakı, 2014, №2, ss.178-193.

21.Sevinc RUİNTƏN. Azerbaycan - Türkiye ilişkileri Tarihinin Milli Mücadele Sayfası // Böyük Taaruzun 90. Yılında Uluslararası Milli Mücadele ve Zafer Yolu. 2-4 Ekim 2012 / Uşak. Ankara, Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları, 2014, s.755-771.

22.Sevinc RUİNTƏN, Cavid ƏLİSGƏNDƏRLİ. Türkiyə və İran İslam Respublikası arasında münasibətlərə təsir edən amillər // Tarix və onun problemləri, Bakı, 2013, №3, s.97-109.

23.Sevinc RUİNTƏN, Cavid ƏLİSGƏNDƏRLİ. Türkiyə  İran İslam Respublikası arasında münasibətlərdə Azərbaycan amili / “Barış ve Güvenliyin yeniden inşası” mövzusunda V Beynəlxalq Konfransın materialları. Bursa-Türkiyə, 11-12 Dekabr 2013, s.57-58.

24.Sevinc RUİNTƏN, Cavid ƏLİSGƏNDƏRLİ. Ermənistan ictimaiyyəti Türkiyə - Ermənistan münasibətlərinin normallaşması haqqında (sosial sorğu nəticələrinə əsasən) // Tarix və onun problemləri, 2013, №1, s.122-132.

25.Sevinc RUİNTƏN, Cavid ƏLİSGƏNDƏRLİ. Yeni dünya düzəni şəraitində Mərkəzi Asiya regionu geosiyasi maraqlar sistemində // Tarix və onun problemləri, 2012, №4, s.232-244.

26. Sevinc RUİNTƏN. Yeni dünya düzəninin formalaşması və Azərbaycanın xarici siyasətinin yeni hədəfləri // Tarix və onun problemləri, 2012, №3, s.81-88.

27. Sevinc RUİNTƏN. Tarih derslerinin milli kimliyimizin oluşmasında rolü / II.Uluslararası Tarih Eğitimi Sempozyumu.14-16 iyun 2012. Trabzon, Turkiyə, 2012, s.21.

28. Sevinc RUİNTƏN, Cavid ƏLİSGƏNDƏRLİ. Azərbaycan diplomatiyasi: dünəni, bu günü // Tarix və onun problemləri,2011, №3, s.90-97.

29. Sevinc RUİNTƏN. Müstəqillik illərində Azərbaycan Respublikası ilə Özbəkistan arasında münasibətlər // Tarix və onun problemləri, 2010, №4, s.129-133.

30. Sevinc RUİNTƏN. Mərkəzi Asiyanın türk dövlətləri dünya dövlətlərinin maraqları sistemində (XX əsrin sonu – XXI əsrin əvvəlləri) // Bakı Universitetinin Xəbərləri. Humanitar elmlər seriyası, 2010, №1, s.115-120.

31. Sevinc RUİNTƏN. Azərbaycanın türk dövlətləri ilə siyasi əlaqələrinin mərhələləri və xarakteri haqqında (XX əsrin 90-cı illəri – XXI əsrin əvvəlləri) // Tarix və onun problemləri jurnalı. Bakı Dövlət Universitetinin 90 illik yubileyinə həsr olunmuş xüsusi buraxılış. Bakı, 2009, №3, s.149-157.

32. Sevinc RUİNTƏN. Türkiyənin Cənubi Qafqaz respublikalarının müstəqilliyini tanıması və siyasi münasibətlərin qurulması (XX əsrin 90-cı illəri) // Azərbaycanın görkəmli şərqşünas alimi A.İmanquliyevanın 70 illik ybileyinə həsr olunmuş “Şərqşünaslığın aktual problemləri” mövzusunda respublika elmi konfransının materialları. Bakı, 2009, s.152-154.

33. Sevinc RUİNTƏN. Türk dövlət başçılarının Zirvə toplantılarının ölkələrarası siyasi əlaqələrin inkişafında rolu // Tarix və onun problemləri, 2008, №1-2, s.195-206.

34. Sevinc RUİNTƏN. Müstəqillik illərində Azərbaycanın Mərkəzi Asiyanın türk dövlətləri ilə qarşılıqlı siyasi əlaqələri // Qloballaşma prosesində Qafqaz və Mərkəzi Asiya. İqtisadi və Beynəlxalq münasibətlər. II Beynəlxalq konqresin materialları. 02-05 may 2007-ci il. III kitab. Bakı, 2007, s.1245-1250.

35. Sevinc RUİNTƏN. Müstəqil Azərbaycanın türk dövlətləri ilə siyasi əlaqələri. Problemlər, perspektivlər // Tarix və onun problemləri, 2006, №3, s.215-221.

36. Sevinc RUİNTƏN. Azərbaycan Respublikasının Qırğızıstanla qarşılıqlı siyasi əlaqələri (ХХ əsrin 90-cı illəri) // Tarix və onun problemləri, 2005, №4, s.99-106.

37. Sevinc RUİNTƏN. Azərbaycan Respublikasının Türkmənistanla qarşılıqlı siyasi əlaqələri (ХХ əsrin 90-cı illəri) // Tarix və onun problemləri, 2004, №3, s.170-180.

38.Sevinc RUİNTƏN.  Azərbaycanın türk dövlətləri ilə əməkdaşlığında neft strategiyası və kommunikasiya məsələləri // Tarix və onun problemləri, 2004, №2, s.169-172.

39.Sevinc RUİNTƏN. Ermənistan – Azərbaycan münaqişəsi və Türkiyə / Azərbaycan xalqının ümümmilli lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 81-ci ildönümü və 28 May – Respublika gününə həsr olunmuş “Dünyada yeni inkişaf meylləri istiqamətində türk dünyası. Azərbaycan və Türkiyə” beynəlxalq elmi-praktik simpoziumun materialları. 24-27 may 2004. Bakı, 2004, s.156.

40. Sevinc RUİNTƏN. Azərbaycan türk dövlətləri ilə çoxtərəfli əlaqələrdə (ХХ əsrin sonu – ХХI əsrin əvvəlləri) // Tarix və onun problemləri, 2003, №4, s.175-176.

41.Sevinc RUİNTƏN. Azərbaycanın Mərkəzi Asiyanın türk dövlətləri ilə qarşılıqlı siyasi əlaqələri haqqında (ХХ əsrin 90-cı illəri). Azərbaycanın mühüm tədris və tədqiqat mərkəzi. Türk və Qafqaz xalqları tarixi kafedrasının 10 illik yubileyinə həsr olunmuş məqalələr toplusu. Bakı, 2002, s.63-69.

42.Sevinc RUİNTƏN. Azərbaycan – Türkiyə siyasi əməkdaşlığı haqqında (ХХ əsrin 90-cı illəri) // Tarix və onun problemləri, 2001, №1, s.116-129.

43.Sevinc RUİNTƏN.  Azərbaycanın xarici siyasətində türk dövlətlərinin yeri / Aspirantların və gənc tədqiqatçıların elmi konfransının tezisləri. II hissə.BDU-80. Bakı, 2000, s.120-122.

44. Sevinc RUİNTƏN. Dövlət başçılarının Zirvə toplantıları türk dövlətləri arasında siyasi əlaqələrin forması kimi // Tarix və onun problemləri, 2000, №3/4, s.141-143.

45. Sevinc RUİNTƏN. Azərbaycan – Özbəkistan siyasi əlaqələrinə dair (ХХ əsrin 90-cı illəri) // Bakı Dövlət Universitetinin 80 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi konfransın materialları. Bakı Universiteti nəşriyyatı, 1999, s.304-305.

46.Sevinc RUİNTƏN.  Взаимоотношение Азербайджана с независимыми тюркскими государствами (90-ые годы) // АХC-nin 80 illik yubileyinə həsr olunmuş Elmi konfransın materialları. Bakı, 1998, s.28-29.

Bookmark and Share