ANA SƏHİFƏ 1 ELMİ ŞURA 1 LABORATORİYALAR 1 MAGİSTRATURA və DOKTORANTURA 1 MÜBADİLƏ PROQRAMMLARI 1 KONFRANSLAR 1 ƏLAQƏ 1

Məmmədova Mətanət

Məmmədova Mətanət Səfər qızı

fəlsəfə üzrə tarix elmləri namizədi.

Tarix fakültəsi "Mənbəşünaslıq və Metodika" kafedrasında müəllim

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

 • 1961-ci ildə Bakı şəhərində anadan olmuşdur.
 • 1986-jı ildə Azərbayjan Dövlət Universitetini bitirmişdir.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

 • Bakı Dövlət Universitetinin Filologiya fakültəsini 1986-jı ildə bitirmişdir.
 • 1994-jü ildən Tarix fakültəsi «Mənbəşünaslıq,tarixşünaslıq və metodika» kafedrasının dissertantı olmuşdur.
 • 1999-ju ildə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasında «Orxon-Yenisey abidələri qədim türk tarixini öyrənmək üçün mənbə kimi» mövzusunda namizədlik dissertasiyası müdafiə etmişdir.
 • 2016-ci ildən "Azərbaycan Respublikasının Təhsil strategiyası və Vətən tarixinin tədrisində  onun rolu" doktorluq dissertasiyanın bitirmək və müzakirəyə təqdim etmək ərəfəsindədir.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 1983-cü ildən «Mənbəşünaslıq,tarixşünaslıq və metodika» kafedrasında müəllim vəzifəsində çalışır.
 • Tarix fakültəsinin IV kurs bakalavr pilləsində «Tarixin tədrisi metodikası» fənnindən mühazirə və seminarlar,magistr pilləsinin I və II kurslarında «Tarixi sənədlərlə iş və onların əhəmiyyəti», «Tarixin tədrisində əyanilik və onun növləri» mövzularında seçmə fənlərdən mühazirə və seminarlar aparır.
 • 1 metodik vəsaitin, 1 dərs vəsaiti 10-dan çox  tədris proqramının və 67-dən çox elmi məqalənin müəllifidir.
 • Monoqrafiyanın elektron variantı hazırdır,müzakirə və təkmilləşdirilmə ərəfəsindədir.

TƏDQİQAT SAHƏSİ

 • Azərbayjan arxivşünaslığı,Tarixin tədrisi metodikası.
 • Ümumi təhsil kurikvulumunu əsasları

TƏDRİS PROQRAMM

 • Tarixin tədrisi metodikası.Bakı, 2011-2014-cü illərdi
 • Arxivşünaslıq (Tarix fakültəsinin qiyabi təhsil alan tələbələri üçün (III-V kurslar.) Bakı, 2013
 • “Tarixin tədrisində əyanilik və onun növləri” (magistr pilləsi üçün) Bakı, 2010
 • “Orxan-Yenisey abidələri qədim türk tarixini öy¬rənmək üçün mənbə kimi” (magistr pilləsi üçün).Bakı, 2010
 • “Tarixi sənədlər üzərində iş və onun əhəmiyyəti” (magistr pilləsi üçün).Bakı, 2010
 • Tarixin tədrisi metodikası.Bakı, 2011
 • Azərbaycan arxivşünaslığı.Bakı, MBM mətbəəsi, 2011
 • Azərbaycanda təhsil islahatı və Boloniya sistemi.Bakı, 2014
 • Ümumi təhsil kurikulumunun əsasları.Bakı, 2015
 • Arxivşünasləq.Metodik vəsait. Bakı, 2015.
 • Tarixin tədrisinin aktual problemləri. Dərs vəsaiti Bakı, 2015.
 • Архивовведения. proqram Bakı, 2015.
 • Методика преподавании истории (rusca), Proqram, Ecoprint, MBM, Baky, 2016, 20s

BEYNƏLXALQ KONFRANSLAR, SEMİNARLAR

 • Tarixin tədrisi metodikasının vəzifələri.Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 85-ci ildönümü münasibətilə Tarix fakültəsi əməkdaşlarının elmi-praktik konfransının materialları.BDU nəşriyyatı,Bakı,2008,səh189-193
 • Həsənbəy Zərdabi böyük maarifçi-demokrat kimi.Bakı Dövlət Universitetinin 90 illik yubileyinə həsr olunmuş beynəlxalq elmi konfransın materialları (humanitar elmlər). BDU nəşriyyatı, Bakı, 2009
 • Azərbaycan gəncliyi və müasir dünya təhsil sisteminə inteqrasiya prosesində gənclər və tələbələrlə iş üzrə beynəlxalq təşkilatlar.Türk dünyası: “dünəni və bu günü” mövzusunda beynəlxalq elmi konfransa təqdim olunmuş məruzə tezisləri (23-24 may 2011-ci il), Azərbaycan Tarix qurumu, BDU, Bakı, 2011
 • Orhon-Yenisey abiddelerinin türk halklarının kül¬türü, dili ve tarihi ile ilgili kaynak kibi araşdırılması.Kazan (İdil boyu) Federal Universitesinin Filoloji ve Sanatlar Enstitü¬sünde 17-19 ekim (oktyabr) 2013 ilinde “Doğu-Batı bağlamında türk halklarının ədebiyat ve sanat kültürü Uluslararası Bilimcel Konfransı. L.Qumilev ismindeki Avrasiya Ulusal Universitesi, 2013
 • Çağdaş tarih öğretim yaklaşımları ve Vatan tarihinde onun önemi.3. Uluslararası tarih eğitimi sempozyumu (25-27 iyun 2014), Sakarya, Türkiye, 2014
 • Способы преподавания истории. Научный вестник Гилея выпуск 85 (N6), Киев, 2014.
 • Об активно преподавании истории. Литература и художественная культура тюркских народов в контексте Восток-Запад. Материалы международной научно-практической конференции (14-15 мая 2014) Казань, 2014
 • Modern müəllim hazırlığı problemləri Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 92 illiyinə həsr olunmuş "Müəllim hazırlama siyasəti və problemləri" möv-zusunda V Beynəlxalq konfrans materialları. 30 aprel 2015-02 may 2015- ci il, Bakı, 2015.
 • Modern müəllimi hazırlığı problemləri. Azərbaycan xalqınpın ümummilli lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 92 illiyin\ həsr olunmuş Müəllim hazırlanma siyasəti və problemləri mövzusunda V Beynəxalq konfrans materialları 30 aprel 2015- 02 may 2015-ci il, Bakı, 2015.
 • Eğitime innovasyon. VII International congress of educational research/ Educational Policy in 21 st. Century: Evidence, Research, Innovation and Values-2015, 28-31 May;s (may) Türkiye, Muğla.
 • Eğitimde planlama ve ona yeni yaklaşılar. VII International congress of educational research Educational Policy in 21 st. century Evidence, Research, Innovation and Values-2015, 28-31 Mayıs (may) Türkiyeç Muğla.
 • Degerler eğitimin en kadim parçasıdır, tezis VII International congress of educational research Educational Policy in the 21 st. Century Evidence, Research, Innovation and Values-2015, 28-31 Mayis (may) Türkiye Muğla.
 • Применение нового метода обучения истории. Херсонский Державний Университет. факультет психологии, истории и социологии Актуальные питания и проблемы розвитку сучаеной цивилизации исторични, социологичны, политологичны, аспекты, 17-18 апрель. 2015.
 • Türk tarihinde ve gelecekte degerler egitimi. "TUKAS" -2015, II. Türk Kültürü Araştırmaları Sempozyumu, 4-5 eylül 2015 Saraybosna. Sarayevo Universitesi, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Universitesi, Bildiri Metinleri, ( Editörler Doç.Dr. Hüseyin Gönel, Arş.Gör. Murat Gür), Saraybosna, Baskı Mayıs 2016, 658 s. (Həmmüəllif Yrd. Doç.Dr. Mehmet Şanver), səh. 305-317.
 • Tarix dərslərində modern yaklaşım: distant egitimIV Uluslararası Tarix Egitim Sempozyumu, 01-03 sentyabr, 2016, Türkiyə, Muğla, Sıtkı Koçman Universiteti
 • Tarix egitiminde arşiv belgelerinin rolu ve önemi. Türk Egitim- Sen ve Uluslararası Avrasiya Egitim Sendikaları Birligi (UAESEB) tərəfindən 01-04 tarixlərində Türkiyənin Antalya şəhərində təşkil edilən 2016 Hacı Əhməd Yesevi anımına həsr edilmiş Uluslararası Türk Dünyası Egitim Bilimleri və Sosyal Bilimlər Konqresində təqdim olunan elmi məqalə. 27 səh. Türkiyə, Antalya, 2016.
 • Erken çocukluk uyğulamalarında yerel tarihi şahsiyetlerin kullanımı. İGEDER, Uluslararası erken çocukluk egitim konqresi, 18-20 mart, Türkiyə, İstanbul, 2016 tezis.
 • "Türk dünyasında türkdilli xalqları birləşdirən Birinci Türkoloji qurultay və onun nəticələri" IV Uluslararası Türk Dünyası Araçtırmaları sempizyumu 26-28 nisan 2017, Türkiyə, Niğde, Ömer Halisdemir Universiteti, s.573-579 (məqalə)
 • "Modern Tarih Öğretiminde Manevi Değerler ve Toplumsal Duyar¬ı-lılıklar"(həmmüəllif).  2017,9-10 Nisan , Gürcüstan , Batumi), s.150-151
 • "Tarih fenninin disiplinler arası enteqrasyonda rolü" Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi -ULUSLARARASI EĞİTİM BİLİMLERİ VE SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU-(RESSCONGRESS), 3-5 Kasım, Bandırma, 2017, s.706-707
 • Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin ictimai-siyasi və metodiki görüşlər.Xalq Cümhuriyyəti - 100: Müsəlman Şərqində ilk Parlamenti Respublika 21-23 may 2018-ci il Beynəlxalq Elmi Konfransın Xülasələri s.102.
 • Azərbaycan Respublikasında Müstəqillik İllərində Təhsil // Dünya Azərbaycanlıları: tarix və müasirlik, III-cü Beynəlxalq elmi konfrans, s. 71-72.//

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

 • "Tarxan" termini haqqında qısa xülasə.Az.EA Nəsimi adına Dilçilik İnsti-tutu. Filologiya məsələləri (nəzəriyyə və metodika). Bakı, 1994.
 • Qədim türk mənbələrində köməkçi adlar - titullar (I məqalə).Az.MEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu. "Dil və ədəbiyyat" ser., V buraxılış, Bakı, 1994
 • Qədim türk mənbələrində köməkçi adlar - titullar (II məqalə) Az.MEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu. "Dil və ədəbiyyat" ser., V buraxılış, Bakı, 1994
 • Orxan-Yenisey abidələrinin tədqiqinə dair.Tarix və onun öyrənilməsi prob-lemləri, III buraxılış, Bakı, 1994
 • Titul tarixi kateqoriya kimi (I məqalə),Tarix. Onun öyrənilməsi prob-lemləri, I buraxılış, Bakı, 1994
 • Şifahi xalq yaradıcılığı Azərbaycan ictimai fikir tarixini öyrənmək üçün bir mənbədir.Azərbaycan tarixi tədqiqatçılarının müstəqil assosiyası. Azərbaycan tarixi problemlərinin gənc tədqiqatçılarının III Respublika Elmi konfransının məruzələr məcmuəsi. Bakı, 1995
 • Antroponimlərin səciyyəvi xüsusiyyətləri haqqında.M.Ə.Rəsulzadə adına BDU. Aspi-rantların və gənc tədqiqatçıların elmi konfransının materialları (25-26 aprel 1995). Bakı, 1995
 • Qədim türk (Orxon-Yenisey) abidələrinin Avropada və Rusiyada öyrənilməsi tarixindən (XVII əsrin sonu-XIX əsr) Aspirantların və gənc tədqiqatçıların elmi konfransının materialları (may 1998). Bakı, 1998
 • Arxivşünaslıq «Tarix fakültəsinin qiyabi təhsil alan tələbələri üçün ixtisas fənlərindən metodik göstərişlər.(III-V kurslar) Bakı,2003,1 ç.v,səh.5-23
 • Qədim türklərdə adqoyma və adlandırma. «Tarix və onun problemləri» nəzəri,elmi,metodiki curnal,№4 Bakı,2003.səh.227-229
 • Qədim türklərdə totem anlayışı və onun antroponimlərdə əksi. «Dirçəliş – XXI əsr» curnalı.Bakı,2004,iyun-iyul №76-77,səh.337-343
 • Qədim türklərdə rəng spektrləri. «Dirçəliş - XXI əsr» Bakı,2004,oktyabr-noyabr.№80-81 səh.276-281
 • Təhsildə yenilik və metodikanın nailiyyətləri. «Azərbayjan-Gürjüstan» curnalı, «Uğur-2005» MMJ-nin nəşri,yanvar №01 (02).səh.28-29
 • Azərbayjan arxivşünaslığı(1920-1930-ju illər). «Dirçəliş – XXI əsr» Bakı,2005,noyabr №93,səh171-178
 • Qədim türklərin ideoloji baxışlarının adlarda əksi Tanrı və Umay kultu Tarix elmi və tarixin tədrisi metodikası. «Tarix və onun problemləri» Bakı,2007 №2,səh383-386
 • Dövlət arxiv fondu. «Tarix və onun problemləri»,№3(əlavə) Bakı,2007,səh70-72
 • Dövlət arxiv fondunun inkişafı tarixi. «Dirçəliş – XXI əsr» №124-125(iyun-iyul),Bakı,2008,səh319-325
 • Tarix fakültəsinin qiyabi şöbəsində tədris qrafikinin yerinə yetirilməsinə dair tövsiyyələr.BDU nəşriyyatı,Bakı,2008,səh82,90-91
 • N.Nərimanovun metodiki görüşləriBDU-nun 90 illik yubleyi münasibəti ilə Tarix fakültəsi əməkdaşlarının elmi-praktik konfransının materialları, BDU nəşriyyatı, Bakı, 2009
 • Tarix fənninin tədrisində coğrafi mühit və tarixi proseslər.“Tarix və onun problemləri” elmi, metodiki-nəzəri jurnal, №3, Bakı, 2010
 • Ümumimilli lider Heydər Əliyev və Azərbaycan arxivşünaslığı.“Tarix və onun problemləri” nəzəri, elmi, metodik jurnal, № 4, Bakı, 2012
 • Azərbaycan təhsili Boloniya təhsil sistemi fonunda.Ümumimilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 90-cı ildönümü münasibətilə BDU-nun Pedaqogika kafedrasının keçirdiyi “Təhsil və cəmiyyət” mövzusunda V Respub¬lika elmi-praktik konfransının materialları. BDU nəşriyyatı, 7 may 2013,
 • Heydər Əliyev və müstəqil Azərbaycan Respublikasında təhsil strategiyası Ümumimilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 90-cı ildönümü münasibətilə Tarix fakültəsi əməkdaşlarının elmi-praktik konfransının materialları, “Tarix və onun problemləri” nəzəri,elmi, metodik jurnal, Xüsusi buraxılış, № 2, Bakı, 2013
 • Müasir təhsilimizdə İnformasiya Kommunikasiya Texnologiyaları və treyninq proqramları.“Tarix və onun problemləri” nəzəri, elmi, metodik jurnal, № 4, Bakı, 2013
 • Vətən tarixinin tədrisi metodları.Bakı Dövlət Universitetinin Sosial elmlər və psixologiya fakültəsinin Pedaqogika kafedrasının Ümummilli lider Heydər Əliyevin 91 illik yubileyinə həsr olunmuş “Cəmiyyət və təhsilin inkişaf startegiyası” adlı VI Respublika elmi-praktik konfransının materialları (5 may), Bakı, 2014
 • Qloballaşan dünyada mədəni irs problemi və gənc nəslin təhsilində onun rolu.Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi. Azərbaycan Universitetinin "Milli mənəvi dəyərlərin qo-run¬ması qloballaşan dünyamızın aktual problemidir" mövzusunda Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 91 illiyi və hakimiyyətə qayıdışının 21 illiyinə həsr olunmuş elmi-praktik konfransın materialları, Bakı, 2014
 • Demokratiya və qloballaşma şəraitində təhsil alanların müstəqil yaradıcı düşünmə qabiliyyətinin inkişafı Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi. Azərbaycan Universitetinin "Milli mənəvi dəyərlərin qorunması qloballaşan dünyamızın aktual problemidir" mövzusunda Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 91 illiyi və hakimiyyətə qayıdışının 21 illiyinə həsr olunmuş elmi-praktik konfransın materialları, Bakı, 2014.
 • Müstəqil Azərbaycan Respublikasının təhsil sistemində modern üsul-Distant təhsil. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi, Bakı Dövlət Universiteti, Tarix fakültəsi, "Müstəqil Azərbaycanın 25 il ərzində keçdiyi tarixi yol" mövzusunda 7 dekabr 2016-cı il tarixində keçirilən elmi-praktik konfransın materialları", Bakı, 2016, BDU, səh. 25-26.
 • Ahmet Yesevi Türk Egitiminde Başarı Ö d ü l ü. Özel Egitim. Uluslararası Avrasiya Egitim Sendikaları Birligi (UAESEB - 2016 -ODL/ 383), Türkiyə, Antalya, 2016.
 • Müstəqil Azərbaycan Respublikasının təhsil sistemində modern üsul-Distant təhsil. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi, Bakı Dövlət Universiteti, Tarix fakültəsi, "Müstəqil Azərbaycanın 25 il ərzində keçdiyi tarixi yol" mövzusunda 7 dekabr 2016-cı il tarixində keçirilən elmi-praktik konfransın materialları", Bakı, 2016, BDU, səh. 25-26.
 • Tarix dərslərində modern yaklaşım: distant egitimIV Uluslararası Tarix Egitim Sempozyumu, 01-03 sentyabr, 2016, Türkiyə, Muğla, Sıtkı Koçman Universiteti
 • Tarix egitiminde arşiv belgelerinin rolu ve önemi. Türk Egitim- Sen ve Uluslararası Avrasiya Egitim Sendikaları Birligi (UAESEB) tərəfindən 01-04 tarixlərində Türkiyənin Antalya şəhərində təşkil edilən 2016 Hacı Əhməd Yesevi anımına həsr edilmiş Uluslararası Türk Dünyası Egitim Bilimleri və Sosyal Bilimlər Konqresində təqdim olunan elmi məqalə. 27 səh. Türkiyə, Antalya, 2016.
 • Ahmet Yesevi Türk Egitiminde Başarı Ö d ü l ü. Özel Egitim. Uluslararası Avrasiya Egitim Sendikaları Birligi (UAESEB - 2016 -ODL/ 383), Türkiyə, Antalya, 2016.
 • "Tarix fənninin tədrisində incəsənətlə tərbiyə", "Akademik Tarih ve Düsünce" Dergisi, Cilt:IV/ Sayı:XI/ Mayıs /MMXVII , 2017, s.193-199
 • "Gənc nəsildə tarixi yaddaşın və milli dəyərlərin formalaşmasında arxiv sənədlərinin rolu" Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyində keçirilmiş “Muzey, arxiv və kitabxanalarda qorunan milli dəyərlərin tədqiqi, təbliği, mühafizəsi və bərpası” adlı I Respublika elmi konfransı, 20 iyun 2017-ci il, s.145-152
 • Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin ictimai-siyasi və metodiki görüşləri. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 100 illik yubileyinə həsr olunmuş beynəlxalq elmi konfransın Materialları 21-23 May, 2018, s.264-270.
Bookmark and Share