ANA SƏHİFƏ 1 TARİXİMİZ 1 ELMİ ŞURA 1 LABORATORİYALAR 1 MUZEY 1 AMERİKAŞÜNASLIQ MƏRKƏZİ 1 FAYDALI LİNKLƏR 1 ƏLAQƏ 1 KONFRANSLAR 1

Məmmədova Aynur

Məmmədova Aynur Məmməd q.

Magistr, Bakı Dövlət Universitetinin Tarix fakültəsi «Slavyan ölkələri tarixi» kafedrasında baş laborant
Tel:(+99412) 439-09-12
E-mail: 16aynurm@rambler.ru, aynur_mammedova@bk.ru

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

 • 16 avqust 1980-ci ildə Bakı şəhərində anadan olub.
 • 1994-ci ildə Bakı şəhərində 53 saylı orta məktəbi bitirib.
 • Həmin ildə Bakı Dövlət Universiteti Tarix fakültəsinə qəbul olunub.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

 • 1998-ci ildə BDU Tarix fakültəsini bitirib.
 • 1999-2001-ci ilədək ADPU Tarix fakültəsinin magistratura şöbəsində təsilini davam etdirmiş və magist dərəcəsi almışdır.
 • 2003-ci ildən 2008-ci ildək BDU aspirantura şöbəsində oxumuş və 2013-cü ildə «XIX əsrin I yarısında Rusiyanın Azərbaycanda ticarət-gömrük siyasəti» mövzusunda namizədlik dissertasiyası yazmıb və müdafiəyə təqdim edib.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 1997-1999-ci illərdə Azərbaycan Texniki Universitetində baş laborant vəzifəsində işləmişdir.
 • 1999-cu ilin aprel ayından BDU Tarix fakültəsinin «Slavyan ölkələri tarixi» kafedrasında baş laborant və saat hesabı müəllim vəzifəsində işləyir.
 • 1999-cu ildən Slavyan ölkələri tarixi və Rusiya tarixi fənləri üzrə dərs deyir. Tədris olunan fənn slavyan ölkələri tarixinin qədim dövr, orta əsrlər, yeni və ən yeni dövrləri əhatə edir.
 • Ondan artıq məqalənin müəlifidir.

TƏDQİQAT SAHƏSİ

 • Tədqiqat sahəsi Azərbaycan tarixinin XIX əsrinin əhatə edir.
 • Tədqiqat mövzusu XIX əsrdə Rusiyanın Cənubi Qafqazda iqtisadiyyat və gömrük siyasətinə həsr olunub.
 • Həmçinin Slavyan ölkələri tarixinin bir sıra problemləri də tədqiqat sahəsidir.

ELMİ ƏSƏRLƏR

 • Из истории изучения письменной культуры Урарту.«Тarix və Onun problemlər»  №1, Бакы, 2001 Города Урарту (ХIII-VII вв. до н.э.). Елми-практик конфрансын материаллары. Бакы, 2001
 • Роль хазара – византийских взаимоотношений в образовании Хазарского государства. «Tarix və Onun problemləri" №1, Бакы, 2002
 • Внешняя торговля Азербайджана в первой половине Х1Х века.Azərbaycan Xalq Cümhürriyətinin 85-ci ildönümdə həsr olunmuş XX Elmi-praktik konfransının materialları.Бакы 2004
 • Из истории торгово-таможенной политики России в Азербайджане в начале Х1Х века (1803-1812 гг.). "Tarix və Onunj Problemləri" jurnalı №3, Бакы, 2005
 • Торгово-промышленная политика России в Азербайджане (I треть Х1Х столетия).«Tarix və Onun Problemləri" №4, Бакы, 2006
 • Образование торговых фирм и компаний в Северном Азербайджане в первой половине Х1Х века. Bakı Universitetinin Xəbərləri (Humanitar elmlər seriyası)№4, Бакы, 2006
 • Применение единого измерения, веса и денежной системы в Азербайджане в первой половине Х1Х века. Bakı Universitetinin Xəbərləri (Humanitar elmlər seriyası) №4, Бакы, 2007
 • Торговые отношения Азербайджана с центральными губерниями России в первой трети Х1Х века.Bakı Universitetinin Xəbərləri (Humanitar elmlər seriyası) №4, Бакы, 2008
 • SSRİ-nin dağılması və onun nəticələri Bakı Dövlət Universitetinin 90 illik yubileyi münasibətilə elmi-praktik konfransın materialları Bakı, 2009
 • Из истории начального периода экономического освоения Азербайджана Россией в начале Х1Х века. «Kültür evrəni» jurnalı №5, Ankara, 2010
 • Из истории торгово-таможенной политики России в Азербайджане в начале Х1Х века (1803-1812 гг.)«Вопросы гуманитарных наук» журналы №6, Москва, 2010.
 • Таможенная политика России в Азербайджане в начале Х1Х века.«Türk dünyası:dünəni və bu günü» müvzusunu həsr olunmuş bəynəlxalq konfransı. Бакы, 2011
 • Экономическая политика России в Азербайджане в первой половине Х1Х века.«Вестник Казахстанского национального педагогического университета имени Абая» jurnalı №2, Almata, 2012
 • Экономическая политика России в Азербайджане в первой половине Х1Х века.Bakı Universitetinin Xəbərləri (Humanitar elmlər seriyası) jurnalı №4, Bakı,2012
 • Расширение торговых отношений между Северным Азербайджаном и центральными губерниями России в 30-50 гг. Х1Х века и его влияние на экономическое развитие страны.Bakı Universitetinin Xəbərləri (Humanitar elmlər seriyası)jurnalı №4, Бакы, 2012
 • Программа Общего курса по истории славянских стран (для степени бакалавра).Аzərbaycan Texniki Universiteti nəşriyyatı.Bakı, 2012
 • Завоевание Азербайджана Россией в первой трети Х1Х века.«Тarix və onun problemləri Ümummilli lider Heydər Əliyevin 90 illik yubileyinə həsr olunmuş xüsusi buraxılışının №2, Бакы, 2013
 • Rusiya tarixi ümumi kursunun proqrammı (bakalavr pilləsi üçün)Bakı Universiteti nəşriyatı. Bakı, 2013 Программа Общего курса по истории России (для степени бакалавра).Bakı Universiteti nəşriyatı.Bakı, 2013 Slavyan ölkələri tarixi ümumi kursunun proqrammı (bakalavr pilləsi)

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

 • «XIX əsrin I yarısında Azərbaycanın xarici ticarəti», Bakı-2003;
 • «XIX əsrin 1803-1812-ci illərində Rusiyanın Azərbaycanda ticarət-gömrük siyasətinin tarixinə dair», Bakı-2005;
 • «XIX əsrin II rübündə Rusiyanın Azərbaycanda ticarət-gömrük siyasəti», Bakı-2006; ;
 • «XIX əsrin I yarısında Şimali Azərbaycanda ticarət firmaların və şirkətlərin yaranması», Bakı-2006;
 • «Azərbaycanda vahid ölçü, çəki və pul sisteminin tətbiq olunması (XIX əsrin I yarısı)», Bakı-2007;
 • «XIX əsrin II rübündə Rusiyanın mərkəzi quberniyaları ilə Azərbaycanın ticarət əlaqələri»,Bakı-2008.
 • Həmçinin 2004-cü ildə çap olunmuş Slavyan ölkələri tarixi ümumi kurs proqramının həmmüəlifidir.
 • Vyana və Rusiya. BDU-nun Xəbərləri humanitar elmlər seriyası N3, 2016
Bookmark and Share