ANA SƏHİFƏ 1 ELMİ ŞURA 1 LABORATORİYALAR 1 MAGİSTRATURA və DOKTORANTURA 1 MÜBADİLƏ PROQRAMMLARI 1 KONFRANSLAR 1 ƏLAQƏ 1

Məmmədova Aynur

Bakı Dövlət Universitetinin Tarix fakültəsi «Slavyan ölkələri tarixi» kafedrasında baş laborant
Tel:(+99412) 439-09-12
E-mail: 16aynurm@rambler.ru, aynur_mammedova@bk.ru

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

 • 16 avqust 1980-ci ildə Bakı şəhərində anadan olub.
 • 1994-ci ildə Bakı şəhərində 53 saylı orta məktəbi bitirib.
 • Həmin ildə Bakı Dövlət Universiteti Tarix fakültəsinə qəbul olunub.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

 • 1998-ci ildə BDU Tarix fakültəsini bitirib.
 • 1999-2001-ci ilədək ADPU Tarix fakültəsinin magistratura şöbəsində təsilini davam etdirmiş və magist dərəcəsi almışdır.
 • 2003-ci ildən 2008-ci ildək BDU aspirantura şöbəsində oxumuş və 2013-cü ildə «XIX əsrin I yarısında Rusiyanın Azərbaycanda ticarət-gömrük siyasəti» mövzusunda namizədlik dissertasiyası  müdafiəyə  edib t.ü.f.d.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 1997-1999-ci illərdə Azərbaycan Texniki Universitetində baş laborant vəzifəsində işləmişdir.
 • 1999-cu ilin aprel ayından BDU Tarix fakültəsinin «Slavyan ölkələri tarixi» kafedrasında baş laborant və saat hesabı müəllim vəzifəsində işləyir.
 • 1999-cu ildən Slavyan ölkələri tarixi və Rusiya tarixi fənləri üzrə dərs deyir. Tədris olunan fənn slavyan ölkələri tarixinin qədim dövr, orta əsrlər, yeni və ən yeni dövrləri əhatə edir.
 • Ondan artıq məqalənin müəlifidir.

TƏDRİS ETDİYİ FƏNLƏR

 • Slavyan ölkələri tarixi -2
 • Şərqi Avropa ölkələri tarixi
 • Rusiya tarixi

TƏDQİQAT SAHƏSİ

 • Tədqiqat sahəsi Azərbaycan tarixinin XIX əsrinin əhatə edir.
 • Tədqiqat mövzusu XIX əsrdə Rusiyanın Cənubi Qafqazda iqtisadiyyat və gömrük siyasətinə həsr olunub.
 • Həmçinin Slavyan ölkələri tarixinin bir sıra problemləri də tədqiqat sahəsidir.

ELMİ ƏSƏRLƏR

 • Из истории изучения письменной культуры Урарту.«Тarix və Onun problemlər»  №1, Бакы, 2001 Города Урарту (ХIII-VII вв. до н.э.). Елми-практик конфрансын материаллары. Бакы, 2001
 • Роль хазара – византийских взаимоотношений в образовании Хазарского государства. «Tarix və Onun problemləri" №1, Бакы, 2002
 • Внешняя торговля Азербайджана в первой половине Х1Х века.Azərbaycan Xalq Cümhürriyətinin 85-ci ildönümdə həsr olunmuş XX Elmi-praktik konfransının materialları.Бакы 2004
 • Из истории торгово-таможенной политики России в Азербайджане в начале Х1Х века (1803-1812 гг.). "Tarix və Onunj Problemləri" jurnalı №3, Бакы, 2005
 • Торгово-промышленная политика России в Азербайджане (I треть Х1Х столетия).«Tarix və Onun Problemləri" №4, Бакы, 2006
 • Образование торговых фирм и компаний в Северном Азербайджане в первой половине Х1Х века. Bakı Universitetinin Xəbərləri (Humanitar elmlər seriyası)№4, Бакы, 2006
 • Применение единого измерения, веса и денежной системы в Азербайджане в первой половине Х1Х века. Bakı Universitetinin Xəbərləri (Humanitar elmlər seriyası) №4, Бакы, 2007
 • Торговые отношения Азербайджана с центральными губерниями России в первой трети Х1Х века.Bakı Universitetinin Xəbərləri (Humanitar elmlər seriyası) №4, Бакы, 2008
 • SSRİ-nin dağılması və onun nəticələri Bakı Dövlət Universitetinin 90 illik yubileyi münasibətilə elmi-praktik konfransın materialları Bakı, 2009
 • Из истории начального периода экономического освоения Азербайджана Россией в начале ХIХ века. «Kültür evrəni» jurnalı №5, Ankara, 2010
 • Из истории торгово-таможенной политики России в Азербайджане в начале ХIХ века (1803-1812 гг.)«Вопросы гуманитарных наук» журналы №6, Москва, 2010.
 • Таможенная политика России в Азербайджане в начале ХIХ века.«Türk dünyası:dünəni və bu günü» müvzusunu həsr olunmuş bəynəlxalq konfransı. Бакы, 2011
 • Экономическая политика России в Азербайджане в первой половине ХIХ века.«Вестник Казахстанского национального педагогического университета имени Абая» jurnalı №2, Almata, 2012
 • Экономическая политика России в Азербайджане в первой половине ХIХ века.Bakı Universitetinin Xəbərləri (Humanitar elmlər seriyası) jurnalı №4, Bakı,2012
 • Расширение торговых отношений между Северным Азербайджаном и центральными губерниями России в 30-50 гг. ХIХ века и его влияние на экономическое развитие страны.Bakı Universitetinin Xəbərləri (Humanitar elmlər seriyası)jurnalı №4, Бакы, 2012
 • Программа Общего курса по истории славянских стран (для степени бакалавра).Аzərbaycan Texniki Universiteti nəşriyyatı.Bakı, 2012
 • Завоевание Азербайджана Россией в первой трети ХIХ века.«Тarix və onun problemləri Ümummilli lider Heydər Əliyevin 90 illik yubileyinə həsr olunmuş xüsusi buraxılışının №2, Бакы, 2013
 • Rusiya tarixi ümumi kursunun proqrammı (bakalavr pilləsi üçün)Bakı Universiteti nəşriyatı. Bakı, 2013 Программа Общего курса по истории России (для степени бакалавра).Bakı Universiteti nəşriyatı.Bakı, 2013
 • Vyana və Rusiya. BDU-nun Xəbərləri humanitar elmlər seriyası N3, 2016
 • "Slavyan Ölkələri Tarixi" fənnüzrə bakalavr pilləsi üçün. Bakı, 2017, həmmüəllif
 • İkinci Dünya Müharibəsi İllərində SSR-də Deportasiya Siyasəti (çeçen-inquş xalqlarına qarşı) həmmüəlif. BDU-nun Xəbərləri (humanitar elmlər seriyası) 2017, N2, s.171-179
 • Həmçinin 2004-cü ildə çap olunmuş Slavyan ölkələri tarixi ümumi kurs proqramının həmmüəlifidir
 • Развитие культуры в период Азернбайджанской Демократической Республики.Xalq Cümhuriyyəti - 100: Müsəlman Şərqində ilk Parlamenti Respublika 21-23 may 2018-ci il Beynəlxalq Elmi Konfransın Xülasələri s.169

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

 • «XIX əsrin I yarısında Azərbaycanın xarici ticarəti», Bakı-2003;
 • «XIX əsrin 1803-1812-ci illərində Rusiyanın Azərbaycanda ticarət-gömrük siyasətinin tarixinə dair», Bakı-2005;
 • «XIX əsrin II rübündə Rusiyanın Azərbaycanda ticarət-gömrük siyasəti», Bakı-2006; ;
 • «XIX əsrin I yarısında Şimali Azərbaycanda ticarət firmaların və şirkətlərin yaranması», Bakı-2006;
 • «Azərbaycanda vahid ölçü, çəki və pul sisteminin tətbiq olunması (XIX əsrin I yarısı)», Bakı-2007;
 • SSSRİ-nin dağılması və onun nəticələri.Bakı Dövlət Universitetinin 90 illik yubileyin münasibətilə elmi-praktik konfrans materialları. Bakı, 2009.
 • «XIX əsrin II rübündə Rusiyanın mərkəzi quberniyaları ilə Azərbaycanın ticarət əlaqələri»,Bakı-2008.
 • Государственная политика Азербайджанской Демократической Республики на пути к укреплению суверенитета. // Dünya Azərbaycanlıları: tarix və müasirlik, III Beynəlxalq elmi konfrans, 21-22 dekabr. 2018, s. 118-119.//
Bookmark and Share