ANA SƏHİFƏ 1 ELMİ ŞURA 1 LABORATORİYALAR 1 MAGİSTRATURA və DOKTORANTURA 1 MÜBADİLƏ PROQRAMMLARI 1 KONFRANSLAR 1 ƏLAQƏ 1

Məmmədova Arzu

Məmmədova Arzu Əşrəf qızı

tarix elmlər üzrə fəlsəfə doktoru

“Azərbaycan Tarixi (təbiət fakültələri üzrə)” kafedrasında baş müəllim
E_mail: arzuashraf@mail.ru

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

 • 1974-cü il iyulun 25-də Şəki rayonunun Vərəzət kəndində doğulmuşdur.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

 • 1991-cı ildə Bakı şəhərində 276 saylı orta məktəbi gümüş medalla bitirmişdir.
 • 1991-ci ildə BDU-nun Tarix fakültəsinə (əyani) daxil olmuş və 1996-cı ildə oranı bitirmişdir.
 • 1996-cı ildə BDU-nun Aspiranturasına (qiyabi) qəbul olmuşdur.
 • 1996-2000-ci illərdə «Dünya azərbaycanlıları» laboratoriyasının aspirantı olmuşdur. Aspiranturada təhsil aldığı müddətdə «Car-Balakən camaatlığı XVII əsrin sonu – XIX əsrin əvvəllərində (tarixi-demoqrafik tədqiqat)» mövzusunu araşdırmış və tədqiqat işini başa çatdıraraq müdafiə etmişdir.
 • 2010 ildə tarix üzrə fəlsəfə doktoru  elmi dərəcəsini almışdır.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 1996-cı ildə «Azərbaycan Ensiklopediyası» Nəşriyyat-Poliqafiya Birliyində əmək fəaliyyətinə başlamışdır.
 • 2002-2005-ci illərdə Qərb Universitetində baş müəllim vəzifəsində çalışmışdır.
 • 2005- 2013 - cü illərdə BDU-nun Tarix fakültəsinin «Azərbaycanşünaslıq» Elmi-Tədqiqat Mərkəzinin «Dünya azərbaycanlıları» bölməsində  kiçik elmi işçi (0,5.şt.v.) vəzifəsində çalışmışdır.
 • 2013-cü ildən "Azərbaycan tarixi (təbiət fakültələri üzrə)" kafedrasında müəllim (0,5 şt.v.) vəzifəsində əmək fəaliyyətini davam etdirir.
 • A.Ə.Məmmədova 25 elmi məqalənin, 7 tezisin,  1 monoqrafiyanın müəllifi, 1 kollektiv monoqrafiyanın və 1 dərsliyin həmmüəllifidir.

TƏDQİQAT SAHƏSİ

 • Car-Balakən camaatlığı,  XX əsrdə Azərbaycanın şimal-qərbində əhali problemləri (tarixi-demoqrafik tədqiqat). Şəki rayonu üzrə.
 • XX əsrdə Şəki rayonu üzrə əhalinin tərkibi və demoqrafik vəziyyəti Elmi-tədqiqat işində Şəki, Zaqatala, Car- Balakən bölgələri üzrə demoqrafik vəziyyətin bütöv bir mənzərəsini yaratmaq üçün zəruri olan əsas statistik materiallardan, arxiv sənədlərindən əldə edilmiş bilgilər sistemləşdirilmiş və müxtəlif demoqrafik diaqramm və cədvəllər tərtib olunmuşdur. Həmin cədvəllər əsasında XX əsrdə Şəki-Zaqatala-Balakən bölgəsinin demoqrafik vəziyyəti müqayisəli şəkildə təhlil olunmuş və müəllifin gəldiyi elmi nəticələr ayrı-ayrı jurnallarda iki məqalələr şəklində çap olunmuşdur.

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

 • Rusiya imperiyasının Car-Balakən camaatlığında köçürmə siyasəti. Magistrantların və gənc tədqiqatçıların Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 85-ci ildönümünə həsr olunmuş II elmi-praktik konfransının materialları, Bakı, 2003
 • Car-Balakən camaatlı¬ğında hərb sənəti. «Dünya azərbaycanlıları: tarix və müasirlik». Elmi-nəzəri toplu, I buraxılış, 2003
 • Из истории возникновения Джаро-Белаканских обществ. Азербайджан и азербайджанцы, Баку, Нурлан, 2006
 • XIX əsrdə çarizmin Şimal-Qərbi Azərbaycanda pravoslavlaşdırma siyasəti və pravoslav kilsələrinin tikilməsi tarixindən. Xalq qəzeti, 23 sentyabr, 2006, №216; 2.AMEA-nın Tarix İnstitutu, Elmi əsərlər, 20-ci cild, Bakı, 2007
 • 1803-cü ildə Rusiya imperiyası qoşunlarının Car-Balakənə yürüşü. ADU-nun Elmi Xəbərləri. Bakı, Zərdabi LTD, 2006, № 7
 • Авары в Азии, на Кавказе и в Европе. «От античности к возрождению». Материалы международной Научно-Методической Конференции, Махачкала, Формат,2007
 • Car-Balakən camaatlığı: yaranması, ərazisi, sərhədləri. AMEA-nın Tarix İnstitutu, Elmi əsərlər, 20-ci cild, Bakı, 2007
 • Car-Balakən camaatlığının ərazisində miqrasiya prosesləri, Tarix və onun problemləri, Bakı,2008, №4
 • Освободительная борьба в северо западном Азербайджане и движения Шамиля. Дербенд, 2009, // Борьба народов северо - восточного Кавказа 20 - 50 гг. XIX . Спорные вопросы и новые дискуссии : Материалы Международной практической конференции
 • Демографические  проблемы населения Джаро - Белоканских джамаатов. Кизляр, 2009. //Актуальные проблемы науки и практики : Сборник научных статей. Научно - практическая конференция с международным участием.
 • Из истории Джаро - Белоканских Обществ. Махачкала, 2010, // Кавказ: история и современность. Материалы международной научно - практической конференции.
 • Osmanlı İmparatorluğunun Balkan siyasetinde bölgenin müslüman halkının yeri. Türkiye - Çanakkale, 2010 yıl // Balkanlar ve İslam: karşılaşma, dönüşüm, kırılma, devamlılık. Uluslararası  Sempozyumun Bildiri Kitabı
 • Safevilərin devlet yönetciliyinde türk dili. Türkiye, İzmir, 2011 yıl // III Uluslararası Dünya Dili Türkce Sempoziyumu Bildiri Kitabı.
 • Significance use of historical experience in education of democracy and human rights. Girne. 2011. // Life - Long learning and informal education III International congress of education research TRNC
 • Azerbaycanın devlet yöneticiliyide Türk dili. Türkiye, Denizli, 2012, V Uluslararası Dünya Dili Türkce Sempozyumu.
 • История Джаро - Белоканских джааматов в российских военных документах. СПб. ГУ., 2013 // Локальное наследие и глобалЬная перспектива " Традиционализм" и " революционизм" на Востоке XXVII - Международная научная конференция по источниковедению и историографии стран Азии и Африки.,24-26 апрел 2013-ci il tarixində konfransda iştirak edib rus dildə.
 • Şeki-Bursa İlişkileri Tarihinden /Mudanya Mütarekesindən günümüzə Bursa uluslarası sempozyumu. / Prof.dr. Mete Cengiz Kültür Merkezi (Uludağ Üniversitesi Görükle kampüsü). 26 sentyabr 2013-cü il tarixində sempoziumda iştirak edib.
 • «Uluslararası Dünya Dili Türkce Sempozyumu»-nun fəxri fərmanı.
 • Uluslararası Dünya Dili Türkse Semrozyumu Bilim Kurumu üzvü.11.12.2013
 • Uluslararası Dünya Dili Türkce Sempozyumu 16-18 ekim 2014 Fırat Universitesi Elazığ sempozyum proqramı.
 • Türk Tarih Kongresi proqramı 2014,15-17 eylül.
 • Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi 2014/cilt:1/Sayı:3/avqust «Demokrasi ve insan hakları egitiminde tarihsel deneyimlere başvurmanın önemi
 • Bilgi peşinde –Online e-dergi «Türk mədəniyyətinin qoruyucusu olan tarixi şəhər Şəki»28.11. 2014 səh. 1-4
 • 8-10 oktyabr 2015-ci il tarixində Ankara Universiteti və Kazan Bələdiyyəsi tərəfindən keçirilən III Uluslararası Halk Kültürü simpoziumunda iştirak etmişdir.
 • 07-12 iyun 2015-ci il- Rusiya Federasiyasının Sankt-Peterburq EA-nın Şərq əlyazmanın təşkilatçılığı ilə keçirilən “Rusiya qafqazşünaslığının ənənələri” adlı beynəlxalq elmi konfrans. Mövzu “Azərbaycanın Car-Balakən camaatlığının tarixi Gürcüstan Dövlət Tarix Arxivinin sənədlərində”
 • “Türk tamğaları Azərbaycanın halılarında və duvar resimlerinde” səh.475-482,Ankara-2015
 • I-ci Türkoloji Qurultayın 90-illiyinə həsr olunmuş " Türkoloji elmi-mədəni hərəkatda ortaq dəyərlər və yeni çağırışlar" mövzusunda Beynəlxalq konfrans. " Türk dili Rusiya işğalları dövründə əsas yazışma dili kimi: 1830-cü il andlı öhdəliyi. tezis s 328.
 • IV Kazan Uluslararası halk kültür sempozyumu 29 sentyabr - 1 oktyabrş Türk dünyasının Kültür başkenti Şeki-Halk mimarisini ve geleneksel sanatları yaşatan sehir. s. 35-36
 • I Uluslararası Yabançı Dil olaraq Türkcənin Öyrətimi bilgi şöləni, 17-19 may 2017, Bursa,Türkiyə
 • V Uluslararası Halkkültürü və sanat etkinlikləri Sempozyumu, 12-14 oktyabr, 2017, Ankara, Türkiyə
 • IX Uluslararası Türkcə Sempozyumu, 3-4 noyabr, 2017, Malatya, Türkiyə
 • Türk dili Konuşan Ülkeler Kurultayı, 13-16 noyabr, 2017, Ankara,Türkiyə;
 • Azərbaycanda milli kimlik məsələsi və onun etno-siyasi proseslərə təsiri.Xalq Cümhuriyyəti - 100: Müsəlman Şərqində ilk Parlamenti Respublika 21-23 may 2018-ci il Beynəlxalq Elmi Konfransın Xülasələri s.94
 • Erken Ortaçağ`da Güney Kafkasya`nın Türk Toplumu Veya Güney Kafkasya`nın Erken Ortaçağ Tarihine Yeni Bir Bakış// XVIII. Türk Tarih Kongresi. 1-5 Ekim, 2018. s. 52.
 • XIX əsrdə Rusiyanın Cənubi Qafqazda Dini Siyasəti və Onun İşğal Prosesinə Təsiri.// Dünya Azərbaycanlıları: tarix və müasirlik. III Beynəlxalq elmi konfrans, 21-22 dekabr 2018, s. 17-18//

KİTABLAR VƏ MƏQALƏ ƏSƏRLƏRİ

 • Car-Balakən camaatlığı XVII əsrin sonu- XIX əsrin əvvəllərində,   Bakı, UniPrint,  2009. (monoqrafiya)
 • Şimal - Qərbi Azərbaycan. Bakı, Şərq - Qərb nəşriyyatı, 2011.(kollektiv monoqrafiya, həmmüəllif)
 • Azərbaycan Tarixi.  Ali məktəblər üçün dərslik . Bakı, BDU nəşriyyatı, 2014.  (həmmüəllif)
 • «Muxax xalçaları- keçmişimizdən bu günə» Azərbaycan xalçaları tom 4 №11 2014 səh.51-57 həmmüəllif.
 • История Азербайджана(с древнейших времен до первых десятилетий XXI века). Bakı, 2015. həmmüəllif , 27,25ç,v.
 • .“Ханский дворец”Yol №1(49),səh.12-27, həmmüəllif
 • “Мухахские ковры”Yol №2(50),səh.24-33, həmmüəllif
 • Türk dili Səfəvilərin dövlət dilidir. Yeni 85 Orta Doğu özel sayısı - IV yanvar - iyun 2016 həmmüəllif
 • Azərbaycan Trarixi ( ən qədim zamanlardan - XXI əsrin ilk onilliklərinədək) dərslik, yeni nəşr. Bakı, 2016, həmmüəllif 23, 75 ç.v.
 • Car-Balakən Camaatlığı ixtisas fənni üzrə proqram. Bakı. 2016 15 səhifə.
 • 1930-1991-ci illərdə Şəki rayonun inzibati-ərazi quruluşu və ona edilən dəyişikliklər. Dünya Azərbaycanlıları: Tarix və Müasirlik ( Elmi nəzəri toplu) IV Buraxlış. 210.s.s. 170-188 həmmüəllif Bakı. 2016.
Bookmark and Share