ANA SƏHİFƏ 1 ELMİ ŞURA 1 LABORATORİYALAR 1 MAGİSTRATURA və DOKTORANTURA 1 MÜBADİLƏ PROQRAMMLARI 1 KONFRANSLAR 1 ƏLAQƏ 1

Məmmədov Aydın Balamirzə oğlu

Məmmədov Aydın Balamirzə oğlu

tarix üzrə fəlsəfə doktoru

( +994 12) 439 11 17

e-mail: aydin.mmmdov.67@mail.ru

QISA BİOQRAFİK MƏLUMATI

 • 1967 - ci ildə Sumqayıt şəhərində anadan olub
 • 1975 - 1983 -cü illərdə Sumqayıt şəhər 10 saylı tam orta məktəbdə təhsil almışdır
 • 1987 - 1989 cü illərdə orduda xidmət edib

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏSİ

 • 1983- 1987-ci illərdə M. Ə. Sabir adına Bakı Pedagoji məktəbində təhsil almışdır və oranı fərgləmmə diplomu ilə bitirmişdir
 • 1989 -  1994 cü illərdə Bakı Dövlət Universitetinin, tarix fakültəsində təhsil almışdır və oranı fərgləmə diplomu ilə bitirmişdir
 • 2006 - 2011-ci illərdə Bakı Dövlət Universitetinin tarix fakultəsinin Mənbəşünaslıq, Traixşünaslıq və metodika kafedrasının " XIX əsrin sonu XX əsrin əvvəllərində Almaniyanın Türkiyə siyasətinin tarixşümaslığı" mövzunsu üzrə dissertanturada təhsil almışdır.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 1994 - 1997 cü illərində Sumqayıt Dövlət Universitetində, müxtəlif hazırlıq kurslarında əmək fəaliyyəti ilə məşğul olub
 • 2001 -ci ildən indiyə kimi  Bakı Dövlət Universitetinin tarix fakültəsində  müəllim işləmişdir

TƏDRİS ETDİYİ FƏNLƏR

 • Tarixşünaslıq
 • Tarixi Demoqrafiya
 • Mənbəşünaslıq
 • Tarixi Coğrafiya
 • Tarixin Tədqiqat Metodları
 • ABŞ-nın tarixin tarixşünaslıq
 • Arxivşünaslıq inqlizçe tədris aparır

TƏDQİQAT SAHƏSİ

 • Almaniyanın XIX əsrin sonu - XX əsrin əvvəllərində Türkiyə siyasəti və onun tarixşünaslığı

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİYUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

 • XIX əsrin sonu - XX əsrin əvvəllərində Almaniyanın Türkiyə siyasətində milli-mənəvi və mədəni dəyərlərdən yararlanmaq cəhdləri// Mədəni müxtəliflik sosial-siyasi, dəyər kimi Kulturoloqların II Milli Forumu Bakı, 2010, s 201-203
 • Almaniyanın XIX əsrin sonu - XX əsrin əvvəllərində Türkiyə siyasəti və onun tarixşünaslığı // Azərbaycan inkişaf etmiş cəmiyyətə doğru: Reallıqlar, perspektivlər: Gənc Tədqiqatçıların 2 fevral - Gənclər Gününə həsr edilmiş ümumrespublika elmi-praktik konfransının materialları Bakı, Azərbaycan Universiteti 2 fevral 2011, s 221 - 222
 • Almaniyanın Türkiyədə möhkəmlənmək cəhdlərinin iqtisadi - siyasi kökləri tarixşünaslıq kontekstində // " Qloballaşma şəraitində davamlı inkişafın aktual problemləri" mövzusunda Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 88-ci ildönümünə və müasir Azərbaycan dövlətçiliyinin 93 illiyinə həsr edilmiş Beynəlxalq elmi Konfransın materialları Bakı, Azərbaycan Universiteti 4 - 5 may 2011-ci il, s 460-461
 • "Tarix dərslərində şagirdlərin yaddaşının möhkəmləndirilməsində muzeylərin rolu". Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyində keçirilmiş “Muzey, arxiv və kitabxanalarda qorunan milli dəyərlərin tədqiqi, təbliği, mühafizəsi və bərpası” adlı I Respublika elmi konfransı, 20 iyun 2017-ci il, s.141-145 (məqalə)
 • Əhməd Bəy Ağaoğlunun Tədqiqat əsərlərində Tarixi Demoqrafiya Məsələləri. PROCEEDING International Conference  on Sustainable Development And Actual Problems of Humanitarian Sciences, May 14-15, 2018, s.469-475.
 • 1.Azərbaycan Xalq Cümhuriyyət dövründə demoqrafik siyasət. 2. Əhməd Bəy Ağaoğlunun əsərlərində qadın və ailə problemlərinə dair tarixi demoqrafiya məsələləri s.377-380 . Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti - 100: Müsəlman Şərqində ilk Parlamenti Respublika 21-23 may 2018-ci il Beynəlxalq Elmi Konfransın Xülasələri s.47

ÇAP OLUNMUŞ ƏSƏRLƏRİ

 • Almaniyanın Osmanlı imperiyasına müdaxiləsinin iqtisadi-siyasi köklər alman - rus tarixşünaslığın kontekstində // Tarix və Onun preblemlər № 3, 2006
 • XIX əsrin sonu XX əsrin əvvələrində Almaniyanın Türkiyəy müdaxiləsi və alman-ingliz ziddiyyətləri rus - alman tarixşünaslığında // ADPU "Xəbərlər" Humanitar elmlər seriyası № 1., 2004
 • Попытки усиления Германии в Турции в конце XIX начале XX века на материалах русской и германской историографии  // Межкультурные коммуникации. Тбилиси, № 8. 2009. с 107-116
 • XIX  əsrin sonu - XX əsrin əvvəllərində Almaniyanın Türkiyəyə dair bank - kredit siyasəti alman və rus tarixşünaslığında // Tarix və Onun problemləri Bakı, 2013 № 2 s.346-351
 • Мамедов А. Б. Историография банковско - кредитной политики Германии в Турции в конце XIX - начале XX века // Гилея. Научный вестник - Сборник научных статей по истории, философии и права Украинской Академии Наук. Киев, 2014 г. выпуск 83 (№4) стр 131 - 134.
 • Azərbaycan xalqının qədim inancları tarixi tədqiqatlarda. Tarix və onun problemləri N3səh.267-272, 2015
 • Tarix fənninin tədrisində incəsənətlə tərbiyə BDU-nun Xəbərləri humanitar seriyası N3,səh.123-128, 2015.
 • ABŞ Tarixinin Tarixşünaslığı fənninin proqramı. Bakı 2016.
 • Программа Историографии по истории США., БГУ, 2016.
 • Şeyxülislamlığın Tarixi. Bakı-2016 .tarixi mənbələrini tərcümə etmişdir.
 • Xalqımızın Novruz Bayranı ilə bağlı inancları. Tarix və Onun problemləri N2, 2016. səh.327-331.
 • Историческая Демография dərs vəsaiti, həmmüəllif. Bakı, 2017.
 • Культ Солнца в доисламской системе верований Азербайджанского народа. Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi,  Uluslararası Hakemi Dergi Cilt:IV/sayı:XI/Mayıs/MMXVII, Ankara Universiteti. 2017 s.200-209
 • Azərbaycan Xalqının Günəş kultunadair inanclar. Tarix və Onun Problemlər №1 Tarix və Onun №1, Bakı 2017
 • Azərbaycan xalqının qədim inanc, adət və mərasimlərində demoqrafik baxışlar. Tarix və Onun Problemləri №1, 2018, 344 - 349
 • Azərbaycan Xalqının Daşla Bağlı İnanclarında Tarixi Demoqrafiya Məsələləri. GeoStrategiya № 02 (44) mart-aprel, 2018 il, s. 37-40
 • Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Xadimlərinin əsərlərində tarixi demoqrafik baxışlar. Tarix və Onun Problemləri № 2. 2018. s. 51-57
 • Историография истории США. Учебное Пособие по специальности 050211 Регионоведение (американистика). Баку. 2018 həmmüəllif
 • Tarixi Demoqrafiya proqramı // Mənbəşünaslıq, tarixşünaslıq və metodika kafedrası Bakalavr seviyyəsi üçün Tarix fakültəsinin Tarixçi - 050206 üzrə İPF-B01. Bakı. 2018
 • Azərbaycan xalqının qədim ailə institutu milli adət və inanclar sistemində //AMEA- Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu. Elmi Əsərlər N1(6), 2018. s. 80-87
 • Azərbaycan xalqının Günəşlə bağlı folklor nümunələrində tarixi demoqrafiya məsələləri. //AMEA- Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu. Elmi Əsərlər N2(7), 2018. s. 18-23.
 • Azərbaycan Xalqının Təbiətlə bağlı inanclarında tarixi Demoqrafiya məsələlərinin tədqiqi // Tarix və Onun problemləri, N3, 2018, s, 316-321
 • İbn Xəldunun Tarixi- Demoqrafik Baxışları. Tarix və Onun Problemləri. N4, 2018. s.269-272
 • Azərbaycan Tarixşünaslığında Xalqımızın İslamqədərki Dəfn Mərasimlərində Tarixi Demoqrafik Məsələlərin Tədqiqi. BDU-Xəbərləi ( humanitar seriyası) N3, 2018, s.78-85
 • Tarixi demoqrafiyanın aktual məsələlərinə dair. Tarix və onun problemləri №1, 2019. s.269-275.
 • Tarixi Demoqrafiya. Bakı, 2019 dərslik
 • İbn SinanınTarixi-Demoqrafik Baxışları, Tarix və Onun Problemləri, N2, 2019, s.382-386
Bookmark and Share