ANA SƏHİFƏ 1 TARİXİMİZ 1 ELMİ ŞURA 1 LABORATORİYALAR 1 MUZEY 1 KONFRANSLAR 1 TARİXDƏ BU GÜN 1 ƏLAQƏ 1

Məmmədov Aydın Balamirzə oğlu

Məmmədov Aydın Balamirzə oğlu

tarix üzrə fəlsəfə doktoru

( +994 12) 439 11 17

e-mail: aydin.mmmdov.67@mail.ru

QISA BİOQRAFİK MƏLUMATI

 • 1967 - ci ildə Sumqayıt şəhərində anadan olub
 • 1975 - 1983 -cü illərdə Sumqayıt şəhər 10 saylı tam orta məktəbdə təhsil almışdır
 • 1987 - 1989 cü illərdə orduda xidmət edib

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏSİ

 • 1983- 1987-ci illərdə M. Ə. Sabir adına Bakı Pedagoji məktəbində təhsil almışdır və oranı fərgləmmə diplomu ilə bitirmişdir
 • 1989 -  1994 cü illərdə Bakı Dövlət Universitetinin, tarix fakültəsində təhsil almışdır və oranı fərgləmə diplomu ilə bitirmişdir
 • 2006 - 2011-ci illərdə Bakı Dövlət Universitetinin tarix fakultəsinin Mənbəşünaslıq, Traixşünaslıq və metodika kafedrasının " XIX əsrin sonu XX əsrin əvvəllərində Almaniyanın Türkiyə siyasətinin tarixşümaslığı" mövzunsu üzrə dissertanturada təhsil almışdır.

ƏMƏ FƏALİYYƏTİ

 • 1994 - 1997 cü illərində Sunqayıt Dövlət Universitetində, müxtəlif hazırlıq kurslarında əmək fəaliyyəti ilə məşğul olub
 • 2001 -ci ildən indiyə kimi  Bakı Dövlət Universitetinin tarix fakültəsində  müəllim işləmişdir

TƏDQİQAT SAHƏSİ

 • Almaniyanın XIX əsrin sonu - XX əsrin əvvəllərində Türkiyə siyasəti və onun tarixşünaslığı

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİYUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

 • XIX əsrin sonu - XX əsrin əvvəllərində Almaniyanın Türkiyə siyasətində milli-mənəvi və mədəni dəyərlərdən yararlanmaq cəhdləri// Mədəni müxtəliflik sosial-siyasi, dəyər kimi Kulturoloqların II Milli Forumu Bakı, 2010, s 201-203
 • Almaniyanın XIX əsrin sonu - XX əsrin əvvəllərində Türkiyə siyasəti və onun tarixşünaslığı // Azərbaycan inkişaf etmiş cəmiyyətə doğru: Reallıqlar, perspektivlər: Gənc Tədqiqatçıların 2 fevral - Gənclər Gününə həsr edilmiş ümumrespublika elmi-praktik konfransının materialları Bakı, Azərbaycan Universiteti 2 fevral 2011, s 221 - 222
 • Almaniyanın Türkiyədə möhkəmlənmək cəhdlərinin iqtisadi - siyasi kökləri tarixşünaslıq kontekstində // " Qloballaşma şəraitində davamlı inkişafın aktual problemləri" mövzusunda Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 88-ci ildönümünə və müasir Azərbaycan dövlətçiliyinin 93 illiyinə həsr edilmiş Beynəlxalq elmi Konfransın materialları Bakı, Azərbaycan Universiteti 4 - 5 may 2011-ci il, s 460-461
 • "Tarix dərslərində şagirdlərin yaddaşının möhkəmləndirilməsində muzeylərin rolu". Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyində keçirilmiş “Muzey, arxiv və kitabxanalarda qorunan milli dəyərlərin tədqiqi, təbliği, mühafizəsi və bərpası” adlı I Respublika elmi konfransı, 20 iyun 2017-ci il, s.141-145 (məqalə)

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏR

 • Almaniyanın Osmanlı imperiyasına müdaxiləsinin iqtisadi-siyasi köklər alman - rus tarixşünaslığın kontekstində // Tarix və Onun preblemlər № 3, 2006
 • XIX əsrin sonu XX əsrin əvvələrində Almaniyanın Türkiyəy müdaxiləsi və alman-ingliz ziddiyyətləri rus - alman tarixşünaslığında // ADPU "Xəbərlər" Humanitar elmlər seriyası № 1., 2004
 • Попытки усиления Германии в Турции в конце XIX начале XX века на материалах русской и германской историографии  // Межкультурные коммуникации. Тбилиси, № 8. 2009. с 107-116
 • XIX  əsrin sonu - XX əsrin əvvəllərində Almaniyanın Türkiyəyə dair bank - kredit siyasəti alman və rus tarixşünaslığında // Tarix və Onun problemləri Bakı, 2013 № 2 s.346-351
 • Мамедов А. Б. Историография банковско - кредитной политики Германии в Турции в конце XIX - начале XX века // Гилея. Научный вестник - Сборник научных статей по истории, философии и права Украинской Академии Наук. Киев, 2014 г. выпуск 83 (№4) стр 131 - 134.
 • Azərbaycan xalqının qədim inancları tarixi tədqiqatlarda. Tarix və onun problemləri N3səh.267-272, 2015
 • Tarix fənninin tədrisində incəsənətlə tərbiyə BDU-nun Xəbərləri humanitar seriyası N3,səh.123-128, 2015.
 • ABŞ Tarixinin Tarixşünaslığı fənninin proqramı. Bakı 2016.
 • Программа Историографии по истории США., БГУ, 2016.
 • Xalqımızın Novruz Bayranı ilə bağlı inancları. Tarix və Onun problemləri N2, 2016. səh.327-331.
 • Историческая Демография dərs vəsaiti, həmmüəllif. Bakı, 2017.
 • Azərbaycan Xalqının Günəş kultunadair inanclar. Tarix və Onun Problemlər №1 Tarix və Onun №1, Bakı 2017
Bookmark and Share