ANA SƏHİFƏ 1 ELMİ ŞURA 1 LABORATORİYALAR 1 MAGİSTRATURA və DOKTORANTURA 1 MÜBADİLƏ PROQRAMMLARI 1 KONFRANSLAR 1 ƏLAQƏ 1

Mahmudova Hicran Rəhman qızı

Mahmudova Hicran Rəhman qızı

Tarix üzrə fəlsəfə doktoru, “Arxeologiya və Etnoqrafiya” kafedrasının  müəllimidir

Tel: 5393656

E-mail: hicranmahmudova@bsu.edu.az

TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

 • 1997- ci ildə Bakı Dövlət Universitetinin Tarix fakültəsinin bakalavr səviyyəsini,
 • 1999-ci ildə Tarix fakültəsinin Arxeologiya və Etnoqrafiya kafedrası üzrə magistarura səviyyəsini bitirib.
 • 2000-2003-cü illərdə Bakı Dövlət Universitetinin Tarix fakültəsinin Arxeologiya və Etnoqrafiya kafedrasının əyani aspirantı olub. “Sibir skifləri və Azərbaycan” mövzusunda namizədlik dissertasiyasını müdafiə etmişdir.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 2003-cü ildən Bakı Dövlət Universitetinin Arxeologiya və Etnoqrafiya kafedrasında çalışır. Arxeologiya və Antropologiya fənlərini tədris edir. 20 məqalənin müəllifidir. 4 fənn proqramının müəllifidir.

TƏDRİS ETDİYİ FƏNLƏR

 • Arxeologiya, Antropologiya, Sosial-institutların təkamüllü, Yaş və cins antropoloqiyası, Antropocoğrafiya, Etnodemoqrafiya və əhalinin yer dəyişməsi, İnsanın yaranması problemi

TƏDQİQAT SAHƏSİ

 • Ümumi arxeologiya, Azərbaycan arxeologiyası, Azərbaycanda dəmir dövrünün arxeoloji abidələri və mədəniyyətlərində mədəni varislik və qarşılıqlı əlaqələrin öyrənilməsi, arxeoloji abidələrimizdə miqrasiyaların, multikulturalizmin izlərinin öyrənilməsi, Cənubi Qafqazın e.ə. I minillikdə mövcüd olmuş Arxeoloji mədəniyyətlərini tədqiqi

BEYNƏLXALQ SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

 • Секира – священный дар скифов //Материалы Международной Конференции Молодых Ученых . Ош - 2004
 • Оленные камни скифского времени// Международная Научная конференция Археология, етнология и фолклористика Кавказа. Баку, 2005
 • Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti və Azərbaycan Arxeologiya elminin inkişafı.Xalq Cümhuriyyəti - 100: Müsəlman Şərqində ilk Parlamenti Respublika 21-23 may 2018-ci il Beynəlxalq Elmi Konfransın Xülasələri s.41
 • Об украшениях скифского типа Азербайджана.XV Международное научно-практическое конференция «Eurasiascience» 31 may 2018 s.123-124
 • Süleyman Bəy ( Məmməd Bəy) Sulkevic və Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti. // Dünya Azərbaycanlıları: tarix və müasirlik, III Beynəlxalq elmi konfrans, 21-22 dekabr, 2018, s.48.
 • Muzeyşünaslığın tədrisi və mədəni irsinmənimsənilməsində keramika məmulatlarının əhəmiyyəti.Muzeyşünaslığın tədrisi problemləri. II Respublika Elmi Konfransının materialları, 30 noyabr 2018 s.165-167
 • Süleyman bəy (Məmmədbəy) Sulkeviç və Azərbaycan Xalq Cumhuriyyəti.“Dünya azərbaycanlıları:tarix və müasirlik” adlı II Beynəlxalq Konfransın Xülasələri, 21-22 dekabr 2018 s.48-49
 • Qafqaz mədəniyyətlərin qovşağında: iskitlər.AMEA, Qafqazşünaslıq İnstitutu, II Beynəlxalq Forum, 23-24 may, 2019
 • Azərbaycan elmi və Azərbaycanı Tədqiq və Tətəbbö Cəmiyyətinin fəaliyyəti /Qazax Müəllimlər Seminariyasının 100 illik yubileyinə həsr olunmuş “Azərbaycan təhsili v ə elminin müasir problemləri” mövzusunda Beynəlxalq elmi konfrans, 2019, 25 may s.333-337

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

 • Skif incəsənətində zoomorf başlıqlı qadın sancaqları// Azərbaycan Arxeologiyası, 2001, № 1-4, s.39-42
 • Skif incəsənətində zoomorf başlıqlı qadın sancaqları /Aspirant və gənc tədqiqatçıların VII Respublika elmi konfransının tezisləri. Bakı-2001, s.233-234
 • Skiflər Sibir tarixində/ Aspirant və gənc tədqiqatçıların VIII Respublika elmi konfransının tezisləri. Bakı-2001, s.107
 • Tarixşünaslıqda skif problemi// Tarix və onun problemləri, 2003, № 2 s.218-219
 • Sibirin skif dövrü dəfn mərasiminin xüsusiyyətləri // Azərbaycan Arxeologiyası, 2003, № 1-4, s.9-13 6
 • Sibirin ərazisində skif dövrü qəbir abidələri // Aspirant və gənc tədqiqatçıların IX Respublika elmi konfransının materialları. II c. Bakı-2003, s.13-14
 • Tuvanın skif dövrü mədəniyyətləri // BDU-nun Xəbərləri. Bakı- 2004 s.232-235
 • Skif heyvani üslubu və onun xüsusiyyətləri // BDU-nun 90 illik yubileyi münasibətilə Tarix fakültəsi əməkdaşlarının elmi-praktik konfrasının materialları. Bakı-2009, s.439-443
 • Qafqazın skif dövrü maddi-mədəniyyət nümunələri // BDU-nun Xəbərləri. Bakı- 2010, s.209-216
 • Skif incəsənətində hakimiyyət simvolunun izləri // Azərbaycan arxeologiyası. Bakı – 2010, s.120-129
 • Skiflərin hərb sənəti // Tarix və onun problemləri. Bakı- 2010, s.116-123
 • Albanşünas alim Rəhim Vahidov // Azərbaycan Arxeologiyası, Bakı – 2014, s.85-89
 • Skif heyvani üslubunun Sibir variantı // Azərbaycan Arxeologiyası, 2016, № 2 s.35-42
 • "İskit Sibir Dünyası və Azərbaycan", monoqrafiya, Baku, 2019
 • Azərbaycan elmi və Azərbaycanı Tədqiq və Tətəbbö Cəmiyyətinin fəaliyyəti,Qazax Müəllimlər Seminariyasının 100 illik yubileyinə həsr olunmuş “Azərbaycan təhsili və elminin müasir problemləri” mövzusunda Beynəlxalq elmi konfrans 2019.
Bookmark and Share