ANA SƏHİFƏ 1 ELMİ ŞURA 1 LABORATORİYALAR 1 MAGİSTRATURA və DOKTORANTURA 1 MÜBADİLƏ PROQRAMMLARI 1 KONFRANSLAR 1 ƏLAQƏ 1

Mahmudova Hicran Rəhman qızı

Mahmudova Hicran Rəhman qızı. 10.10.1976.

Tarix üzrə fəlsəfə doktoru

E-mail:[email protected]

Təhsil, elmi dərəcə, elmi ad

1993-1997, BDU, Tarix fakültəsi, bakalavr

1997-1999, BDU, Tarix fakültəsi, Arxeologiya və etnoqrafiya kafedrası, magistr

2000-2003, BDU, Tarix fakültəsi, Arxeologiya və etnoqrafiya kafedrası, aspirant

2008, “Sibir skifləri və Azərbaycan” mövzusunda dissertasiya işinin müdafiəsi.

t.ü.f.d. –ixtisas Arxeologiya - (23.09.2008. ЕН № 05262)

Əmək fəaliyyəti

2003-cü ildən Bakı Dövlət Universitetinin Tarix fakültəsinin arxeologiya və etnoqrafiya kafedrasında çalışır. 2012-ci ildən baş laborant, 2019-cu ildən müəllim vəzifəsində çalışır

Tədris etdiyi fənlər

Arxeologiya, Antropologiya, Antropocoğrafiya, İnsanın yaranması problemi, Yaş və cins antropologiyası, Sosial institutların təkamülü, Etnikliyin antropologiyası, Bioloji antropologiya,

 

Tədqiqiat sahəsi

Arxeologiya. İskit arxeologiyası. Azərbaycanda dəmir dövrü arxeoloji mədəniyyət və abidələri

 

Beynəlxalq konfransda iştirak

Avroasiya türklərinin dəmir dövrü arxeoloji ənənəsi: daş yaddaşımız // Uluslararası Orta Asyadan Anadoluya Baraklar Sempozyumu, 11-13 noyabr, 2021, Qaziantep, Türkiyə, http://www.baraksempozyumu.com

 

Seçilmiş əsərlər

(Jurnal məqaləsi)

 

- Skif incəsənətində zoomorf başlıqlı qadın sancaqları // Azərbaycan Arxeologiyası, 2001, № 1-4, s.39-42

- Tarixşünaslıqda skif problemi// Tarix və onun problemləri, 2003, № 2, s. 218-221

- Sibirin skif dövrü dəfn mərasiminin xüsusiyyətləri // Azərbaycan Arxeologiyası, 2003, № 1-4, s.9-13

- Tuvanın skif dövrü mədəniyyətləri// BDU-nun Xəbərləri. Bakı- 2004 N4 (Humanitar elmlər seriyası), s. 232-235

- Qafqazın skif dövrü maddi-mədəniyyət nümunələri// BDU-nun Xəbərləri. Bakı- 2010 N 1 (Humanitar elmlər seriyası), s.143-147

- Skif incəsənətində hakimiyyət simvolunun izləri //Azərbaycan arxeologiyası. Bakı – 2010, N 2, s. 120-129

- Albanşünas alim Rəhim Vahidov// Azərbaycan Arxeologiyası Bakı , №3 2014, . 85-89

- Skif heyvani üslubunun Sibir variantı// Azərbaycan Arxeologiyası, № 2, 2016, s. 35-42

- Erkən dəmir dövründə Azərbaycanda miqrasiya prosesləri // Dünya azərbaycanlıları: tarix və müasirlik (elmi-nəzəri toplu), VII buraxılış, 2020, Bakı. s. 171- 177

- Dəmir dövründə türk tayfalarının kurqanları. // Tarix və onun problemləri, 2021, №1, s.129-132

 

(Beynəlxalq konfrans materialları və tezisləri)

- Секира – священный дарь скифов //Материалы Международной Конференции Молодых Ученых. Ош-2004, s.105

- Оленные камни скифского времени //Международная научная конференция. Археология, этнология и фольклористика Кавказа. Баку, 2005,s.126

- Arxeologiyada İskit mifologiyasının izləri// Akademik Teymur Bünyadovun 90 illik yubileyunə həsr olunmuş Beynəlxalq Elmi Seminarın materialları. Bakı 2018, s. 164-166

- Azərbaycan Xalq Cumhuriyyəti və Azərbaycan arxeologiya elminin inkişafı // Müsəlman Şərqində ilk Parlamentli Respublika//Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin 100 illiyinə həsr olunmuş Beynəlxalq Elmi Konfransın Materialları, 21-23 may 2018, s. 603-605

- Azərbaycan Xalq Cumhuriyyəti və Azərbaycan arxeologiya elminin inkişafı // Müsəlman Şərqində ilk Parlamentli Respublika//Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin 100 illiyinə həsr olunmuş Beynəlxalq Elmi Konfransın Xülasələri, 21-23 may 2018, s. 41

- Об украшениях скифского типа Азербайджана // XV Международное научно-практическое конференция «Eurasiascience» 31 may 2018. s.123-124

- Süleyman bəy (Məmmədbəy) Sulkeviç və Azərbaycan Xalq Cumhuriyyəti //“Dünya azərbaycanlıları:tarix və müasirlik” adlı II Beynəlxalq Konfransın Xülasələri, 21-22 dekabr 2018, s. 48-49

- Süleyman bəy (Məmmədbəy) Sulkeviç və Azərbaycan Xalq Cumhuriyyəti //“Dünya azərbaycanlıları:tarix və müasirlik” adlı II Beynəlxalq Konfransın Materialları, 21-22 dekabr 2018, s.127-134

- Qafqaz mədəniyyətlərin qovşağında: iskitlər // Qafqazşünasların II Beynəlxalq forumu, 23-24 may 2019, 2-ci kitab, 2020, s.471-475

- Azərbaycan elmi və Azərbaycanı Tədqiq Tətöbbə cəmiyyətinin fəaliyyəti // Qazax Müəllimlər Seminariyasının 100 illik yubileyinə həsr olunmuş “Azərbaycan elminin və təhsilinin müasir problemləri” mövzusunda Beynəlxalq elmi konfrans, 2019, 25 may, s. 333-337

- Faşizm ideologiyasına müasir baxış və Fridrix Ratselin ideyaları // Faşizm üzərində qələbənin 75 illiyinə həsr olunmuş “Azərbaycan II Dünya Müharibəsi illərində” mövzusunda Beynəlxalq Elmi Konfransın materialları – Bakı, 22 iyun, 2020, s.85-87

- Azərbaycan arxeoloji irsi: ənənələr və müasirlik // Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 97-ci ildönümünə həsr olunmuş “Heydər Əliyev dühası: intibah dövrünün davamlı inkişafı” adlı Respublika Elmi Konfransının materialları, Bakı, 2020, s.20-22

- Qarabağın arxeoloji mədəniyyətlərində varislik və ənənələr// IV Uluslararası Novruz Elmi araştırmalar Kongresi , Qarabağ, Azərbaycan, 18 -21 mart 2021, s. 206- 212. İSBN: 978-625-7636-30-8, vol2 https://iksadsummitşcom/kitablar

- Azərbaycanın mədəni irsinin qorunması və Heydər Əliyev // Doğumunun 98.yılında Azerbaycanın Mimarı Haydar Aliyev Uluslararası Konqresi, 10 may 2021. Bakı, s.51-55. İSBN:978-605-74407-0-9 https://iksadkongre.org.haydaraliyev

- XX əsrdən başlayan ənənə və XXI əsr: Antropologiya elminin inkişafı// “Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin möhkəmləndirilməsi və inkişafında Heydər Əliyevin rolu”. Ümummilli Lider - Heydər Əliyevin anadan olmasının 98-ci ildönümünə həsr olunmuş Beynəlxalq elmi konfrans. 8 may 2021-ciil.Bakı,s.17-19 http://history.mamedov.co/ ELM%C4%B0%20F%C6%8FAL%C4%B0YY%C6%8FT/konfranslar

- Qarabağ kurqanları – dəmir dövründən bu günümüzə // 2. Uluslararası Karabağ Sosyal ve Beşeri Bilimlerde modern araştıırmalar Konqresi. 8-10 noyabr 2021, Qarabağ, s.368-374 https://www.karabaghconference.com/

 

(Respublika konfrans materialları və tezisləri)

- Skif incəsənətində zoomorf başlıqlı qadın sancaqları// Aspirant və gənc tədqiqatçıların VII Respublika elmi konfransının tezisləri. Bakı-2001, s.233-234

- Skiflər Sibir tarixində// Aspirant və gənc tədqiqatçıların VIII Respublika elmi konfransının tezisləri. Bakı-2001, s. 104

- Sibirin ərazisində skif dövrü qəbir abidələri // Aspirant və gənc tədqiqatçıların IX Respublika elmi konfransının materialları. II c. Bakı-2003, s.13-14

- İskit heyvani üslubu və onun xüsusiyyətləri //BDU-nun 90 illik yubileyi münasibətilə Tarix fakültəsi əməkdaşlarının elmi-praktik konfrasının materialları. (məqalələr toplusu)Bakı-2009, s.439-443

- Muzeyşünaslığın tədrisi və mədəni irsinmənimsənilməsində keramika məmulatlarının əhəmiyyəti// Muzeyşünaslığın tədrisi problemləri. II Respublika Elmi Konfransının materialları, 30 noyabr 2018, s.165-167

- Tarix elmi mənbələrdə // Azərbaycanın ictimai-siyasi həyatında Bakı Dövlət Universitetinin tarix fakültəsinin yeri və rolu” Respublika Elmi Konfransının materialları, 2020, s.105-111

https:documentcloud.adobe.com/link/rewiew?uri=urn:aaid:scds.US:6e075446-6367-4fr5-bead-295c04456f07

- Tarix-filoloji fakültəsi XX əsrin 20-30-cu illərində // Azərbaycanın ictimai-siyasi həyatında Bakı Dövlət Universitetinin tarix fakültəsinin yeri və rolu” Respublika Elmi Konfransı 08-09 oktyabr 2019-cu il,101-104 (https:documentcloud.adobe.com/link/rewiew?uri=urn:aaid:scds.US:6e075446-6367-4fr5-bead-295c04456f07)

- Arxeoloji irsimiz – Qarabağ zəfərinin işığında // Heydər Əliyev və Azərbaycanın inkişaf strategiyası // Ulu öndər Heydər Əliyevin anadan olmasının 98-ci ildönümünə həsr olunmuş Respublika elmi-praktiki konfransı, 07 may 2021. Bakı,s. 279-281

- Cənubi Qafqaz dəmir dövründə: arxeoloji reallıq // Azərbaycan Respublikası 30 ildə: Cənubi Qafqazın güc mərkəzi // Respublika Elmi Konfransı, Bakı, 14 oktyabr, 2021 s.48-49

- Azərbaycan arxeologiyasında ərazi bütövlüyü: ənənəvi evtikmə mədəniyyəti//“Azərbaycan Respublikasının suverenliyinin, müstəqilliyinin və ərazi bütövlüyünün konstitusiya əsasları” adlı Respublika elmi-praktik konfransı.Bakı: 05 noyabr, 2021, s. 157-158

 

(monoqrafiya, dərslik, vəsait, proqram)

Antropocoğrafiya, proqram, 2011,16 s

Antropogenez,proqram, 2011, 16s

Yaş və cins antropologiyası, proqram, 2013, 18 s

Sosial institutların təkamülü, proqram, 2013, 18 s

İnsanın yaranması problemi,proqram, 2013, 18 s

İskit- Sibir dünyası və Azərbaycan. Bakı, “Ecoprint” nəşr, 2019, 220 s.

Bookmark and Share