ANA SƏHİFƏ 1 ELMİ ŞURA 1 LABORATORİYALAR 1 MAGİSTRATURA və DOKTORANTURA 1 MÜBADİLƏ PROQRAMMLARI 1 KONFRANSLAR 1 ƏLAQƏ 1

Mahmudov Yaqub

MAHMUDOV YAQUB MİKAYIL oğlu

Qədim dünya və orta əsrlər tarixi kafedrasının müdiri, AMEA-nın müxbir üzvü, professor, əməkdar elm xadimi

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

 • 1939-cu ildə Şəki rayonunun Baş Göynük kəndində doğulmuşdur.
 • 1956-cı ildə Balakən rayonu Srıbulaq orta məktəbini bitirmişdir.

TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

 • 1962-ci ildə Bakı Dövlət Universitetinin arix fakültəsini fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir.
 • 1966-cı ildə aspiranturanı başa vurmuş və "Ağqoyunlu dövlətinin Venesiya Respublikası ilə qarşılıqlı əlaqələri (XV əsrin 60-70-ci illəri)" mövzusunda namizədlik dissertasiyası müdafiə etmişdir.
 • 1989-cu ildə M.V.Lomonosov adına Moskva Dövlət Universiteti Tarix fakültəsinin Elmi Şurasında “Ağqoyunlu və Səfəvi dövlətlərinin Qərbi Avropa ölkələri ilə qarşılıqlı əlaqələri (XV əsrin II yarısı-XVII əsrin əvvəlləri)” mövzusunda doktorluq dissertasiyası müdafiə etmişdir.

TƏDQİQAT OBYEKTİ

 • “Ost-Hind şirkəti və Azərbaycan” mövzusu üzərində tədqiqat işi aparmışdır. Tədqiqat işində Azərbaycanın Səfəvilər dövlətinin Avropa və Şərq ölkələri ilə siyasi, hərbi və ticarət əlaqələri araşdırılmışdır. Başlıca diqqət XVII əsrin əvvəllərində Səfəvi-İngiltərə əlaqələrinə, dəqiq desək, ticarət əlaqələrinə yönəldilmişdir. Səfəvilər dövlətinin antiosman cəbhəsində tutduğu yer, Avropa dövlətləri ilə Azərbaycanın siyasi və iqtisadi əlaqələrinin qurulmasında bu dövlətin rolu tədqiq edilmişdir. Ümumilikdə, Səfəvilər dövrü Azərbaycanın beynəlxalq siyasi və iqtisadi əlaqələrinin tarixi şərtləri, Avropa dövlətlərinin Azərbaycanla münasibətlərə can atmasının səbəbləri geniş şəkildə araşdırılmışdır. Başlıca diqqət Səfəvi şahı I Abbasın hakimiyyəti dövrünə ayrılmışdır. Belə ki, şah Abbasın İngiltərə dövləti ilə qurduğu hərbi-siyasi əlaqələr, “Ost-Hind” şirkətinin Şərq ölkələrində fəaliyyəti, Hörmüz münaqişəsinin mahiyyəti tədqiqatda diqqət yetirilən ən mühüm məsələlər olmuşdur. Tədqiqatda əsasən orta əsr Avropa mənbələrindən, o cümlədən İtaliya tarixçisi Q.Berşenin “La Venezia e la Persia” adlı toplusunda əksini tapmış sənədlərdən və Marin Sanudonun gündəliklərindən istifadə olunmuşdur.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 1966-1981-cı illərdə Azərbaycan Ensiklopediyasında elmi redaktor, böyük elmi redaktor, Ümumi tarix və Azərbaycan tarixi redaksiyalarının müdiri, Ensiklopediyanın elmi işlər üzrə Baş redaktor müavini, Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin baş müəllimi və dosenti vəzifələrində çalışmışdır.
 • 1981-ci ildə Bakı Dövlət Universitetində Qədim dünya və orta əsrlər tarixi kafedrasının açılması ilə həmin kafedrada dosent vəzifəsində işə dəvət olunmuşdur.
 • 1983-cü ildə Universitetin Qədim dünya və orta əsrlər tarixi kafedrasının müdiri vəzifəsini icra etmişdir.
 • 1985-1986-cı illərdə Universitetin Tarix fakültəsinin dekan müavini işləmişdir.
 • 1986-cı ildə Tarix fakültəsinin dekanı seçilmişdir.
 • 1990-cı ilin noyabrında Tarix fakültəsinin xalq hərəkatında fəal iştirak edən bir qrup tələbəsinin universitetdən xaric olunmasına etiraz əlaməti olaraq dekan vəzifəsindən istefa vermişdir.
 • 1990-cı ildə professor elmi adı almış, Qədim dünya və orta əsrlər tarixi kafedrasının müdiri seçilmişdir. İndiyədək həmin kafedraya rəhbərlik edir.
 • 1992-1993-cü illərdə Azərbaycan Respublikası Ali Attestasiya Komissiyası sədrinin müavini, “Azərbaycan Ensiklopediyası” Nəşriyyat-Poliqrafiya Birliyinin baş direktoru işləmişdir.
 • 1994-cü ildə Qədim dünya və orta əsrlər tarixi kafedrasının müdiri vəzifəsində qalmaqla yenidən Universitetin Tarix fakültəsinin dekanı seçilmiş və 2004-cü ilədək həmin vəzifədə fəaliyyət göstərmişdir.
 • 2004-cü il oktyabrın 13-dən Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Tarix İnstitutunun direktorudur.
 • 2000-ci ilin 5 noyabrında Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə (II çağırış) deputat seçilmişdir.
 • 2005-ci ilin 6 noyabrında yenidən Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə (III çağırış) deputat seçilmişdir.
 • 2007-ci ildən AMEA-nın müxbir üzvüdür.
 • Yusif Məmmədəliyev, Rəsul Rza, «Qızıl qılınc», «Qızıl qələm» mükafatları laureatıdır.
 • Azərbaycan Respublikasının Əməkdar Elm xadimidir.
 • Azərbaycan Respublikasının "Şöhrət" ordeni ilə təltif olunmuşdur.

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

 • Türkiyə, ABŞ, Rusiya, Yunanıstan, İran, Koreya (Cənubi Koreya), Səudiyyə Ərəbistanı, İraq, İsveçrə, Belçika, Şimali Kipr Cümhuriyyəti, Pakistan, Xorvatiya, Filippin, İsveç, Macarıstan və b. ölkələrin müxtəlif şəhərlərində (Ankara, İstanbul, Vaşinqton, Nyu-York, Moskva, Sankt-Peterburq, Kiyev, Afina, Tehran, Seul, Hoseo, Pusan, Kayseri, Təbriz, Zəncan-Sultaniyyə, Vladimir-Suzdal, Bağdad, Cenevrə, Brüssel, Manila, Stokholm, Budapeşt və s.) keçirilən beynəlxalq simpoziumlarda iştirak və çıxışlar etmişdir.
 • Ölkə üzrə tarix ixtisası sahəsində Dissertasiya Şurasının, Təhsil Nazirliyi Elmi-Metodik Şurası Tarix bölməsinin, Tələbə Qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasında Tarix fənni üzrə elmi-nəzəri seminarın sədridir.
 • Azərbaycan xalqının çoxmədəniyyətlilik tarixindən // Heydər Əliyev irsi və multikultural dəyərlər: Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 93-cü ildönümünə həsr olunmuş konfransın materialları. – Bakı: Azərnəşr, 2016. –. 241-254.
 • К вопросу об этнополитической истории азербайджанского народа // Полуэт-ни¬ческие государства и нормативно-юридические системы на¬родов Кавказа: понятия, разновидности, историческое значение для фор¬мирования нацио-наль¬ных государств: Материалы VII Международной научно-практической конференци, Нальчик, 22-23 июня 2017 г. – Нальчик-Ростов-на Дону: 2017. – с. 81-95.
 • Böyük dövlətlərin siyasəti tarixi həqiqətlərə əsaslanarsa dünya rahat nəfəs alar... //XX əsrdə türk-müsəlman xalqlarına qarşı soyqırımları: IV beynəlxalq elmi konfransın materialları (22-27 aprel, 2017-ci il Lənkəran) //AMEA A.A.Ba-kıxanov ad. Tarix İnstitutu. Elmi əsərlər. Xüsusi buraxılış. №64; 65; 66. s. 3-6
 • Мир станет стабилнее и безопаснее, уесли политика великих держав будет основы¬ваться на правде истории //XX əsrdə türk-müsəlman xalqlarına qarşı soyqırımları: IV beynəlxalq elmi konfransın materialları (22-27 aprel, 2017-ci il Lənkəran). //AMEA A.A.Bakıxanov ad. Tarix İnstitutuə Elmi əsərlər. Xüsusi buraxılış. №64; 65;66. – s. 7-8.
 • The world will be stable and safely if the great states‘policy is based on historical facts // Genocide of turkic-muslim peoples in the twentieth century. Scientific works of the institute of history of Azerbaijan/ Special issue. – 2017. - № 64; 65; 66. – p. 5-7.
 • XX əsrdə türk-müsəlman xalqlarına qarşı soyqırımları: IV beynəlxalq elmi konfransın materialları (22-27 aprel, 2017-ci il Lənkəran) //AMEA A.A. Bakı-xanov ad. Tarix İnstitutu. Elmi əsərlər/ baş red. Əməkdar elm xadimi, akademik Y.Mahmudov. Xüsusi buraxılış. №64; 65;66. – 714 s.
 • Dövlətçilik tariximizin parlaq səhifəsi və ya od içində dirçəliş: ön söz // Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti: Azərbaycanın dövlətçilik tarixinin parlaq səhifəsi: Beynəlxalq elmi konfransın materialları (26-30 iyun 2018-ci il, Gəncə şəhəri); baş elmi məsl. AMEA-nın prezidenti A.Əlizadə; baş red. akademik Y.Mahmudov. AMEA Bakıxanov ad. Tarix Institutu/ Elmi əsərlər. Xüsusi buraxılış (№74; 75; 76). – Bakı: 2018. – s. 7-8.
 • 1918-ci ildə Azərbaycan torpağında erməni dövləti necə yarandı və ya İrəvan və ətrafındakı Azərbaycan torpaqları ermənilərə hansı şərtlərlə verilmişdi?// Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti: Azərbaycanın dövlətçilik tarixinin parlaq səhifəsi: Beynəlxalq elmi konfransın materialları (26-30 iyun 2018-ci il, Gəncə şəhəri); baş elmi məsl. AMEA-nın prezidenti A.Əlizadə; baş red. akademik Y.Mahmudov. Elmi əsərlər. Xüsusi buraxılış (№74; 75; 76). – Bakı: 2018. – s.9-14.
 • 2018-ci il yanvarın 17-də Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqında 20 Yanvar faciəsi qurbanlarının xatirəsinə həsr olunmuş anım tədbiri keçirilib. Akademik Yaqub Mahmudov 20 Yanvar hadisələri haqqında danışaraq ölkəmizin müs¬təqilliyi, suverenliyi uğrunda canlarını qurban verən şəhidlərimizin adının əbədi olaraq Azərbaycan tarixinə və xalqımızın yaddaşına həkk olunduğunu qeyd etmişdir.
 • 2018-ci il fevralın 24-27-də Türkiyə Cümhuriyyətinin Ankara şəhərində Xocalı soyqırımının 26-cı ildönümü ilə bağlı Tarihdaş Milletler ve Topluluklar Cemiyeti İnceleme Araştırma Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği, İldırım Bəyazit Universiteti və Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası A.A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutunun birgə hazırladığı “Tarix, Siyasət və Uluslararası Hüquq bağlamında Uluslararası Hocalı” simpozyumu
 • 2018-ci il martın 12-də AMEA A.A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutunun, Misir Mədəniyyət və Təhsil Əlaqələri Mərkəzinin birgə təşkilatçılığı ilə “Azər-baycan Xalq Cümhuriyyəti – 100” mövzusunda elmi konfrans
 • 2018-ci il sentyabrın 27-29-da Bakıda Türkiyə Respublikasının Türk Tarix Qurumu (TTQ) və Strateji Düşüncə İnstitutunun (SDİ), AMEA Tarix İnstitutunun birgə təşkilatçılığıilə “Qafqaz: tarix, çağdaş dövr, gələcək” möv-zusunda beynəlxalq konfrans

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

 • "Səyyahlar, kəşflər və Azərbaycan" (1985)
 • "Ağqoyunlu dövründə Azərbaycan-Avropa qarşılıqlı əlaqələri (XV əsrin II yarısı)" (1986)
 • «Seçilmiş Əsərləri»n I cildinə Yaqub Mahmudovun Ağqoyunlu və Səfəvi dövlətlərinin tarixi ilə bağlı əsərlərinin bir qismi – “Ağqoyunlu dövlətinin Venesiya ilə qarşılıqlı əlaqələri” adlı namizədlik dissertasiyası (Bakı, 1966), “Öyrənilməmiş səhifələr” (Bakı, 1972) və “Səyyahlar Azərbaycana gəlir” (Bakı, 1977) kitabları, həmçinin adı çəkilən problemə aid 1960-70-ci illərdə çap olunmuş 15 məqaləsi daxil edilmişdir.
 • 2. Seçilmiş Əsərləri. Bakı, 2011, II cild – 38,5 ç.v. (Monoqrafiya) (2014-də nəşr olunub) «Seçilmiş Əsərləri»n ikinci cildinə Azərbaycanın Qərbi Avropa ölkələri ilə əlaqələrini əks etdirən kitablarından 3-ü – «Odlar Yurduna səyahət» (Bakı, 1980), «Səyyahlar, kəşflər, Azərbaycan» (Bakı, 1985), «Azərbaycanın Avropa ölkələri ilə əlaqələri. Ağqoyunlu dövrü (XV əsrin ikinci yarısı)» (Bakı, 1986), mövzu ilə bağlı 1981-1988-ci illərdə dövri mətbuatda və müxtəlif elmi nəşrlərdə çıxmış məqalələri (8 məqalə), həmçinin, orta əsrlərin məşhur Azərbaycan və Avropa diplomatları haqqında ensiklopediya məqalələri (38 məqalə) daxil edilmişdir.
 • Seçilmiş Əsərləri. Bakı, 2011, III cild (Monoqrafiya) – 42 ç.v. (2014-də nəşr olunub) «Seçilmiş Əsərləri»n III cildinə müəllifin Azərbaycanın milli dövlətçilik tarixində mühüm rol oynamış Ağqoyunlu və Səfəvi dövlətlərinin xarici siyasətini və diplomatiyasını əks etdirən, rus dilində yazılmış əsərləri – «Ağqoyunlu və Səfəvi dövlətlərinin Qərbi Avropa ölkələri ilə qarşılıqlı əlaqələri (XV əsrin ikinci yarısı – XVII əsrin əvvəlləri)» adlı monoqrafiyası, eyni mövzuda olan doktorluq dissertasiyasının avtoreferatı, «Ağqoyunlu dövlətinin Venesiya ilə qarşılıqlı münasibətləri (XV əsrin 60-70-ci illəri)» mövzusunda yazdığı namizədlik dissertasiyasının avtoreferatı, həmçinin mövzu ilə bağlı 1977-1991-ci illərdə çap edilmiş məqalələri daxil edilmişdir.
 • 12. Seçilmiş Əsərləri. Bakı, 2012, XII cild (Monoqrafiya) – 39 ç.v. (2014-də nəşr olunub) «Seçilmiş Əsərləri»n XII cildi Azərbaycanın dövlətçilik tarixinə həsr olunmaqla, alimin adı çəkilən problem üzrə apardığı tədqiqatlarından ibarət əvvəlki cildlərin davamıdır; Hazırkı cildə tarixçinin Azərbaycanın dövlətçilik və milli-mənəvi mədəniyyət tarixi üzrə 40-dan çox məqaləsi daxil edilmişdir.
 • “Əfsanədən gerçəkliyə” və ya Neft diplomatiyası tarixində böyük qələbə // Ə.Mehdiyev. “Əsrin müqaviləsi”: Azərbaycan neft strategiyasının təməl daşı kitabına Ön söz. Bakı, 2014
 • Геноцид азербайджанского народа в 1917-1920 гг. // Современная научная мысль, 2015, 3
 • Президент Ильхам Алиев – созидатель азербайджанской модели современного развития, Современная научная мысль, №4, М.,2016,с. 10-17.
 • Aprel döyüşləri böyük qələbənin uğurlu başlanğıcıdır //Azərbaycan. – 2017. – 06 aprel.
 • Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Şərqdə ilk parlamentli Respublika (1918-ci il may – 1920-ci il aprel) // Respublika. – 2017. – 28 may.
 • Azərbaycan İrəvana varislik hüququnu bərpa etməlidir (Milli Məclisin yaz sessiyasının ilk plenar iclasında müzakirədə çıxışı // Xalq cəbhəsi. – 2017. –02 fevral.
 • Ölkəmizin vahid tarixi vahid dərslik əsasında öyrədilməlidir // Elm. – 2017. – 13 yanvar.
 • 20 yanvar faciəsi tariximizin qəhrəmanlıq salnaməsinin parlaq nümu-nəsidir // Azərbaycan. – 2018. – 20 yanvar.
 • 1918-ci ilə qədər Cənubi Qafqazda heç zaman erməni dövləti olmayıb // Azad Azərbaycan. – 2018. – 13 fevral: Palitra. – 2018. -20 mart.
 • Армяне - пришлое население на Азиатском континенте // Каспий. – 2018. – 28 февраля.
 • Azərbaycanda mövcud olan seçki ənənləri böyük tarixə malikdir / müsahibəni yazdı Anar Turan // Xalq qəzeti. – 2018. – 28 mart.
 • Saxtakarların yalançı elmi, yaxud “ermənisayağı tarix”. Şərqi və Qərbi Ermənistan haqqında uydurma /ruscadan tərcümə edən Ülfət Kürçaylı //Respublika. – 2018. - 8; 9; 10; 12; 13 iyun.

TƏDRIS-METODIKI IŞLƏRI

 • Orta əsrlər tarixi (1989)

MONOQRAFİYALAR

 • "Öyrənilməmiş səhifələr" 1972
 • "Səyyahlar Azərbaycanda" 1977
 • "Odlar ölkəsinə səyahət" 1980
 • "Ağqoyumlu və Səfəvi dövlətlərinin Avropa ölkələri ilə münasibətləri (XV əsrin II yarısı- XVII əsrin əvvəlləri)" 1991
 • "Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin Ensiklopediyası"(Y.M.Mahmudovun baş redaktorluğu ilə). Bakı 2004
 • Qarabağ: real tarix, faktlar, sənədlər. Bakı, 2009 il Yaqub Mahmudov, Kərəm Şükürov
 • Orta Əsrlər Tarixi ( erkən dövr) bakalvr çün. Bakı, 2011 il.
 • Səyyahlar, kəşflər, Azərbaycan. Bakı, 2012 il Yaqub Mahmudov
 • Şuşa: Pənahabd. Bakı, 2012 il, Yaqub Mahmudov, Camal Mustafayev
 • 1918 - 1920 illər, türk-müsəlman əhalisi soyqırım. Baku, 2015 il
 • İlham Əliyev və Azərbaycan tarix elmi. Bakı: Turxan NPB, 2014, 480 s. Monoqrafiya (30 ç.v.) (2015-ci ildə nəşr edilmişdir)
 • Real tarix və böyük Ermənistan uydurması. Bakı: Turxan NPB, 2014, 160 s. Monoqrafiya (10 ç.v.) (2015-ci ildə nəşr edilmişdir)
 • Геноцид тюрко-мусульманского населения Азер¬байджана в 1918-1920 годах. Баку, “ATİB”, 2015, 110 c.
 • Azərbaycan xalqının İrəvan və ətrafındakı torpaqlara tarixi varislik hüququ bərpa olunmalıdır (Azərbaycan, ingilis və rus dillərində). Bakı, “Turxan NPB”, 2015.
 • “Azərbaycanın Avropa ölkələri ilə ticarət əlaqələri tarixinə dəyərli tədqiqat”. Əzimli D.M. Azərbaycanın Qərbi Avropa ölkələri ilə ticarət əlaqələri və Türkiyə (XV əsrin II yarısı – XVII əsrin I yarısı). /Layihə rəhbəri, elmi redaktor və ön sözün müəllifi: Yaqub Mahmudov. Bakı: Turxan NPB, 2014, s.3-6. (2015-ci ildə nəşr edilmişdir)
 • Real tarix və “böyük Ermənistan” uydurması. Bakı: 2017, Elm, 160 s.
 • Real history and confabulation on great Armenia. Baku: Elm, 2017, 152 p.
 • Yaqub Mahmudov. Azərbaycan xalqının İrəvan və ətrafındakı torpaqlara tarixi varislik hüququ bərpa olunmalıdır. Bakı, Elm, 2017, 68 s.
 • Real tarix və “böyük Ermənistan” uydurması (Realuri istoria da mamonaronb «Diadi armeniise» şesaxeb. – Tbilisi: Qamomsenlova «Universalu», 2018. – 128 s. (gürcü dilində).
 • Ягуб Махмудов. Геноцид тюрко-мусульманского населения Азер-байджана в 1918-1920 годах. – Баку: Турхан ИПО, 2018. – 100 с.
 • Pseudoscience falsificators or «The history» by Armenian / The book is dedicated to the 100th anniversary of the genocide of Azerbaijanis in 1918/. – Baku: Turkhan PPA, 2018. – 80 p.
Bookmark and Share