ANA SƏHİFƏ 1 ELMİ ŞURA 1 LABORATORİYALAR 1 MAGİSTRATURA və DOKTORANTURA 1 MÜBADİLƏ PROQRAMMLARI 1 KONFRANSLAR 1 ƏLAQƏ 1

Lətifə Ağaqasım qızı Əliyeva

Lətifə Ağaqasım qızı Əliyeva

Tarix üzrə fəlsəfə doktoru, BDU-nun müəllimi

Telefon + (994)12539-08-37

E-mail: latifaaliyeva@bsu.edu.az

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

 • 1947-il iyulun 29-da Bakıda hərbiçi ailəsində anadan olub
 • 1954-1965-ci illərdə Sabirabad şəhər rus orta məktəbində təhsil almışdır

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI .

 • 1965-1969-cu illərdə Bakı Dövlət Universitetinin Tarix fakültəsində təhsil almışdı .
 • 1997-ci ildə “70-ci illərdə Azərbaycan sənayesində ixtiraçılar və səmərələşdiricilər hərəkatı” mövzusunda namizədlik dissertasiyası mudafiə etmiş və tarix elmləri namizədi elmi adı almışdır .
 • 2016-cı ildə “Şimali Azərbaycanda qadınların vəziyyəti (1900-1922-ci illər)” mövzusunda doktorluq dissertasiyası müdafiə etmişdir

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 1969-1982-ci illərdə Azərbaycan Kommunist Partiyası Mərkəzi Komitəsi yanında Partiya Tarixi İnstitutunda kiçik elmi işçi
 • 1982-1989-cı illərdə həmin İnstitutda baş elmi işçi vəzifəsində çalışmışdır
 • 1989-1996 ci illərdə Bakı Dövlət Universitetinin Siyasi tarix kafedrasında kabinə müdiri vəzifəsində çalışmışdır . 1996-cı ildən BDU-nun Siyasi tarix kafedrasıda müəllim işləyib
 • 1999-cu ildən Tarix fakültəsinin “Azərbaycan tarixi (humanitar fakültələr üzrə)” kafedrasında baş müəllim vəzifəsində çalışır .
 • 2007-2008-ci illərdə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin Siyasi Sənədlər Arxivində baş elmi işçi,
 • 2008-2010-cu illərdə həmin Arxivdə elmi katib
 • 2010-2016-cı illərdə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin Siyasi Sənədlər Arxivində elmi işlər üzrə direktor müavini vəzifəsində çalışıb
 • 2016- cı ildən BDU-nun Tarix fakültəsinin “Azərbaycan tarixi (humanitar fakültələr üzrə)” kafedrasında baş müəllim vəzifəsində çalışır
 • 1982-ci ildə Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyyətinin Fəxri Fərmanı ilə təltif olunub
 • 2013-cü ildən “Nəsrəddin Tusi” Fəxri mükafatı laureatıdır
 • 2014-cü ildə “Tərəqqi” medalı ilə təltif olunub

TƏDQİQAT SAHƏSİ

 • Elmi araşdırmaları XX əsrin əvvəllərində Azərbaycanda qadınların vəziyyəti, cəmiyyətin ictimai-siyasi həyatında qadınların yeri və rolu ilə bağlıdır
 • Azərbaycan sənayesində elmi-texniki tərəqqinin inkişafı (1969-1982-ci illər)
 • Azərbaycan qadının islamda yeri .
 • Azərbaycan qadınınları hərbi və millətlərarası münaqişələrdə
 • Azərbaycanda XX əsrin əvvəllərində gender məsələləri
 • Qadınlar ictimai və siyasi həyatda

BEYNƏLXALQ KONFRANS VƏ SEMİNARLARDA İŞTİRAK

 • Heydər Əliyev və Azərbaycanda qadın məsələsi / Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasında beynəlxalq elmi-praktiki konfrans. 22 aprel 2003-cü il. Bakı, 2003, s.164-165.
 • Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövründə qadın məsələsi /“Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti tarixinin aktual problemləri”. Beynəlxalq elmi sessiyanın materialları. 15-ci iclas. Bakı, 2003, 22 may, s.18-23.
 • Положение азербайджанской женщины в исламском мире в начале ХХ века / ХХVII Международная научная конференция по источниковедению и историографии стран Азии и Африки «Локальное наследие и глобальная перспектива». 24-26 апреля 2013 г. Тезисы докладов. Санкт-Петербург, 2013, c.137.  Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin modernləşmə proqramında qadın məsələsi / Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasında 22 may 2013-ü il tarixində keçirilmiş “Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 95 illiyinə həsr edilmiş Respublika elmi konfransının materialları. Bakı, “Elm və təhsil”, 2013, s.54-63.
 • Historyczna misya N. Narimanova: obrona tradycji rozinnych i praw kobiet / Materialy : konferecji naukowej. Azerbejzan – Polska. Warszawa, 2-27 listopada 2013 roku, s.152-155.
 • Азербайджанские женщины в период первой мировой войны / I dünya müharibəsinin başlanmasının 100 illiyinə həsr olunmuş Beynəlxalq elmi konfransın materialları. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin Siyasi Sənədlər Arxivi, Bakı, 23-24 may, 2014, s.87-98.
 • Frauen in der Bakuer Gesellschaft. prof. Dr. Latifa Aliyeva (Staatliche Universität Baku) / Konferenz: „Baku. Metropole an der Peripherie?“ . Interdisziplinäre Konferenz 6. - 7. November 2014, Humboldt-Universität zu Berlin.
 • Историография «женских исследований» в Азербайджане / Тезисы докладов ХХVIII Международной научной конференции по источниковедению и историографии стран Азии и Африки 22-24 апреля 2015 г. СПГУ. Санкт-Петербург, 2015, c.94-95.

KİTABLAR

 • Ruhulla Axundov. Seçilmiş əsərləri (tərtibatçı, müştərək). Bakı, Azərbaycan Dövlət Nəşriyyatı, 1977, 206s.
 • İvan Fioletov. Nitqlər, sənədlər (tərtibatçı, müştərək). Bakı, Azərnəşr, 1984, 298s.
 • “Azərbaycan tarixi” fənninin proqramı. Bakalavr hazırlığı üçün proqram. Bakı, Dövlət İdarəçilik Ademiyasının mətbəəsi, 2007, (birlikdə) 52s.
 • Azərbaycan tarixi. XIX-XXI əsrin əvvəli. Ali məktəblər üçün mühazirələr kursu. Bakı, «Bakı Universiteti» nəşriyyatı, 2010. IV-cü fəsil.
 • Şimali Azərbaycan 1905-1914-ci illərdə, s.152-178. (C. Rüstəmova ilə birlikdə).
 • Женщины в общественно-политической жизни Азербайджана (1900-1920 гг.). Баку, «МВМ»,
 • Движение новаторов в промышленности Азербайджана (1969-1982 гг.). Баку, «МБМ», 2013, 232 c.
 • ”Azərbaycan qadınları XX əsrin əvvəllərində” Bakı, 2017, 344 s. 22 ç.v.
 • Azərbaycan qadınları emansipasiya yollarında (1918-1920-ci illər). Bakı, 2018, 280 s.
 • Azərbaycan qadınların millətlərarası və hərbi münaqişələrdə (1905-1920-ci illər), Bakı, 2018, "Exo Print" s. 271

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ .

 • Азербайджанская Демократическая Республика и женский вопрос // Tarix və onun problemləri. Nəzəri, elmi, metodik jurnal. Bakı, 2007, № 4, s.153-159.
 • Женские общества в Азербайджане в начале ХХ века // Dövlət idarəçiliyi. Nəzəriyyə və təcrübə. Bakı, 2009, №4(28), s.165-173.
 • Из истории избирательного права женщин Азербайджана (1900- февраль1917г.) Tarix və onun problemləri. Nəzəri, elmi, metodik jurnal. Bakı, 2009, № 4, s.76-82.
 • Azərbaycanda qadın azadlığı tarixindən (1918-1920) // Məqalələr toplusu. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin Siyasi Sənədlər Arxivi. Bakı, 2010, s.72-83.
 • Женская эмансипация в Азербайджане в 20-е годы ХХ века // Pedaqoji Universitetin Xəbərləri. Bakı, 2010, № 2, s.67-75.
 • Женщины Азербайджана: гражданские и политические права в начале ХХ века // Məqalələr toplusu. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin Siyasi Sənədlər Arxivi. Bakı, 2010, s.40-58.
 • Cumhuriyet döneminde Azerbacanda kadın sorunları ve çözüm yolları (1918-1920) // Büyük Devletler Kiskasında Bağımsız Azərbaycan (1918-1920). Türkiyə, İstanbul, İg Kültür Sanat Yayıncılık, 2010, s.377-385. .
 • Qadınlar Azərbaycan milli hərəkatında // Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Məruzələri. Bakı. «ELM» nəşriyyatı, 2010, №1, s.153-161.
 • Азербайджанские женщины в ситуации межнационального конфликта 1905-1907 годов // Dövlət idarəçiliyi. Nəzəriyyə və təcrübə. Bakı, 2011, №4(36), s.219-227.
 • Положение азербайджанской женщины в исламском мире (1900-1917 годы) // Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Məruzələri. Bakı, «ELM» nəşriyyatı, 2011, №2, s.164-173.
 • XX əsrin əvvəllərində Azərbaycanda qadın hüquqları // Strateji təhlil. Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Strateji Araşdırmalar Mərkəzi. Bakı, 2012, №5, s.183-191.
 • XX əsrin əvvəllərində Azərbaycan qadınlarının sosial vəziyyəti // Tarix və onun problemləri. Nəzəri, elmi, metodik jurnal. Bakı, 2012, № 3, s.47-55.
 • Семейно-бытовое положение азербайджанских женщин в начале ХХ века // Intercultural Communications. History and politology. Тбилиси, 2012, №19, s.84-92.
 • Положение женщин Азербайджана в период военных конфликтов (на примере фактов I мировой войны) // Bakı Universitetinin Xəbərləri. Humanitar Elmlər Seriyası (tarix elmləri üzrə). Bakı, 2012, №4, s.147-153. .
 • Женский труд в Азербайджане в начале ХХ века // Гiлея. Научный вестник Украинской Академии Наук.Выпуск 62 (№7). Киев, 2012, s.210-216.
 • История женского избирательного права в Азербайджане (1905-1920 гг.) // “Dirçəliş-XXI əsr”. Azərbaycan Dövlət Quruculuğu və Beynəlxalq Münasibətlər İnstitutu. 176-177 / 2013, s.216-226.
 • XX əsrin əvvəllərində Azərbaycanda qadın hüquqları (seçki hüququ tarixi aspektində) // Strateji təhlil. Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Strateji Araşdırmalar Mərkəzi. Bakı, 2014, № 3(10), s.183-194.
 • Влияние армяно-мусульманского конфликта 1905-1906 гг. на азербайджанских женщин // Bakı Universitetinin Xəbərləri. Humanitar elmlər seriyası (tarix elmləri üzrə). Bakı, 2014, №4, s.54-62.
 • Azərbaycan tarixşünaslığında qadın məsələsi // Tarix və onun problemləri. Nəzəri, elmi, metodik jurnal. Bakı, 2015, №1, s.354-363.
 • The formation of the Soviet totalitarian regime in Azerbaijan // AYER is an International Journal that Coverage Human Field Studies. (AYER has been indexed in Web of Science (ISI Thomson Reuters). Vol. 2, 2015. http://www.ayeronline.com/index.php/test/article/view/234, p.372-376.
 • The state of women Azerbaijan during World War I // International Journal of Gender and Women’s Studies. New York, April 2015, Vol II, Issue 2, p. 309-317.
 • Ermənilər tərəfindən soyqırıma məruz qalmış Azərbaycan qadınları (1918-1920-ci illər) // Strateji təhlil. Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Strateji Araşdırmalar Mərkəzi. Bakı, 2015, №1(12), s.59-70. .
 • Геноцид азербайджанских женщин 1918 года // Dövlət idarəçiliyi. Nəzəriyyə və təcrübə. Bakı, 2015, №1(49), s.139-146.
 • Азербайджанские женщины в ситуации межнациональных конфликтов (1905-1906, 1918-1920 гг.) // Law and politology. International scientific journal. Chisinau, June – 2015, № 30, p.42-45.
 • Установление советского тоталитарного режима в Азербайджане (на примере женского вопроса) // Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Xəbərlərı. İctimai elmlər seriyası, 2015, №2, s.60-65.
 • Из истории женского избирательного права в Азербайджане (1905-1920гг.) // ХХI век: итоги прошлого и проблемы настоящего. Научно-методический журнал. Серия: Социально-гуманитарные науки. Пензенский государственный технологический университет. УДК 94(5). Выпуск 06(28), 2015, том 1. Пенза, ПензГТУ, c.188-194.
 • Civil and political rights of Muslim women in the Russian Empire in the early of Twentieth century // The International Journal of Human Resource Management (Thomson Reuters, 2015 Journal Citation Reports). Vol. 27, Issue 1, 2016 http:/ /ijhrm.org/, p.90-103.
 • Azərbaycan Respublikasında dövlət qadın siyasəti. Müstəqilliyimiz əbədidir. Məqalələr toplusu. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin Siyasi Sənədlər Arxivi. Bakı, 2016, s.172-180.
Bookmark and Share