ANA SƏHİFƏ 1 ELMİ ŞURA 1 LABORATORİYALAR 1 MAGİSTRATURA və DOKTORANTURA 1 MÜBADİLƏ PROQRAMMLARI 1 KONFRANSLAR 1 ƏLAQƏ 1

ƏLİMİRZƏYEV XƏLİL ORUC OĞLU (1918-1976) Tarixçi

1918-ci ildə Qutqaşen rayonu Mirzəbəyli kəndində anadan olmuşdur. 1934-cü ildə kənd orta məktəbini bitirmiş, 1934-1936-cı illərdə kolxozda işləmişdir. 1936-1939-cu illərdə Azərbaycan Dövlət Kənd Tə­sər­rüfatı İnstitutunun Fəhlə fakültəsində, 1939-1948-ci illərdə ADU-nun Tarix fakültəsində təhsil almışdır. 1948-ci ildə ADU-nun Marksizm-leninizm ka­fed­rasının aspirantı olmuşdur. 1954-cü ildə nami­zəd­lik, 1963-cü ildə doktorluq dissertasiyası müdafiə etmişdir. 1964-cü ildə pro­fessor elmi dərəcəsi almışdır. 100-dən çox elmi əsərin müəllifi olmuşdur.

Bookmark and Share