ANA SƏHİFƏ 1 ELMİ ŞURA 1 LABORATORİYALAR 1 MAGİSTRATURA və DOKTORANTURA 1 MÜBADİLƏ PROQRAMMLARI 1 KONFRANSLAR 1 ƏLAQƏ 1

Əliyeva Məmmədova Günel

Əliyeva-Məmmədova Günel

“Asiya və Afrika ölkələri tarixi” kafedrasının müəllimi, tarix üzrə fəlsəfə doktoru

baş müəllim

[email protected]

Qısa bioqrafik məlumat:

 • 29 may 1983-cü ildə  anadan olmuşdur
 • 1990-2000-ci illərdə Bakı şəhəri 102 saylı orta məktəbində təhsil almışdır

Təhsil:

 • 2000-2004-cü illərdə Bakı Dövlət Universitetinin Tarix fakultəsinin  bakalavr pilləsində təhsil almışdır
 • 2004-2006-cı illərdə Bakı Dövlət Universitetinin Tarix fakultəsinin  magistr pilləsində təhsil almışdır
 • 2006-2009-cu illərdə Bakı Dövlət Universitetinin Tarix fakultəsinin  aspirantura pilləsində təhsil almışdır
 • 2009-cu ildə “Türkiyə-ABŞ münasibətləri 1991-2007-ci illərdə” mövzusunda namizədlik dissertasiyası müdafiə etmişdir

Əmək fəaliyyəti:

 • 2008-2009-cu illərdə Azərbaycan Universitetində müəllim kimi çalışmışdır
 • 2010-2012-ci illərdə Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyində elmi işçi vəzifəsində çalışmışdır
 • 2012-ci ildən Bakı Dövlət Universitetinin “Asiya və Afrika ölkələri tarixi” kafedrasında müəllim vəzifəsində çalışır

Tədqiqat sahəsi:

 • Müasir dövrdə Türkiyənin daxili və xarici siyasəti
 • Dağlıq Qarabağ münagişəsi
 • 53 elmi məqalə müəllifidir, bunlardan 10-u xaricdə nəşr edilmişdir (Türkiyə, Rusiya, Ukrayna, Polşa – Thomson Reuters, Web of Science, ULRICHSWEB, INCISS), 17 elmi konfrasda  iştirak etmişdir ki, onlardan 7-si beynəlxalq səviyyəli konfranslardır

Beynəlxalq seminar, simpozium və konfranslarda iştirakı:

 • Международная конференция. 20 лет СНГ: культурно-историческое наследие. 12-19 июня, 2011, г. Бишкек
 • “Muzeylərin müasir durumu və inkişaf perspektivləri” adlı beynəlxalq konfrans. 29.06.-30.06.2011, Bakı
 • Международная конференция. Development of Turkish-American relations (1991-2007). Румыния, Сибиу. Университет «Lucian Blaga». 25-27 май, 2012
 • Международная конференция. Народы Евразии. История, культура  и проблемы взаимодействия.  Пенза, 2-5 апреля 2012
 • Международная конференция. Научно-практическая конференция: «Актуальные вопросы общественных наук. Социология, политология, философия и история». Новосибирск, 20.06.2012 г.

Seçilmiş əsərləri:

 • Экономика Турции на современном этапе. Известия Педагогичес-когоУниверситета. №3, 2009, ADPU-nun nəşri.
 • Атлантическая стратегия Турции. Исторические науки. №5(35),2009,М.: изд. Спутник +
 • Из истории развития турецко-американских отношений. Исторические науки. №3(45), М.: изд. Спутник +, 2011
 • Политика ПСР и роль США во внешней политике Турции. Tarix və onun problemləri. № 1-2, 2008,“Adiloğlu” nəşr.
 • Интересы Турции и США на Южном Кавказе. Известия Педагогического Университета. №4, 2008, ADPU-nun nəşri
 • Azərbaycan qadınının cəmiyyətdə rolu. “Elm” qəzeti. №19-20. 5 iyun, 2012 –ci il
 • Торгово-экономические связи Турции и России на современном этапе Вестник Университета, N3, 2015
 • Нагорно-Карабахская проблема во внешней политике Российской Федерации. Актуальные проблемы современной науки, №3 (82), "Спутник" 2015 с. 171-175.
 • Образование и деятельность Минской группы ОБСЕ по решению Нагорно-Карабахской проблемы. Актуальные вопросы общественных наук социология, политология, философия, история, №8 (48). "Сибак", Новосибирск, 2015. с 5-11.
 • «Торгово-экономические связи Турции и Тоссии на современном этапе» Вестник Университета, №3, 2015
 • Отношения Турции и США в условиях нового миропорядка (1991-2007 г.г.) Bakı, 2016 il rus dilində monoqrafiya
 • Политические связи и военно-техническое сотрудничество Азербайджана Турции. Narix və Onun Problemləri, N 3, 2016 səh. 186-190
 • Ресурсы и приоритеты внешней политики Турции. Tarix və onun problemləri, №1, 2016, c. 117-123.
 • Переговорные процессы по урегулированию Нагорно-Карабахской проблемы (2003-2009 гг.). Sivilizasiya, №3 (27), Bakı, 2016, c.199-203.
 • Резолюции ООН по урегулированию Нагорно-Карабахской проблемы. Tarix və onun problemləri, №2, 2016, c. 205-208.
 • Лиссабонский саммит (Современные гуманитарные исследования, №2 (69), 2016, s. 15-17.
 • Азербайджан в начале 21 века (“Гилея”, вып.110 (№7), Киев, 2016, c.150-152)
 • Военно-техническое сотрудничество Азербайджана с Россией (1991-2015). Sivilizasiya, 4/28-30-2016, c.74-78).
 • “Müstəqil Azərbaycanın 25 il ərzində keçdiyi tarixi yol” mövzusunda 7 dekabr 2016-cı il tarixində keçiriləcək elmi-praktik konfransın materialları. Bakı, 2016, “Bakı Universiteti”, s. 31. (tezis).
 • Dağlıq Qarabağ problemi Fransanın Azərbaycan və Ermənistan ilə siyasi münasibətlərində. Tarix və onun Problemləri. N3. Bakı.2017 səh.128-133.
 • Нагорно-Карабахская проблема ( история и медиаторская политика) Sivilizasiya №1, 2017, s 170-176.
 • Экономические связи Азербайджана и США на современном этапе. Sivilizasiya, №2, 2017 s. 128-130.
 • Торгово-Экономические связи Азербайджана и России. Tarix və Onun problemləri, N3, 2017, s. 125-134.
 • Военно-техническое сотрудничество США с Азербайджаном в эпоху постмодерна. Гилея, вып, 129 №9, Киев, 2017, s/ 107-110/
 • Нагрно-Карабахская проблема во внешней политике США. Tarix, İnsan və Cəmiyyət, N3(18), 2017, s. 69-77.
 • Нагорно-Карабахская проблема в политических отношениях Франции с Азербайджаном и Арменией. Tarix və Onun problemləri, N1, 2017, s 122-126.
 • Экономические связи Франции с Азербайджаном и Арменией Sivilizasiya Bakı N3, 2017, s 29-33.
 • Водные проблемы на Ближнем Востоке. Tarix və Onun problemləri. Bakı, N4, 2017, s 122-126.
 • Военно-техническое сотрудничество США с Азербайджаном в эпоху постмодерна, Гилея. вып 124 №9 Киев, 2017.
 • Роль армянского лобби в разрешении Нагорно-Карабахской проблемы. Tarix və Onun Problemləri, N2, 2018, s.182-185
 • Azərbaycan Qadını Tariximizdə və bu Günümüzdə - Şəhid Analarımıza həsr edir. Tarix və Onun Problemləri, N2, 2019, s.176-179
 • MEDIATOR ACTIVITIES IN INTERNATIONAL LAW AND UPPER-KARABAKH CONFLICT - “Caderno Suplementar”, Braziliya, №4, 2020, SETEMBRO. Dərgi beynəlxalq indeksləşdirmə sisteminə daxildir (Web of Science) - p.1-7 http://natal.uern.br/periodicos/index.php/RTEP/article/view/2428
 • О некоторых аспектах внешнеэкономической торговли Турции со странами Ближнего и Среднего Востока -(“REVISTA de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice”, Moldova, № 2 (183), 2020). Dərgi beynəlxalq indeksləşdirmə sisteminə daxildir (Web of Science)- p. 51-59
 • OSCE MINSK GROUP AND THE WAYS TO RESOLVE THE UPPER - KARABAKH PROBLEM -(“Евразийский Cоюз  Учёных”, №7, 2020). Dərgi beynəlxalq indeksləşdirmə sisteminə daxildir (ULRICHSWEB) -c.14-18
 • Из истории государственности Азербайджана в эпоху постмодерна-Heydər Əliyev: intibah dövrünün davamlı inkişafı (Respublika konfransı, 7.V.2020- s.73-75
 • “POWER OF GENDER EQUALITY IN USSR ON THE EVE OF WWII AND IN POSTWAR” -(“Azərbaycan II Dünya müharibəsi illərində” beynəlxalq konfrans (22.06.2020) - p.77-806.
 • Tarix fakültəsi  Qarabağ döyüşlərində - Bakı Dövlət Universitetinin və Tarix fakültəsinin 100 illik yubileylərinə həsr olunmuş Azərbaycanın ictimai-siyasi həyatında BDU-nun Tarix fakültəsinin yeri və rolu Respublika elmi konfransı, 8-9- oktyabr, 2020-ci il - s.88-927.
 • Турецко-японские отношения в эпоху постмодерна - “Şərqşünaslığın aktual problemləri”  Ələsgər Məmmədovun 100 illiyinə həsr olunmuş elmi konfransın materialları. Bakı, 2019, 18-19 dekabr  s.199-2018.
 • БЕЗРЕЗУЛЬТАТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МИНСКОЙ ГРУППЫ ОБСЕ НА ПУТИ УРЕГУЛИРОВАНИЯ НАГОРНО-КАРАБАХСКОЙ ПРОБЛЕМЫ - Об армянах в трудах зарубежных ученых Вестник Бакинского Университета. №2, 2021, Bakı Universitetinin nəşr. http://static.bsu.az/w1/1slayd/humanitar-1-2021.pdf - s. 117-1269.  Об армянах в трудах зарубежных ученых Вестник Бакинского Университета. №2, 2021, Bakı Universitetinin nəşr. -  s.77-8610.
 • THE POSTION OF WOMEN IN THE WORLD -  Elmi iş, №3, cild 15, 2021, p.26-2911.
 • NƏSİB BƏY YUSİFBƏYLİ ŞƏXSİYYƏTİ İBRƏTAMİZ NÜMUNƏ -Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaranmasının 103-cü ildönümünə həsr olunmuş “Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti tarixi tədqiqatlarda”  mövzusunda respublika elmi konfransı 26-27 may 2021-ci il, BDU, Bakıhttps://documentcloud.adobe.com/link/review?uri=urn:aaid:scds:US:b3066cb9-9139-4254-a64e-bc5ab144de40#pageNum=118 - p.47-49

Bookmark and Share