ANA SƏHİFƏ 1 TARİXİMİZ 1 ELMİ ŞURA 1 LABORATORİYALAR 1 MUZEY 1 MÜBADİLƏ PROQRAMMLARI 1 KONFRANSLAR 1 ƏLAQƏ 1

Əliyeva Fəridə

Fəridə Kamal qızı Əliyeva

Tarix elmləri namizədi, dosent
Tel:(+99412)439-03-51

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

 • 1959-cu il aprelin 18-də Bakı şəhərində doğulmuşdur.
 • 1976-cı ildə Bakı şəhəri 240 saylı orta məktəbi bitirmişdir

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

 • 1976-1981-ci illərdə Bakı Dövlət Universitetində təhsil almışdır.
 • “Antik Azərbaycanın mənəvi mədəniyyəti” mövzusu üzrə 1991-ci ildə namizədlik dissertasiyasını müdafiə etmişdir
 • “Antik Azərbaycan – Midiya Atropatena və Qafqaz Albaniyasının mədəniyyəti” mövzusu üzrə doktorluq dissertasiyası üzərində çalışır

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 1993-cü ildən AMEA-nın Tarix İnstitutu Azərbaycanın qədim tarixi şöbəsində çalışmışdır
 • 2001-ci ildən BDU-da Qədim dünya və orta əsrlər tarixi kafedrasında çalışır
 • Bakalavr təhsil pilləsində “Qədim Şərq tarixi”, “Antik tarix”, magistratura təhsil pilləsində “Qafqaz Albaniyasının mədəniyyəti”, “Azərbaycan qədim yunan və roma mənbələrində”, “Antik dünya və Azərbaycan” dərslərini aparır
 • 40 məqalənin, 2 monoqrafiyanın müəllifidir

TƏDQİQAT SAHƏSİ

 • Antik Azərbaycan – Midiya Atropatena və Qafqaz Albaniyasının mədəniyyəti problemləri, yəni antik dövrdə bu ərazidə yaşayan əhalinin geyimi, bəzək əşyaları, onların dini dünya görüşü, dəfn adətləri, ənənələr və digər mühüm məsələlər üzərində çalışır

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

 • 1995-ci ildə “Azərbaycan beynəlxalq iqtisadi qarşılıqlı əlaqələrdə” Bakı beynəlxalq Simpoziumunda, 1997-ci ildə “Azərbaycan beynəlxalq çoxtərəfli qarşılıqlı əlaqələrdə” II Bakı beynəlxalq Simpoziumunda iştirak etmişdir

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

 • Antik Azərbaycanın mənəvi mədəniyyəti: adətlər, ənənələr və əsatirlər. // Azərbaycan və azərbaycanlılar, Bakı, 2004, N1-4, s. 81-88 (rus dilində)
 • Mədəni mənsubiyyətdə naxışların rolu. // Bakı Universitetinin Xəbərləri, Bakı, 2006, N2, s. 158-163 (rus dilində)
 • Antik Azərbaycan əhalisinin dünyagörüşü haqqında. // Azərbaycan Arxeologiyası, Bakı, 2005, N1-4, s. 41-45 (rus dilində)
 • Antik Azərbaycanda ticarət yolları. // Bakı Universitetinin Xəbərləri, Bakı, 2005, N4, s. 230-233 (rus dilində)
 • Antik Azərbaycanda ellinizm problemi məsələləri haqqında. // Azərbaycan Arxeologiyası və Etnoqrafiyası, Bakı, 2006, N2, s. 132-137 (rus dilində)
 • Mənəvi mədəniyyətin izi ilə. // Azərbaycan və azərbaycanlılar, Bakı, 2006, N5-12, s. 135-137 (rus dilində)
 • Antik Azərbaycan və atəşpərəstlik. // Azərbaycan və azərbaycanlılar, Bakı, 2007, N1-4, s. 220-223 (rus dilində)
 • Antik Azərbaycanın kommunikasiya və magistral yooları haqqında. // Azərbaycan və azərbaycanlılar, Bakı, 2007, N 5-12, s. 162-171 (rus dilində)
 • Antik dövrdə azərbaycanlıların bəzək əşyaları. // Bakı Universitetinin Xəbərləri, Bakı, 2008, N1, s. 84-87 (rus dilində)
 • Antik Azərbaycanda dini dünyagörüşlərinin tarixşünaslığı. // Bakı Universitetinin Xəbərləri, Bakı, 2008, N3, s. 147-151 (rus dilində)
 • Albaniyanın ellin dünya ilə mədəni əlaqələri // Tarix və onun problemləri, 2014, №3
 • Albaniyanın ellin dünya ilə iqtisadi əlaqələrinə dair // AMEA Tarix İnstitutunun Əsərləri, 2014, 42
 • Ellinizm dövründə Azərbaycanın digər ölkələrlə əlaqələrinin mənbəşünaslığı // Tarix və onun problemləri, 2015, 1
 • Azərbaycan əhalisinin antik dövrdə məşğuliyyəti // AMEA TİEƏ, 36-cı cild
 • Azərbaycanın ellinizm dövründə digər ölkələrlə əlaqələrinin dünya tarixşünaslığında araşdırılma dərəcəsi // “Tarix və gerçəklik”, 2016, 1, s.12-18

TƏDRİS-METODİKİ İŞLƏRİ

 • “Antik tarix. Proqram
 • “Qafqaz Albaniyasının mədəniyyəti. Proqram
 • “Qədim Şərq tarixi. Proqram

MONOQRAFİYALAR

 • “Antik Azərbaycan – Midiya Atropatena və Qafqaz Albaniyasının mədəniyyəti”. Bakı, 2007
Bookmark and Share