ANA SƏHİFƏ 1 ELMİ ŞURA 1 LABORATORİYALAR 1 MAGİSTRATURA və DOKTORANTURA 1 MÜBADİLƏ PROQRAMMLARI 1 KONFRANSLAR 1 ƏLAQƏ 1

Kafedranın tədris-metodiki fəaliyyəti

1992-ci ildən hal-hazıra qədər kafedra əməkdaşları tərəfindən türk xalqları tarixinin müxtəlif istiqamətləri üzrə 3 dərslik, 4 dərs vəsaiti, 8 proqram, 3 metodik vəsait hazırlanaraq nəşr etdirilmişdir. Hazırda bu istiqamətdə iş davam etdirilir.

Dərsliklər

 1. Əsməd Muxtarova. "Turk xalqlarının tarixi (qədim dövr və orta əsrlər)". Bakı: Adiloğlu, 2014. – səh.604. Dərsliyin ilk nəşri 1999-cu ilə aiddir. 2014-cü ildə əlavə və dəyişikliklərlə yenidən nəşr olunmuşdur. Dərslik ilk nəşrdən sonra 1999-cu ildə "Sara Xatun" Ədəbi məclisinin qərarı ilə "Sara Xatun" mükafatına layiq görülmüşdür.
 2. Nisbət Mehdiyeva. "Türk xalqları tarixi. Yeni dövr (XIX – XX əsrin əv­­vəlləri)". Bakı: Adiloğlu, 2010. – səh.352. Dərsliyin ilk nəşri 2003-cü ilə aiddir (330 səh.). Dərslik Turkiyə Cümhuriyyətinin görkəmli ictimai-siyasi xadimi Süleyman Dəmirələ təqdim olunmuş və onun tərəfindən yüksək qiymətləndirilmişdir.
 3. İsmayıl Məmmədov. Türk Kafkası'nda Siyasi ve Etnik Yapı: Azerbaycan Tarixi: Eski Cağlardan Günümüze. İstanbul, Ötüken, 2009. - 853 səh.

 

Dərs vəsaitləri:

 1. Əsməd Muxtarova. Türk xalqlarının dövlətçilik tarixinə dair (qədim dövr və orta əsrlər). Təhsilin magistratura pilləsi üçün dərs vəsaiti. Bakı, Adiloğlu, 2002. – səh.135.
 2. Nisbət Mehdiyeva. Azərbaycan yaradıcılıq ittifaqlarının kütləvi təbliğat sahəsində fəaliyyəti (1960-1980-ci illər). Bakı: BUN, 1990. – 104 səh.
 3. İsmayıl Məmmədov. Hunlar. Bakı, nəşriyyat, 1998.
 4. Sevinc Ruintən. XX əsrin sonu – XXI əsrin əvvəllərində Mərkəzi Asiyanın türk dövlətləri dünya dövlətlərinin maraqları sistemində. “Türk dünyası tarixi” ixtisası üzrə magistratura təhsil pilləsində tədris üçün dərs vəsaiti. Bakı, Bakı Universiteti Nəşriyyatı, 2014. – 242 səh.

 

Metodik vəsaitlər

 1. Nisbət Mehdiyeva. Türk xalqlarının tarixinə dair materiallar. Bakı: BUN, 1994. – 46 səh.
 2. Altay Göyüşov. Rusiyada monarxiyanın süqutundan SSRİ-nin yaranmasına qədər olan dövrdə müsəlman-türk xalqlarının milli-azadlıq mübarizəsi (1917-1921). Metodik vəsait. Bakı, 2002. – səh.119.
 3. Sevinc Ruintən. Türk xalqları tarixi (yeni və müasir dövrlər). Bakalavr təhsil pilləsində tədris üçün. Bakı, Bakı Universiteti Nəşriyyatı, 2012. 2,5 ç.v.

 

Proqramlar

 1. Nisbət Mehdiyeva. Mərkəzi Asiya – Rusiya münasibətləri (XIX – XX əs­rin əvvəlləri). Bakalavr hazırlığı üçün proqram. Bakı: Mütərcim, 2013. – 38 səh.
 2. Nisbət Mehdiyeva. Mərkəzi Asiya və Qazaxıstan, Volqaboyu, Sibir və Krım­­da ictimai – siyasi vəziyyət (XIX – XX əsrin əv­vəlləri). Magistr hazırlığı üçün proqram. Bakı: “İlay” MMC, 2009. – 24 səh.
 3. Nisbət Mehdiyeva. Türk xalqlarının mədəniyyəti (XIX – XX əsrin əvvəl­lə­­ri). Magistratura üçün proqram. Bakı: ADPU, 2002. – 14 səh.
 4. Nisbət Mehdiyeva. Rusiya imperiyası tərkibindəki türk xalqlarının tarixi. Yeni dövr (1800 – 1917 – ci illər). Bakı: BUN, 1993. – 16 səh.
 5. Sevinc Ruintən. Türk xalqları tarixi (qədim dövrlərdən günümüzə qədər). Kənar fakültələrdə tədris edilmək üçün. Bakı: İlay MMC, 2008. – 1 c.v.
 6. Sevinc Ruintən. XX əsrin sonu – XXI əsrin əvvəllərində Mərkəzi Asiyanın türk dövlətləri dünya dövlətlərinin maraqları sistemində. “Türk dünyası tarixi” ixtisası üzrə magistratura təhsil pilləsində tədris üçün. Bakı, 2011.
 7. Sevinc Ruintən. Yeni dünya düzəni şəraitində Türkiyə - Qafqaz münasibətləri. Bakı, 2012
 8. Cavid Əlisgəndərli. Türkiyənin Qafqaz siyasəti. Bakalavr təhsil pilləsində tədris edilmək üçün ixtisas fənni proqramı. Bakı, 2016.
Bookmark and Share