ANA SƏHİFƏ 1 ELMİ ŞURA 1 LABORATORİYALAR 1 MAGİSTRATURA və DOKTORANTURA 1 MÜBADİLƏ PROQRAMMLARI 1 KONFRANSLAR 1 ƏLAQƏ 1

Kafedranın elmi-tədqiqat istiqamətləri

Kafedrada türk xalqlarının qədim dövrlərdən günümüzə qədər tarixi məsələləri araşdırılır, namizədlik və doktorluq dissertasiyaları yerinə yetirilir. Araşdırmalar nəticəsində kafedranın əməkdaşları və doktorantları tərəfindən elmi jurnallarda məqalələr çap etdirilir, monoqrafiyalar hazırlanaraq nəşr etdirilir.

Monoqrafiyalar

  • Nisbət Mehdiyeva. Azərbaycan Yaradıcılıq İttifaqlarının mədəniyyətin inkişafı sahəsində fəaliyyəti (1960-80-ci illər). Bakı: Mütərcim, 2014/ - 316 s.
  • Sevinc Ruintən. Azərbaycan türk dövlətləri ilə siyasi əlaqələr sistemində (XX əsrin 90-cı illəri). Bakı: Adiloğlu, 2005. - 236 s.
  • Natiq Məmmədli. Mərkəzi Asiyanın türk dövlətləri və Türkiyə (XX əsrin 90-cı illəri). Bakı: Adiloğlu, 2005
  • Altay Göyüşov. 1917-1920-ci illərdə Şimali Qafqaz Dağlılarının azadlıq uğrunda mübarizəsi. Bakı, Araz, 2000.
  • Altay Göyüşov. Azərbaycanda ittihadçılıq. Bakı, İrşad, 1997.
Bookmark and Share