ANA SƏHİFƏ 1 ELMİ ŞURA 1 LABORATORİYALAR 1 MAGİSTRATURA və DOKTORANTURA 1 MÜBADİLƏ PROQRAMMLARI 1 KONFRANSLAR 1 ƏLAQƏ 1

Исламова Захра Рустам г.

кандидат исторических наук кафедры

История Азербайджана (для естевственных факультетов)

старший преподаватель

КРАТКИЕ БИОГРАФИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

 • 08.04.1980 родилась в городе Баку
 • 1987-1997 училась в средней школе 260, города Баку Хатаинского района

ОБРАЗОВАНИЕ И УЧЕНАЯ СТЕПЕНЬ

 • 1997-2001 студентка бакалавриата Бакинского Государственного Университета, факультета истории
 • 2008-2011 магистерская степень с отличием в факультете история
 • 2011-2015 докторантка кафедры История Азербайджана ( для естевственных факультетов), специальность История Отечества 5503,02
 • 2016 года 10 декабря защитила кандидатскую диссертацию на соискания ученой степени по теме "Документы дипломатической миссии в истории Азербайджана в XVIII веке"
 • 2017 году 18 октября по протоколу №26-К от Высшей Аттестационной Комиссии Азербайджанской Республики диплом научной степени доктора философии по истории

ОПЫТ РАБОТЫ

 • 2001-2017 в Гарадагском районе работала в средней школе 288, на должности учителя истории
 • С 2017 года работает в Бакинском Государственном Университете, факультета истории на кафедре История Азербайджана (для естевственных факультетов) на должности старшего преподавателя

ОБЛАСТЬ ИССЛЕДОВАНИЕ

 • Азербайджан в конце средних веков ( XVI-XVIII)

УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ

 • История Азербайджана
 • История Азербайджана -1

 

НАУЧНЫЙ СИМПОЗИУМЫ, МЕЖДУНАРОДНЫЕ И РЕСПУБЛИКАНСКИЕ КОНФЕРЕНЦИИ

 • Rus diplomatik missiyalarının sənədləri XVIII əsr Azərbaycan iqtisadiyyatı haqqında. Doktorantların və gənc tədqiqatçıların XVIII Respublika elmi konfransının materialları. 19-20 dekabr 2013-cü il. 2 cilddə. I cild. – Bakı: Mütərcim, 2013, səh. 497-500.
 • Azərbaycanda Rusiya-Qacar qarşıdurması. Elmi əsərlər. AMEA A.A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutu Azərbaycan Tarix Qurumu ictimai birliyi. “XIX əsrin əvvəllərində Qafqaz müharibələri və onların nəticələri” mövzusunda beynəlxalq elmi konfransın materialları. Xüsusi buraxılış. 44-45-46-47/2013. səh. 167-172
 • Ремесленное производство в Азербайджане в первой половине XVIII века по материалам заметок посланников и дипломатов. Громадська органiзацiя «Кiевська наукова суспiльнознавча органiзацiя». Збiрник тез науковихробiт учасникiв международноi науково-практичноi конференцii «мiсце суспiлных наук у системi сучасного гуманiтарного знання XXI столiття»,18-19 грудня 2015 р. стр. 19-24
 • Azərbaycanın XVIII əsr tarixinin iqtisadi məsələləri rus hərbiçisi F.F.Simonoviçin “Cənubi Dağıstanın təsviri” adlı mətni üzrə. Ulu öndərin anadan olmasına həsr olunmuş “Ulu öndər Heydər Əliyev irsində multikultural və tolerant dəyərlər” beynəlxalq elmi konfransın materialları. Bakı, 3-5 may 2016-cı il. II hissə.-Bakı: Mütərcim, 2016.-440 səh. səh.17-20
 • XVIII əsr rus mənbələri Azərbaycan memarlığı haqqında Azərbaycan xalçaları. Elmi-publisistik jurnal, cild 6, №18, 2016 səh.88-95
 • Azərbaycanın şimal-qərb bölgələrinin təsviri XVIII əsr diplomatik missiyalarının qeydlərində Doktorantların və gənc tədqiqatçıların XX Respublika elmi konfransının materialları. 24-25 may 2016-cı il. 2 cilddə. I cild. – Bakı:
 • XVIII əsrin ilk rübündə Səfəvi-Fransa münasibətləri. Azərbaycanşünaslığın aktual problemləri. Ümummilli Lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 94-cü ildönümünə həsr olunmuş VIII beynəlxalq elmi konfransın materialları. - Bakı: Mütərcim, 2017. - 644 səh.səh. 286-287
 • XVIII əsr diplomatı F.Beneveninin “Gündəliyi” Mərkəzi Asiya və Azərbaycan tarixinə dair mənbə kimi. Türk xalqları tarixi kafedrasının 25 illik yubileyinə həsr olunmuş “Azərbaycanda türk xalqları tarixinin tədqiqi və tədrisi məsələləri” mövzusunda Respublika elmi-praktik konfransı. Bakı Dövlət Universiteti, 18-19 may 2017-ci il. Bakı, Bakı Universiteti Nəşriyyatı, 2017. – 250 səh.səh. 30-34
 • Rusiyanın Qafqaz siyasəti XVIII əsr qaynaqlarında. Qafqazşünasların I Beynəlxalq forumu. 17-18 aprel, 2017, Bakı. Elmi məruzələr. 2 kitabda: 1-ci kitab. – Bakı, MTM İnnovation, 2017. -448 səh.səh. 245-251
 • XVIII. Yüzyıl kaynaklarında Osmanlı-Safevi ilişkileri. II. İnternational New Tendencies Congress in Ottoman Researches. September 12-14, 2017 Baku. səh.117
 • XVIII əsr mənbələri Gəncə şəhəri haqqında. Gənc alimlərin II beynəlxalq elmi konfransı, 26-27 oktyabr 2017-ci il. Konfrans materialları, Gəncə, 2017, 410 səh.səh 100-102
 • Актуальные научные исследования в современном мире: XXXII Международной научной конференции, 26-27 декабря 2017 г., Переяслав-Хмельницкий. // Сб. научных трудов - Переяслав-Хмельницкий, 2017. – вып. 12(32), ч.10-102 стр.səh 39-44
 • XVIII əsrdə Azərbaycanda əkinçiliyin vəziyyətinə dair. Bakı Universitetinin Xəbərləri. Humanitar elmlər seriyası. №1. 2018 Şamaxı şəhərinin XVIII əsr tarixi dövrün qaynaqlarında.Beynəlxalq konfrans Avropa Dövlətlərinin Azərbaycan Uğrunda Mübarizəsi ( XVIII əsr mənbələri əsasında).
 • Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 100 illik yubileyinə həsr olunmuş beynəlxalq elmi konfransın Materialları 21-23 May, 2018, s. 578-582. B.
 • XVIII əsrin I yarısında Azərbaycan ictimai münasibətlər tarixindən // Qafqaz böyük sarsıntılar şəraitində: tarixi təcrübə, müasir dövr və perspektivlər. Respublika elmi konfransı. Tezislər. – Bakı, 2018. – 92 səh. Səh 49-50
 • Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin dini etiqad naziri Musa Rəfiyev. Dünya azərbaycanlıları: tarix və müasirlik. III Beynəlxalq elmi konfransın xülasələri. Bakı, “Turxan” NPB, 2018, - 128 səh.114-115.

ИЗБРАННЫЕ СТАТЬИ

 • XVII əsrin I rübündə Azərbaycan tarixi rus elçi və diplomatik qeydlərində. Tarix və Onun problemləri, Bakı, 2012, №4, səh. 22-26
 • Azərbaycan tarixi Volınski elçiliyinin qeydlərində. Tarix və onun problemləri, Bakı, 2013, №2, səh. 407-411
 • XVIII əsrin I rübündə Azərbaycan tarixi zadəgan A.İ.Lopuxinin qeydlərində. Bakı Universitetinin Xəbərləri. Humanitar elmlər seriyası. №4. 2014, səh. 92-97
 • Сельское хозяйство Азербайджана в XVIII веке в документах дипломатических миссий и путешественников. Научное издание. Сборник научных работ «Гилея: научный вестник». Выпуск 91(12). Киев, 2014, стр. 179-182
 • XVIII əsrin diplomatik missiyaları Dərbənd şəhəri haqqında. Tarix və onun problemləri, Bakı, 2015, №1, səh. 39-43
 • Jozef Pitton de Turnefortun “Səyahətnamə”si XVIII əsr Azərbaycan tarixinə dair mənbə kimi. Tarix və onun problemləri, Bakı, 2015, №4, səh. 383-387
 • XVIII əsrdə Azərbaycan şəhərlərinin təsviri diplomatik missiyalarının sənədlərində. Bakı Universitetinin Xəbərləri. Humanitar elmlər seriyası,№4,2015, səh.145-149
 • Azərbaycan Səfəvi dövlətinin tənəzzülü səbəbləri XVIII əsrin missiya sənədlərində.Pedaqoji Universitetinin xəbərləri, №2.
 • Təbiət, humanitar və pedaqoji-psixoloji elmlər bölməsi, Bakı, ADPU, 2015, səh.140-143
 • XVIII əsr rus mənbələri Azərbaycan memarlığı haqqında Azərbaycan xalçaları. Elmi-publisistik jurnal, cild 6, №18, 2016 səh.88-95
 • Azərbaycan musiqisi XVIII əsr qaynaqlarında.Bakı Universitetinin Xəbərləri. Humanitar elmlər seriyası. №1. 2017səh. 168-176
 • Azərbaycan bölgələrinin etno-siyasi və demoqrafik vəziyyəti (XVIII-XIX əsr mənbələri əsasında). Dünya azərbaycanlıları: tarix və müasirlik. Elmi-nəzəri toplu. V buraxılış. – Bakı, Bakı Universiteti nəşriyyatı, 2017, 353 s.səh. 20-25
 • XVIII əsrdə Azərbaycanda əkinçiliyin vəziyyətinə dair. Bakı Universitetinin Xəbərləri. Humanitar elmlər seriyası. №1. 2018
 • Azərbaycan xalçalarının izləri XVIII əsr qaynaqlarında. Azərbaycan xalçaları. Elmi-publisistik jurnal, №25, 2018
 • Nadir Şah Əfşar Dövrü Tarixşünaslıqda. həmmüəlif // Bakı Universitetinin Xəbərləri, N2, 2018. s.183-192
 • Nadir Şah Əfşara Tarixdə Baxış// BDU - Xəbərləri, N3, 2018, s.86-93 XVIII əsrin I yarısında Azərbaycanın daxili siyasi vəziyyəti Dünya azərbaycanlıları: tarix və müasirlik. Elmi-nəzəri toplu. VI buraxılış. – Bakı, “Turxan” NPB, 2018, 200 s. səh. 161-173
 • Rusiya konsulu S.Abramovun “Qeydlər”i // “Elmi iş” humanitar elmlər üzrə aylıq beynəlxalq elmi jurnal №5(6), Bakı, 2019. səh 75-77 Səfəvilərin son dönəmləri və Şah Sultan Hüseyn // Yeni Turkiye. Azerbaycan özel sayısı 107/108, Ankara, 2019, səh 150-156

 

Bookmark and Share