ANA SƏHİFƏ 1 ELMİ ŞURA 1 LABORATORİYALAR 1 MAGİSTRATURA və DOKTORANTURA 1 MÜBADİLƏ PROQRAMMLARI 1 KONFRANSLAR 1 ƏLAQƏ 1

Şirin Bünyatova Teymur qızı

Şirin Bünyatova Teymur qızı

Azərbaycan tarix etnoqrafiyası alimidir

tarix üzrə fəlsəfə doktoru

QISA BİOQRAFİK MƏLUMATI

 • Şirin Bünyatova Teymur qızı 1963-cü ildə Bakı şəhərində anadan olmuşdur
 • 1979-cu ildə 7 saylı orta məktəbi qızıl medalla bitirib
 • 1979-1984 cü illərdə Bakı Düvlət Universitetinin, tarix fakültəsində təhsil edib, fərqləmə diplomnan bitirib.

TƏHSİL VƏ ELMİ DƏRƏCƏSİ

 • 1984-cü ildə Bakı Dövlət Universitetinin tarix fakültəsini, fərqlənmə diplomu ilə bitirib.
 • AMEA-nın Tarix İnstitutunun aspiranturasına əyani şğbəyə (etnoqrafya xtisası üzrə) daxil olub.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 1987-cü ildən institutun "Yeni tikinti sahələrinin arxeoloji tədqiqi" fəaliyyəti göstərilib
 • 1990-ci ildə AMEA-nın Etnoqrafiya və Arxeologya İnstitutun kiçik elmi isçi olub.
 • 1991-ci ildə AMEA-nın Etnoqrafiya və Arxeologiya İnstitutun elmi isçi olub
 • 1993-cü ildə AMEA-nın Etnoqrafiya və Arxeologiya İnstitutun baş elmi isçi vəzifədə olub
 • 1992-1998 -ci illər ərzində 44 saylı orta məktəbdə məüllim vəzifəsində işliyib
 • 1996-1998-ci illərdə isə "Təfəkkür" Universitetində dərs deyib "Etnoqrafiya"
 • 2005-ci ildə Bakı Dövlət Universitetinin tarix fakültəsini saathəsabı müəllimə fəaliyyəti göstərib
 • 2009-ci ildı Bakı Dövlət Universitetinin tarix fakültəsinin yarım ştat müəllim işləyib
 • 2011-ci ildən Bakı Dövlət Universitetinin tam ştat Arxeologiya və Etnoqrafiya kafedrasinda müəllim işləyir

TƏDQİQAT SAHƏSİ

 • Nizaminin əsərlərində təsvir olunan xalq oyunları haqqında.Аzərbaycan SSR ЕА Xəbərləri //1986 № 3
 • Nizami ənəvinin musiqi haqqınd fikirləri.BOSİ 70 illiyinə həsrр olunmuş konfransın materialları. Bakı, Elm 1988
 • Nizaminin «Xəmsə»sində qədim xalq bayramlarının əksi.Azərbaycan SSR ЕА Məruzələri // cild ХLIV,1988 № 2
 • Nizami novruz bayramı haqqında.Еlmi qazeti, 17 mart 1990 il.
 • Qonaqpərvəlik, Ədəbiyyat və incəsənət qazeti,16 noyabr 1990 il.
 • Nizami Ənənəvinin əsərlərində Azərbayca xalçalarının əksi.Аzərbaycan arxeologiyası, // № 1 – 2 2002, Bakı, Xəzər Universiteti, 2002
 • Оrta əsr müəlliflərin Azərbaycanda baxşılıq və bostançılıq haqqında (ХII–ХVI əsrləri).Аzərbaycan аrxeologiyası və etnoqrafiyası. // № 1 Bakı, Nafta –Press nəşriyyatı, 2003 il
 • Мirza-bəy əl Xəsən-əl Xuseyni Cünabidinin «Rövzət-üs-Səfəviyyə» əsərində novruz bayramı və qonağpərvəlik məsələsinə dair. Azərbaycan arxeologiyası və etnoqrafiyası.// № 2 Bakı, Nafta -Press nəşriyyatı, 2003
 • Мarağalı Əhvədinin yaradıcılığında ailə münasibətləri.
 • 1991-ci ildə "Nizaminin əsərlərində etnoqrafik məsələlər" namizədlik dissertasiyasını medafiə edib
 • 1999-cu  ildən etibarən "Azərbaycan tarixi etnoqrafiyası" şöbəsinin əməkdaşı olmuş "Azərbaycan tarixi etnoqrafiyası XII-XVI əsrlər" adlı doktorluq dissertasiyasını müdafiə edib

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏR

 • Nizaminin əsərlərində təsvir olunan xalq oyunları haqqında.Аzərbaycan SSR ЕА Xəbərləri //1986 № 3
 • Nizami ənəvinin musiqi haqqınd fikirləri.BOSİ 70 illiyinə həsrр olunmuş konfransın materialları. Bakı, Elm 1988
 • Nizaminin «Xəmsə»sində qədim xalq bayramlarının əksi.Azərbaycan SSR ЕА Məruzələri // cild ХLIV,1988 № 2
 • Nizami novruz bayramı haqqında.Еlmi qazeti, 17 mart 1990 il.
 • Qonaqpərvəlik, Ədəbiyyat və incəsənət qazeti,16 noyabr 1990 il.
 • Nizami Ənənəvinin əsərlərində Azərbayca xalçalarının əksi.Аzərbaycan arxeologiyası, // № 1 – 2 2002, Bakı, Xəzər Universiteti, 2002
 • Оrta əsr müəlliflərin Azərbaycanda baxşılıq və bostançılıq haqqında (ХII–ХVI əsrləri).Аzərbaycan аrxeologiyası və etnoqrafiyası. // № 1 Bakı, Nafta –Press nəşriyyatı, 2003 il
 • Мirza-bəy əl Xəsən-əl Xuseyni Cünabidinin «Rövzət-üs-Səfəviyyə» əsərində novruz bayramı və qonağpərvəlik məsələsinə dair. Azərbaycan arxeologiyası və etnoqrafiyası.// № 2 Bakı, Nafta -Press nəşriyyatı, 2003
 • Мarağalı Əhvədinin yaradıcılığında ailə münasibətləri.Аzərbaycan arxeologiyası və etnoqrafiyası,// № 1, Bakı, Nafta –Press nəşriyyatı, 2004
 • Bir sıra orta əsr müəllifləri ailə haqqında. (İzzəddin Xəsənoğlu, Qazi Bürhanəddin, Əssar Тəbrizi, müəllifi bəlli olmayan «DastaniƏhməd Hərani»). Аzərbaycan arxeologiyası və etnoqrafiyası, // № 2 Bakı, Nafta Press nəşriyyatı, 2004
 • Həmdullah Mustovfi Qəzvininin "Zeyl-e-tarix-e Qozide" ( Seçilmiş tarixə əlavə) əsərində etnoqrafik məsələlər, 2003-2004-cü illərində aparılmış Arxeoloji və Etnoqrafik tədqiqatların yekunlarına həsr olunmuş  elmi sessiyanın materialları. Bakı, 2005 B., Nafta-Press nəşriyyatı.
 • Füzuli yaradıcılığında ailə. Azərbaycan arxeologiyası və Etnoqrafiyası //N 1, 2005, Bakı, Nafta-Press nəşriyyatı.
 • Xaqani və Məhsəti irisində ailə münasibətləri. Azərbaycan Arxeologiyası və Etnoqrafiyası // N 2, 2005 il Nafta-Press nəşriyyatı.
 • Ailə münasibətlərində dayəliyin rolu və yeri ( orta əsr materialları əsasında) AMEA məruzələri // LXI cild, N 5, 2005, B., Elm, 2005
 • Əbdürrəşid Bakuvi Azərbaycan təsərrüfatı haqqında, Tarix və Onun problemləri//N 4, Bakı, Adıloğlu, 2005.
 • Orta əsr mənbələrində ağacişləməyə dair ( XII - XVI əsrlər üzrə) Azərbaycam Arxeologiyası və Etnoqrafiyası // N 1., Bakı, Nafta - Press nəşriyyatı, 2006
 • Qızbəyənmə və elçilik adəti orta əsrlərdə. Dədə Qorqut // 2006, № 1, Səda.
 • Xaqani yaradıcılığına musuqiyə dair. Musiqi dünyası // № 3-4 Əbilov, Zeynalov və oğulları, 2006 il
 • Azərbaycan orta əsrlərdə üzümçülüyə dair ( XII - XVI əsrlər) Bakı Universitetinin Xəbərləri, Humanitar elmlər seriyası, № 4, 2006.
 • Ipəkçiliyə dair məlumatlar, Mədəni maarif, // №10, 2006, Bakı.
 • Orta əsr şairlərinin əsərlərində ailə məsələləri ( Yusif Məddah, Qasimi Ənvar, Həqiqi, Xəlili, Hamidi, Bəsiri və Hidayət) Filologiya məsələləri // №1, Bakı, 2007, AMEA- Əlyazmalar institutu.
 • Azərbaycanda orta əsrlərdə atçılıq və dəvəçilik haqqında. Bakı Universitetinin Xəbərləri ( humanitar elmlər seriyası) №2, 2007, Bakı BDU. 2007.
 • Azərbaycanın zərgəlik sənədinə dair ( XII - XVI əsrlər) AMEA Naxçıvan bölməsi Xəbərlər ( ictimai və humanitar elmlər seriyası) № 3 Naxçıvan, Tusi, 2007
 • XII - XVI əsrlərdə Azərbaycanın bəzi təsərüffat sahələrində dair.  Azərbaycan Arxeologiyası ( Xəzər Universiteti nəşriyyatı) 2007 il, №3-4
 • Aşıq Qurbani yaradıcılığında etnoqrafik məsələlərə dair. Tarix və Onun problemləri Bakı 2007 N3.
 • Azərbaycanda ad qoyma mərasimi. Kamal jurnalı N3, 2010 il.
 • Azərbaycanın orta əsr yemək və içkilər . Qarapaqlar jurnalı N6 (48) 2011 Tbilisi-Tempera nəşriyyatı.
 • Xınayaxdı mərasimi Qarapaqlar N 1 (53) 2012.
 • Azərbaycanın XII əsr poetik məktəbi nümaynəndələrinin əsərlərində tərbiyə məsələləri. AMEA - Hmanitar və İctimai- elmlər böıməsi BSU Azərbaycanşünaslığın aktual problemi III Bəynəlxalq elmi konfransın materialları 205 may 2012 il.
 • Orta əsr Azərbaycan ailə. Monoqrafiya Bakı. ELM 2012 il.
 • IX - XII əsrlərdə Azərbaycanda fikir tarixi. Bakı, 2012 ( Təhsil nazirliyinin 05 iyul 2012-ci il 1268 saylı əmrinə əsasən).
 • Azərbaycan qonşuluq münasibətlərində dair. BSU Azərbaycanşünaslığın aktual problemləri Ümummilli həsr olunmuş IV Benəlxalq elmi konfransın materialları 01-04 may 2013-cü il Bakı Mütərcim.
 • Orta əsrlərdə ailədə qadınların rolu. " Lidiya Rəsulovanın xatirəsinə həsr olunmuş  " Təhsillin gender aspektləri" Respublika Elm Konfransının materialları. Qərb Universiteti. Bakı 18.05.2013.
 • Naxçıvanda yağışçağırma mərasimi Naxıçevan AMEA Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutu Naxçivan Muxtar Respublikasının 90 iliyinə həsr olunmuş elmi konfransın materialları Bakı 28-29 aprel 2014-cü il
 • Azərbaycanda orta əsr kənd təsərrüfatıalətləri haqqında // Azərbaycan arxeologiyası və etnoqrafiyasının aktual problemləri. Prof.Q.İsmayılzadənin 80 illiyinə həsr olunan məqalələr toplusu. səh.149-158
 • Ailə möhkəmliyi ənənvi mənəvi-əxlaq dəyərlər zəminində. Azərbaycanşünaslığın aktual problemləri Ümummili lider Heydər Əliyevin 92-ci ildönümündə həsr olunmuş VI Beynəlxalq elmi-konfransın materialları (2 hissədə) 1 hissə, may 2015-ci il. Bakı.
 • Azərbaycan atalar sözlərində xalq təbabəti ilə bağlı məqamlar. Müasir mədəniyyətşünaslıq ( elmi, metodik, publisistik jurnal) N1 (15). 2015 il. Bakı.
 • Azərbaycan xalqının adət və ənənələrinin AMEA Naxçivan bölməsi Xəbərlər ( İctimai və humanitar və elmlər seriyası) N1, Naxçıvan, Tusi 2015 il
 • İçərişəhərin incə ruhlu Mina xanım. Xudafərin jurnalı may, 2015 il.
 • Etnoqrafiyada ailə məişəti (dərslik) Bakı 2015
 • Azərbaycan atalar sözlərində elm və təhsil. Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri. № 3 Bakı, Mütərcim, 2016, s 92-98
 • Dastanlar ailənin öyrənilməsində etnoqrafik mənbə kimi. Azərbaycan arxeologiyası və etnoqrafiyası. 2016 № 1, Bakı «Nafta-Press nəşriyyatı», 2017 s 167-173
 • Ailə məişəti və mənəvi mədəniyyət Şah Təhmasibin təzkirəsi əsasında. Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasına 94-cü ildönümünə həsr olunmuş Azərbaycanşünaslığın aktual problemləri VIII Beynəlxalq Elmi Konfransın materialları 4-5 may 2017, Bakı, Mütərcim, 2017, s 98-102
 • Azərbaycanda qəyyumluq adəti. AMEA-nın həqiqi üzvü Teymur Əmiraslan oğlu Bünyadovun anadan olmasının 90 illiyinə həsr olunmuş elmi sessiyanın materialları. Azərbaycanda arxeoloji və etnoqrafik araşdırmalar. Bakı, 2018 s 90-92
 • Münasibətlər müstəvisi. Bakı, Mütərcim, 2018, 152 s (monoqrafiya)
 • Nizami Gəncəvi yaradıcılığında dini təsəvvürlərin izləri. Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasına 9-ci ildönümünə həsr olunmuş Azərbaycanşünaslığın aktual problemləri IX Beynəlxalq Elmi Konfransın materialları 3-4 may 2018, Bakı, Mütərcim, 2018, s 78-83
 • Ə.S.Əhmədlə birgə. Ərazi bütövlüyümüzün təmin edilməsində Qafqaz İslam ordusunun rolu. Mədəniyyət jurnalı, xüsusi buraxılış, № 2, 2018. S 42- 47
 • Ə.S.Əhmədlə birgə. Azərbaycan Tarixinin tədrisində arxeologiya və etnoqrafiyaya dair biliklərin muzeylər vasitəsilə təqdiminin əhəmiyyəti. Təlim rus dilində aparılan Azərbaycan məktəblərində tədrisin aktual problemləri elmi praktik konfrans. Bakı – Quba, 27-28 oktyabr. Bakı, MTM-İnnovation, 2018, 224 s, s 70-79

 

Bookmark and Share