ANA SƏHİFƏ 1 TARİXİMİZ 1 ELMİ ŞURA 1 LABORATORİYALAR 1 MUZEY 1 MÜBADİLƏ PROQRAMMLARI 1 KONFRANSLAR 1 TARİXDƏ BU GÜN 1 ƏLAQƏ 1

Həvilova Fəxriyyə

Həvilova Fəxriyyə Həvil qızı

Tarix üzrə fələsəfə doktoru, "Arxeologya və Etnoqrafiya"-kafedrasının

müəllimi.


Tel: +994 012 5393656

TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

 • 1996-cı ildə Bakı Dövlət Universitetinin Traix fakültəsini biririb.
 • "Azərbaycanın memorial muzeyləri və əhalinin mənəvi tərbiyəsində onların rolu" mövzusunda namizədlik dissertatisiyasını müdafiə etmişdir.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 2000-ci ildən Bakı Dövlət universitetinin Arxeologiya və etnoqrafiya kafedrasında çalışır.
 • Etnoqrafiya və Antropoloqiya fənlərini tədris edir.
 • 20 məqalənin müəllifidir
 • 4 proqramın müəllifidir

TƏDQİQAT SAHƏSİ

 • Etnoqrafiya, Museyşünaslıq və Antropoloqiya
 • Azərbayjanın maddi-mədəniyyəti Hesabat ilində müəllim F.Həvilova etnoqrafiya və antroplogiya ilə bağlı proqramların hazırlanmasında iştirak etmiş, eyni zamanda mövzu ilə bağlı elmi konfransda məqalə ilə çıxış etmişdir. Tədqiqatçı Qarabağın işğal altında qalmış abidələri, muzeyləri və digər maddi-mədəniyyət nümunələrinin ijmalını hazırlamış, bölgənin etnoqrafik xüsusiyyətləri ilə bağlı sistemləşdirmələr etmişdir. Tədqiqatçı Qərbi Azərbayjan bölgəsinin yerli əhalisinin maddi mədəniyyəti ilə bağlı məlumatlar toplayır.
 • Qərbi Azərbaycanın türk əhalisinin tarixi-etnoqrafik cəhətdən öyrənilməsi Mərhələ I: Qərbi Azərbaycanın türk əhalisinin etnogenezi

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

 • Об истории музей квартиры Г.Джавида в Баку. // Материалы международной конференции, Б.,2005, с.212
 • Müasir sosial-humanitar elmlərdə antropoloji yanaşma (həmmüəllif A.Abdullayev) // Şərqşünaslığın aktual problemləri Respublika elmi konfransı tezis

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

 • Azərbaycan muzeylərinin təsnifatına dair // "Tarix və onun problemləri" jurnalı, 2002, №4, s. 171-174
 • Azərbaycan muzey işinin təşkili tarixindən // Azərbaycan arxeologiyası, 2004, №3, s. 109-112
 • N.Nərimanovun ev muzeyi haqqında // BDU-nun Xəbərləri, 2007, №1, s.116-120
 • Qarabağın işğal altında qalmış memorial muzeyləri // Azərbaycan arxeologiyası, 2007, №2-3, s. 92-97
 • Qarabağın şəhərləri haqqında // İçərişəhər Dövlət Tarix-Memarlıq qoruğu idarəsi Elmi -Mədəni mərkəzin keçirdiyi “ Azərbaycan paytaxtları” adlı elmi-praktik seminarın məruzələr toplusu. Bakı 2014, səh .154-162
 • Qarabağın şəhərləri haqqında // İçərişəhər Dövlət Tarix-Memarlıq qoruğu idarəsi Elmi -Mədəni mərkəzin keçirdiyi “ Azərbaycan paytaxtları” adlı elmi-praktik seminarın Тезисляр toplusu. Бакы 2014,
 • İqtisadi antropologiya Bakı 2015 səh
 • Fiziki antropologiya II -İrqşünaslıq Bakı 2015
 • Qərbi Azərbaycanlıların xalq geyimləri / Müstəqil Azərbaycanın 25 il ərzində keçdiyi yol, BDU-nun Tarix fakültəsinin keçirdiyi elmi konfransın materialları 2016, с.45
 • Lənkəran tarix-diyarşünaslıq muzeyinin etnoqrafik materialları/ Azərbaycan Arxeologiyası, 2016, N 2 s. 16-22
 • Azərbaycanda aparılmış ilk antropoloji tədqiqatlar // Tarix və onun problemləri 2017
Bookmark and Share