ANA SƏHİFƏ 1 ELMİ ŞURA 1 LABORATORİYALAR 1 MAGİSTRATURA və DOKTORANTURA 1 MÜBADİLƏ PROQRAMMLARI 1 KONFRANSLAR 1 ƏLAQƏ 1

Həsənzadə Dilarə

Dilarə Qabil qızı Həsənzadə

Qədim dünya və orta əsrlər tarixi kafedrasının dosenti, tarix elmləri namizədi
Tel:(+99412) 492-24-53; mob.: (+99450) 367-04-15

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

 • 1949-cu ildə Bakı şəhərində anadan olmuşdur.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

 • 1967-ci ildə orta məktəbi bitirmiş və Azərbaycan Dövlət Universitetinin (indiki Bakı Dövlət Universiteti) tarix fakültəsinə daxil olmuşdur.
 • 1991-ci ildə «XVI – XVII əsrin birinci yarısında İngiltərə – Səfəvi münasibətləri (ingilis mənbələri əsasında)» mövzusunda namizədlik dissertasiyasını müdafiə etmişdir.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 1972-ci ildə Tarix fakültəsini bitirmiş və həmin ilin oktyabrında Azərbaycan EA-nın «Elm» nəşriyyatında kiçik redaktor vəzifəsinə işə götürülmüş, dekabr ayında isə ADU-nun «Ümumi tarix» kafedrasına laborant vəzifəsinə qəbul olmuşdur.
 • 1980-ci ildə «Qədim dünya və orta əsrlər tarixi» kafedrasına baş laborant vəzifəsinə keçmişdir. 1982-ci ildə həmin kafedranın dissertanturasına qəbul olmuşdur.
 • 1992-ci ilin fevral ayında müsabiqədən keçdiyi üçün «Qədim dünya və orta əsrlər tarixi» kafedrasının müəllimi vəzifəsini tutmuşdur.
 • 1995-ci ildə həmin kafedraya müsabiqə yolu ilə baş müəllim vəzifəsinə seçilmişdir.
 • 1998-ci ildə müsabiqə yolu ilə «Qədim dünya və orta əsrlər tarixi» kafedrasına dosent vəzifəsinə seçilib və hal-hazırda bu vəzifəni icra edir.
 • Tarix fakültəsinin bakalavr və magistr pillələrində mühazirələr və seminar məşğələləri aparır (rus və azərbaycan bölmələrində).
 • 20-dən çox elmi məqalənin, bakalavr kursu üçün ixtisas üzrə proqramın, magistratura kursu üçün proqramın, «Orta əsrlər tarixi (V – XV)» adlı elmi-metodik vəsaitinin müəllifidir.

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

 • XVII əsrin I rübündə İngiltərə-Səfəvi münasibətlərinin xüsusiyyətləri (VI Yakov Stüartın məktubları əsasında) // Tarix və onun problemləri, 1997, N1. (rus dilində)
 • Səfəvi dövlətinin İngiltərə ilə diplomatik münasibətləri haqqında (XVII əsrin 20-30-cu illəri) // Bakı Universitetinin Xəbərləri, 2005, N2. (rus dilində)
 • XVII əsrin I yarısında İngiltərənin Şərqə müstəmləkəşilik müdaxilə üsulları haqqında // Tarix və onun problemləri, 2008, N1-2. (rus dilində)
 • Qafqazda Unglisin Moskva ticarət siyasəti XVI - ci əsrin II - yarsında. Россия и Кавказ: прошлое и настоящее. Сборник научных статей международной научно-практической конференции 8-10 июня Кизляр, 2009 г.
 • Britaniya Müstəmləkə İmperiyasının yaranması Ost-İnd şirkətinin rolu. Dünya iqtisadiyyatınnın inkişaf mərhələləri: tarixlik və müasirlik mövzusunda beynəlxalq konfransının materialları 15-16 may, 2009
 • XVI-ci birnci yarsi XVII-ci əsrlərdə Hindistanda, İngiltərənin ticarət-müstəmlək ekspansiya problemiş Tarix və Onun Problemləri, №4, Bakı, 2010 il
 • XVI - XVII əsrlərin sonunda İngiltərənin müstəmlək tarixinin siyasəti ( İngiltərə mənbə əsasən), Yxın və Orta Şərq: dünəni, bu günü sabah. Benəlxalq elmi konfransı. Bakı, 2010 il.
 • XVII-ci 20-30 cü illərdə Səfəvi dövlətinin İngiltərə ilə diplomatik-ticarət əlaqələri ( ingli mənbələrinə əsasən), Tarix və Onun Probləmləri №3, Bakı. 2011 il.
 • ingiltərənin müstəmləkə siyasətinin bəzi aspektlər və Səfəvi dövlət XVII - ci ilk yarısı XVII-ci əsrlərində. BDU, Xəbərləri ( humanitar elimlər seriyası) №1, 2012 il
 • XVI-ci ilk yarısında XVII əsrin İngiltərəni ilə Yaxın Şərglə diplomatik və ticarıt əlaqələri yaranması və Afrika regionunna. Tarix və Onun Problemləri Akademik Ziya Musa oğlu Bünyadovun 90-illik yubileyinə həsr olunur Xüsusi buraxılış. Bakı. 2012 il
 • İngiltərənin müstəmləkə siyasətinin Cənubi-Şərq Asiyada XVI - XVII əsrlərdə İngiltərə və Niderlandiya tarixşünaslığında. Tarix və Onun problemləri. №2, 2012 il.
 • Səfəvi dövləti ilə İngiltərə ticarət-diplomatik əlaqələri XVI-ci əsr, XVIII -ci əsri əvvəli. // Локальное наследие и глобальная перспектива ю Традиционализм и революционизм на Востоке//, XXVII Международная научная конференция по источниклведению и историографии стран Азее и Африки. 24-26 апреля, 2013 г.
 • Səfəvi ilə İngiltərə  ticarət-diplomatik əlaqələri haqqında XVI-ci əsrin sonunda XVII-ci əsri əvvələri 9 inglis mənbəsi əsasında). Tarix və Onun problemləri №1, Bakı, 2014 il.
 • XVI-ci əsrin ikinci yarısında İngiltərə ilə Türkiyəsin diplomatik-ticarət əlaqələrinin tarixi. Görkəmli şərqşünas Aida İmanquliyevanın 75 illiyinə həsr olunmuş Respublika elmi konfransının materialları Bakı 2014 il.
 • XVII-ci əsrin birinci yarsında Ost -Hind şirkəti haqqında. Tarix və Onun Problemləri Bakı Dövlət Universitetinin 95 illik yubileyinə həsr olunmuş xüsusi buraxılış. Bakı. 2014 il
 • К вопросу истории Ост-Индской компании первой половины 17 века // Tarix və onun problemləri, xüsusi buraxılış, 2015,4
 • Особенности англо-сефевидских взаимоотношений в первой четверти 17 века // Азия и Африка в меняющемся мире. 28-я международная научная конференция по истории и историографии стран Азии и Африки. Санкт-Петербург, 22-24 апреля 2015
 • К вопросу англо-турецких торгово-дипломатических отношений во второй половине 16 века // Sosial və humanitar elmlər üzrə beynəlxalq simpozium, 07-11 sentyabr 2015
 • Особенности англо-сефевидских взаимоотношений в первой четверти 17 века // Азия и Африка в меняющемся мире. 28-я международная научная конференция по истории и историографии стран Азии и Африки. Санкт-Петербург, 2015
 • Третьи всяроссийские (с международным участием) историко-этнографические чтения, посвященные памяти профессора Магомедова Расула Магометовича. Сб.статей, часть 1, Дагестан, Махачкала, 2016, с.161-164
 • IX. International Turkic culture,art and protection of cultural heritage symposium / art activity. – About the diplomatic relations between Turkey and England during the second half of the XVI century. Verona-Italya. 25 şubat 2016, s.435-440.
 • Третьи всяроссийские (с международным участием) историко-этнографические чтения, посвященные памяти профессора Магомедова Расула Магометовича. Сб.статей, часть 1, Дагестан, Махачкала, 2016, с.161-164
 • К вопросу об истории англо-иранского договора 1621 года (по материалам английских источников).- Четвёртые Всероссийские (с международным участием) историко-этнографические чтения, посвящённые памяти профессора Магомедова Расула Магомедовича (12 апреля 2017). Сборник статей. – Махачкала: 2017, с.64-66

TƏDRİS-METODİKİ İŞLƏRİ

 • XVI əsrin sonu-XVII əsrin əvvəllərində İngiltərə-Səfəvi münasibətləri. Bakı, 1999. İxtisas kursu proqramı. (rus dilində)
 • Orta əsrlər tarixi (V-XV əsrlər). Bakı, 2002. Metodik vəsait.(rus dilində)
 • Avropa dövlətlərinin Şərqdə müstəmləkə siyasəti (XVI-XVII asrin I yarısı). Bakı, 2006. Magistr kursu üçün proqram. (rus dilində)

MONOQRAFİYALAR

 • XVI əsrin sonu-XVII əsrin əvvəllərində İngiltərə-Səfəvi münasibətləri (ingilis mənbələri əsasında). Bakı, 2007. (rus dilində)
Bookmark and Share