ANA SƏHİFƏ 1 ELMİ ŞURA 1 LABORATORİYALAR 1 MAGİSTRATURA və DOKTORANTURA 1 MÜBADİLƏ PROQRAMMLARI 1 KONFRANSLAR 1 ƏLAQƏ 1

Həsənova Lətifə Lazım qızı

Həsənova Lətifə Lazım qızı

Tarix elmləri doktoru, BDU-nun Azərbaycan tarixi kafedrasının (hümanitar fakültələr üzrə) professoru
Telefon:+(994)12439-08-37
E-mail: h.Letife@mail.ru

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

 • 28/xı 1958-ci ildə Azərbaycan SSR, Ağsu rayonunda anadan olmuşdur
 • 1968-ci ildə Kürdəmir şəhər 1No-li orta məktəbini gümüş medalla bitirib, Azərbaycan Dövlət Universitetinin Tarix fakültəsinə daxil olmuşdur.
 • 1973-cü ildə həmin fakültəni bitirib "Azərbaycan tarixi" kafedrasında aspiranturaya daxil olmuş və 1976-cı ildə oranı bitirmişdir.
 • 1977-ci ilin yanvarından hal-hazıradək həmin kafedrada müəllim işləyir.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

 • 1973-cü ildə Tarix fakültəsini bitirib "Azərbaycan tarixi" kafedrasında aspiranturaya daxil olmuş və 1976-cı ildə oranı bitirmişdir.
 • 1983-cü ildə "xıx əsrin 70-90-cı illərində Azərbaycan torpaq icarə münasibətləri " mövzusunda namizədlik dissertasiyalarını müdafiə etmişdir.
 • 2005-ci ildə isə "Azərbaycan əhalisi xx yüzilliyin ikinci yarısında(Sovet siyahıya almaları əsasında)" mövzusunda doktorluq dissertasiyalarını müdafiə etmişdir.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 1977-ci ilin yanvarından hal-hazıradək həmin kafedrada müəllim işləyir.
 • Azərbaycan tarixi fənninin ümumi kursunu, Azərbaycan tarixinin yeni dövrünü (1801-1870-ci illər) və "Azərbaycan əhalisi xx əsrin 20-90-cı illərində" magistr kursunu tədris edir.
 • 64 elmi-metodik əsərin müəllifidir.
 • Onlardan 50-i məqalə, 2-i monoqrafiya, 2-i dərs vəsaiti-müntəxəbat, 10-u isə ixtisas, magistr və ümumi kurs proqramlarıdır.

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

 • 2001 və 2003-cü illərdə Ankarada keçirilən I və II "Türk Dünyası Qadınlarının Dostluq və dayanışma" qurultaylarının iştirakçısıdır.
 • 2001-ci ildə keçirilən I qurultayda "Azərbaycan qadınlarının demoqrafik durumu" mövzusunda məruzə ilə çıxış etmiş və həmin məruzə qurultayin materiallarında çapdan çıxmışdır.

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

 • Azərbaycanlıların Qərbi Azərbaycandan deportasiyası: 1948-1953 (Deportantların yerləşdirilməsi məsələsinə dair) // Tarix və onun problemləri. 2004, s. 150-155
 • XX yüzilliyin II yarısında Azərbaycan əhalisinin miqrasiyası və miqrasiya siyasəti. // Azərbaycan Pedoqoji Universitetinin Xəbərləri. 2005, No-4, s.235-242
 • XX yüzilliyin II yarısında Azərbaycanda demoqrafiya siyasəti. // BDU-nun xəbərləri, 2005, No-3, s.99-104
 • XX yüzilliyin II yarısında Azərbaycanda əhali probleminin bəzi xüsusiyyətləri. // Dirçəliş XXI əsr, 98-99. 2006, s.414-419
 • XX yüzilliyin II yarısında Azərbaycan əhalisinin sosial iqtisadi xarakteristikası. //BDU xəbərləri, 2006, No-1, s.96-102.
 • Müstəqillik dövründə Cənubi Qafqaz respublikalarının əhalisi. //BDU-nun xəbərləri, 2007 No-3, s. 105-110
 • Azərbaycan gəncləri müstəqillik dövründə. // Dirçəliş XXI əsr, 114-115, 2007, s. 367-372
 • MDB dövlətlərinin demoqrafik göstəriciləri. // Dirçəliş XXI əsr, 128-129, 2008, s. 320-323
 • Abdal; mənası və yayıldığı areal  Tarix və Onun problemləri jurnalı N3, 2010.
 • Əski Sovetlər Birliyində yaranmış Türk Dövlətlərinin əhalisi. Müasir Şərqşünaslığın aktual problemləri. Beynəlxalq elmi konfransın materialları 1-2 iyun 2011. səh 19-20
 • Azərbaycan əhalisinin miqrasiyasının bəzi problemləri (1900-2009-cu illər) Bakı Universitetinin Xəbərləri Humanitar elmlər seriyası N2, 2011. səh 97-102.
 • Qaraman və Abdal toponimlər ümumtürk arealında. Türk dünyası dünəni və bu günü mövzusunda Beynəlxalq elmi konfransın materialları Bakı 23-24 may 2011
 • Azərbaycan əhalisinin yerləşməsi məsələsinə dair (1991-20090cu illər) BDUnun Xəbərləri Humanitar elmlər seriyası N3, 2012.
 • Azərbaycanda əhali artımını bəzi problemləri (1991-2009-cu illər) Tarix və Onun problemləri N4, 2013.
 • 2009- il əhalisinin siyahıyaalınması Azərbaycan Respublikasının demoqratik durumu haqqında Tarix və Onun problemləri jurnalı 2014, N3.

KITABLAR

 • İslahatdan sonrakı dövrdə Azərbaycanda torpaq-icarə münasibətləri. ADU-nun nəşri, 1986
 • Azərbaycan əhalisi XX yüzilliyin ikinci yarısında. Bakı, BDU, 2003
 • Azərbaycan tarixi üzrə qaynaqlar. Bakı, 2007
 • Azərbaycan tarixi XIX-XXI əsrin əvvəli, Ali məktəblər üçün müharzirələr kursu, dərs vəsaiti Azərbaycan tarixi Ali məktəblər üçün mühazirələr kursu II hissə ( XIX-XXI əsrin əvvəli) BDU nəşriyyatı, 2010.
Bookmark and Share