ANA SƏHİFƏ 1 TARİXİMİZ 1 ELMİ ŞURA 1 LABORATORİYALAR 1 MUZEY 1 MÜBADİLƏ PROQRAMMLARI 1 KONFRANSLAR 1 ƏLAQƏ 1

Həsənov Rauf Güləli oğlu

Həsənov Rauf Güləli oğlu

Tarix elmləri namizədi.Azərbaycan Maddi Mədəniyyət ETL laboratoriya dosenti.
Telefon:+(994)12439-08-37

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

 • 1939-cu il sentyabrın 24-də Azərbaycan Respublikası Quba rayonunun Cicii kəndində anadan olmuşdur.
 • 1956-cı ildə Cici kənd orta məktəbini bitirmişdir.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

 • 1957-1962-cü ildə Azərbaycan Dövlət Universitetinin (hazırda Bakı dövlət Universiteti) tarix fakültəsinin əyani şöbəsini bitirmişdir
 • 1986-cü ildə «Azərbaycan Kommunist Pariyasının texniki-peşə təhsili sistemində ixtisasmlı fəhlə kadrlarının hazırlanması və tərbiyə edilməsi sahəsində fəaliyyəti (1959-1965-cii illər)» mövzsusunda dissertasiya müdafiə etmiş və tarix elmləri namizədi elmi dərəcəsi almışdır.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 1962-cü ilin oktyabr ayından 1963-cü ilin iyununa kimi «Bakı Balıq Sənayesi texnikumünda müəllim, 1963-cü ilin oktyabrından 1969-cu ilin iyun ayına kimi Azərbaycan SSR Mdəniyyət Nazirliyinin «Tarixi abidələrin mühafizəsi və muzeylər» idarəsində metodist və həmin dövrün son iki ilində Mədəniyyət Nazirliyi ilə Kinomatoqrafiya Komitəsinin birgə orqanı olan «Mədəni-maarif işi» jurnalının redaktoru olmuşdur.
 • 1969-ci ilin iyun ayından Bakı Dövlət Universitetində laborant, baş müəllim,1989-cu ilin martından dosent vəzifəsində çalışır. 2000-ci ildən Azərbaycan tarixi (humanitar fakültələr üzorə) kafedrasının dosentidir.
 • Filologiya, sosial elmlər və psixologiya, əcnəbi vətəndaşların hazırlıq fakültələrində Azərbaycan tarixi fənnindən mühazirə və seminar məşğələləri aparır.
 • 10 adda elmi məqaləsi , o cümlədən «Siyasi tarix», «Azərbaycan tarixi», üzrə 3 proqramı nəşr edilmişdir.

TƏDQİQAT SAHƏSİ

 • Tədqiqat obyekti Azərbaycan tarixinin XIX –XX əsrin əvvəli dövrüdür. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti, Azərbaycanda ikinci respublikanın qurulması, müstəqil Azərbaycan Respublikasının yaranması və inkişafı məsələlərinə xüsusi diqqət yetirir.

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

 • «Əsrin müqaviləsi» -uzaqgörən dövlət siyasətinin nəticəsidir// AXC-nin 80 illiyinə həsr edilmiş elmi konfransın materialları. 27-29 may, 2-ci cild, Bakı, 1998
 • «Əsrin müqaviləsi»- Azərbaycan prezidentinin uzaqgörən siyasətinin nəticəsidir. // BDU-nun Xəbərləri. Humanitar elmlər seriyası, № 1, 1998
 • «Əsrin müqaviləsi» nin imzalanması ərəfəsində Azərbaycanın neft sənayeisində vəziyyət və qarşıya çıxmış maneələr// Tarix və onun problemləri, № 1, Bakı, 2006
 • «Əsrin müqaviləsi» və ondan sonrakı müqaviələr üzrə neftin nəqli problemi.// Tarix və onun problemləri, № 1, Bakı, 2007.
Bookmark and Share