ANA SƏHİFƏ 1 ELMİ ŞURA 1 LABORATORİYALAR 1 MAGİSTRATURA və DOKTORANTURA 1 MÜBADİLƏ PROQRAMMLARI 1 KONFRANSLAR 1 ƏLAQƏ 1

Hüseynli Hüseyn


Tarix elmləri namizədi, Avropa və Amerika ölkələrinin yeni və müasir tarixi kafedrasının müəllimi

E-mail: [email protected]

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

1989-cu il mayın 1-də Masallı şəhərində anadan olmuşdur.

2006-cı ildə Masallı şəhəri “Dəfinə” liseyi-məktəbini bitirmişdir.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

2006-cı Bakı Dövlət Universitetinin Tarix fakültəsində Regionşünaslıq (Amerikaşünaslıq) ixtisası üzrə bakalavr təhsili almış, 2010-cu ildə təhsilini fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir.

2011-2013-cü illərdə Bakı Dövlət Universitetinin Tarix fakültəsində Regionşünaslıq (Amerikaşünaslıq) ixtisası üzrə magistr təhsili almışdır.

2014-cü ildə Bakı Dövlət Universitetinin Tarix fakültəsinin “Avropa və Amerika ölkələrinin yeni və müasir tarixi” kafedrasında “Beynəlxalq münasibətlər tarixi” ixtisası üzrə doktorantura pilləsinə daxil olmuşdur.

2018-ci il mayın 26-da “Türkiyə-NATO münasibətləri (XX əsrin 90-cı illəri-XXI əsrin əvvəllərində)” mövzusunda tarix üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsini almaq üçün dissertasiya işini müdafiə etmişdir.

2021-ci il 02 aprel tarixindən Bakı Dövlət Universitetinin Tarix fakültəsinin “Avropa və Amerika ölkələrinin yeni və müasir tarixi” kafedrasında “Ümumi tarix” ixtisası üzrə elmlər doktoru proqramı üzrə dissertantdır.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

2018-ci il 2 oktyabr tarixindən “Avropa və Amerika ölkələrinin yeni və müasir tarixi” kafedrasında daxili əvəzçiliklə müəllim vəzifəsində çalışır.

“Avropa və Amerika ölkələrinin yeni tarixi”, “Avropanın yeni tarixi” fənnlərindən Azərbaycan və ingilis dillərində mühazirə və məşğələlər aparır. Ümumilikdə 18 tezis və elmi məqalə, eləcə də 1 monoqrafiyanın müəllifidir.

TƏDQİQAT SAHƏSİ

Beynəlxalq münasibətlər tarixi;

Ümumi tarix;

XX əsrin sonları – XXI əsrin əvvəllərində NATO-Türkiyə münasibətləri;

2002-2021-ci illərdə Türkiyənin Cənubi Qafqaz siyasəti.

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

Fidel Kastro tarixi şəxsiyyət kimi. Tezis // Görkəmli Azərbaycan tarixçisi və şərqşünas alim akademik Ziya Bünyadovun anadan olmasının 90 illiyi münasibətilə magistrantların və gənc tədqiqatçıların elmi-praktik konfransının materialları. Bakı, 2012, s.318-320

Fidel Kastro və Kubada 1958-1959-cu illər inqilabı. Tezis // Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 90-cı ildönümü münasibətilə magistrantların və gənc tədqiqatçıların elmi-praktik konfransının materialları. Bakı, 2013, s.301-305

Körfəz müharibəsi zamanı NATO-Türkiyə münasibətləri. Məqalə // “Tarix və onun problemləri”. Nəzəri, elmi, metodik jurnal. Bakı, 2014, №4, s.110-115

NATO-un Kosovo əməliyyatı və Türkiyə. Məqalə // “Tarix və onun problemləri”. Nəzəri, elmi, metodik jurnal. Bakı, 2015, №4, s.355-360

NATO-nun Balkan siyasətində Türkiyənin rolu. Məqalə // “Kitabi-Dədə Qorqud” və Türk Dünyası. “Kitabi-dədə Qorqud”un tərcüməsi və nəşrinin 200 illiyinə həsr olunmuş beynəlxalq elmi konfransın materialları. Bakı, 2015, s.740-745.

Отношения Турции к расширения НАТО на восток. Статья // Гiлея. Науковий вiсник збiрник наукових праць. Випуск 114 (№11). Киев, 2016, с.423-426

Türkiyənin NATO-nun yeni üzvləri ilə münasibətləri (2004-2009-cu illər). Məqalə // Pedaqoji Universitetin xəbərləri. Humanitar, ictimai və pedaqoji-psixoloji elmlər seriyası, Bakı, 2016, №2, s.129-141

NATO-nun yeni strategiyasında Türkiyənin yeri və rolu. Məqalə //Материалы V Международной научно-практической интернет-конференции «Евразийское пространство в мировой цивилизации» посвященная 25-летию Независимости Казахстана. Астана, 2016, s.4-8

Türkiyənin NATO-nun yeni üzvləri-Çexiya, Macarıstan və Polşa ilə münasibətləri. Məqalə // Bakı Universitetinin Xəbərləri. Humanitar Elmlər Seriyası (tarix elmləri üzrə). Bakı, 2016, №3, s.182-191

NATO-nun Qərbi Balkanlarda yeni genişlənmə dalğası və Türkiyənin mövqeyi. Məqalə // “Geostrategiya” jurnalı, Bakı, 2017, №1, s.53-57

NATO-nun Cənubi Qafqaza doğru genişlənmə siyasətində Türkiyənin rolu. Məqalə // “Tarix və onun problemləri”. Nəzəri, elmi, metodik jurnal. Bakı, 2017, №2, s.152-158

Turkey's involvement in NATO peacekeeping operations. Article // Большая евразия: развитие, безопасность, сотрудничество. Выпуск 2. Часть 2. Москва – 2019, s.111-114

Brief overview of Turkey-NATO relations. Article // ATLAS International Congress on social sciences 6. Batumi-2020, s.27-30

Türkiyə-Gürcüstan münasibətlərində Rusiya amili (etnosiyasi proseslər kontekstində). Məqalə // “Geostrategiya” jurnalı, №3/4 (57/58) Bakı – 2020, s.78-82. Həmmüəllif: Fərhad Aydınlı

Bosniya müharibəsi zamanı Türkiyə-NATO əməkdaşlığı. Məqalə // Bakı Universitetinin Xəbərləri. Humanitar Elmlər Seriyası (tarix elmləri üzrə) Bakı - 2020, №4, s.127-131

Cənubi Qafqaz regionunda yeni reallıq; İkinci Qarabağ müharibəsi və onun nəticələri. Məqalə // Qarabağ zəfərinin hüquqi, tarixi və iqtisadi müstəvidə təhlili mövzusunda Beynəlxalq onlayn elmi konfrans. Bakı, 2020. s.30-37

Turkey's Methods of Combating Daesh and its Consequences. Article // International Paris Conference on Social Sciences – V. February 07-08, 2021. Paris, 2021. p.776-780

Türkiyə-NATO münasibətlərində Suriya məsələsi (XXI əsrin əvvəlləri). Məqalə // Bakı Universitetinin Xəbərləri. Humanitar Elmlər Seriyası (tarix elmləri üzrə). Bakı, 2021. s.126-132

  1. Türkiyə - NATO münasibətləri (1991-2016-cı illər). Monoqrafiya / “Adiloğlu” MMC-nin mətbəəsi. Bakı, 2021. 232 səhifə
Bookmark and Share