ANA SƏHİFƏ 1 TARİXİMİZ 1 ELMİ ŞURA 1 LABORATORİYALAR 1 MUZEY 1 MÜBADİLƏ PROQRAMMLARI 1 KONFRANSLAR 1 ƏLAQƏ 1

Heydərova Sevil

Heydərova Sevil Cəlal qızı Arxeologiya və etnoqrafiya kafedrası nəzdində "Azərbaycanın Maddi Mədəniyyət tarixi" ETL-nin böyük laborantı, tarix üzrə fəlsəfə doktoru
Telefon: +99412 4390121

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

 • 1973-cü il aprelin 13-də Bakı şəhərində anadan olmuşdur.
 • 1991-1996-cı illərdə Bakı Dövlət Universitetinin Tarix fakültəsində ali təhsil almışdır.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

 • 1991-1996-cı illərdə Bakı Dövlət Universitetinin Tarix fakültəsində ali təhsil almışdır.
 • 2012 -ci ildə «Böyük Britaniyanın xarici siyasətində Kipr problemi (1960-1983-cü illər)» mövzusunda namizədlik dissertasiyasını  müdafiə etmiş və tarix üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsini almışdır.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 1997-ci ildən Bakı Dövlət Universitetinin Tarix fakültəsində Azərbaycanın Maddi Mədəniyyət Tarixi ETL-da baş laborant vəzifəsində çalışıb.
 • 2001-ci ildən Azərbaycanşünasılq ETM-in Arxeoloji və etnoqrafik tədqiqatlar bölməsində baş laborant vəzifəsində çalışır.
 • 20 məqalənin müəllifidir.

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

 • “Akritas”–türkləri məhvetmə planı // «Tarix və onun problemləri» jurnalı. B., 2006, №3, s.142-145.
 • EOKA terror təşkilatının yaranması və fəaliyyəti // Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri. Ali məktəblərarası elmi məqalələr məcmuəsi. B., 2007, №1, s.330-333.
 • Kiprə dair Makmillan planı // «Beynəlxalq münasibətlərin aktual problemləri» jurnalı. Azərbaycan Dillər Universitetinin nəşri. B., 2007, №1, s.51-57.
 • Kipr və Dağlıq Qarabağ: müqayisəli təhlil / Qloballaşma prosesində Qafqaz və Mərkəzi Asiya. II beynəlxalq konqresin materialları. Bakı, 02-05 may 2007. III kitab, B., Qafqaz Universiteti, 2007, s.1356.
 • Sürix və London sazişlərinin Kiprin taleyində rolu // «Bakı Universitetinin xəbərləri». Humanitar elmlər seriyası. B., 2007, №4, s.125-132.
 • Vyana danışıqlarında Kipr probleminin müzakirəsinə dair / Yaxın və Orta Şərq: dünəni, bu günü və sabahı. Beynəlxalq konfransın materialları. Bakı, 24-26 oktyabr 2007-ci il, AMEA-nın Şərqşünaslıq İnstitutu. B., 2008, (çapdadır).
 • Kipr Respublikasının yaranması və Böyük Britaniya // Tarix İnstitunun əsərləri. B., 2008. BMT-də Kipr məsələsinin müzakirəsinə dair (1960-70-ci illər) / Aspirantların və gənc tədqiqatçıların XII respublika elmi konfransının materialları. Bakı, 2008, s.154.
 • Avropa Birliyi və Kıbrıs. // "Beynaxalq heyat" jurnalı. Bakı, 1999, 2, s.41-44.
 • Kiprdə Enosis siyasətinin nəticələri. / BDU-nun 80 illiyinə həsr olunmuş elmi konfransın materialları. Bakı, oktyabr 1999, Bakı Dövlət Universiteti. Bakı, 1999, s. 297.
 • Kiprdə yunan icmasının Enosis uğrunda təşkilatlanması. // Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri. Ali məktəblərarası elmi məqalələr məcmüəsi. Bakı, 2002, №3, s, 193-196
 • "Quzey Kıbrıs Türk Cümhuriyyəti"nin iqtisadi inkişafı ( XX əsrin 90-ci illəri). // "Beynaxalq heyat" jurnalı. Bakı, 2002, №1, s. 80-84.
 • "Quzey Kıbrıs Türk Cümhuriyyəti"nin parlamenti tarixindən. /Şərqin aktual problemləri: tarix və müasirlik. Akademik Ziya Bünyadovun xatirəsi həsr olunmuş elmi-praktik konfransın materialları. Bakı, 22 dekabr 2003, AMEA-nın Şərqşünaslıq İnstitutu. Bakı, 2003, s. 105-106.
 • "Aktritas"-türkləri məhvetmə planı. // " Tarix və Onun problemləri" jurnalı. Bakı, 2006, №3, s.142-145.
 • EOKA terror təşkilatının yaranması və fəaliyyəti. // Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri. Ali məktəblərarası elmi məqalələr məcmüəsi. Bakı, 2007,1, s. 330-333.
 • Kiprə dair Makmillan planı. // "Beynaxalq münasibətlərin aktual problemləri" jurnalı. Azərbaycan Dillər Universitetinin nəşri. Bakı, 2007, №1, s. 51-57.
 • Kipr və Dağlıq Qarabağ: müqayisəli təhlil. / Qloballaşma prosesində Qafqaz və Mərkəzi Asiya. II beynəxalq konqresin materialları. Bakı, 02-05 may 2007. III kitab. Bakı, Qafqaz Universiteti, 2007, s. 13-15.
 • BMT-də Kipr məsələsinin müzakirəsinə dair (1960-70-ci illər),Aspirantların və gənc tədqiqatçıların XII respublika elmi konfransının materialları. Bakı, 2008. s. 154.
 • Kipr Respublikasının yaranması və Böyük Britaniya, AMEA-nın Tarix İnstitutunun elmi əsərləri. 24-cü cild. Bakı, 2008. s. 106-113
 • Обсуждение Кипрского вопроса в рамках ООН (50-60-е годы ХХ века), «Исторические науки». Москва, 2008, №5 (28) s, 64-66
 • Кипрский вопрос и ООН (70-80-е годы ХХ века), «Современные гуманитарные исследования». Москва, 2008, №5 (23) s, 14-16
 • Vyana danışıqlarında Kipr probleminin müzakirəsı, «Bakı Universitetinin Xəbərləri». Humanitar elmlər seriyası. Bakı, 2010, № 4, s,119-123
 • Vyana danışıqlarında Kipr probleminin müzakirəsinə dair, Yaxın və Orta Şərq: dünəni, bu günü, sabahı. Beynəlxalq elmi konfransın araşdırmaları. 2007-ci il 24-25 oktyabr, Bakı, 2011 s, 94-97.
 • Кипрская политика во внешней политики Великобритании (1960-1983 гг.), Вестник Казахского Национального Педагогического Университета им. Абая. Серия история. Казахыстан, 2012. s,120-123
 • “Böyük Britaniyanın xarici siyasətində Kipr problemi (1960-1983-cü illər)” probleminin tarixşünaslığı, AMEA-nın Tarix İnstitutunun Elmi əsərləri. Bakı, 2013. s, 110-114
 • Kiprin taleyində “Bariş hərəkati”nın rolu və Böyük Britaniya, Bakı Universitetinin Xəbərləri. Humanitar Elmlər seriyası. Bakı, 2015, № 2. s, 105-109
 • Kipr probleminin yaranması tarixindən, “Müstəqil Azərbaycanın 25 il ərzində keçdiyi tarixi yol” mövzusunda elmi konfransın materialları. Bakı, Bakı Universiteti, 2016. s, 102-103
Bookmark and Share