ANA SƏHİFƏ 1 ELMİ ŞURA 1 LABORATORİYALAR 1 MAGİSTRATURA və DOKTORANTURA 1 MÜBADİLƏ PROQRAMMLARI 1 KONFRANSLAR 1 ƏLAQƏ 1

Fətəliyev Məmməd Böyükxan oğlu

Fətəliyev Məmməd Böyükxan oğlu

Tarix elmləri doktoru, professor, BDU-nun Avropa və Amerika ölkələrinin yeni və müasir tarixi kafedrasının müdiri
Telefon:+(994)12 439-01-21

E-mail : mammadfataliyev@bsu.edu.az

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

 • 1938-ci il avqustun 25-də Azərbaycan Respublikasının,Yardımlı rayonunun Bərcan kəndində anadan olmuşdur.
 • 1953-cü ildə Bərcan kənd “7” illlik məktəbinin VII sinfini bitirmiş, 1956-cı ildə Yolocaq kənd orta məktəbinin X sinfini bitirmişdir.
 • 1958-ci ildə Lənkəran Pedaqoji texnikumunu fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

 • 1967-ci ildə Bakı Dövlət Universitetinin Tarix fakültəsini fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir.
 • 1981-ci ildə “Türkiyə və Balkan paktı (1929-1938-ci illərində Türkiyənin Balkanlarda xarici siyasət problemləri)” mövzusunda namizədlik dissertasiyası müdafiə etmişdir.
 • 2006-cı ildə “Türkiyə,Yunanıstan böyük dövlətlərin münasibətlərində (1914-1923-cü illər.)” mövzusunda doktorluq dissertasiyası müdafiə etmişdir.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 1958-ci ilin sentyabr-noyabr aylarında Yardımlı rayonunun Şıxlar kənd “7”illik məktəbində müəllim işləmişdir.
 • 1958-ci il dekabr – 1961-ci il iyul ordu sıralarında xidmət etmişdir.
 • 1961-ci il sentyabr – 1972-ci il dekabr Yardımlı rayonunun Bəncan kənd “8”illik, 1966-cı ildən orta məktəbində müəllim işləmişdir.
 • 1973-cü ilin yanvarından BDU-nun “Ümumi tarix”, 1979-cu ildən “Avropa və Amerika ölkələrinin yeni və müasir tarixi” kafedrasında müəllim, 1978-ci ildən baş müəllim, 1985-ci ildən dosent, 2008-ci ilin aprelindən professor əvəzi işləyir.
 • Bakalavr pilləsində “Avropa və Amerika ölkələrinin müasir tarixi” fənnini, magistratura pilləsində “Balkan problemləri və beynəlxalq münasibətlər”, “II Dünya müharibəsi illərində ABŞ-Böyük Britaniya münasibətləri” fənlərini aparır.
 • 100 məqalənin, 2 monoqrafiyanın , 2 kitabın müəllifidir.
 • 1971-ci ildə “Rəşadətli Əməyə görə” medalı ilə mükafatlanmışam.

TƏDQİQAT SAHƏSİ

 • Ümimi tarix: “ II Dünya müharibəsindən sonrakı illərdə Yunanıstan Türkiyə münasibətlərində Kipr məsələsi və böyük dövlətlər. (1945-XXI əsrin əvvəlləri)
 • XX əsrin 90-cı illərində Yunanıstan-Türkiyə münasibətlərində Egey adalarının hərbiləşdirilməsi məsələsi
 • Türkiyənin NATO ilə münasibətləri (2001-2010)

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

 • 1979-cu ildə Lvov şəhərində keçirilən Ümumittifaq konfransında,
 • Творческое развитие ленинских принципов советской внешней политики на современном этапе В кн. «Разработка в трудах Л.И. Брежнева актуальных вопросов советской внешней политики и идеологической работы КПСС» Материалы научной конференции, Bakı, 1980
 • 1989-cu ildə Sofiya şəhərində keçirilən beynəlxalq konqresdə və Azərbaycan Respublikasında keçirilən konfranslarda iştirak etmişdir.

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

 • Первая Балканская конференция, «Ученые записки» АГУ, Серия истории и философии. 1971, № 8 rus dilində.
 • Сущность Балканской Ан-танты, «Ученые записки» АГУ, Серия истории и филосо-фии. 1972, №6 rus dilində
 • Последний период Балканской Антанты, «Ученые записки» АГУ, Серия истории и философии. 1973, № 8 rus dilində
 • Итало-югославский пакт и Балканская Антанта, «Ученые записки» АГУ, Серия истории и филосо-фии. 1973, № 6 rus dilində
 • Balkan Antantasının son dövrü(1937-1940), Gənc Tədqiqatçı1arın elmi konfransı məruzələrinin elmi tezisləri 0,1 ç.v 1973.
 • Характер отношений СССР с социалистическими странами.Azərbaycan KP MК-nın «Аgitator» jurnalı, 1976.
 • За обеспечение благоприятных внешних условий, Azərbaycan КP МК-nın «Аzərbaycan komunisti» nəzəri və siyasi jurnalı. 1976, № 6.
 • Политическое положение на Балканах в начале 30-х годов (соглашения Турции с Грецией, Румынией и Югославией) rus dilində, «Ученые записки» АГУ, Серия истории и философии. 1977, №7
 • Первые годы деятельности Балканской Антанты и Турция (1934-1936 гг.) rus dilində «Ученые записки» АГУ, Серия истории и философии. 1978, №8
 • Испанские революции XIX века. ASE c 4, Bakı 1980.
 • Испанское наследство. ASE c 4, Bakı 1980
 • Испано-Американская война, ASE, c 4, Bakı 1980.
 • Карибский Кризисс, ASE, c 5, Bakı 1981.
 • Пакт Келлога-Бриана, ASE, c 5, Bakı, 1981.
 • Кубинская Революция, ASE, c 5, Bakı 1981.
 • Линкольн А., ASE,  c 5, Bakı, 1981.
 • Локарнские Договоры, ASE, c 5, Bakı, 1981.
 • Максималисты. ASE, c 5, Bakı, 1918.
 • План Маршала, ASE, c 5, Bakı, 1981.
 • За Мир и Демократию. Azərbaycan KP MK-nın Agitator jurnalı № 7, 1981.
 • День Международной солидарности Пролетариата. KP MK-nın Agitator jurnalı № 8, 1981.
 • «Yeni Tarix». Ümummitəhsil məktəblərinin Х sinifi üçün dərslik
 • “1919-1921-ci illərdə Fransa – Türkiyə münasibətləri” “Tarix və onun və problemləri” jurnalı, Bakı, 2005, № 1, s.77-84
 • “Yunanıstan-Türkiyə müharibəsi illərində ABŞ-Türkiyə münasibətləri” “Tarix və onun problemləri “ jurnalı. Bakı, 2005, №2
 • Ankara müqaviləsinin imzalanması və onun Fransa-Türkiyə münasibətlərində rolu. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası, A.A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutu Azərbaycan tarixi problemləri, Bakı, Nurlan, 2005, s 3-8.
 • Новейшая История, программа проблем лекций, Bakı, 1981.
 • Турция и Балканский пакт (Проблемы турецкой политики на Балканах в 1929-38 гг.) Авто-реф. дисс. на соискан. уч.ст. канд. ист. наук Bakı, 1981.
 • Международное положение Турции в начальный период мирового экономического кризиса 1929-1938 гг. «Известия» АН Аз.ССР, 1981, № 8.
 • Международное коммунистическое движение в борьбе за мир и социаль-ный прогресс.Azərbaycan КP МК-nın Agitator 1982, №7
 • İki sistemin dinc yanası yaşaması və iqtisadi yarışı. Təşviqatçı jurnalı Bakı. 1983, №3.
 • Мирное сосуществование и экономическое соревнование Azərbaycan KP MK-nın Agitator jurnalı Bakı 1983, №3.
 • Тематика проблемных семинаров по курсу «Новейшей истории», Проблемы семинара, Bakı, 1983.
 • Наполен I Бонапарт. ASE c 7, Bakı, 1983.
 • Наполеон III. ASE, c,7. Bakı, 1983.
 • Парижская коммуна (1789-1794), ASE, c 7, Bakı 1983.
 • Парижская коммуна (1871), ASE, c.7, Bakı, 1983.
 • Отношения Турции с балканскими странами в конце 20-х гг.«Известия» АН Аз.ССР, 1984, №2.
 • Türkiyə və Balkan Paktı, ixtisas kursunun programmı, Bakı ADU, 1984.
 • Düniya sosializm siteminin meydana gəlməsi, Bakı, ADU, 1984.
 • Paris Kommunası, Bakı, ADU, 1984.
 • Tələbələrdə dünyagörüşün formalaşmasında partiya və komsomol təşkilatlarının rolu. Ümumitəhsil və peşə məktəbi islahatının əsas istiqaməti və Universitet təhsilinin daha da təkmilişdirilməsi. Bakı, ADU, 1985.
 • Sosialist ölkələri arasında yeni tipli münasibətlərin qurulması və inkişafında Marksist-Lenninçi partiyaları rolu. Sülh və Əməkdaşlıq siyasəti Məcmüə, ADU, 1986.
 • Sosializm birliyi ölkələrinin xarici siyasəti sülh və xalqlar təhlükəsizliyi siyasətidir. Dinc yanaşı yaşamaq uğrunda. Məcmüə ADU, Bakı, 1987.
 • Проект «пакта четырех держав» и Турция, «Новое и новейшее время» журналы. М., 1987, № I
 • M.S.Qorbaçovun Oktyabr və yenidənqurma inqilab davamı edir -  məruzəsi və ən yeni tarixi metodoloji problemləri. metodik vəsait, Bakı ADU, 1988.
 • Подготовка и заключение конвенции в Монтре и Балканский пакт.«Известия» АН Аз.ССР, 1990, № 4
 • Müasir imperializm meylər və ziddiyətlər. ixtisas kursu proqram, Bakı 1991.
 • Türk xalqının Yunanistan müdaxiliəsinə qarşı mübarizəsi və Bolqaristan. Bakı Universitetinin Xəbərləri ( humanitar elimlər seriyası) Bakı. 1994.
 • Müasir Tarix. proqram. BDU, 1994.
 • Axtarışlarda keçən ömür. Tarix və Onun Problemləri. Bakı. 1999, № 3-4.
 • Zəhmətlə yoğrulmuş ömür. Tarix və Onun problemləri. Bakı, 1999. № 3-4.
 • Nəsimi Məmməd oğlu Quliyev -60. Tarix və Onun problemləri. Bakı, 1999 № 3-4.
 • Birinci Dünya müharibəsi ərəfəsində Yunanistanda "Meqali ideya"nın yeni xarakter kəsb etməsi və Türkiyə-Yunanistan münasibətlərinin kəskinləşməsi. Bakı Dövlət Universitetinin 80-illiyinə həsr edilmiş konfransın materialları. Bakı, 2000.
 • Yeni Tarix. Ümumtəhsil məktəblərinin IX sinifi üçün dərslik. Bakı, 2001. dərslik. Bakı, 2001.
 • Balkan problemləri və beynəlxalq münasibətlər (ХХ əsrin 20-30-cu illəri proqram, «Adıloğlu» nəşriyyatı, 2001
 • Avropa Amerika ölkələrinin müasir tarixi. Metodik vəsait. İqtisad Universiteti nəşriyatı 2002.
 • Birinci Dünya müharibəsinin əvvələrində Yunanistan-Türkiyə ziddiyyətləri və Böyük Dövlətlərin Yunanistanı müharibəyə cəlb etmək uğrunda mübarizəsi. BDU-nun Xəbərləri Tarix və fəlsəfə seriyası № 3, 2003.
 • Birinci Dünya müharibəsi ərəfəsində Türkiyə-Yunanistan münasibətlərində milli azlıqlar məsələsi vı böyük dövlətlər. Tarix və Onun Problemləri №4, 2002. s. 52-58.
 • 1923-1929 cu illərdə Yunanistan-Türkiyə münasibətləri. Beynəlxalq həyat №1, 2003 s. 10-18
 • Yunanistan-Türkiyə müharibəsi illərində ABŞ-Türkiyə münasibətlər. Tarix və Onun problemləri 2005, N2
 • Birinci Dünya müharibəsi illərində İngiltərənin Türkiyəyə münasibətdə siyasəti ( noyabr 1914-oktyabr 1918). Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası. Bakıxanov adına Tarix İnstitutu. Əsərlər., Bakı, Elm, 2004, I-cild s 229-243.
 • Birinci Dünya müharibəsi ərəfəsində və müharibənin ilk aylarında İngiltərə-Türkiyə münasibətləri, AMEA-nın A.A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutu, əsərlər  II cild Bakı, 2004 səh 38-50.
 • Yunanistan-Türkiyə müharibəsi illərində İngiltərə-Türkiyə münasibətləri, AMEA-nın A.A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutu, əsərlər III cild . Bakı Elm, 2004.
 • “Yunanıstanın İzmiri işğal etməsi və Yunan terroru” “Dirçəliş” jurnalı, 2005, №, 86-87, s.108-119.
 • “Lozan konfransında Egey adaları məsələsi” Pedaqoji Universitetin xəbərləri (Humanitar və təbiət elmləri seriyası) Bakı 2005, №2, s.632-637.
 • “Lozan konfransında ərazi məsələləri, Frakiya sərhədi. Pedaqoji Universitetin xəbərləri ( Humanitar elmləri seriyası) Bakı, 2005, №3, s.641-646.
 • “Lozan konfransında kapitülyasiyalar və xaricilərin rejimi məsələsi. “Tarix və onun problemləri” jurnalı. Bakı, 2005, № 3, s.63-67.
 • “Lozan konfransında Mosul məsələsi” “Tarix və onun problemləri” jurnalı. Bakı, 2005, № 4, s.38-42.
 • “Lozan konfransında iqtisadi və maliyyə məsələsi” “Tarix və onun problemləri” jurnalı. Bakı, 2005, №1. s.79-85.
 • “Yunanıstan – Türkiyə müharibəsi illərində Sovet-Türkiyə münasibətləri” “Dirçəliş” jurnalı 2005-2006,№ 94-95. s.152-165.
 • “Lozan konfransında milli azlıqlar məsələsi” “Tarix və onun problemləri” jurnalı, 2006, № 2, s.69-75.
 • “I Dünya müharibəsi illərində Avstriya – Macarıstanın Türkiyəyə münasibətdə siyasəti” “Tarix və onun problemləri” jurnalı. Bakı, 2006, № 3, s.101-109.
 • “Lozan konfransında boğazlar məsələsi” “Tarix və onun problemləri”jurnalı, Bakı, 2006, № 4, s.108-118.
 • “Türkiyə məsələsi,Yunanıstan və böyük dövlətlər London konfransında” “Tarix və onun problemləri “jurnalı. Bakı.2007, №1. s.165-170.
 • “Avropa Amerika ölkələrinin müasir tarixi fənninin proqramı”, Bakı 2007, müştərək. 3 ç.v.
 • “Avropa ölkələrinin müasir tarixi fənninin proqramı” Bakı, 2007 müştərək. 3 ç.v.
 • Lozan konfransın patriarxlıq məsələsi Tarix və Onun problemləri, 2009, N 3 Bakı, səh. 138-144.
 • “Türkiyə məsələsi San-Remo konfransında” “Tarix və onun problemləri”jurnalı, Bakı, 2008, №1-2, s.109-117.
 • “Lozan konfransı ərəfəsində Türkiyədə vəziyyət və İstanbulda Refet Bele missiyası” “Tarix və onun problemləri”jurnalı. Bakı, 2008, №4 s.167-170.
 • “II Dünya müharibəsi illərində ABŞ-Böyük Britaniya münasibətləri” magistratura kursu üçün proqram, Bakı 2008, 1,5 ç.v.
 • Versal sülhü və Balkan ölkələri. Tarix və Onun problemləri jurnalı, Bakı, 2010 N3, səh 66-71
 • Yunanistanın Balkanlarda təminat paktı yaratmaq layihəsi. Tarix və Onun problemləri. Bakı, 2011 N1, səh 91-96.
 • Böyük Dövlətlərin Balkan siyasəti ( 1925-1928-ci illər) Tarix və Onun Problemləri Bakı, 2012, N2 s 76-82.
 • İkinci Dünya müharibəsindən sonra Kipr məsələsi və Yunanistan (1945-1964) Tarix və Onun problemləri, Bakı, 2013, Xüsusi buraxılış N2 s 202-210
 • İkinci dünya müharibəsindən sonra Kipr məsələsi və Türkiyə – Tarix və onun problemləri,2014 № 2, səh. 147-156.
 • “Türkiyə, Yunanıstan və böyük dövlətlər birinci dünya müharibəsi ərəfəsində və illərində”, magistratura üçün proqramm – 1 ç.v.
 • İkinci Dünya müharibəsi illərində ABŞ-Böyük Britaniya münasibətləri (1941-1945) fənnin proqramı (magistratura üçün). 2015.
 • Yunanistan və Kipr məsələsi (1965-1974-cü illər). Tarix və Onun problemləri, Bakı, 2015, N1, səh.144-152
 • XX əsrin 80-ci illərində Türkiyə-Yunanistan münasibətlərində Kipr məsələsi. Tarix və Onun problemləri, N 3, 2016, səh. 158-166.
 • Avropa və Amerika Ölkələrinin Yeni Tarixi fənnin proqramı XVIII əsrin ortaları - XX əsrin əvvəlləri. Elmi redaktoru. Bakı. 2017 s.84
 • Milli Azadlıq Uğrunda Müharibənin Son Mərhələsində Türkiyənin Daxili Siyasi və Beynəlxalq Vəziyyəti: Ölkənin Yunan İşğalından Azad Edilməsi və Böyük Dövlətlər. Tarix və Onun Problemləri, N4, 2018, s. 38-42
 • Переговоры о заключении Балканского пакта и позиция Турции. // Вопросы Истории /3/2019 ежемесячный журнал// Thomson Reuter, cтр. 110-129.
 • XX ƏSRİN 90-CI İLLƏRİNDƏ TÜRKİYƏ-YUNANİSTAN MÜNASİBƏTLƏRİNDƏ KİPR MƏSƏLƏSİ. Tarix və Onun Problemləri, N2, 2019
 • “ Milli azadlıq uğrunda müharibənin son mərhələsində Türkiyənin daxili siyasi və beynəlxalq vəziyyəti, ölkənin yunan işğalından azad edilməsi və böyük dövlətlər” \\ Tarix və onun problemləri\ №2,2019, səh 145-153

KITABLAR

 • Türkiyə Diplomatiyası və Balkanlar. monografiya. Bakı, Azərnəşr. 1995.
 • Türkiyə,Yunanıstan və böyük dövlətlər I Dünya müharibəsi ərəfəsində və illərində. Bakı, 2005, 22,5ç.v.
 • Yunanıstan, Türkiyə və böyük dövlətlər 1919-1922-ci illərdə. Bakı, 2013, 11,25 ç.v.
 • Türkiyə Məsələsi və Böyük Dövlətləri Beynəlxalq Konfranslarda;Sevr Müqaviləsi. Bakı-Sabah, 2017, s.157
 • Турция и Балканские государства в 1929-1938 гг. (Внешнеполитические проблемы Турции на Балканах). Баку "Сабах", 2018, с.200.
Bookmark and Share