ANA SƏHİFƏ 1 ELMİ ŞURA 1 LABORATORİYALAR 1 MAGİSTRATURA və DOKTORANTURA 1 MÜBADİLƏ PROQRAMMLARI 1 KONFRANSLAR 1 ƏLAQƏ 1

Fakültəmizin görkəmli elm xadimləri və məzunları

Azərbaycan Respublikası hazırda böyük təbii zənginliklərinə, iqtisadi göstəricilərinə və yüksək mədəniyyətinə görə dünya dövlətləri sırasında layiqli yerlərdən birini tutur. Çox­sa­həli sənayeyə, kənd təsərrüfatına, elm və mə­dəniyyətə malik olan Azər­baycan qazandığı bütün nailiyyətlərini özünün yüksəkixtisaslı kadrlarının səyi və əməyi nəticəsində əldə etmişdir. Bu nailiyyətlərdə BDU-nun və onun ilk fakültə­si olan Tarix fakültəsinin də yetişdirdiyi kadrların özünəməxsus xidmətləri vardır. Tarix fakültəsi məzunlarının Azərbaycan tarix elminin və milli təfəkkürün inkişafında, yüksəkixtisaslı tarixçi kadrların hazırlanmasında böyük xidmətləri olmuşdur.

HEYDƏR ƏLİRZA OĞLU ƏLİYEV (1923-2003)

PAXOMOV YEVGENİY ALEKSANDROVİÇ (1880-1965) Arxeoloq, numizmat

İŞKOV LEONİD ALEKSANDROVİÇ (1885-1927) Tarixçi

QUBAYDULLİN QAZİS (ƏZİZ) SALİHOVİÇ (1887-1937) Tarixçi

CƏFƏRZADƏ İSAQ MƏMMƏDRZA OĞLU (1895-1982) Arxeoloq, etnoqraf

ŞAHMALIYEV ƏDHƏM MÜRSƏL OĞLU (1897-1981) Tarixçi

ERİVANSKİ MEHDİQULUXAN MƏHƏMMƏD OĞLU (1898-1965) Tarixçi

ORUCOV MƏLİK HƏSƏN OĞLU (1905-1983) Tarixçi

YUSİFOV YUSİF NİFTALI OĞLU (1906-1995) Tarixçi

SUMBATZADƏ ƏLİSÖHBƏT SUMBAT OĞLU (1907–1992) Tarixçi

İBRAHİMOV ZÜLFƏLİ İMAMƏLİ OĞLU (1910-1972) Tarixçi

HÜSEYNOV İSMAYIL ABBAS OĞLU (1910–1969) Tarixçi

QAZIYEV MƏMMƏDƏMİN ADİL OĞLU (1914-1982) Tarixçi

ƏLİMİRZƏYEV XƏLİL ORUC OĞLU (1918-1976) Tarixçi

SƏFƏROV YUSİF HƏBİBULLA OĞLU (1921-2002) Tarixçi

ORUCOV RUHULLA ABBASMİRZƏ OĞLU (1922-1998) Tarixçi

MİRHADİYEV MİRYUSİF MİRAĞA OĞLU (1922-1994) Tarixçi

QULİYEV ƏLİÖVSƏT NƏCƏFQULU OĞLU (1922-1993) Tarixçi

HÜSEYNOV MƏMMƏDƏLİ MURAD OĞLU (1922-1992) Arxeoloq-etnoqraf

AĞAYEV İDRIS ATAMOĞLAN OĞLU (1923-2003) Tarixçi

ƏLİYEV İQRAR HƏBİB OĞLU (1924–2004) Tarixçi

ABDULLAYEV ZAKİR ZÜLFÜQAR OĞLU (1924-1992)

ONULLAHİ SEYİDAĞA MİRON OĞLU (1925-2004) Tarixçi

MƏMMƏDOV İSAQ MUSTAFA OĞLU (1925-2011) Tarixçi

QULİYEV CƏMİL BAHADUR OĞLU (1927-2010) Tarixçi

ƏLİYEV ƏLİ PİRƏLİ OĞLU (1927-1992) Tarixçi

RƏCƏBLİ ƏLİ MƏHƏMMƏD OĞLU (1927) Numizmat

ATAKİŞİYEV ASLAN MƏCİD OĞLU (1930-2011) Tarixçi

QƏNDİLOV SEYFƏDDİN MİRTAĞI OĞLU (1930-2010) Tarixçi

ƏLİYARLI SÜLEYMAN SƏRDAR OĞLU (1930-2014) Tarixçi

ƏHMƏDOV OQTAY BƏŞİR OĞLU (1930-2011) Tarixçi

ŞIXLİNSKİ ZAKİR BURZU OĞLU (1931-1986) Tarixçi

SOFİYEV MƏHƏD MAHMUD OĞLU (1932-2013) Tarixçi

MƏMMƏDOV MAHAL SƏMƏD OĞLU (1933-1983) Tarixçi

VƏLİYEV TOFİQ TALIŞ OĞLU (1934-2014) Tarixçi

BAYRAMOV QURBAN MƏMMƏD OĞLU (1934-2004) Tarixçi

MUSAYEV SƏFYAR BƏYLƏR OĞLU (1935-1999) Tarixçi

MEHDİYEVA NİSBƏT CANMƏMMƏD QIZI (1937) Tarixçi

HƏVİLOV HƏVİL ABDULLA OĞLU (1938-2003) Tarixçi, etnoqraf

FƏTƏLİYEV MƏMMƏD BÖYÜKXAN OĞLU (1938) Tarixçi

MUSTAFAYEV ARİF NADİR OĞLU (1938) Tarixçi, etnoqraf

MAHMUDOV YAQUB MİKAYIL OĞLU (1939) Tarixçi

İSMAYILZADƏ QÜDRƏT SEYFULLA OĞLU (1934) Arxeoloq

DADAŞOV ƏMRAH NEMƏT OĞLU (1939) Tarixçi

SÜLEYMANOV RAFAEL CƏFƏR OĞLU (1940-2014) Tarixçi

MUXTAROVA ƏSMƏD İMAMMƏMMƏD QIZI (1944) Tarixçi

İSMAYILOV ELDAR RAFİQ OĞLU (1950-2014) Tarixçi

BAXŞƏLIYEV TAHIR ŞAMIL OĞLU (1951) Tarixçi

MURADƏLİYEVA ELMİRA BÖYÜKAĞA QIZI (1950) Tarixçi

HƏSƏNOVA LƏTİFƏ LAZIM QIZI (1950) Tarixçi

MƏMMƏDOV İSMAYIL MƏHƏMMƏD OĞLU (1950) Tarixçi

İBRAHİMLİ FƏZAİL FEYRUZ OĞLU (1951) Tarixçi

ZEYNALOV İBRAHİM XUDAVERDİ OĞLU (1954) Tarixçi

İSGƏNDƏROV ANAR CAMAL OĞLU (1956) Tarixçi

MƏMMƏDOV XƏQANİ MƏMMƏD OĞLU (1954) Tarixçi

SÜLEYMANOVA SEVDA YUNİS QIZI (1954) Tarixçi

RƏFİZADƏ İRADƏ RÜFƏT QIZI (1954) Tarixçi

DOSTİYEV TARİX MEYRUT OĞLU (1955) Arxeoloq

ƏLİYEV QABİL ƏLİ OĞLU (1956) Tarixçi

ŞÜKÜROV KƏRİM KƏRƏM OĞLU (1956) Tarixçi

QASIMLI MUSA CƏFƏR OĞLU (1957) Tarixçi

HACIYEV SANİ TOFİQ OĞLU (1964) Tarixçi

HÜSEYNOVA İRADƏ MEHTİQULU QIZI (1963) Tarixçi

AXUNDOVA NƏRGİZ ÇİNGİZ QIZI (1959) Şərqşünas, tarixçi

BÜNYADOVA ŞİRİN TEYMUR QIZI (1963) Tarixçi-etnoqraf

CƏFƏROV CƏFƏR MƏMMƏD OĞLU (1960) Tarixçi

HƏSƏNOV NƏRİMAN ƏLLAMƏ OĞLU (1934-1993) Tarixçi

 

Bookmark and Share