ANA SƏHİFƏ 1 TARİXİMİZ 1 ELMİ ŞURA 1 LABORATORİYALAR 1 MUZEY 1 KONFRANSLAR 1 TARİXDƏ BU GÜN 1 ƏLAQƏ 1

Dadaşov Əmrah

Əmrah Nemət oğlu Dadaşov

Tarix elmləri doktoru, dekan müavini, Qədim dünya və orta əsrlər tarixi kafedrasının professoru
Tel:(+99412) 451-15-37 / (+99412) 439-03-51

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

 • 1939-cu ildə Bakının Balaxanı qəsəbəsində anadan olmuşdur.
 • Qəsəbədəki 204 saylı orta məktəbi bitirmişdir
 • 1960-1963-cü illərdə ordu sıralarında hərbi xidmət etmişdir
 • 1973-cü ildə Azərbaycan Dövlət Universitetini (indiki Bakı Dövlət Universitetini) bitirib
 • Namizədlik dissertasiyası – «Azərbaycan ərazisində paleometal dövründə əkinçilik istehsalı». 1986-cı il.
 • Doktorluq dissertasiyası – «Azərbaycan ərazisində paleometal dövrü cəmiyyətlərinin əkinçilik-maldarlıq iqtisadiyyatı». 2004-cü il

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 1967-ci ildə Bakı Dövlət Universitetinin hərbi kafedrasında, 1968-ci ildən isə universitetin Tarix fakültəsi Ümumi tarix kafedrasında laborant, 1981-ci ildən indiyədək isə Qədim dünya və orta əsrlər tarixi kafedrasında işləyir
 • Kafedranın professorudur
 • Qədim Şərq və Antik tarix fənlərini tədris edir
 • Magistraturada 2 problem üzrə kurs oxuyur
 • 100-dən çox məqalənin, 3 monoqrafiyanın, üç kitabın müəllifidir
 • Rektorluğun tərəfindən BDU-nun ictimai-siyasi həyatında fəal iştirak etdiyinə görə 9 dəfə təşəkkür almışdır

TƏDQİQAT SAHƏSİ

 • Paleometal dövrü əkinçilik-maldarlıq iqtisadiyyatı.
 • “Azərbaycanın paleometal dövrü maldarlıq kompleksləri” mövzusu üzrə iş aparmışdır. Əsas diqqət həmin dövrün Azərbaycan ərazisində rast gəlinən paleometal dövrü maldarlıq komplekslərinin araşdırılmasına yönəldilmişdir. Tədqiqatda başlıca olaraq Şimali Azərbaycanın paleometal dövrü abidələri araşdırılmışdır. Eyni zamanda Urmiyayanı bölgənin yaşayış məskənləri də tədqiq edilmişdir.

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

 • Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasında, Sankt-Peterburqda, Kiyevdə, Vülnüsdə, Tbilisidə və sairə yerlərdə keçirilən Beynəlxalq konfrans və simpoziumlarda iştirak etmişdir.

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

 • «К вопросу об изучении остатков древних злаковых растений периода палеометалла Азербайджана», - Bakı Universitetinin Xəbərləri, 2003, №2
 • «Обзор скотоводческой экономики периода палеометалла», - Bakı Universitetinin Xəbərləri, 2003, №3.
 • «Основные археологические источники по изучению древнего скотоводческого хозяйства Азербайджана».- Bakı Universitetinin Xəbərləri, 2003, №4.
 • «Древнейшие земледельческие орудия в историографии Азербайджана» - Tarix və onun problemləri», 2003, №2
 • «Основные археологические источники по изучению древнего скотоводческого хозяйства Азербайджана» . – Bakı Universitetinin Xəbərləri, 2004, №1
 • «О проблемах возникновения ранних форм производства» - Bakı Universitetinin Xəbərləri, 2006, №4
 • «К истории изучения хозяйственных комплексов эпохи палеометалла на территории Азербайджана (вторая половина ХХ столетия). – «Tarix və onun problemləri», 2008, №3
 • Azərbaycanın erkən əkinçilik cəmiyyətilərində iqtisadiyyatın rolu, Azərbaycan Arxeologiyası jurnalı, №2, 2011 il
 • Azərbaycanın paleometal dövrü maldarlıq kompleksləri // Tarix və gerçəklik, 2014, 1
 • Azərbaycanda əkinçilik komplekslərinin öyrənilməsi tarixindən // Tarix və gerçəklik, 2014, 3
 • Azərbaycan son Tunc-ilk Dəmir Dövrü abidələrində maldarlıq iqtisadiyyatının dəyişikliklərinin əksi, Azərbaycan Arxeologiyası jurnalı, №4, 2015 il
 • Gəncə Qazax düzünün paleometal dövrü abidələri. Bakı. Tarix və Onun Problemləri. 2016, №2, 298-301
 • Mil-Qarabağ və Muğan düzü eneolit kompleksləri. Tarxi və onun problemləri, Bakı 2016, N 2, s.53-57

KİTABLAR

 • Земледельческое производство эпохи палеометалла на территории Азербайджана (тысячелетие до н.э.). Baku, 1991.
 • Скотоводческо-земледельческая экономика обществ палеометалла на территории Азербайджана. Baku, 2003
 • Azərbaycan ərazisində paleometal dövrü cəmiyyətlərinin əkinçilik-maldarlıq iqtisadiyyatı». Bakı, 2008
Bookmark and Share