ANA SƏHİFƏ 1 TARİXİMİZ 1 ELMİ ŞURA 1 LABORATORİYALAR 1 MUZEY 1 AMERİKAŞÜNASLIQ MƏRKƏZİ 1 FAYDALI LİNKLƏR 1 ƏLAQƏ 1 KONFRANSLAR 1

Cəlilov Abutalıb

CƏLİLOV ABUTALIB HÜMBƏT OĞLU

Tarix elmləri namizədi, Bakı Dövlət Universitetinin Tarix fakültəsinin «Slavyan ölkələri tarixi» kafedrasının dosenti , kafedra rehbəri əvəzçi
Tel:(+99412) 439-09-12

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

 • 17 iyul 1950-ci ildə Bakı şəhərində anadan olmuşdur.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

 • 1968-1973-cü illərdə Bakı Dövlət Universitetinin Tarix fakültəsində ali təhsil almışdır.
 • 1981-ci ildə Moskva Dövlət Tarix-Arxiv institutunda «1920-1932-ci illərdə Azərbaycan neft sənayesinin idarəçiliyinin təşkili» mövzusunda namizədlik dissertasiyasını müdafiə etmişdir.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 1973-cü ildə Bakı Dövlət Universitetini bitirdikdən sonra Tarix fakültəsində baş laborant, müəllim, baş müəllim işləmiş və hal-hazırda dosent vəzifəsində çalışır.
 • 1979-cu ildən Tarix fakültəsinin «Slavyan ölkələri tarixi» kafedrasında çalışır.
 • «Slavyan ölkələri tarixi» fənnini tədris edir. Tədris etdiyi fənn slavyan xalqlarının qədim, orta əsrlər və yeni dövrünü əhatə edir.
 • İyirmidən artıq məqalənin müəllifidir

TƏDQİQAT SAHƏSİ

 • Tədqiqat sahəsi Azərbaycan tarixinin XIX əsrin sonu – XX əsrin əvvəllərini əhatə edən dövrü əhatə edir. Tədqiqat mövzusu Bakı sənaye rayonunun Cənubi Qafqazın iqtisadi inkişafına təsiri məsələsinə həsr olunub. Bundan əlavə slavyan ölkələri tarixinin müxtəlif məsələlərinə həsr olunmuş ayrı-ayrı problemləri tədqiqat obyektidir.

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

 • Son beş ildə «Qusçular müharibələri və onların Çexiya tarixində yeri»,
 • «XVII əsrin ortaları və ikinci yarısında Rus-Polşa münasibətləri tarixindən»,
 • «Bakı sənaye rayonunun XIX əsrin sonu - XX əsrin əvvəllərində Cənubi Qafqazın nəqliyyat kommunikasiyalarının inkişafına təsiri haqqında» adlı məqalələri çapdan çıxıb. 2004-cü ildə çapdan çıxmış
 • «Slavyan ölkələri tarixi» ümumi kursunun proqramının, 2008-ci ildə çapdan çıxmış
 • «Slavyan ölkələri tarixi» mağistr kursunun proqramının müəlliflərindən biridir.
 • Об уровне развития промышленности Южного Кавказа в начале ХХ века (Сравнительный анализ на основе материалов фабричной инспекции) Tarix və onun problemləri (nəzəri, elmi, metodik jurnal) №3, 2015
 • XIX əsrin sonu-ХХ əsrin əvvələrində Bakı sənayə rayonunun Yelizavetpol huberniyasının iqtisadiyatında təsirinin bəzi məsələləri. Tarix və onun problemləri (nəzəri, elmi, metodik jurnal Heneral Səməd bəy Mehmandarovunun 160 illik yubileyinə həsr olunmuş xüsusi buraxılışının №4 2015
 • Табачная промышленность Южного Кавказа и Азербайджан ( конец XIX- нач. XX века) Tarix və Onun problemləri N 3, 2016 səh 109-113
 • İrəvan Quberniyasının iqtisadiyyatının bəzi məsələləri. Tarix və Onun problemləri N4, 2016. s.51-55
Bookmark and Share