ANA SƏHİFƏ 1 ELMİ ŞURA 1 LABORATORİYALAR 1 MAGİSTRATURA və DOKTORANTURA 1 MÜBADİLƏ PROQRAMMLARI 1 KONFRANSLAR 1 ƏLAQƏ 1

Cəlilov Abutalıb

CƏLİLOV ABUTALIB HÜMBƏT OĞLU

Tarix üzrə fəlsəfə doktoru, Bakı Dövlət Universitetinin Tarix fakültəsinin «Slavyan ölkələri tarixi» kafedrasının dosenti , kafedra müdiri.
Tel:(+99412) 439-09-12

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

 • 17 iyul 1950-ci ildə Bakı şəhərində anadan olmuşdur.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

 • 1968-1973-cü illərdə Bakı Dövlət Universitetinin Tarix fakültəsində ali təhsil almışdır.
 • 1981-ci ildə Moskva Dövlət Tarix-Arxiv institutunda «1920-1932-ci illərdə Azərbaycan neft sənayesinin idarəçiliyinin təşkili» mövzusunda namizədlik dissertasiyasını müdafiə etmişdir.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 1973-cü ildə Bakı Dövlət Universitetini bitirdikdən sonra Tarix fakültəsində baş laborant, müəllim, baş müəllim işləmiş və hal-hazırda dosent vəzifəsində çalışır.
 • 1979-cu ildən Tarix fakültəsinin «Slavyan ölkələri tarixi» kafedrasında çalışır.
 • «Slavyan ölkələri tarixi» fənnini tədris edir. Tədris etdiyi fənn slavyan xalqlarının qədim, orta əsrlər və yeni dövrünü əhatə edir.
 • 30-dan artıq məqalənin müəllifidir

TƏDRİS ETDİYİ FƏNLƏR

 • Slavyan ölkələri tarixi qədim və yeni dövrləri əhatə edir
 • Magistraturada tədris etdiyi fənlər Slavyan ölkələrində mərkəzləşdirilmiş dövlətlərin yaranması

TƏDQİQAT SAHƏSİ

 • Tədqiqat sahəsi Azərbaycan tarixinin XIX əsrin sonu – XX əsrin əvvəllərini əhatə edən dövrü. Tədqiqat mövzusu Bakı sənaye rayonunun Cənubi Qafqazın iqtisadi inkişafına təsiri məsələsinə həsr olunub. Bundan əlavə slavyan ölkələri tarixinin müxtəlif məsələlərinə həsr olunmuş ayrı-ayrı problemləri tədqiqat obyektidir.

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

 • Son beş ildə «Qusçular müharibələri və onların Çexiya tarixində yeri»,
 • «XVII əsrin ortaları və ikinci yarısında Rus-Polşa münasibətləri tarixindən»,
 • «Bakı sənaye rayonunun XIX əsrin sonu - XX əsrin əvvəllərində Cənubi Qafqazın nəqliyyat kommunikasiyalarının inkişafına təsiri haqqında» adlı məqalələri çapdan çıxıb. 2004-cü ildə çapdan çıxmış
 • «Slavyan ölkələri tarixi» ümumi kursunun proqramının, 2008-ci ildə çapdan çıxmış
 • «Slavyan ölkələri tarixi» mağistr kursunun proqramının müəlliflərindən biridir.
 • Об уровне развития промышленности Южного Кавказа в начале ХХ века (Сравнительный анализ на основе материалов фабричной инспекции) Tarix və onun problemləri (nəzəri, elmi, metodik jurnal) №3, 2015
 • XIX əsrin sonu-ХХ əsrin əvvələrində Bakı sənayə rayonunun Yelizavetpol guberniyasının iqtisadiyatında təsirinin bəzi məsələləri. Tarix və onun problemləri (nəzəri, elmi, metodik jurnal Heneral Səməd bəy Mehmandarovunun 160 illik yubileyinə həsr olunmuş xüsusi buraxılışının №4 2015
 • Табачная промышленность Южного Кавказа и Азербайджан ( конец XIX- нач. XX века) Tarix və Onun problemləri N 3, 2016 səh 109-113
 • İrəvan Quberniyasının iqtisadiyyatının bəzi məsələləri. Tarix və Onun problemləri N4, 2016. s.51-55
 • "Slavyan Ölkələri Tarixi" fənni üzrə bakalavr pilləsi üçün proqram Bakı. 2017 həmmüəllif
 • «Нефтеная промышленность-как источник увеличения численности рабочих в Северном Азербайджане в конце Х1Х-начале ХХ века»,Tarix və onun problemləri (nəzəri, elmi, metodik jurnal) 2017, №2 sayında
 • «Поляки в нефтяной промышленности Азербайджана» Tarix və onun problemləri (nəzəri, elmi, metodik jurnal) №4 sayında 2017
 • “Женский труд в промышленности Северного Азербайджана в конце Х1Х-начале ХХ века” adlı məqaləsi 25 noyabr 2017-ci ildə Azərbaycan Universitetində “Gender problemi və müasir Azərbaycan” mövzusuna həsr olunmuş elmi-praktik konfransın materialları toplusunda
 • Сборник тестов. Всемирная история. 9-й класс. Баку, 2017, (27,5 ç.v.); test toplusunun həmmüəllifidir.
 • Программа «История славянских стран» для степени бакалавра, Баку, 2017, AMEA-nın mətbəsində, 4,25 ç.v.
 • A.Cəlilovun S.Mustafayevanın “Cənubi Qafqazda ərazi və sərhəd dəyişiklikləri (1917-1922-ci illər)”. Bakı: «Avropa» nəşriyyatı 2017, 19,5 ç.v. monoqrafiya redaktor
 • Нефтяная Политика Правительства Азербаджанской Демократической Республики. Tarix və Onun Problemləri N2. 2018.  s. 39-44
Bookmark and Share