ANA SƏHİFƏ 1 ELMİ ŞURA 1 LABORATORİYALAR 1 MAGİSTRATURA və DOKTORANTURA 1 MÜBADİLƏ PROQRAMMLARI 1 KONFRANSLAR 1 ƏLAQƏ 1

İbrahimova Rəna

Rəna Muxtar qızı İbrahimova

T.e.n. baş müəllim
Tel:(+99455) 790-95-38

E-mail: [email protected]

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

 • 1954-cü il aprelin 22-də Bakı şəhərində qulluqçu –ziyalı ailəsində anadan olmuşdur.
 • 1971 –ci ildə Bakı şəhərindəki 18 №-li orta məktəbi bitirmişdir.
 • 1992-1996-cı illərdə «Etnoqrafiya» ixtisası üzrə BDU-nun qiyabi aspiranturasında təhsil almışdır.
 • 1997-ci ildə Y.V.Çəmənzəminlinin əsərlərində etnoqrafik görüşlər» adlı namizədlik dissertasiyasını müdafiə etmişdir.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

 • 1979-cu ildə Azərbaycan Dövlət Universitetinin Tarix fakültəsini bitirib.
 • 1997-ci ildə «.Y.V.Çəmənzəminlinin əsərlərində etnoqrafik görüşlər» mövzusunda namizədlik dissertasiyanı müdafiə etmişdir.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 1979-cu ildən Arxeologiya və etnoqrafiya kafedrasında çalışır.
 • 1979-cu ildə Azərbaycan Dövlət Universitetinin Tarix fakültəsini bitirmişdir.
 • 1979-cu ildən 1992-ci ilədək Arxeologiya və etnoqrafiya kafedrasında laborant, sonra baş laborant vəzifəsində çalışmışdır.
 • 1992-ci ildə həmin kafedrada müəllim, 2002-ci ildən isə baş müəllim vəzifəsini utmuşdur.
 • Hal-hazırda bakalavr pilləsində «Etnoqrafiya əsasları və Azərbaycan etnoqrafiyası», "Etnoqrafiya" fənlərindən, magistr pilləsində isə «Azərbaycan etnoqrafiyasının mənbəşünaslığı» problemi üzrə mühazirə və seminar dərsləri aparır.
 • 40-dan elmi məqalənin və 1 tədris proqramının müəllifidir.

TƏDRİS ETDİYİ FƏNLƏR

 • Etnoqrafiya, Ümumi Etnoqrafiya, ABŞ Etnoqrafiyası.

TƏDQİQAT SAHƏSİ

 • XV-XVIII əsrlər Azərbaycan etnoqrafiyasının mənbəşünaslığı
 • Azərbayjan Avropa səyyahlarının gözü ilə Mərhələ III: XVII əsr Avropa səyyahlarının Azərbayjan haqqında verdikləri məlumatların müqayisəli analizi.
 • Mövzu Azərbaycan etnoqrafiyası mənbəşünaslığı mövzusu baş müəllim tarix üzrə fəlsəfə doktoru Rəna Muxtar qızı İbrahimovanın tədqiqatlarının əsasını təşkil etmişdir. Adı çəkilən mövzu ilə bağlı baş müəllim Rəna Muxtar qızı İbrahimova elmi ədəbiyyatda və rəsmi sənədlərdə təsadüfi edilən etnoqrafik məlumatları sistemləşdirmiş və onları ayrı-ayrı məqalələrdə elmi ictimaiyyətin diqqətinə çatdırmışdır. Onun Qafqaz etnoqrafiyası ilə bağlı yazılar xüsusilə maraqlıdır.

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

 • Qafqazın Arxeologiyası, etnologiyası, folkloru (Beynəlxalq konfrans) Bakı-2005.
 • Azərbaycan MEA, Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutu, 2006-2007-ci illərdə Azərbaycanda aparılmış arxeoloji və etnoqrafik tədqiqatların yekunları. Bakı, 2007
 • Yazılı mənbələrdə Naxçıvan haqqında etnoqrafik məlumatlar // ”Naxçıvan Muxtar Respublikasının 90 illiyinə həsr olunmuş elmi konfransın materialları // Bakı, Azpoliqraf, 2014, səh.128-129
 • Azərbayjanda ənənəvi uşaq tərbiyəsi məsələsinə dair // Ümummilli lider H.Əliyevin 91 illik yubileyinə həsr olunmuş Сəmiyyət və Təhsilin inkişaf strategiyası VI Respublika Elmi Konfransının materialları. Bakı, 2014, s.360-365
 • Из истории мультикультурализма в Азербайджане. Mədəni müxtəliflik:dünya və Azərbaycan. Beynəlxalq elmi-praktik konfrans 29 aprel 2016-cı il. S.148-150
 • Проблемы этнографического изучения тюркских народов Северного Кавказа. //Azərbaycanda Türk xalqları tarixinin tədqiqi və tədrisi məsələsi, 18-19 may 2017-ci ildə keçirilən Respublika Konfransının materialları, səh.113-114
 • XIX əsrdə Qafqazda uşaqların ənənəvi tərbiyəsinin xüsusiyyətləri // Çağdaş dövr və təhsil, IX Ümumrespublika elmi-praktiki konfransın materialları, Bakı, 2017, səh
 • Прежитки первобытных верований в Азербайджане в XIX веке..Xalq Cümhuriyyəti - 100: Müsəlman Şərqində ilk Parlamenti Respublika 21-23 may 2018-ci il Beynəlxalq Elmi Konfransın Xülasələri s.164
 • Относительно некоторых вопросов семейного быта у народов Кавказа в XIX в. // Ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin anadan olmasının 95-ci ildönümünə həsr olunmuş “Təhsildə tarixilik və müasirlik” mövzusunda X Ümumrespublika elmi-praktik konfransının materialları. 8 may 2018, s.248-250
 • Роль музеев-заповедников в эстетическом и патриотическом воспитании молодого поколения Азербайджана / Muzeyşünaslığın Tədrisi Problemləri II Respublika Elmi Konfransı 2018, 30 noyabr

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

 • «A.Olearinin «Səyahətnamə» əsəri etnoqrafik mənbə kimi», // BDU-nun «Xəbərləri», Humanitar elmlər seriyası, Bakı, № 2, 2003
 • « A.Olearinin «Səyahətnamə»sində ailə məişətinin məsələlərinin işıqlandırılması». // BDU, «Dil və ədəbiyyat» jurnalı, Bakı, № 4, 2003
 • «A.Olearinin «Səyahətnamə»sində mənəvi mədəniyyət məsələlərinin işıqlandırılması». // Xəzər Universiteti «Azərbaycan Arxeologiyası», Bakı, № 1-4, 2004
 • «Изучения этнографии Азербайджана на основе письменных источников Азярбайъан МЕА, Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutu, Beynəlxalq elmi konfransın materialları, Bakı, 2005
 • «Накопление этнографического материала об Азербайджане в XVIII в.». // BDU, «Tarix və onun problemləri», Bakı , №3, 2006
 • «Книга «Кавказ» Александра Дюма как ценный этнографический источник». //Azərbaycan MEA jurnalı, Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutu, 2006-2007-ci illərdə Azərbaycanda aparılmış arxeoloji və etnoqrafik tədqiqatların yekunları. Bakı, 2007.
 • «Сборник документов дипломатических и торговых сношений Московский Руси с Персии в XVII в» как письменный источник по этнографии Азербайджана. // Azərbaycan Pedaqoji Universiteti, «Xəbərləri» jurnalı № 2, Bakı - 2008
 • Qafqaz etnoqrafiyasına dair məlumatların XIX əsr ədəbi yaradıjılığının araşdırılması // Bakı Universitetinin Xəbərləri 2014, №1, səh. 107-113
 • Ənənəvi uşaq tərbiyəsinə dair// Prof. Q.İsmayılzadənin 80 illik yubileyinə həsr olunmuş məqalələr toplusu.
 • Latın Amerikası ölkələrində etnokonfessional proseslər. Proqram. 2014
 • Географическое изучение Азербайджана на основании писменных источников XVII века (Дневники Тектандера и Феодота Котова) // BDU-nun Elmi Xəbərləri
 • Этнографическое изучение Азербайджана на основании писменных источников XVIII века // AMEA-nın Xəbərləri 2015
 • Ənənəvi uşaq tərbiyəsinə dair // Prof. Q.İsmayılzadənin 80 illik yubileyinə həsr olunmuş məqalələr toplusu s.159-166
 • Духовная культура азербайджанцев в письменных источниках 17 века // Ümummilli Liderimiz Heydər Əliyevin anadan olmasının 93-cü ildönümünə həsr olunmuş “Təhsildə pedaqoji yanaşmalar: keçmişin təcrübəsi və gələcəyə baxış” adlı Konfransın materialları. 4-5 may 2016. s.127-129
 • Поддерживающее обучение как метод повышения качества образования в ВУЗе. // Ümummilli Liderimiz Heydər Əliyevin anadan olmasının 93-cü ildönümünə həsr olunmuş “Təhsildə pedaqoji yanaşmalar: keçmişin təcrübəsi və gələcəyə baxış” adlı Konfransın materialları. (həmmüəlluf)4-5 may 2016. s.123-125
 • Отражение элементов материальной и духовной культуры Азербайджана в письменных источниках 17 века. Известия НАН Азербайджана, № 4, 2016, с.115-118
 • Пережитки первобытных верований у народов Кавказа XIX в. // Tarix və onun problemləri, N 4, 2017, səh. 311-317
 • Şimali Qafqaz xalqlarının dəfn adətləri haqqında “Azərbaycanda arxeoloji və etnoqrafik araşdırmalar” / T.Büntadovun 90 illik yubileyinə həsr olunmuş Elmi Sessiyanın materialları bakı, 07 fevral 2018, s.154-156
 • Депортация народов Северного Кавказа во 2-ой половине 19 века / Qafqazda deportasiyalar Respublika Elmi Konfransının materialları, 29 noyabr 2018-11-28
 • Относительно Некоторых Вопросов Духовной Культуры Народов Кавказа в XIX в. Tarix və Onun Problemləri. N4. 2018. s. 301-305
 • Azərbaycan Folklor Nümunələrində Ailə Etiketi Məsələlələrində Dair. Tarix və Onun Problemləri, 2019, N3, s.351-356
 • XIX-XX əsrlərdə Azərbaycanda Etnokonfessional Proseslər. Tarix və Onun Problemləri, 2019, N4, s. 259-265.

TƏDRİS-METODİKİ İŞLƏRİ

 • «Azərbaycan etnoqrafiyasının mənbəşünaslığı» ixtisası üzrə magistr hazırlığı üçün proqram. Bakı, 2006
 • Latın Amerikası ölkələrində etnokonfessional proseslər. Proqram. 2014
 • Etnoqrafiyanın əsasları. Proqram. 2014
 • ABŞ etnologiyası. Proqram. 2014
Bookmark and Share