ANA SƏHİFƏ 1 ELMİ ŞURA 1 LABORATORİYALAR 1 MAGİSTRATURA və DOKTORANTURA 1 MÜBADİLƏ PROQRAMMLARI 1 KONFRANSLAR 1 ƏLAQƏ 1

Baxşəliyev Tahir Şamil oğlu

BƏXŞƏLİYEV TAHİR ŞAMİL oğlu

Tarix elmləri doktoru, Bakı Dövlət Universitetinin Tarix fakültəsinin «Slavyan ölkələri tarixi» kafedrasının professor

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

 • 26 aprel, 1951-ci ildə Beylaqan r-nu Şahsevən kəndində anadan olub.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏSİ

 • 1967-ci ildə Şahsevən kənd  orta məktəbin əla qiymətlərlə bitirib
 • 1967-ci ildə Azərbaycan Dövlət Universitetinin Tarix fakültəsinə daxil olub
 • 1972-ci ildə həmin fakültəni fərqlənmə diplomu ilə bitirib.
 • 1973-ci ildə Bakı Dövlət Universitetin ilk, Karl Marx adına təqaüdçülərindən biri olub
 • 1973-cü ildə SSRİ tarixi kafedrasının nəzdində 07.00.02 - SSRİ tarixi ixtisası üzrə aspiranturaya daxil olub
 • 1980-ci ildə namizədlim dissertasiya müdafiə edib
 • 1991-ci ildə doktorluq dissertasiyası müdafiə edib
 • 1994-cü ildə professor elmi dərəcəsi alıb

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • Bölgü komissiyasının qərarı ilə 26 avqust 1972-ci il tarixində SSRİ tarixi kafedrasında baş laborant vəzifəsində təyin olub
 • 1975-ci ildən 1977-ci ilə kimi BDU-nun komsomol komitəsinin katibi vəzifəsində çalışıb
 • Həmin illərdə SSRİ tarixi kafedrasında müəllim, baş müəllim, dosent, professor vəzifəsində çalışıb
 • 1994-2000-ci illərdə Türk və Qafqaz xalqları tarixi kafedrasında müdri olub.
 • 1994-2000-ci illərdə BDU-nun Tərbiyə işləri üzrə prorektor vəzifəsində işləyib.
 • 2014-cü ildən BDU-nun Slavyan xalqları tarixi kafedrasının professordur, Bakı Dövlət Universitetinin və Tarix fakültəsinin Elmi Şurasının, ixtisaslaşmış doktorluq müdafiə şurasının üzvü olub.

TƏDQİQAT SAHƏSİ

 • Tədqiqat sahəsİ, əsasən SSRİ, Türk və Qafqaz və Slavyan ölkələri tarixi ilə əlaqədadır.

TƏDRİS ETDİYİ FƏNLƏR

 • Slavyan ölkələri tarixi -3
 • Magistr kursu: Slavyan ölkələri tarixi İkinci dünya müharibəsi illərdə.

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏR

 • Azərbaycan SSRİ-nin ali məktəblərində aspirantura yolu ilə elmi kadrların hazırlanması, S.M.Kirov adına ADU-nun Elmi əsərləri. Tarix və fəlsəfə elmləri seriyası. 1975, № 1
 • Səkkizinci beşillikdə Azərbaycan SSR ali məktəblərində ixtisaslı kadrların hazırlanmasının bəzi məsələləri ADU-nun Elmi əsərləri. Tarix və fəlsəfə elmləri seriyası. 1977, № 6
 • İ.B.Berxin. SSRİ tarixi (1917-1937-ci illər). (Rus dilindən Azərbaycan dilinə tərcümə).Bakı, «Maarif». 1977 Ali məktəblərdə aparılan elmi-tədqiqat işlərinin istehsalatla əlaqəsi ADU-nun Elmi əsərləri. Tarix və fəlsəfə elmləri seriyası. 1978, №
 • 6 Azərbaycanın ali məktəblərində inkişaf etmiş sosializm şəraitində elmi-pedaqoji kadrların hazırlanması. (Rus dilində) Elmi əsərlərin tematik məcmuəsi. Bakı, ADU-nun nəşri, 1981
 • Məktəblilərə SSRİ-nin 60 illiyi haqqında Bakı, «Maarif» 1982 Sovet Azərbaycanında ali məktəbin inkişafı. (Rus dilində) Bakı, «Maarif» 1984
 • SSRİ-nin yaradılmasında proletar diktaturası orqanlarının rolu Elmi əsərlərin tematik məcmuəsi. Bakı, ADU-nun nəşri, 1984
 • Onuncu beşillikdə Azərbaycan SSR-də elmi ziyalıların say tərkibinin artması Elmi əsərlərin tematik məcmuəsi. Bakı, ADU-nun nəşri, 1985
 • Azərbaycan SSR-də Ali və Orta İxtisas təhsilinin inkişafı və respublika ziyalılarının ixtisas tərkibinin dəyişilməsi. (rus dilində) Elmi əsərlərin tematik məcmuəsi. Bakı, ADU-nun nəşri, 1986
 • Məktəblilərə Böyük Oktyabr sosialist inqilabı haqqında Bakı, «Maarif», 1987
 • Böyük Oktyabr və Sovet Azərbaycanının ziyalıları Elmi əsərlərin tematik məcmuəsi. Bakı, ADU-nun nəşri, 1988
 • Azərbaycanın mədəni-maarif ziyalıları Elmi əsərlərin tematik məcmuəsi. Bakı, Azərbaycan Universiteti nəşriyyatı, 1989,
 • Azərbaycan SSR ziyalılarının tərkibində və miqdarında dəyişikliklər (rus dilində) Bakı, 1989
 • Türk xalqlarının müasir tarixi (1917-1993-cü illər) proqrammı (Müdafiədən sonra). Bakı Universiteti nəşriyyatı, 1993
 • Türk xalqlarının müasir tarixi yeni proqramm əsasında tədris edilməlidir. (Müdafiədən sonra)
 • Azərbaycan, 12 iyun 1993 Azərbaycan Demokratik Respublikası və ziyalılar. (Müdafiədən sonra)Mədəni-maarif, 1994, № 1-2
 • Gələcəkdəki ilişkilərə təməl atmış olduq «Mesaj» jurnalı, həftəlik xəbər dərgisi. Yıl.3, sayı 149, 25 oktyabr-7 noyabr 1994 Əski SSRİ-dəki türklərin tarixinin bəzi məsələləri (türk dilində). «Mesaj» jurnalı, 1995, 14-20 fevral, №164 (İstanbul)
 • Keçmiş SSRİ-dəki türk xalqlarının müasir tarixinə ümumi bir baxış Bakı Universitetinin 75 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi konfransının materialları. BDU, 1995
 • Tatarıstan Respublikasının müasir tarixindən Türk və Qafqaz xalqları tarixinin bəzi məsələləri. BDU, 1997 Heydər Əliyevin nitq və çıxışlarında gənclərin mənəvi tərbiyə məsələləri Bakı Universiteti xəbərləri, 1998, № 1
 • Azərbaycanın sahibkar kəndlər Rusiya işğalından sonraki dövrdə (1820-1890-ci illər)” adlı monoqrafiya. Бакы: Elm nəşriyyatı 2015
 • Slavyan ölkələri İkinci Dünya müharibəsi illərində müvzusunda. Magistratura səviyyəsi üçün ixtisas fənni proqram. BDU, nəşriyyatı, 2015.
 • Krımın tarixinə dair. BDU-nun Xəbərləri, humanitar elmlər seriyası.N1, səh, 96-106, 2015.
 • Krımın tarixinə dair. Turan-ilimi fikir və mədəniyyət dərgisi N27, səh 77-84,2016.
 • Slavyan ölkələri tarixi (1917-2015). Ali məktəblərin bakalavr səviyyəsi üçün dərslik BDU, 2016.
 • "Slavyan Ölkələri Tarixi " fənni üzrə bakalavr pilləsi üçün proqramm, Bakı, 2017, həmmüəllif
 • T.Baxşəliyev H.N.Məmmədovun “Polşanın müasir tarixi (XX əsrin sonları-XXI əsrin əvvəlləri)” Bakı: «Mürtəcim» Nəşriyyatı-Poliqrafiya mərkəzi 2017, 9,5 ç.v. adlı dərs vəsaitinin elmi redaktoru
 • Slavyan Ölkələri Tarixi 1917-2015-ci illər, ali məktəblərin bakalavriat səviyyəsi üzrə ixtisas üçün dərslik. Bakı, 2018.ci il

 

Bookmark and Share