ANA SƏHİFƏ 1 TARİXİMİZ 1 ELMİ ŞURA 1 LABORATORİYALAR 1 MUZEY 1 KONFRANSLAR 1 TARİXDƏ BU GÜN 1 ƏLAQƏ 1

Baxşəliyev Fazil

Baxşəliyev Fazil Eynulla oğlu

Slavyan ölkələri tarixi kafedrası, baş müəllim

Tarix üzrə elmlər doktoru
Tel:: 439-09-12

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

 • Baxşəliyev Fazil Eynulla oğlu 1955-ci il 24 apreldə Ağdam şəhərində anadan olub.
 • 1972-ci ildə Ağdam şəhərində orta məktəbi bitirib.
 • Bakı Dövlət Universiteti Tarix fakültəsinə 1972-ci ildə daxil olub.
 • Universiteti 1977-ci ildə bitirib.
 • Namizədlik dissertasiyasını 1987-ci ildə müdafiə edib. Namizədlik dissertasiyasının mövzusu «Elmin nailiyyətləri və qabaqcıl təcrübənin kənd təçsərrüfatına tətbiqi» olmuşdur
 • 1977-1981-ci illərdə Ağdam şəhər 3 № li orta məktəbdə işləyib.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

 • 1972-ci ildə Ağdam şəhərində orta məktəbi bitirib.
 • Bakı Dövlət Universiteti Tarix fakültəsinə 1972-ci ildə daxil olub.
 • Universiteti 1977-ci ildə bitirib.
 • Namizədlik dissertasiyasını 1987-ci ildə müdafiə edib. Namizədlik dissertasiyasının mövzusu «Elmin nailiyyətləri və qabaqcıl təcrübənin kənd təçsərrüfatına tətbiqi» olmuşdur
 • Doktorluq dissertasiyasının mövzusu isə «Şimali Azərbaycanın sahibkar kəndi XIX əsrin sonu-XX əsrin əvvəllərində»dir. Doktorluq dissertasiyasını müdafiə edib

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 1977-1981-ci illərdə Ağdam şəhər 3 № li orta məktəbdə işləyib.
 • 1981-88-ci illərdə Xankəndi Dövlət Pedoqoji İnstitutunda fəaliyyət göstərib.
 • 1988-ci ildən 1990-cı ilə qədər isə Cəncə Dövlət Pedaqoji Universitetində işləyib.
 • 1990-99- cu illərdə öz fəaliyyətini Azərbaycan Dövlət Pedoqoji Universitetində davam etdirib.
 • 1999-2005-ci illərdə Bakı şəhər 160№li orta məktəbdə fəaliyyət göstərib.
 • 2005-ci ildən bəri isə Bakı Dövlət Universitetində işləyir. İşlədiyi kafedra "Slavyan ölkələri tarixi"dir.
 • Dərsləri də slavyan ölkələri tarixi fənnindən aparır.
 • 77 məqalə, 2 monoqrafiya və 1 kitab müəllifidir.

TƏDQİQAT SAHƏSİ

 • Tədqiqat sahəsi «Rusiyanın yeni dövr tarixi» dir.
 • Qarabağın el obaları. Bakı. 2007
 • Şimalı Azərbaycanın Sahibkar kəndi XIX əsrin sonu - XX əsrin əvvəllərində

BEYNƏLXALQ KONFRANSLAR

 • «Революция 1917 года в России: на путях восстановления независимости Азербайджана» adlı məqaləsi Сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции: Россия на переломе эпох: К 100-летию российской революции 1917 года. Республика Башкортостан, г. Стерлитамак 14 апреля 2017
 • “M.P.Vaqifin ictimai-siyasi fəaliyyəti haqqında” adlı məqaləsi noyabr 2017-ci ildə Bakı Dövlət Universitetinin Filologiya fakültəsində görkəmli Azərbaycan şairi və ictimai xadimi M.P.Vaqifin 300 illik yubileyinə həsr olunmuş konfransın materiallar
 • “Azərbaycan qadınları müasir cəmiyyətimizin aparıcı qüvvələrindən biridir” adlı məqaləsi 24-25 noyabr 2017-ci ildə Azərbaycan Universitetində “Gender problemi və müasir Azərbaycan” mövzusunda elmi-praktik konfransın materialları
 • “Azərbaycan Respublikasının islam ölkələri ilə iqtisadi əməkdaşlığı” adlı tezisi 26-27 aprel 2017-ci ildə Bakı Dövlət Universitetində “İslam həmrəyliyi – 2017: Reallıqlar və perspektivlər” mövzusuna həsr olunmuş Respublika elmi – metodik konfransının materialları
 • «J.Von Hammer Osmanlı imperiyasının yaranması haqqında» adlı tezisi 18-19 may 2017-ci ildə Bakı Dövlət Universitetində Azərbaycanda türk xalqları tarixinin tədqiqi və tədrisi məsələləri mövzusunda həsr olunmuş Respublika elmi – praktik konfrans materiallarında
 • «XX əsrin əvəllərində Şimali Azərbaycanın sahibkar kəndində çarizmin aqrar siyasətinin gedişində yeni cəhətlər» adlı tezisi 4-5 may 2017-ci ildə Azərbaycanşünaslığın aktual problemləri. Ümummillilider Heydər Əliyevin anadan olmasının 94-cü ildönümünə həsr olunmuş Beynəlxalq elmi-praktik konfrans materiallarında
 • «Необходимость усиления солидарности общества против экстремизма в современном мире» adlı tezisi “Противодействие распространению идеологии экстремизма и терроризма среди молодежи” mövzusuna həsr olunmuş Межрегиональная научно-практическая конференция г. Уфа РФ. Konfrans materiallarında
 • «Ход последнего этапа крестьянской реформы в Закавказье» adlı tezisi 26-27 may 2017-ci ildə Материалы II Всеукраинской социально-гуманитарной конференции həsr olunmuş Beynəlxalq elmi-praktik konfrans materiallarında
 • «İslam ölkələri əməkdaşlığının genişlənməsi və əhəmiyyəti» adlı tezisi 1-2 iyun 2017-ci ildə “Müasir dəyişən dünyada xalqların milli özünüdərki və özünün təsdiqi prosesinin aktual problemləri” mövzusuna həsr olunmuş Beynəlxalq elmi konfrans materiallarında
 • “Urbanizasiyalı sənayeləşmə şəraitində Bakı şəhərinin tarixiliyi və özünəməxsusluğunun saxlanmasının zəruriliyi” adlı tezisi 29-30 aprel 2017-ci ildə Azərbaycan Texniki Universitetində “Urbanizasiyalı sənayeləşmə şəraitində mədəni irsin və biomüxtəlifliyin qorunması” mövzusuna həsr olunmuş Beynəlxalq elmi konfrans materiallarında

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

 • XIX əsrdə çarizmin müstəmləkə siyasətində kəndli rolu və yeri haqqında. Pedaqoji Universitetinin Xəbərləri. N2, Bakı, 2002., s.270-275.
 • Rusiyanın Cənubi Qafqazdakı idarəçilik sistemində Ali müsəlman silkinə münasibət məsələsi haqqında. Pedaqoji Universitetinin Xəbərləri. N3, Bakı, 2002., s. 143-148.
 • 1870-ci il 14 may kəndli islahatından sonra Şimalı Azərbaycanda kəndli asılı münasibətlərinin təkamülü haqqında bəzi qeydlər. Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin 84-cü ildönümünə həsr olunmuş Respublika Elmi Konfransının materialları. Bakı, 2002., s. 22-28.
 • Rusiya işğalınan sonra Şimalı Azərbaycanda torpaq mülkiyyəti formaları haqqında bəzi qeydlər. Tarix və Onun problemləri N3. Bakı, 2002., s.41-46.
 • 1870-ci il 14 may Kəndli İslahatına hazırlıq haqqında bəzi qeydlər. Bakı, SDU-nun Elmi Xəbərləri s.2, N3, s. 31-35. 2006
 • 1912-ci il 20 dekabr qanunu və ya Cənubi Qafqazda yeni kəndli islahatı. Bakı, 2007
 • XX əsrin əvvəllərində Şimalı Azərbaycanda çarizmin aqrar siyasətinin bəzi xüsusiyyətləri və ya yeni kəndli islahatına hazırlıq. Tarix və Onun problemləri N3. Bakı, 2007, s.44-50.
 • XX əsrin əvvəllərində çarizmin Şimali Azərbaycanda aqrar siyasətinin bəzi xüsusiyyətləri. Bakı, 2008
 • Slavyan ölkələri tarixi magistr kursunun proqramı. Bakı, 2008
 • Cənubi Qafqaz quberniyaları üzrə bəy komissiyalarının təşkili və 1870-ci il 14 may kəndli islahatına hazırlıq işində onların rolu. BDU-Xəbərləri ( humanitar elmlər seriyası N1, Bakı, 2008. s, 70-76.
 • Şimalı Azərbaycanın sahibkar kəndi 1870-ci 14 may kəndli islahatına hazırlıq ərəfəsində və ondan sonrakı ilk dövrdə. Tarix fakültəsi əməkdaşlarının BDU-NUN 90 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi-praktik konfransının materialları. Bakı, 2009., s.242-246.
 • Azərbaycan sahibkar kəndinin vəziyyəti 1870-ci il 14 may islahatından sonra. Azərbaycan Arxeologiya və Etnoqrafiyası, N2, Bakı, 2010., s. 177-182.
 • Şimalı Azərbaycanda 1870-ci il kəndi islahatının heyata keçirilməsində iki əsas mərhələ haqqında. Bakı Universitetinin Xəbərləri ( humanitar elmlər seriyası) N3, Bakı., 2010, s.87-93.
 • XX əsrin əvvəllərində Şimalı Azərbaycanda mülkədar tarpaq sahibliyinin  durumunda yeni xüsusiyyətlər. Türk dünyası Dünəni və bu günü mövzusunda Beynəlxalq Elmi Konfransın tezisləri. Bakı 2011., s. 358-262.
 • XIX əsrin sonlarında Şimalı Azərbaycan Respublikası. Uğurlar və perspektivlər. 16 noyabr 2011-ci il Beynəlxalq Elmi Konfrasın materialları. Bakı. 2012., s.60-65
 • XX əsrin əvvəlində Şimalı Azərbaycanda sahibkar kəndində  ipəkçilikdə əmtəə-kapitalist münasibətlərinin inkişafı. Azərbaycannın Dövlətçilik tarixi. Respublika Elmi Konfransının materialları. Sumqayıt. 2012., s. 105-109.
 • Участие представителей торгово-промышленных кругов в сельскохозяйственной жизни  Северного Азербайджана в конце XIX  веков . Гилея: научный вестник . Выпуск N83. Киев  2013., с. 136-139 ( rus dilində).
 • Аграрная политика Российской империи в Закавказье  в конце XIX - начале XX веков Кавказ и Глобализация. Выпуск 3-4. 2013. ( rus dilində)
 • The Russian Empire in Transcaucasia Agrarian policy of the late XIX early XX centuries Istitute of Strategic Studies of the Caucasus the Caucausus Globalization . Journal of Social, Political and Economic Studies Volume 7 issue 3-4 2013 p 157-164 ( inglis dilində)
 • 1870-ci il Kəndli islahatın elanı çarizmin Ali müsəlman silkinə münasibətində yeni mərhələrin başlanması. Tarix və Onun problemləri N4, Bakı, 2014., s.250-255.
 • Establish of Russian settlements in Azerbaijan village and their further situation. International scientific journal Law and Plotology N29. 2015.
 • Köçürülmə ruslar Azərbaycan kəndində. Journal of Caucassus University. International Journal p. 50-55.
 • Azərbaycan Soviet bə Milli tarixşünaslığında sahibkar kəndində əmtəə-kapitalist münasibətlərinin meydana gəlməsi problemi haqqında. Azərbaycanşünaslığın aktual problemləri. Ümummillilider Heydər Əliyevin anadan olmasının 92-ci ildönümündə həsr olunmuş Beynəlöalq elmi konfransın materialları I hissə. 5-7 may 2015. Bakı s.143-145.
 • The Russian Empire in Transcaucausia : agrarian policy of the late XIX early XX centuries ( sociology of historically process) American Society of International Law november 2015 vol 109 p 131-141 ( inglis dilində)
 • Русские переселенцы в Азербайджан и их дальнейшая судьба. Вопросы истории 2016 N1., с 76-81
 • AZƏRBAYCAN MULTİKULTURAL MƏDƏNİYYƏTİNDƏ ÜMUMBƏŞƏRİLİK MƏSƏLƏLƏRİ. “Müstəqil Azərbaycanın 25 il ərzində keçdiyi tarixi yol” mövzusunda 7 dekabr 2016-cı il tarixində keçirilmiş elmi praktik konfransın materialları. Bakı 2016.
 • Rusiya işğaldan sonra Azərbaycan kəndində sahibkar kəndlilərinin mübarizə formları haqqında. Tarix və Onun problemləri  N3 2017-Bakı. səh.74-78
 • Rusiya İşğalından Sonra Azərbaycan Kəndində Rəmcbər Kəndlilərin Formalaşması Yolları. həmmüəllif BDU Xəbərləri (humanitar elmlər seriyası) N2,  2017,  131-137
 • «Rusiya işğalından sonra Azərbaycan kəndində rəncbər kəndlilərin sosial-hüquqi statusu məsələləri»Bakı Universitetinin Xəbərləri (Humanitar elmlər seriyası) jurnalının 2017 №3 sayında
 • «Rusiya işğalından sonra Azərbaycan kəndində rəncbər kəndlilərin təsərrüfat fəaliyyəti» Bakı Universitetinin Xəbərləri (Humanitar elmlər seriyası) jurnalının 2017 №4 sayında
 • “Rusiya işğalı dövründə Azərbaycan kəndində sahibkar kəndlilərinin mübarizəsinin güclənməsi” Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin Xəbərləri jurnalının №4 2017

KİTABLAR

 • «Qarabağın el-obaları» Bakı, 2007
 • Azərbaycan sahibkar kəndi 1870-ci il kəndli islahatından sonra. ELM. 2014
 • Azərbaycan sahibkar kəndliləri Rusiya işğalından sonra (1820-1890-cu illər) Elm-tədris nəşriyyatı Bakı. 2015.
Bookmark and Share