ANA SƏHİFƏ 1 ELMİ ŞURA 1 LABORATORİYALAR 1 MAGİSTRATURA və DOKTORANTURA 1 MÜBADİLƏ PROQRAMMLARI 1 KONFRANSLAR 1 ƏLAQƏ 1

Baxşəliyev Fazil

Baxşəliyev Fazil Eynulla oğlu

Slavyan ölkələri tarixi kafedrası, baş müəllim

Tarix üzrə elmlər doktoru
Tel:: 439-09-12

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

 • Baxşəliyev Fazil Eynulla oğlu 1955-ci il 24 apreldə Ağdam şəhərində anadan olub.
 • 1972-ci ildə Ağdam şəhərində orta məktəbi bitirib.
 • Bakı Dövlət Universiteti Tarix fakültəsinə 1972-ci ildə daxil olub.
 • Universiteti 1977-ci ildə bitirib.
 • Namizədlik dissertasiyasını 1987-ci ildə müdafiə edib. Namizədlik dissertasiyasının mövzusu «Elmin nailiyyətləri və qabaqcıl təcrübənin kənd təçsərrüfatına tətbiqi» olmuşdur
 • 1977-1981-ci illərdə Ağdam şəhər 3 № li orta məktəbdə işləyib.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

 • 1972-ci ildə Ağdam şəhərində orta məktəbi bitirib.
 • Bakı Dövlət Universiteti Tarix fakültəsinə 1972-ci ildə daxil olub.
 • Universiteti 1977-ci ildə bitirib.
 • Namizədlik dissertasiyasını 1987-ci ildə müdafiə edib. Namizədlik dissertasiyasının mövzusu «Elmin nailiyyətləri və qabaqcıl təcrübənin kənd təçsərrüfatına tətbiqi» olmuşdur
 • Doktorluq dissertasiyasının mövzusu isə «Şimali Azərbaycanın sahibkar kəndi XIX əsrin sonu-XX əsrin əvvəllərində»dir. Doktorluq dissertasiyasını müdafiə edib

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 1977-1981-ci illərdə Ağdam şəhər 3 № li orta məktəbdə işləyib.
 • 1981-88-ci illərdə Xankəndi Dövlət Pedoqoji İnstitutunda fəaliyyət göstərib.
 • 1988-ci ildən 1990-cı ilə qədər isə Cəncə Dövlət Pedaqoji Universitetində işləyib.
 • 1990-99- cu illərdə öz fəaliyyətini Azərbaycan Dövlət Pedoqoji Universitetində davam etdirib.
 • 1999-2005-ci illərdə Bakı şəhər 160№li orta məktəbdə fəaliyyət göstərib.
 • 2005-ci ildən bəri isə Bakı Dövlət Universitetində işləyir. İşlədiyi kafedra "Slavyan ölkələri tarixi"dir.
 • Dərsləri də slavyan ölkələri tarixi fənnindən aparır.
 • 77 məqalə, 2 monoqrafiya və 1 kitab müəllifidir.

TƏDRİS ETDİYİ FƏNLƏR

 • Slavyan ölkələri tarixi (müasir dövrü)
 • XVIII əsrdə Rusiyanın xarici siyasəti ( magistratura bölməsində)
 • Slavyan ölkələrin tarixi ( yeni dövr)

TƏDQİQAT SAHƏSİ

 • Tədqiqat sahəsi «Rusiyanın yeni dövr tarixi» dir.
 • Qarabağın el obaları. Bakı. 2007
 • Şimalı Azərbaycanın Sahibkar kəndi XIX əsrin sonu - XX əsrin əvvəllərində

BEYNƏLXALQ KONFRANSLAR

 • «Революция 1917 года в России: на путях восстановления независимости Азербайджана» adlı məqaləsi Сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции: Россия на переломе эпох: К 100-летию российской революции 1917 года. Республика Башкортостан, г. Стерлитамак 14 апреля 2017
 • “M.P.Vaqifin ictimai-siyasi fəaliyyəti haqqında” adlı məqaləsi noyabr 2017-ci ildə Bakı Dövlət Universitetinin Filologiya fakültəsində görkəmli Azərbaycan şairi və ictimai xadimi M.P.Vaqifin 300 illik yubileyinə həsr olunmuş konfransın materiallar
 • “Azərbaycan qadınları müasir cəmiyyətimizin aparıcı qüvvələrindən biridir” adlı məqaləsi 24-25 noyabr 2017-ci ildə Azərbaycan Universitetində “Gender problemi və müasir Azərbaycan” mövzusunda elmi-praktik konfransın materialları
 • “Azərbaycan Respublikasının islam ölkələri ilə iqtisadi əməkdaşlığı” adlı tezisi 26-27 aprel 2017-ci ildə Bakı Dövlət Universitetində “İslam həmrəyliyi – 2017: Reallıqlar və perspektivlər” mövzusuna həsr olunmuş Respublika elmi – metodik konfransının materialları
 • «J.Von Hammer Osmanlı imperiyasının yaranması haqqında» adlı tezisi 18-19 may 2017-ci ildə Bakı Dövlət Universitetində Azərbaycanda türk xalqları tarixinin tədqiqi və tədrisi məsələləri mövzusunda həsr olunmuş Respublika elmi – praktik konfrans materiallarında
 • «XX əsrin əvəllərində Şimali Azərbaycanın sahibkar kəndində çarizmin aqrar siyasətinin gedişində yeni cəhətlər» adlı tezisi 4-5 may 2017-ci ildə Azərbaycanşünaslığın aktual problemləri. Ümummillilider Heydər Əliyevin anadan olmasının 94-cü ildönümünə həsr olunmuş Beynəlxalq elmi-praktik konfrans materiallarında
 • «Необходимость усиления солидарности общества против экстремизма в современном мире» adlı tezisi “Противодействие распространению идеологии экстремизма и терроризма среди молодежи” mövzusuna həsr olunmuş Межрегиональная научно-практическая конференция г. Уфа РФ. Konfrans materiallarında
 • «Ход последнего этапа крестьянской реформы в Закавказье» adlı tezisi 26-27 may 2017-ci ildə Материалы II Всеукраинской социально-гуманитарной конференции həsr olunmuş Beynəlxalq elmi-praktik konfrans materiallarında
 • «İslam ölkələri əməkdaşlığının genişlənməsi və əhəmiyyəti» adlı tezisi 1-2 iyun 2017-ci ildə “Müasir dəyişən dünyada xalqların milli özünüdərki və özünün təsdiqi prosesinin aktual problemləri” mövzusuna həsr olunmuş Beynəlxalq elmi konfrans materiallarında
 • “Urbanizasiyalı sənayeləşmə şəraitində Bakı şəhərinin tarixiliyi və özünəməxsusluğunun saxlanmasının zəruriliyi” adlı tezisi 29-30 aprel 2017-ci ildə Azərbaycan Texniki Universitetində “Urbanizasiyalı sənayeləşmə şəraitində mədəni irsin və biomüxtəlifliyin qorunması” mövzusuna həsr olunmuş Beynəlxalq elmi konfrans materiallarında
 • Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Parlamentinin Fəaliyyəti Haqqında,PROCEEDING of the International Conference on SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND ACTUAL PROBLEMS OF HUMANITARIAN SCIENCES dedicated to the 95th anniverasary of the National Leader Haydar Aliyev, May 14-15, 2018, s.414-416
 • Qarabağ General-Qubernatorluğunun yaradılması və fəaliyyəti.Xalq Cümhuriyyəti - 100: Müsəlman Şərqində ilk Parlamenti Respublika 21-23 may 2018-ci il Beynəlxalq Elmi Konfransın Xülasələri s.79
 • Qarabağ General - Qubernatorluğunun yaranması və fəaliyyəti haqqında. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 100 illik yubileyinə həsr olunmuş beynəlxalq elmi konfransın Materialları 21-23 May 2018, s 105-109.

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

 • XIX əsrdə çarizmin müstəmləkə siyasətində kəndli rolu və yeri haqqında. Pedaqoji Universitetinin Xəbərləri. N2, Bakı, 2002., s.270-275.
 • Rusiyanın Cənubi Qafqazdakı idarəçilik sistemində Ali müsəlman silkinə münasibət məsələsi haqqında. Pedaqoji Universitetinin Xəbərləri. N3, Bakı, 2002., s. 143-148.
 • 1870-ci il 14 may kəndli islahatından sonra Şimalı Azərbaycanda kəndli asılı münasibətlərinin təkamülü haqqında bəzi qeydlər. Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin 84-cü ildönümünə həsr olunmuş Respublika Elmi Konfransının materialları. Bakı, 2002., s. 22-28.
 • Rusiya işğalınan sonra Şimalı Azərbaycanda torpaq mülkiyyəti formaları haqqında bəzi qeydlər. Tarix və Onun problemləri N3. Bakı, 2002., s.41-46.
 • 1870-ci il 14 may Kəndli İslahatına hazırlıq haqqında bəzi qeydlər. Bakı, SDU-nun Elmi Xəbərləri s.2, N3, s. 31-35. 2006
 • 1912-ci il 20 dekabr qanunu və ya Cənubi Qafqazda yeni kəndli islahatı. Bakı, 2007
 • XX əsrin əvvəllərində Şimalı Azərbaycanda çarizmin aqrar siyasətinin bəzi xüsusiyyətləri və ya yeni kəndli islahatına hazırlıq. Tarix və Onun problemləri N3. Bakı, 2007, s.44-50.
 • XX əsrin əvvəllərində çarizmin Şimali Azərbaycanda aqrar siyasətinin bəzi xüsusiyyətləri. Bakı, 2008
 • Slavyan ölkələri tarixi magistr kursunun proqramı. Bakı, 2008
 • Cənubi Qafqaz quberniyaları üzrə bəy komissiyalarının təşkili və 1870-ci il 14 may kəndli islahatına hazırlıq işində onların rolu. BDU-Xəbərləri ( humanitar elmlər seriyası N1, Bakı, 2008. s, 70-76.
 • Şimalı Azərbaycanın sahibkar kəndi 1870-ci 14 may kəndli islahatına hazırlıq ərəfəsində və ondan sonrakı ilk dövrdə. Tarix fakültəsi əməkdaşlarının BDU-NUN 90 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi-praktik konfransının materialları. Bakı, 2009., s.242-246.
 • Azərbaycan sahibkar kəndinin vəziyyəti 1870-ci il 14 may islahatından sonra. Azərbaycan Arxeologiya və Etnoqrafiyası, N2, Bakı, 2010., s. 177-182.
 • Şimalı Azərbaycanda 1870-ci il kəndi islahatının heyata keçirilməsində iki əsas mərhələ haqqında. Bakı Universitetinin Xəbərləri ( humanitar elmlər seriyası) N3, Bakı., 2010, s.87-93.
 • XX əsrin əvvəllərində Şimalı Azərbaycanda mülkədar tarpaq sahibliyinin  durumunda yeni xüsusiyyətlər. Türk dünyası Dünəni və bu günü mövzusunda Beynəlxalq Elmi Konfransın tezisləri. Bakı 2011., s. 358-262.
 • XIX əsrin sonlarında Şimalı Azərbaycan Respublikası. Uğurlar və perspektivlər. 16 noyabr 2011-ci il Beynəlxalq Elmi Konfrasın materialları. Bakı. 2012., s.60-65
 • XX əsrin əvvəlində Şimalı Azərbaycanda sahibkar kəndində  ipəkçilikdə əmtəə-kapitalist münasibətlərinin inkişafı. Azərbaycannın Dövlətçilik tarixi. Respublika Elmi Konfransının materialları. Sumqayıt. 2012., s. 105-109.
 • Участие представителей торгово-промышленных кругов в сельскохозяйственной жизни  Северного Азербайджана в конце XIX  веков . Гилея: научный вестник . Выпуск N83. Киев  2013., с. 136-139 ( rus dilində).
 • Аграрная политика Российской империи в Закавказье  в конце XIX - начале XX веков Кавказ и Глобализация. Выпуск 3-4. 2013. ( rus dilində)
 • The Russian Empire in Transcaucasia Agrarian policy of the late XIX early XX centuries Istitute of Strategic Studies of the Caucasus the Caucausus Globalization . Journal of Social, Political and Economic Studies Volume 7 issue 3-4 2013 p 157-164 ( inglis dilində)
 • 1870-ci il Kəndli islahatın elanı çarizmin Ali müsəlman silkinə münasibətində yeni mərhələrin başlanması. Tarix və Onun problemləri N4, Bakı, 2014., s.250-255.
 • Establish of Russian settlements in Azerbaijan village and their further situation. International scientific journal Law and Plotology N29. 2015.
 • Köçürülmə ruslar Azərbaycan kəndində. Journal of Caucassus University. International Journal p. 50-55.
 • Azərbaycan Soviet bə Milli tarixşünaslığında sahibkar kəndində əmtəə-kapitalist münasibətlərinin meydana gəlməsi problemi haqqında. Azərbaycanşünaslığın aktual problemləri. Ümummillilider Heydər Əliyevin anadan olmasının 92-ci ildönümündə həsr olunmuş Beynəlöalq elmi konfransın materialları I hissə. 5-7 may 2015. Bakı s.143-145.
 • The Russian Empire in Transcaucausia : agrarian policy of the late XIX early XX centuries ( sociology of historically process) American Society of International Law november 2015 vol 109 p 131-141 ( inglis dilində)
 • The Regional Agrarian Policy of Russia for Transcaucasia after Peasant Reforms (Late Nineteenth to Early Twentieth Century). “The American Journal of International Law” November-December 2015. Impact Factor: 1.056, Vol.109, No.6, s.131-141
 • Русские переселенцы в Азербайджан и их дальнейшая судьба. Вопросы истории 2016 N1., с 76-81
 • AZƏRBAYCAN MULTİKULTURAL MƏDƏNİYYƏTİNDƏ ÜMUMBƏŞƏRİLİK MƏSƏLƏLƏRİ. “Müstəqil Azərbaycanın 25 il ərzində keçdiyi tarixi yol” mövzusunda 7 dekabr 2016-cı il tarixində keçirilmiş elmi praktik konfransın materialları. Bakı 2016.
 • Rusiya işğaldan sonra Azərbaycan kəndində sahibkar kəndlilərinin mübarizə formları haqqında. Tarix və Onun problemləri  N3 2017-Bakı. səh.74-78
 • Rusiya İşğalından Sonra Azərbaycan Kəndində Rəmcbər Kəndlilərin Formalaşması Yolları. həmmüəllif BDU Xəbərləri (humanitar elmlər seriyası) N2,  2017,  131-137
 • «Rusiya işğalından sonra Azərbaycan kəndində rəncbər kəndlilərin sosial-hüquqi statusu məsələləri»Bakı Universitetinin Xəbərləri (Humanitar elmlər seriyası) jurnalının 2017 №3 sayında
 • «Rusiya işğalından sonra Azərbaycan kəndində rəncbər kəndlilərin təsərrüfat fəaliyyəti» Bakı Universitetinin Xəbərləri (Humanitar elmlər seriyası) jurnalının 2017 №4 sayında
 • “Rusiya işğalı dövründə Azərbaycan kəndində sahibkar kəndlilərinin mübarizəsinin güclənməsi” Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin Xəbərləri jurnalının №4 2017
 • 1870-ci 14 may Kəndli İslahatından Sonra Şimalı Azərbaycanın Sahibkar Kəndindəki Əsas Dəyişiklərin Qısa Təhlili. həmmüəllif Firdovsi İsmayılov. Tarix və Onun Problemləri, N4, 2018, s.18-21

KİTABLAR

 • «Qarabağın el-obaları» Bakı, 2007
 • Azərbaycan sahibkar kəndi 1870-ci il kəndli islahatından sonra. ELM. 2014
 • Azərbaycan sahibkar kəndliləri Rusiya işğalından sonra (1820-1890-cu illər) Elm-tədris nəşriyyatı Bakı. 2015.
Bookmark and Share