ANA SƏHİFƏ 1 TARİXİMİZ 1 ELMİ ŞURA 1 LABORATORİYALAR 1 MUZEY 1 MÜBADİLƏ PROQRAMMLARI 1 KONFRANSLAR 1 ƏLAQƏ 1

İbarhimova Almaz

İBRAHİMOVA ALMAZ

Tarix elmləri namizədi, dosent
(+994 12) 439-08-37

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

 • 09 noyabr, 1942-ci ildə Bakı şəhərində anadan olmuşdur.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

 • 1950-1960-cı illərdə Bakı şəhəri 190 saylı orta məktəbdə oxumuşdur.
 • 1960-1965-ci illərdə Azərbaycan Dövlət Universiteti, Tarix fakültəsində təhsil almışdır.
 • 1974-cü ildə Tarix elmləri namizədi elmidərəcəsini almışdır.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 1965-1968-Mərkəzi Lenin muzeyinin Bakı filialında kiçik elmi işçi
 • 1969-1972-Azərbaycan SSR EA Azərbaycan tarixi muzeyinin aspirantı
 • 1972 / V – 1972 / X-Azərbaycan SSR EA Azərbaycan tarixi muzeyində kiçik elmi işçi
 • 1972-1977-M.Əzizbəyov adına Azərbaycan neft və kimya institutunda müəllim.
 • 1977-1992-Azərbaycan Dövlət Universiteti «Partiya tarixi» kafedrasında baş müəllim, dosent.
 • 1992-bu günə qədər-Bakı Dövlət Universiteti «Azərbaycan tarixi (Humanitar fakültələr üzrə)» kafedrasında dosent.

TƏDQİQAT SAHƏSİ

 • 1917-1920 –ci illərdə Azərbaycanda ijtimai-siyasi qüvvələrin mübarizəsi.

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

 • XIX-XX əsrlərdə azərbayjanlıların soyqırımına həsr olunmuş elmi konfrans.Bakı 1998
 • «Azərbaycan tarixində Heydər Əliyev şəxsiyyəti» - BDU-nun Tarix fakultəsində elmi-praktiki konfrans.Bakı 2003
 • Qarabağ: dünən, bu gün və sabah. 3-jü elmi-əməli konfrans. Bakı 2004
 • Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 85-ji ildönümü münasibətilə Tarix fakultəsi əməkdaşlarının elmi-praktiki konfransı Bakı 2008
 • Azərbaycan Xalq Jumhuriyyətinin yaradılmasının 90 illiyinə həsr olunmuş elmi-nəzəri konfrans.Bakı 2008

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

 • Bakı şəhəri dumasının demokratişlədirilməsi uğrunda bolşəviklərin mübarizəsi mübarizəsi (mart-oktyabr 1917), Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyasının Xəbərləri Tarix fəlsəfə və hüquq seriyası, N3-4, 1970 səh 132-139.
 • Февральская революция и образования двоевластие в Азербайджане. Azərbaycan Dövlət Universitetinin Elmi əsərləri Tarix fəlsəfə seriyası N2, 1971 səh 39-46.
 • Azərbaycanda burjua hakimiyyəti orqanlarının yaranması məsələsinə dair (mart-aprel 1917) Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyasının xəbərləri Tarix fəlsəfə və hüquq seriyası, N1, 1973, səh 11-19.
 • Azərbaycan bolşeviklərin şifahi təbliğatı (mart-noyabr 1917) Azərbaycan Dövlət Universitetinin Elmi əsərləri Tarix fəlsəfə seriyası N8, 1979.
 • Azərbaycan Böyük Oktyabr sosialist inqilabının hazırlanması dövründə (mart-oktyabr 1917) Azərbaycan Dövlət Universitetinin nəşriyyatı dərs vəsait. 1988.
 • Azərbaycan Cunhuriyyətinin daxili siyasətində torpaq məsələsi. BDU-nun elmi xəbərləri, N2, 1998 səh 100-107.
 • Z. İbrahimovun Azərbaycan qadınlarının qəhrəman keçmişdən əsərinin I hissəsinin hazırlanıb, tərtib qolunması. Tarix və İnun problemləri N3, 1998 səh 201-211.
 • Ən yeni dövrdə Azərbaycanda siyasi partiya və təşkilatların fəallaşması. Tarix və Onun problemləri, N1, 1999 səh 153-170.
 • Bolşeviklərin 1917-ci ildə hakimiyyətə gəlməsi Azərbaycan Sovet tarixşünaslığında BDU-nun 80 illiyi münasibəti ilə Elmi tematik məcmüə 2000, səh 35-40.
 • Azərbaycanın görkəmli siyasi xadimlər Məhrcan xanım və Tuti Bikə. Tarix və Onun problemləri N1, 2002.
 • Babə və İslam. Bakı Universitetinin Xəbərləri N2, 2002 səh217-221.
 • «Azərbayjanın görkəmli siyasi xadimləri Mehrijan xanım və Tuti bikə» – Tarix və onun problemləri, curn. 2002, №1
 • «Qarabağ Azərbayjan Xalq Jümhuriyyəti dövründə» - «Qarabağ dünən, bu gün və sabah». 3–jü Ümumrespublika elmi – əməli konfransının materialları, Bakı, 2004
 • «Oktyabr çevrilişi ərəfəsində Bakıda siyasi qüvvələr arasındakı fikir ayrılıqları» - «Bakı Universitetinin Xəbərləri» № 2, 2007.
 • H.Ə.Əliyev ilk Respublikamız haqqında. Ümummilli lider H.Ə.Əliyevin anadan olmasının 85–ci ildönümü münasibəti ilə tarix fakültəsi əməkdaşlarının elmi–praktiki konfransının materialları, Bakı, 2008.
 • “Azərbaycanda ijtimai-siyasi qüvvələrin mübarizəsi (mart 1917 – sentyabr 1918) mövzusunda maqistr proqramı.
 • “Yeni və Ən yeni dövr” maqistr kursunun proqramları kitabı. Bakı, 2008.
 • Qarabağ Azərbaycan Xalq Cumhuriyyəti dövründə Qarabağ-dünən, bu gün, sabah III-cü Ümumrespublika elmi-əməli konfransının materialları 2009, səh 28-32.
 • Bolşeviklər eser, menşevik, daşnak və müsavatçıların hakimiyyət məsələsində tutduqları mövqə (oktyabr 1917-mart 1918) Bakı Dövlət Universitetinin 90 illik yubileyi münasibətilə tarix fakültəsi əməkdaşlarının elmi-praktiki konfransının materialları Bakı, 2009 səh99-109.
 • Müsəlman təşkilatları və onların tutduğu mövqe. Bakı Dövlət Universitetinin 90 illik yubileyi münasibətilə tarix fakültəsi əməkdaşlarının elmi-praktiki konfransının materialları 2009, səh28-30.
 • İstiklanın ilanı öncesində Azerbaycan siyasi durum (1917-1918) Büyük Devletler Kıskacında Bağımsız Azerbaycan (1918-1920) İstanbul 2010 səh 12-20.
 • Azərbaycan ictimai-siyasi qüvvələrin mübarizəsi (1917-19180ci illər) monografiya Bakı ELM.2010.
 • Osmanlı-SəfəviRusiya münasibətlərin kəsginkəşməsində Avropa dövlətlərinin rolu ( XVIII əsrin əvvəlləri). Türk dünyası dünən və bu gün müvzusunda beynəlxalq elmi konfransın materialları. 2011 səh 169-172.
 • Azərbaycan milli ideyaların formalaşması prosesi ( XX əsrin əvvəlləri) Tarix və Onun problemləri N3, 2011 səh 79-85.
 • Azərbaycanda milli oyanış Tarix və Onun problemləri N2, 2012. səh 64-67.
Bookmark and Share