ANA SƏHİFƏ 1 TARİXİMİZ 1 ELMİ ŞURA 1 LABORATORİYALAR 1 MUZEY 1 AMERİKAŞÜNASLIQ MƏRKƏZİ 1 FAYDALI LİNKLƏR 1 ƏLAQƏ 1 KONFRANSLAR 1

MƏNBƏŞÜNASLIQ, TARİXŞÜNASLIQ VƏ METODİKA


Mənbəşünaslıq, tarixşünaslıq və me­todika kafedrası 1980-ci ildə təşkil olu­nub. İlk vaxtlar Mənbəşünaslıq, tarixşünaslıq və köməkçi tarix fənləri adı ilə fəaliyyət göstərmişdir. Kafedraya prof. Miryusif Mirhadiyev (1980-1991), prof. Mətləb Gülmalıyev (1992-1995), prof. Eldar İsmayılov (1996-1999) rəhbərlik etmişlər. 1999-cu ildən kafedra müdiri prof. Anar İsgəndərovdur.

Prof.A.C.İsgəndərov 1984-cü ildən Tarix fakültəsində pedaqoji fəaliyyətə başlamışdır. İlk dəfə Azərbaycan tarixinin tədqiqi vacib olan 1918-ci il mart soyqırımını və onun tarixşünaslığını elmi baxımdan tədqiq etmişdir. Alimin Azərbaycanın 1917-1920-cil illər tarixi ilə əlaqəli 150-dən artıq elmi əsəri vardır. 2005-ci ildə kafedranın professoru seçilmişdir.

Kafedra respublikada mənbəşünaslıq, tarixşünaslıq və metodika istiqamətində araşdırmalar aparan mühüm tədqiqat mərkəzidir. Hazırda kafedranın əməkdaşları tərəfindən tarix elminin aktual problemləri və Azərbaycan tarixinin tədrisinin öyrənilməsi və tarixin tədrisinin nəzəri problemləri üzərində elmi-tədqiqat işi aparılır.

Kafedra əməkdaşlarının elmi nəticələri «Azər­baycanda türk-müsəlman soyqırımı prob­­­leminin tarixşünaslığı», «Azərbaycan hə­qi­qətləri. 1917-1920» (A.C.İsgəndərov), «Totali­tarizmin interpreta­siyası. Azərbaycanda stalinçilik. 1920-1930», «Mənbəşünaslığa giriş» (Ş.R.Məmmədova); «Mirzə Kazım bəy – Şərq və Qərb arasında körpü», «XIX yüzillikdə maarifçi-demokratik hərəkat və onun tarixşünaslığı», «Mənbəşünaslıq» (S.B.Qasımova) və digər əsərlərdə əks olunmuşdur. Son 5 ildə fakültənin bakalavr və magistratura pillələrində kafedra üzrə tədris olunan fənlərlə bağlı 20-dən artıq proqram nəşr edilmişdir. Kafedra bakalavr pilləsində 15, magistr pil­ləsində 7 fənni tədris edir.

Kafedra müəllimlərinin elmi pedaqoji tərkibi:

 

Tədris olunan fənlər

"Tarixşünaslıq", "Mənbəşünaslıq", "Tarixin tədrisi metodikası", "Tarixi coğrafiya", "Tarixi demoqrafiya", " Qafqaz tarixinin mənbəşünaslığı", "Qafqaz tarixinin tarixşünaslığı", "ABŞ tarixinin mənbəşünaslığı" "ABŞ tarixinin tarixşünaslığı", " Qafqazın tarixi coğrafiyası", " Arxivşünaslıq", " Tarixi tədqiqatların metodları", " Humanitar tədqiqatların metodları", " Humanitar elmlərin riyazi metodları", " Etnodemoqrafiya", " Ümumi təhsil kurikulumunun əsasları" və ixtisas kursu

Kafedranın elmi istiqamətləri

Kafedranın elmi-tədqiqat işinin əsas istiqamətini XX əsr Azərbaycan tarixinin tarixşünaslığı və mənbəşünaslığı problemləri və Azərbaycan tarixi tədqiqatlarının metodoloji problemləri təşkil edir. Bu sahədə bir sıra tədqiqat əsərləri nəşr olunmuşdur. XX əsrin əvvəllərində daşnak-bolşevik birləşmələri tərəfindən türk-müsəlman əhalisinə qarşı həyata keçirilən soyqırımın tarixşünaslığı, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin tarixşünaslığı, Şimalı Azərbaycanın çar Rusiyası tərəfindən işğalı tarixşünaslığı, Azərbaycanda bolşevik rejiminin tarixşünaslığı problemləri ilk dəfə monoqrafiya şəklində nəşr olunmuşdur.

 

Bookmark and Share