ANA SƏHİFƏ 1 ELMİ ŞURA 1 LABORATORİYALAR 1 MAGİSTRATURA və DOKTORANTURA 1 MÜBADİLƏ PROQRAMMLARI 1 KONFRANSLAR 1 ƏLAQƏ 1

MƏNBƏŞÜNASLIQ, TARİXŞÜNASLIQ VƏ METODİKA


Mənbəşünaslıq, tarixşünaslıq və me­todika kafedrası 1980-ci ildə təşkil olu­nub. İlk vaxtlar Mənbəşünaslıq, tarixşünaslıq və köməkçi tarix fənləri adı ilə fəaliyyət göstərmişdir. Kafedraya prof. Miryusif Mirhadiyev (1980-1991), prof. Mətləb Gülmalıyev (1992-1995), prof. Eldar İsmayılov (1996-1999) rəhbərlik etmişlər. 1999-cu ildən kafedra müdiri prof. Anar İsgəndərovdur.

Prof.A.C.İsgəndərov 1984-cü ildən Tarix fakültəsində pedaqoji fəaliyyətə başlamışdır. İlk dəfə Azərbaycan tarixinin tədqiqi vacib olan 1918-ci il mart soyqırımını və onun tarixşünaslığını elmi baxımdan tədqiq etmişdir. Alimin Azərbaycanın 1917-1920-cil illər tarixi ilə əlaqəli 150-dən artıq elmi əsəri vardır. 2005-ci ildə kafedranın professoru seçilmişdir.

Kafedra respublikada mənbəşünaslıq, tarixşünaslıq və metodika istiqamətində araşdırmalar aparan mühüm tədqiqat mərkəzidir. Hazırda kafedranın əməkdaşları tərəfindən tarix elminin aktual problemləri və Azərbaycan tarixinin tədrisinin öyrənilməsi və tarixin tədrisinin nəzəri problemləri üzərində elmi-tədqiqat işi aparılır.

Kafedra əməkdaşlarının elmi nəticələri «Azər­baycanda türk-müsəlman soyqırımı prob­­­leminin tarixşünaslığı», «Azərbaycan hə­qi­qətləri. 1917-1920» (A.C.İsgəndərov), «Totali­tarizmin interpreta­siyası. Azərbaycanda stalinçilik. 1920-1930», «Mənbəşünaslığa giriş» (Ş.R.Məmmədova); «Mirzə Kazım bəy – Şərq və Qərb arasında körpü», «XIX yüzillikdə maarifçi-demokratik hərəkat və onun tarixşünaslığı», «Mənbəşünaslıq» (S.B.Qasımova) və digər əsərlərdə əks olunmuşdur. Son 5 ildə fakültənin bakalavr və magistratura pillələrində kafedra üzrə tədris olunan fənlərlə bağlı 20-dən artıq proqram nəşr edilmişdir. Kafedra bakalavr pilləsində 15, magistr pil­ləsində 7 fənni tədris edir.

Bakalavriatura pilləsində tədris edilən fənlər:

1. Mənbəşünaslıq

2. Tarixşünaslıq

3. Metodika

4. Tarixi coğrafiya

5. Demoqrafiya

6. Tarixi tədqiqatların metodları

7. Ümumi kurikulumun əsasları

8. Qafqaz tarixinin mənbəşünaslığı

9. Qafqazın tarixi coğrafiyası

10. Qafqaz tarixinin tarixşünaslığı

11. ABŞ tarixinin mənbəşünaslığı

12. ABŞ tarixinin tarixşünaslığı

13. Humanitar tədqiqatların metodikası

14. Humanitar elmlərin riyazi metodları

15. Etnodemoqrafiya

16. Toponimika

17. Arxiv təcrübəsi

18. Pedaqoji təcrübə

Magistratura pilləsində tədris edilən ixtisaslaşmalar

1. "Kitabi-Dədə Qorqud" eposu tarixi mənbə kimi

2. Azərbaycanda milli-demokratik və inqilabçı-demokratik istiqamətlər

3. A.A.Bakıxanov Azərbaycan tarixşünaslığının banisi kimi

4. 1918-1920ci illərdə türk-müsəlman soyqırımı probleminin mənbəşünaslığı və tarixşünaslığı

5. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin tarixşünaslığı

6. Mirzə Kazımbəyin tarixi görüşləri

7. Azərbaycan tarixinin öyrənilməsində mənbələrin rolu

8. XIX əsrdə Azərbaycanda tarixi fikrin yaranması

9. Tarix və onun tədqiqat üsulları

10. Azərbaycanın ictimai-siyasi fikir tarixində milli dövlətçilik məfkurəsi

11. Tarix və onun metodologiyası

12. Azərbaycanda təhsil islahatı və Boloniya sistemi

13. Orxon-Yenisey abidələri türk tarixini öyrənmək üçün mənbə kimi

14. Tarixin tədrisi üsulları və onun istiqamətləri

15. Tarixin tədrisində muzeylərin rolu

16. Tarix elminin aktual problemləri

17. Tarix elminin tarixi və metodologiyası

Kafedra müəllimlərinin elmi pedaqoji tərkibi:

 

Tədris olunan fənlər

"Tarixşünaslıq", "Mənbəşünaslıq", "Tarixin tədrisi metodikası", "Tarixi coğrafiya", "Tarixi demoqrafiya", " Qafqaz tarixinin mənbəşünaslığı", "Qafqaz tarixinin tarixşünaslığı", "ABŞ tarixinin mənbəşünaslığı" "ABŞ tarixinin tarixşünaslığı", " Qafqazın tarixi coğrafiyası", " Arxivşünaslıq", " Tarixi tədqiqatların metodları", " Humanitar tədqiqatların metodları", " Humanitar elmlərin riyazi metodları", " Etnodemoqrafiya", " Ümumi təhsil kurikulumunun əsasları" və ixtisas kursu

Kafedranın elmi istiqamətləri

Kafedranın elmi-tədqiqat işinin əsas istiqamətini XX əsr Azərbaycan tarixinin tarixşünaslığı və mənbəşünaslığı problemləri və Azərbaycan tarixi tədqiqatlarının metodoloji problemləri təşkil edir. Bu sahədə bir sıra tədqiqat əsərləri nəşr olunmuşdur. XX əsrin əvvəllərində daşnak-bolşevik birləşmələri tərəfindən türk-müsəlman əhalisinə qarşı həyata keçirilən soyqırımın tarixşünaslığı, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin tarixşünaslığı, Şimalı Azərbaycanın çar Rusiyası tərəfindən işğalı tarixşünaslığı, Azərbaycanda bolşevik rejiminin tarixşünaslığı problemləri ilk dəfə monoqrafiya şəklində nəşr olunmuşdur.

 

Bookmark and Share