ANA SƏHİFƏ 1 ELMİ ŞURA 1 LABORATORİYALAR 1 MAGİSTRATURA və DOKTORANTURA 1 MÜBADİLƏ PROQRAMMLARI 1 KONFRANSLAR 1 ƏLAQƏ 1

Axundova Turan

Axundova Turan Ramiz qızı

Tarix elmləri namizədi, baş müəllim
Tel:(+99412) 439-01-21

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

 • 11.09.59-cu il Bakı şəhərində anadan olub
 • 1976-cı ildə Bakı şəhəri 20 saylı orta məktəbi bitirib

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

 • 1977-1983 illər BDU-nun Tarix fakültəsində oxuyub
 • 2004-cü ildə «Azərbaycanda alman koloniyaları XIX-XX əsrin əvvəllərində» mövzusunda namizədlik dissertasiya müdafiə edib

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 1980-ci ildən 1983-cü ilə qədər BDU-nun «Arxeologiya və Etnoqrafiya» kafedrasında laborant
 • 1983-1995-ci ilə qədər BDU-nun «Slavyan xalqlarının tarixi» kafedrasında baş laborant vəzifəsində çalışıb
 • 1995-ci ildə BDU-nun Beynəlxalq münasibətlər və beynəlxalq hüquq fakültəsinin «Beynəlxalq münasibətlər» kafedrasında müəllim vəzifəsində işləyib
 • 2007-ci ildən Tarix fakültəsinin «Avropa və Amerika ölkələrinin yeni və müasir tarixi» kafedrasında baş müəllim vəzifəsində işləyir
 • «Avropa və Amerika ölkələrinin müasir tarixi» dərsini aparır. 16 məqalənin, 1 monoqrafiyanın müəllifidir
 • 2017-ci ildən Türk Xalqlar tarixi kafedrasında müəllimdir

TƏDQİQAT SAHƏSİ

 • Əsas tədqiqatları Azərbaycanın XIX əsrin əvvəlləri -XX əsrlər tarixinə həsr olunmuşdur “XX əsrin II yarısında Almaniya-Türkiyə münasibətləri» doktorluq mövzusu üzərində işləyib
 • XX əsrin 90-cı illərində Almaniya-Türkiyə münasibətlərində türk mühacirləri məsələsi

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

 • 2004-cü ildə Elmlər Akademiyasının «Azərbaycan Cümhuriyyətinin 86-cı ildönümünə həsr olunmuş Respublika Elmi konfransında iştirak etmişdir
 • 09.06.2017-ci ildə “Almanlar Cənubi Qafqazda 200 il”. Beynəlxalq dialoq və inkişaf alyansının təşkilatçılığı ilə konfrans keçirilmişdir.

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

 • К вопросу о системе образования в немецких колониях Азербайджана в XIX-XXвв» Tarix və onun problemləri, 2004, №1
 • «Налоговая политика царизма в немецких колониях Азербайджана в XIX-XXвв». Tarix və onun problemləri, 2004, №2
 • «Культурная жизнь в немецких колониях». Tarix və onun problemləri, 2008, №4
 • Современная история стран Европы и Америки, Bakı, 2015. 2 ç.v. proqram
 • “XIX əsrin sonu – XX əsrin əvvəllərində almaniyalı mühacirlərin Azərbaycanda etno-mədəni həyatının bəzi aspektləri haqqında” // Qafqaz və dünya / №2, 2016
 • Ümummilli lider H.Əliyevin anadan olmasının 93-cü ildönümünə həsr olunmuş konfrans.Məruzə: “XIX əsrdə və XX əsrin əvvəllərində Azərbaycanda alman koloniyalarının təsərrüfatı”.
 • О некоторых аспектах этно-кулътурной жизни немецких колонистов в Азербайджано (XIX-XX). «Международный научный журнал Кавказ и мир».№22.2017
 • Восточный Вопрос в Международных Отношениях 40-х первой половины 50-х гг. XIX века. Tarix və Onun Problemləri, 2019, N4, s.27-30

KİTABLAR

 • “Немцы-колонисты Азербайджана в XIX-XXвв». Bakı 1999
 • Cущность восточного вапроса и позиция держав.B.2017.
Bookmark and Share