ANA SƏHİFƏ 1 ELMİ ŞURA 1 LABORATORİYALAR 1 MAGİSTRATURA və DOKTORANTURA 1 MÜBADİLƏ PROQRAMMLARI 1 KONFRANSLAR 1 ƏLAQƏ 1

Avşarova İradə

Avşarova İradə Nizam qızı

T.e.n., Arxeologiya və etnoqrafiya kafedrasının dosent
Tel:(+99412) 439-08-56

E-mail: [email protected]

TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

 • 1983-cü il Azərbaycan Pedoqoji Universiteti bitirib
 • 2005-ci ildə "Xocalı-Gədəbəy tayfalarının bədii-tunc məmulatı (e.ə. XIY-YII əsrlər)"mövzusunda Namizədlik dissertasiyasını müdafiə edib
 • 2011- ci ildən dosent adını almışdır

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 1983-cü ildən AMEA Arxeologiya və etnoqrafiya institutunun Daş dövrü şöbəsində işləyib
 • 2005-cı il ildən BDU-nun Arxeologiya və etnoqrafiya kafedrasında çalışır
 • Arxeologiya, muzeyşünaslıq dərslərini aparır
 • 60-çox elmi məqalənin müəllifidir

TƏDRİS ETDİYİ FƏNLƏR

 • Arxeologiya, Azərbaycan Arxeologiya, Qafqaz Arxeologiya
 • Azərbaycanın ilk əkinçilik abidələr

TƏDQIQAT SAHƏSİ

 • İ. N. Avşarova «Qafqaz arxeologiyası»(rus bölməsi) üzrə bir dərslik hazırlamış, abidələri dövrlər üzrə sitemləşdirmiş və lazımi materialların, illüstrasiyaların sistemləşdirilməsinə çalışmışdır. Dos. İ. N. Avşarova elmi konfrans və simpoziumlarda məruzələr etmiş, silsilə məqalələr yazmışdır. Tədqiqatçı tərəfindən qayaüstü təsvirlərdə mifik obrazlar və onların yeni xüsusiyyətləri haqqında maraqlı zəngin material toplamışdır.
 • Azərbaycanın eneolit və tunc dövrü bədii məmulatları üzərində simvolik, bədii və mifoloji xüsusiyyətlər Mərhələ I: Azərbaycanın eneolit və tunc dövrü bədii məmulatları üzərində simvolik xüsusiyyətlər

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

 • Son tunc və ilk dəmir dövrü tunc məmulatları üzərində insanların təsvirləri // Elmi axtarışlar XI, B. 2004, s. 63-66
 • Azərbaycanın tunc dövrü maddi mədəniyyət nümunələri üzərində olan bəzi astral işarələr // AMEA A.A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutunun əsərləri, II cild, Bakı, Elm 2004, s. 56-64
 • Изображение быка на образцах материальной культуры Азербайджана // Beynəlxalq elmi konfrans, Qafqaz Arxeologiyası və Etnoqrafiyası folkloru B., 2005, s. 24-25
 • Azərbaycanın son tunc və ilk dəmir dövrü təsviri incəsənət nümunələri üzərində olan öküz təsvirləri // Azərbaycan Arxeologiyası və Etnqoqrafiyası B., 2005,s. 62-69
 • Azərbaycanın son tunc və ilk dəmir dövrü tayfalarının ideoloji baxışları // Azərbaycan Arxeologiyası və etnqoqrafiyası, № 1, B., 2006, s. 74-82
 • Zuvandçay vadisində arxeoloji tədqiqatlar. 2006-2007-ci illərdə aparılmış Arxeoloji və etnoqrafik tədqiqatların yekunları, Bakı, 2007, s. 18-19
 • Azərbaycanın maddi mədəniyyət nümunələrində quşların təsviri. 2006-2007-ci illərdə aparılmış Arxeoloji və etnoqrafik tədqiqatların yekunları, Bakı, 2007, s. 61-63
 • Археология Кавказа.Учебник. БГУ. Баку, 2014.
 • О роли коня на некоторых материальных культурах Азербайджана. // «Azərbayjan arxeologiya və etnoqrafiya elminin inkişafında Naxçıvan məktəbinin rolu» Elmi konfransın materialları, Bakı, 2014, səh.13-15. məqalədə Azərbayjandan tapılmış at təsvirlərinin mifoloci xüsusiyyətləri, atın qədim tayfaların inanjlarındakı yeri göstərilmişdir.
 • А.А.Зейналов, С.А.Кулаков, И.Н.Авшарова. Новые памятники каменого века в Гянджа-Газахском регионе Азербайджана. // Azərbayjan Arxeologiyası və Etnoqrafiyası. Bakı, 2014, s.4-22. məqalədə AMEA-nın Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutunun Jənjə-Qazax ekspedisiyasının Tovuz, Şəmkir, Mingəçevir istiqamətində qazıntılarının nətijələri öz əksini tapmış, paleolit dövrü yaşayış yerləri, flora və fauna qalıqları haqda məlumat verilmişdir.
 • Qrifonlar və qriflər qədim dövrün maddi-mədəniyyət nümunələrində. // Görkəmli Şərqşünas alim, professor Aida İmanquliyevanın 75 illik yubileyinə həsr olunmuş «Şərqşünaslığın aktual problemləri» mövzusunda elmi konfransın materialları. Bakı, 2014. s.272-274. Məqalədə e.ə. II min. sonu-I min.əvvəllərində yaşayan tayfaların dünyagörüşündə yaranmış yeni mifoloci obraz olan qrifon və qriflərin təsviri xüsusiyyətləri verilmişdir.
 • Azərbayjanın eneolit dövrü abidələrinin öyrənilmə tarixinə dair. // Azərbayjan Arxeologiyası.№2.s.63-712014. Məqalə Azərbayjan arxeologiyasında özünəsəxsus abidələri və mədəniyyətləri iəl yadda qalan və 150-dən çox abidənin öyrənilməsi ilə məşhur olan bir dövrün tarixşünaslığına həsr olunmuşdur.
 • A.A. Zeynalov S.A.Kulakov,,İ.A.İdrisov,T.M.Gybatov,İ.N.Avşarova Раннепалеолитические местонахождения в Апшеронскихотложениях Азербайджана. «Археологические Вести», 20,(2014), Sankt-Peterburq, 2014,str.31-42.
 • Новые данные о раннем палеолите Азербайджана. // Труды IV(XX) Всероссийского Археологического съезда в Казани. Tom I, Институт Археологиии АН РТ Казанский(Приволожский)Федеральный Университет Институт Археологии РАН,Институт Археологии и Этнографии СО РАН, Казань,2014,str.82-87.
 • Mingəçevir su anbarının ətrafında aşkar edilən yeni paleolit abidələri. // AMEA Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutu, Azərbaycanda arxeoloji tədqiqatlar 2013-2014. AMEA-nın 70 illik yubileyinə həsr olunur. Bakı, 2015, səh. 36-41.
 • Azərbaycan tayfalarının ibtidai icma dövrü inanclarında semantik məna daşıyan naxış və işarələr. // “Azərbaycan Arxeologiya və Etnoqrafiyasının aktual problemləri”. Qüdrət İsmayılzadə 80. Bakı -2014, səh.85-97.
 • Qaraca paleolit düşərgəsində arxeoloji qazıntılar. // Azərbaycanda 2013-cü ildə aparılmış “Arxeoloji və Etnoqrafik Çöl Tədqiqatlarının Yekunları”na həsr olunmuş Elmi sessiyanın Materialları . AMEA Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutu. Bakı, 2014, səh. 11 -12.
 • Palıdlı nekropolunda və ətraf ərazilərdə 2013-2014- cü illərdə aparılmış tədqiqatlar haqqında. // AMEA, Azərbaycanda arxeoloji tədqiqatlar 2013-2014. AMEA-nın 70 illik yubileyinə həsr olunur. Bakı, 2015, s. 119-124.
 • ”Həyat ağacı” simvolu Azərbaycanın tunc dövrü maddi-mədəniyyət nümunələrində. // “Tarix və onun problemləri” – BDU-nun 95 illik yubileyinə həsr olunmuş xüsusi buraxılış. “Adiloğlu”, Bakı, 2015, səh. 282-295.
 • Azərbaycanın eneolit və tunc dövrü abidələrində dulusçuluq və metalişləmə. // “Azərbaycan Arxeologiyası və Etnoqrafiyası” AMEA Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutunun elmi nəşri. Bakı, 2015, səh.54-63.
 • Qarabağ arxeoloji ekspedisiyasının 2014-cü il çöl tədqiqatları haqqında. Azərbaycanda 2014-cü ildə aparılmış “Arxeoloji və Etnoqrafik Tədqiqatlarının Yekunları”na həsr olunmuş Elmi sessiyanın Materialları // AMEA Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutu. Bakı, 2015, səh. 50 -52.
 • Xocalı kəmərləri. Qarabağın arxeoloji irsi. Beynəlxalq elmi konfransın materialları. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutu. Bakı, 28-30 noyabr 2016-cı il, s. 53-54
 • “Azərbaycanın qəbir abidələrində öküz və it dəfni” BDU-nun Xəbərləri2016
 • «Культ оленя» в верованиях племен Азербайджана в эпоху энеолита и бронзы. Фундаментальные и прикладные Исследования: Современные научно-практические решения и подходы. / Сборник материалов 1-й Международной научно-практической конференции. Баку-Ужгород-Дрогобыч,. Ukrayna oktyabr, 2016, 49-51s.
 • « Култь огня» в веровании Азербайджанских племен энеолита и вронзового века. Гилея. Национальный Педагогический Университет имени М. Р. Драхманова. Украинская  Академия Наук.выпуск 111(№8),Киев-2016,s.134-137 
 • Qədim Azərbaycan tayfalarının öküz və it dəfnlərində mifoloji xüsusiyyətlər. UOT 656.11. Bakı Universitetinin Xəbərləri. Humanitar elmlər seriyası. İSSN 1609-0586, “Bakı Universiteti” nəşriyyatı, № 2, 2016, s. 83-90 
 • The image of the wolf in the material culture of the bronze age in Azerbaijan. Scientfic discussion. VOL 1, №2(2), Praha, Czech Republik. 2016, -23-26 p.
 • Azərbaycanın eneolit dövrü dəfn adətlərində izlənilən inanclar. Bakı Dövlət Universitetinin Xəbərləri (humanitar elmlər seriyası), İSSN 1609-0586,Bakı, 2017, s.68-75
 • Azərbaycanın eneolit dövrü maddi-mədəniyyətində qadın kultu izləri. “Azərbaycanda arxeoloji və etnoqrafik araşdırmalar”. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutu. Bakı, 2018, s.13-15
 • Azərbaycanın tunc dövrü müdafiə qalaları. Tarix və onun problemləri № 3,1997-085. Nəzəri, elmi, metodik jurnal. Bakı, “Adiloğlu”, Bakı, 2018, 341-346 
 • Qobustan təsvirlərində şamanizm əlamətləri. Elm və İnnovativ Texnologiyalar Jurnalı. Beynəlxalq Elmi Araşdırmalar Jurnalı, Nömrə 5. Bakı, 2018, s. 22-39
 • Ölülər kultu və dolixokran tapıntılar (Azərbaycan və onun tarixi ərazilərində aparılmış arxeoloji qazıntılar əsasında). Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Xəbərlər, İctimai elmlər seriyası №4. Bakı, “Elm” , 2018, s. 81-89 
 • Azərbaycanın tunc dövrü qəbir abidələrində günəş inancı izləri.Azərbaycan arxeologiyası. İSSN 2218-0346. Cild 22, №1, Bakı, Khazar University Pres, 2019, s. 85-92
 • Atalar sözlərində yaşayış məskən və evləri haqqında. /Xudafərin. Aylıq elmi, ictimai, mədəni dərgi. Say 177, iyun-iyul 2019, Tehran, s ev- oe
 • Следы «Козьего культа» в археологических памятниках  Азербайджана /Хабаршы Вестник №4(59), 2018. Казахский национальный педагогический университет имени Абая. Серия «Исторические и социально-политические науки». Издательство-Казахский национального педагогического университета имени Абая. Алматы, «Ulağat», 2018, s. 352-358
 • Reflection of the Bull in the material culture of the Bronze.  Los Angeles, CA 90095-1532 \ P: 310-825-1036 \ F:3  Universityof California - Mester-2019, Vol.48, Special issue 4, p157-169, doi number: https://doi.org/10.10 İSSN:0160-2764 (The journal is now indexed with and included in WORLD CAT, SCOPUS, EBSCO, OCLC, MLA, ProQuest, Web of Sciense (Clarivate Analytics)
 • Ay Kultu İzləri Azərbaycanın Arxeoloji Abidələrində,Universitetinin Xəbərləri, humanitar elmlər seriyası №1, 2019
 • Azərbaycanın Qədim Maddi Mədəniyyətində Qadın Kultu və Onun Mərasimllərdə Əksi // Tarix və Onun problemləri N4. 2021. s 232-238

TƏDRİS-METODİKİ İŞLƏRİ

 • Qafqaz arxeologiyası. Proqram. Bakı 2008. (azərbaycan və rus dillərində)
 • Azərbaycanın ilk əkinçilik dövrü abidələri(magistr) Bakı 2015
Bookmark and Share