ANA SƏHİFƏ 1 ELMİ ŞURA 1 LABORATORİYALAR 1 MAGİSTRATURA və DOKTORANTURA 1 MÜBADİLƏ PROQRAMMLARI 1 KONFRANSLAR 1 ƏLAQƏ 1

Aslanov Rövşən

Aslanov Rövşən Bəxtiyar oğlu

Tarix elmləri namizədi,dosent
Tel:(+99412) 439-01-21

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

 • 1948-ci il avqustun 29-da Gədəbəy rayonunda ziyalı ailəsində anadan olmuşdur.
 • 1955-ci ildə İsalı kənd orta məktəbinin I sinfinə daxil olmuş,1966-cı ildə oranı bitirmişdir.
 • 1967-ci ildə BDU-nun tarix fakultəsinə daxil olub 1973-cü ildə oranın axşam şöbəsini bitirmişdir.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

 • 1973-cü ildə BDU-nun tarix fakultəsini bitirmişdir.
 • “XIX əsrin 20-60-cı illərində İran-Türkiyə münasibətləri” mövzusunda namizədlik dissertasiyasını 1984-cü ildə müdafiə etmişdir
 • “Türkiyə-İran münasibətləri(1923-1980) mövzusunda doktorluq mövzusu üzərində çalışır.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 1971-1974-cü illərdə AMEA-nın tarix institutunda çalışmışdır.
 • 1974-cü ilin noyabrından BDU-da Asiya və Afrika ölkələri tarixi kafedrasında laborant, baş laborant,1978-1981-ci illərdə aspirant,1981-ci ildən müəllim, 1984-cü ildən baş müəllim,1993-cü ildən dosent vəzifəsində çalışırdır.
 • Bakalavr pilləsində Asiya və Afrika ölkələri;Yaxın və Orta Şərq ölkələri, İran və Türkiyə tarixlərini tədris edir. Magistr pilləsində “XVIII əsrin sonu XIX əsrdə İranın daxili və beynəlxalq vəziyyəti”, “İran İslam respublikasının daxili və beynəlxalq vəziyyəti” mövzularında mühazirə və məşğələlər aparır.
 • 30-dan artıq məqaləm,dərslik,proqram və s. elmi məqalələrim nəşr olunmuşdur.
 • 2 kitab(həmmüəlliflərlə) nəşr edilmişdir

TƏDQİQAT SAHƏSİ

 • İran,Türkiyə və Kıbrıs tarixinin müxtəlif problemlərinə aid elmi axtarışlar aparır.

KİTABLAR

 • “Avropada siyasi böhran və Türkiyə”1939-cu il-Şərqin aktual problemləri,tarix və müasirlik.Bakı 2003
 • “XX əsrin 80-90-cı illərində Türkiyənin xarici siyasəti”.(Çagdaş dövrün aktual problemləri.Bakı 2003)
 • “1877-1878-ci illər Rus Osmanlı müharibəsi və Kipr məsələsinin meydana gəlməsi”. (Şərqşünaslığın aktual problemləri.Bakı 2003)
 • Türkiyənin xarici siyasətində Kıbrıs məsələsi (1950-1974) BDU-nun xəbərləri.Humanitar elmlər seriyası № 1, 2005;
 • “Quzey Kıbrıs problemi beynəlxalq münasibətlər sistemində”(Tarix və onun problemləri №2,2005)
 • Asiya və Afrika ölkəlri tarixi (proqram), Bakı 2005;
 • “XVIII əsrin sonu XIX yüzillikdə İranın daxili və beynəlxalq vəziyyəti” və “İran İslam respublikasının daxili və beynəlxalq vəziyyəti” mövzularına aid magistr proqramları
 • “XX əsrin 80-90-cı illərində Kıbrıs problemi”. Dünyaya Baxış.( №8 2007)
 • Kıbrıs problemi və Kofi Annan planı (Bakı Universitetinin xəbərləri-Humanitar elmlər seriyası №2, 2008)
 • -Siyasi tarix (həmmüəlliflərlə) Bakı 1993.
 • Yaxın və Orta Şərq ölkələrinin Orta əsrlər tarixi (həmmüəlliflərlə) Bakı 1999.
 • ABŞ və İranda İslam inqilabı. Tarix və Onun problemləri Bakı, N 3, 2016, səh.153-157.
 • “Yeni tarix” IX siniflər üçün dərslik (həmmüəlliflərlə) Bakı 2001.
 • Ирона-Турецкие oтнoшения в 20-60-ч годах XIX в. Bakı. Təhsil mətbəəsi 2013.

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏR

 • 1918-1923-cü illərdə İran-Türkiyə münasibətləri. BDU-nun Xəbərləri humanitar elmlər seriyası N3, 2009, səh 112-117
 • İran İslam Respublikasının iqtisadi siyasəti. BDU-nun Xəbərləri humanitar elmlər seriyası N2, 2011 səh 110-117.
 • XIX əsrin 20-40-ci illərində Osmanlı-İran ticarət əlaqələri. Tarix və Onun problemləri N2, 2012 səh 73-77.
 • XX əsrin 80-ci illərində Türkiyə-İran münasibətləri. Akademik V. 70 illiyinə həsr olunmuş Şərşünaslığı aktual problemləri mövzusunda Respublika elmi konfransının materialları Bakı, 2012, səh 411-413.
 • İran cəmiyyətində radikal və mötədil İslamçılar (XX əsrin 80-ci illərində). Tarix və Onun problemləri, səh 162-167, 2015.
 • İranın xarici siyasəti və siyasi sistemişProqram BDU nəşriyyatı, 2014.
 • “İran cəmiyyətində radikal və mötədil islamçılar (XX əsrin 80-ci illərində).Tarix və onun problemləri. Bakı2015.,N3
 • ABŞ və İranda İslam İnqilabı. Tarix və Onun problemləri N3, səh 153-157. 2016
 • "Yaxın və Orta Şərq ölkələri tarixi" fənn proqram. bakalavr pilləsi üçün.Bakı.2017. tərtib edən
 • "İxtisas (Türkiyə)Ölkəsinin Tarixi".fənn proqram.bakalavr pilləsi üçün.Bakı.2017.tərtib edən
 • İPF-B11 İXTİSAS (İRANIN) ÖLKƏSİNİN TARİXİ fənn üzrə Proqramı bakalavr səviyyəsi üçün . Bakı. 2018. tərtib edən.
Bookmark and Share