ANA SƏHİFƏ 1 ELMİ ŞURA 1 LABORATORİYALAR 1 MAGİSTRATURA və DOKTORANTURA 1 MÜBADİLƏ PROQRAMMLARI 1 KONFRANSLAR 1 ƏLAQƏ 1

ARXEOLOJİ VƏ ETNOQRAFİK TƏDQİQATLAR BÖLMƏSİ

Kafedranın nəzdində Azərbaycanın maddi mədəniyyəti tarixi ETL-i fəaliyyət göstərir. 1989-cu ildə yaradılmış ETL-ə həmin tarixdən prof. Arif Mustafayev rəhbərlik edir. Hazırda ETL-də baş elmi işçi prof. A.N.Mus­tafayev, aparıcı elmi işçi Rauf Həsənov, böyük elmi işçilər Xalid Bayramov, Rəna Hüsey­nova, Nizami Ağayev, kiçik elmi işçi İlham Məm­mədov və texniki-köməkçi heyət üzvləri t.f.d. Se­vil Heydərova, Elşad Bağırov, Zaur Hüseynov, Aida Ağayeva, Arzu Abbasova, Yeganə Abdullayeva, Anar Cəfərov çalışır. Azərbaycan xal­qının qədim və zəngin maddi mədəniyyət irsini milyon yarım illik geniş xrono­lo­ji çərçivədə araşdı­ran la­boratoriya ölkə­mi­zin sərhəd­ya­nı böl­gələrinə (Cənub, Şi­mali-Şərq və Şimali-Qərb) 3 kompleks ar­xeoloji-etnoqrafik ekspedisiya («Muğan», «Müşkür», «Ba­la­kən-Zaqatala») və bir neçə etnoqrafik səfər təşkil etmişdir. «Azərbaycanın mad­di mədəniyyət ta­rixi» adlı iki cild­dən ibarət monoqrafik əsər yazılıb başa çat­dırılmışdır.

Bölmənin əməkdaşları:

 1. Hüseynova Rəna Hüseyn qızı - böyük elmi isçi
 2. Qasımova Nigarxanım Əli q - elmi isçi
 3. Məmmədov İlham Cəlal oğlu - kiçik elmi işçi
 4. Abdullayeva Yeganə Mehdi qızı - böyük laborant
 5. Ağayeva Aidə Məmmədağa qızı - böyük laborant
 6. Heydərova Sevil Cəlal qızı- böyük laborant
 7. Bağırov Elşad Altay oğlu.- böyük laborant
 8. Hüseynov Zaur İbad o.- böyük laborant
 9. Bayramov Xalid Məmməd oğlu - böyük elmi işçi
 10. Abbasova Arzu Abuzər q.- bərpaçi
 11. Cəfərov Anar Rəhman o.- laborant

 

Bookmark and Share