ANA SƏHİFƏ 1 ELMİ ŞURA 1 LABORATORİYALAR 1 MAGİSTRATURA və DOKTORANTURA 1 MÜBADİLƏ PROQRAMMLARI 1 KONFRANSLAR 1 ƏLAQƏ 1

ABBASOV NURLAN NİZAMİ oğlu

Mənbəşünaslıq, tarixşünaslıq və metodika kafedrasının  müəllimi
Telefon: +99455 660-72-27
e_mail:[email protected]

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

 • 1982-cı ildə Zəngilan rayonunun Yenikənd kəndində anadan olmuşdur.
 • 1988 1999-cu illərdə orta məktəbdə oxumuşdur.
 • 1999-2004-cü illərdə tarix fakültəsini bakalavr pilləsini bitirmişdur.
 • 2004-2006-cı illərdə BDU-nun «Mənbəşünaslıq, tarixşünaslıq və metodika» kafedrasında magistr elmi dərəcəsi almışdır.
 • 2006-cı ildə «Mənbəşünaslıq, tarixşünaslıq və metodika» kafedrası üzrə əyani aspiranturaya daxil olmuşdur.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

 • 2004-ci ildə BDU-nun tarix fakültəsini bitirmişdir.
 • 2006-cı ildə aspianturaya daxil olmağımla əlaqədar olaraq Fakültə Elmi Şurasının qərarı ilə «Kitabi-Dədə Qorqud» eposu Azərbaycanın erkən orta əsrlər tarixini öyrənmək üçün mənbə kimi» mövzusu namizədlik dissertasiyası işi kimi təsdiq olunmuşdur.
 • 2013-ci il oktyabrın 19-da dissertasya işini müdafiyə edərək tarix üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almışdır.
 • Azərbaycan Respublikası Prezidenti Yanında Ali Attestasiya Komissiyası 6 yanvar 2015 -ci il tarixli  N1 protokol qərarı ilə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi verilmişdir.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • «Mənbəşünaslıq, tarixşünaslıq və metodika» kafedrasında müəllim vəzifəsində çalışır.

TƏDQİQAT SAHƏSİ

 • Azərbaycan xalqının orta əsrlər tarixi ilə bağlı maraqlı mənbələri özündə ehtiva edən «Kitabi-Dədə Qorqud» epik əsərinin tədqiqi.

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

 • Kitabə-Dədə Qorqud eposu və Azərbaycan erkən erta əsrlər trarixi. Dirçəliş XXI əsr jurnalı N 114-115 2007. səh 398-407
 • Kitabı-Dədə Qorqut eposunda oğuz elinin coğrafiyası. Tarix və Onun problemləri N3, 2007.
 • Kitabı Dədə Qorqut eposuna tarixi bir baxış Bakı Universitetinin Xəbərləri jurnalı N1, 2008 səh 156-164.
 • Kitabı Dədə Qorqut eposunda Oğuz türklərinin məskunlaşdığı ərazilər. Qarapapaqlar jurnalı Marneuli 2008 N9 səh 18-24.
 • Kitabı-Dede Korkut Destanı və Oğuz Türklərinin İctimai-Siyasal Kuruluş Hakkında. Karadeniz araştırmaları dergisi Ankara cilt6, 2009.
 • Kitabı Dədə Qorqud boylarında Oğuz-Bizans əlaqələrinin əksi. Tarix və Onun problemləri, Ümummilli Lider Heydər Əliyevin 90- illik yubileyinə həsr olunmuş Xüsusi buraxılış. N2, səh. 395-400 2013.
 • Kitabı-Dədə Qorqud eposu Azərbaycanın erkən orta əsrlər tarixini öyrənmək üçün mənbə kimi. Avtoreferatı Bakı, 2013
 • Проблема политической власти Огузов в Дастане Китаби Деде Горгуд и ее параллели с политическим устройством других тюркских народов. (rus dilində) Гилея научный вестник Киев. 2013 səh 143-144
 • Azərbaycanın erkən-orta əsrlərdə ictimai-siyasi vəziyyəti Kitabi-Dədə Qorqud dastanlarda. Azərbaycanın Görkəmli Şərqşünas alimi Aida İmanquliyevanın 75 illik yubileyinə həsr olunmuş Şərqşünaslığın aktual problemləri mövzusunda Respublika Elmi Konfransının materialları Bakı 2014.
 • "Kitabi-Dədə Qorqud" boylarında Oğuz-Bizans əlaqələrinin əksi. Tarix və Onun problemləri N3 Bakı.2017. səh.309-314
 • -"Кitabi-Dədə Qorqud" eposunda Azərbaycanın qonşu dövlətlərlə əlaqələrinin əksi". Azərbaycan xalqının ümumilli lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 94-cü və hakimiyyətə qayıdışının 24-cü ildönümünə həsr olunmuş V beynəlxalq elmi konfransın materialları. Şamaxı 23 iyun 2017-ci il. s.182-188 (məqalə)
 • Kitab-Dədə Qorqud Eposunda Azərbaycan Xalqının Təsərrüfat Həyatı. Tarix və Onun Problemləri. N4, 2018, s.278-282
 • Oğuzların Hərbi Sənətinin "Kitabi-Dədə Qorrqud" eposunda əksi. Tarix və Onun problemləri, N1, 2019, s.276-279
Bookmark and Share